2 Kolɛn 8

1Boom bo bwee wese le, bese gomte lɛ ben ekiɛɛ fiɛɛ fì mbuwma Nyo' nu ɛ ge fô bintaashɛ bi bonyii bo mbee le bi ɛ̂ keba kè Masedonia le. 2Boŋgɛw bò tɛmyi nu ɛ mom wase bó baay. Geenɛn ɛ njoŋ wvu baay wvù bó kɛŋke ɛ ge bó ɛ loocɛ ɛ yene can yibo yicii ɛ̂ bonyii bomew naa no bó cim nu ɛ̂ kefufe ke baay ɛnte. 3Fiɛɛ fì ɛ̀ nulo ɛ́ me ensee nu lɛ ɛ̀ to kpwaw kɛ bó lɛ bó enya nnya no mvuŋgay mvubole nu. Ɛ bó dioo nyaa, nya naa fesɛn lo. 4Bó to nu ɛ lɛkɛ bese naa shiee le lɛ bese enya kɛ bó je keelese ɛbo fô lemme din e keetom bonyii bò ɛ̀ nu bo Nyo' le. 5Bó to nu ɛ ge fiɛɛ ɛ̂ je yì bese to baa kpwaake lɛ ɛ̀ nulo ɛ́ bó ege le kɛ. Bó to nu ɛ yaw nya bikuu bibole ɛ̂ Tata, mum nya tɛn ɛ̂ bese no Nyo' gomte. 6Nonɛn, ɛ bese mum lɛkɛ Taytus lɛ no wvú to nu ɛ kɛw wase lemme din ɛ̂ ben ɛntelɛŋ, lɛ wvú emum egɛn dvú fwe eficɛ ben keemɛse lemme dì jee din. 7No ben looci kee mwɛɛm mvunciim naa ntay, mwɛɛm mvu ɛ̂ keba ke mbee le, mvu ɛ̂ keba ke njeme le, mvu ɛ̂ keba ke bvufee le, mvu ɛ̂ keba ke shiee keege fiɛɛ le, noo mvu ɛ̂ keba ke keŋkoŋɛn kenɛn e fô bese le, bese ɛ mum ɛ no gomte lɛ ben eloocɛ ekiɛɛ tɛn keeyene can yene yî lemme dì jee din e ntay. 8Kɛ me njemyi nɛn nyaa ɛ ɛ̀ nu nci kɛ. Me momte lo mbii shiee wvù bonyii bomew kɛŋke keege fiɛɛ le keen'yɛn lɛ keŋkoŋɛn kenɛn tɛn nu ke kecɛɛy. 9Ben kee wase fitele fì jee fì Tata wesebeene wvù Jisos Klistu to kɛŋke. Naa no wvú to nu wee bvukukɛ nu ɛ wvú to nɛ tu wee kefufe nje yene, wvu lɛ kefufe kew ege ɛ́ ben etu bonyii bo bvukukɛ le. 10Yî saaka wvudvu wvun e nu ɛ me ŋgomte keenya wɛm ntefe. Fí nu lɛŋ lɛ ben bò to kɛwɛɛ lumbee keegee fiɛɛ, ɛ ɛ̀ yaa nu kɛ keege fiɛɛ maaŋ kɛ, ben to nu tɛn bonyii bò to kɛwɛɛ keekɛŋke shiee keege fiɛɛ, 11ben emum egɛn dvú fwe emɛse, wvu lɛ ben ke dioo ɛ mɛse bii no mvuŋgay mvunɛn nu, ɛ́ fí elɛn ɛkalɛ kemwaaŋ bô shiee wene wvù ben kɛŋke keege fiɛɛ. 12Ben ekeè lɛ ɛ́ wee kɛŋke shiee keenya, tu Nyo' nu efiisɛn nnya ye bii fiɛɛ fì mwɛtɛn kɛŋke keenya le, wvú saa ebii fiɛɛ fì wee baa kɛŋke le kɛ. 13Kɛ me ŋgayte nɛn lɛ ben nu dioo nyaa keefi bonyii bomew kaa kpwe lo kɛ. Ɛ̀ nu fiɛɛ keege ɛ́ biba bicii ekɛŋke lɛŋlɛŋ. 14No ben kɛŋke mwɛɛm keseen ɛ mvú ffuyte lo, ɛ bonyii bomew tane, nu ɛ ɛ̀ nulo ɛ́ ben efi bó. Ɛ́ bó dioo kɛŋke tɛn ɛ mvú ffuyte lo sekekiɛ, ɛ ben tane, ɛ́ bó efi ben. Nonɛn ɛ́ biba bicii emum ekɛŋke lɛŋlɛŋ. 15Ɛ̀ nu no bó nu ɛ saŋ lɛ, “Wee wvù to baancɛɛ baay, to baa emum ekɛŋke baay kɛ. Ɛ wee wvù to baancɛɛ kɛ caan, to baa emum ekɛŋke kɛ lo caan kɛ.” 16Me nyaa keyoone ɛ̂ Nyo' wvù nu ɛ gɛɛ shiee wene fô fitele fi Taytus e kɛ lɛŋlɛŋ diɛwɛ wvù me ŋkɛŋke fô ben e. 17Kɛ wvú to baa emum ebee keeto ɛ̂ ben e nje bese to nu ɛ lɛkɛ wvú kɛ. Wvú too ɛ̂ ben e yî ŋkpwawcɛ wvuwe le no wvú to kɛŋke wase shiee naa baay fô ben e. 18Bese tumte wvú bô waa bwee wesebeene wvù bó kee wvú ɛntelɛŋ jo bintaashɛ bi bonyii bo mbee le bicii yî saaka wvù jee wvù wvú ghane fewci le. 19Ɛ kɛ ɛ̀ mɛy kɛ fifiɛ ɛkumɛ wvú kɛ. Wvú nu tɛn wee wvù bintaashɛ bi bonyii bo mbee le nu ɛ baa lɛ wvú eghanè bee bó no bese ghane gee lemme dì jee di ɛkumɛ nnya yin. Lemme din nu keege ɛ́ bonyii enyaà mbense ɛ̂ Tata kebɛɛ, bô keeduŋcɛ lɛ bese kɛŋke shiee keeficɛ bonyii bomew. 20Bese gomte lɛ fo fiɛɛ ke enu dvú fì wee mvu ke ebacɛ bese yî dvú le ɛkumɛ nnya yi baay yin yì bese lemte yî dvú le kɛ. 21Bese momte naa ntay keege ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fì nu lɛŋ ɛ ɛ̀ yaa mɛy kɛ ɛ̂ Tata ɛjise maaŋ kɛ. Bese momte keege fì nu tɛn lɛŋ ɛjise jo bonyii. 22Bese tumte tɛn waa bwee wesebeene mvu bô bó wvù bese nu ɛ mom wase wvú bokaŋ nteen yî mwɛɛm e nteen, ɛ yɛn lɛ wvú kɛŋke shiee keegee mwɛɛm. Ɛ wvú nu keseen kɛŋke naa shiee wvu baay fô ben e, njefo wvú nu ɛ gɛɛ fitele yî yene le naa baay. 23Wee diɛwɛ Taytus e nu ɛ wvú nu wee wvù bee wvú lɛne yî ɛkalɛ le kemwaaŋ, nu tɛn wee wvù bee wvú lemte yî fiɛɛ le fimwaaŋ fô ben e. Ɛ dioo tu fô boom bo bwee wesebeene le bomew ba, nu ɛ bó nu bonyii bo ntum e bo bintaashɛ bi bonyii bo mbee le. Ɛ̀ nu bonyii ɛ bó gee ɛ mbense gɛne fô Klistu le. 24Nonɛn, ben emum eduŋcɛ keŋkoŋɛn kenɛn fô bó le ɛndan, wvu lɛ bintaashɛ bi bonyii bo mbee le eyɛn lɛ ye yì bese ké no saale ɛkumɛ ben nu yi lɛŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\