2 Bita 2

1Kɛ lɛŋlɛŋ no bonyii bomew to nu dvú fwele ɛ̂ bonyii ɛntelɛŋ bò to mbiayte lɛ ɛ̀ tum Nyo' bó, ɛ̀ nu kɛ tɛn no bonyii bo n'yɛɛyi le bo mbiay e nu enù ɛ̂ ben ɛntelɛŋ. Bó nu ke ewɛɛntɛn eto bô n'yɛɛyi mvu wvù nulo ebefe bô bonyii, elese ɛ̂ diɛw Nyo' le emum emaa naa lo Cee Ɛkolɛ wvù to kpweɛ keesum bó. Bó nu ke ege nonɛn emum eto lo bô ŋgɛw kaŋ mwaaŋ elaŋ yî bikuu bibole. 2Bonyii nteen nu ke ebeŋɛn nce wvubo nnyɛn e, ɛ́ fifin ege ɛ́ bonyii ejemyi díɛw yì befe ɛkumɛ je yi kecɛɛy. 3Ken'yɛɛ ɛjisɛ ke mwɛɛm e nu ke ege ɛ́ bó efii mwɛɛm can yene le bô binfɛ bi mbiay e bì bó nu ɛ seyse. Bonyii bodvu ban nu ɛ Nyo' to seyse wase ŋgɛw wvubo ɛ ɛ̀ bɛɛ lo, ɛ wvú nu kɛ fó cɛyte bó. 4Ben ekeè lɛ Nyo' to baa bawcɛ bonceendaa ba bò to geɛ kebefɛ kɛ. Wvú to nu ɛ shike bó ɛ bó gɛn bvudvuu bvu ŋgɛw e, lese bó yî boncaw e ɛ̂ bintuke bi jiime nɛn taytaytay e, fò bó nu enù egɛn ebuy diuu di nsaw e. 5Wvú to baa ebawcɛ tɛn woŋ wvu fwele seke wvú to ciinsɛɛ joo ɛ yí to mi woŋ bonyii bò to maa lo wvú kɛ. Wvú to nu ɛ bawcɛ kɛ ɛ ɛ̀ nu Noa' wvù to fewci lɛ bonyii eceè nce wvu teytey ɛ̂ Nyo' ɛjise, noo bonyii bomew bosooshwiy. 6Wvú to nu ɛ fiwsɛ kelaante kè Sodom bô kè Gomola ton bô ŋguy ɛ bí fie bvuw, ge ɛ fifin no nu diɛwɛ kenfewsɛn ke fiɛɛ fì nu ke ekooy bô bonyii bò maa lo Nyo' le. 7Geenɛn, boyse Lot wvù to cee nce wvu teytey ɛ shém looci ffuuke wvú bô nce nnyɛn wvù bonyii bò befe to kɛŋke. 8(Mwɛɛm mvù wee wvu teytey wvun to yɛne bvuu yuuke no wvú to cee ɛ̂ bó ɛntelɛŋ to nu ɛ ge ɛ fitele fiew fì yuule no ton'yi ɛdiuw ɛcii yî gee dibole dì befe le.) 9Ɛ́ mwɛɛm mvun to nu ɛ kooy nonɛn, tu fí duŋci lɛ Tata kee keeboyse bonyii bò yuuke wvú le can ŋgɛw e, bvuu kee tɛn keegɛɛ bonyii bò cee nce wvù yaa nu kɛ wvu teytey yî ŋgɛw e, egɛn ebuy diuu di nsaw e. 10Ŋgɛw wvun nu ɛ wvu bonyii bomew nu ke efey naa lo wvu wee tfuu. Boba bonyii nu bò kooŋke keebii kɛ ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fì ye yibo yì ŋɛyte shieele ɛ ɛ̀ nu fì beete bô wee. Ɛ ɛ̀ bvuu nu bó bò joo wee wvù saake bonyii ɛkuse. Bonyii bo n'yɛɛyi le bo mbiay e ban ŋaake baay. Bó bensee ye baay, yaa fane naa lo keenan'yi biyoy bì kɛŋke mvuŋgay fele bó kɛ. 11Naa kɛ bonceendaa bo Nyo' le bò kɛŋke mvuŋgay bvuu tɛmyi fele bó yaa ke mom nan biyoy bin fwe dvu Tata kɛ. 12Geenɛn bonyii ban gee mwɛɛm ɛ ɛ̀ nu mvù ɛlɛmɛ kebole gomte diɛwɛ nyám yi ŋkpwaante yì ké no gee mwɛɛm sɛ yí kpwawci lo, ɛ yí nu kɛ lɛ bonyii ke ekooyɛ esɛɛyɛ lo le. Bonyii bodvu ban nu bò nan'yi mwɛɛm sɛ bó kee mvú ŋkuuŋ. Nyo' nu ke elɛse bó kɛ diɛwɛ nyám yi ŋkpwaante yin e, 13ɛ́ nlawma wvubo enu ŋgɛw wvù bó nu eyɛne nje ŋgɛw wvù bó se too dvú. Bó ké no kpwaake lɛ keediekene bvuu wukene kenduun e ɛmvunsheeŋ ɛntelɛŋ nu lo njoŋ mvu fô bó le. Bó nu lo yile ɛ̂ ben ɛntelɛŋ yiise ben. Seke ben ɛ bó diekene, ɛ bó no yuuke njoŋ keelɛɛle ben bô gee dibole di kenshoose le. 14Ɛjisɛ ɛbo ké no nu kɛ ɛ ɛ̀ nu yo kenjaŋ, yaa ffuule yî kebefɛ le kɛ. Bó ké no lɛwci bonyii bò wɛɛyi yî mbee le ɛ bô bó gee kebefɛ. Ken'yɛɛ ɛjisɛ nu ɛ ley wase yî ɛlɛmɛ kebole. Bó nu ɛ jo wase lon! 15Bó nu ɛ cinɛ wase je yi lɛŋ e ɛ jo ɛ ɛ̀ nu yi ɛcici. Bó nu ɛ jo ɛkalɛ ke Balaam wvù waa Bɛwu le wvù to nu ɛ bee keege fiɛɛ fì yaa nu kɛ lɛŋ nje wvú to kooŋke bigew e. 16Ɛ kembɛɛbey wamɛn wvú yî fiɛɛ fì befe fin e. Kembɛɛbey kè ké no nu sɛ kí jemyi lo, ɛ kí jeme diɛwɛ wee wvu wum e, ci gee di kejewtɛ le dì wee ntum Nyo' wvun to gee. 17Boban bonyii bo n'yɛɛyi le nu diɛwɛ diuw joo wvù joo baa bvuu buyte fó le kɛ, bvuu nu diɛwɛ kekfu kè nu ɛ gbwe ɛkfuŋ nffum ɛ fey ɛ tuu le. Nyo' nu ɛ seyse wase bvudvuu bvu ŋgɛw e ɛ bvú jiime nɛn taytaytay, ɛ gɛɛ ɛ̂ bó. 18Bó kumte diuw wvu ɛcici baay sɛ kinyi ŋkuuŋ. Bó lɛwci bonyii bò bɛɛ buy kɛ lo ɛnte jo bonyii bò yaa kee kɛ fiɛɛ fi lɛŋ bô n'yɛɛyi wvu lɛ ɛ̀ nulo ɛ́ bó ekase egee mwɛɛm mvu nnyɛn e mvù ye yibo yì ŋɛyte shieele. 19Bó jaa no jemyi ɛ̂ bonyii lɛ kɛ bó kɛŋke keenu bonfaw bô fiɛɛ fimew e kɛ, geenɛn ɛ bó bodvu kebɛɛ bò jemyi bɛɛ naa bonfaw bo mwɛɛm mvù beete bô ye wee le. Bó nu bonfaw njefo ɛ́ wee nya ɛkolɛ kew ɛ̂ fiɛɛ tu wvú nu nfwa fiɛɛ fidvu. 20Ben ekeè lɛ ɛ́ wee lewte wase mwɛɛm mvù beete bô wee yî woŋ wvun e nje wvú kee wase Tata wesebeene wvù Jisos Klistu wvù Mboyse wesebeene, ɛ kase ɛ gɛn ɛ ley mwɛɛm mvudvu le, mvú ɛ njim wvú ɛ no kɛŋke, ɛ́ mwɛɛm efo yî ye le efey lo no mvú se shee nu fwele. 21Ɛ wee ge nonɛn tu fí be jee lɛ fo mwɛtɛn eyaw ekiɛɛ je nce wvu teytey kɛ, ɛfey keekiɛɛ ebvuu ekase ecinɛ bonci bò yuule bò bó nu ɛ nya ɛ̂ bonyii le. 22Kfuu boba bonyii gee ɛ fiɛɛ fì nu ɛ̂ ŋgan e mum nu kecɛɛy lɛ, “Bwe ké suuke mwɛɛm kase bvuu tu fó die.” Ɛ wvumvu bvuu nu lɛ, “Bó ké cuke ŋkunyam ɛ wvú kase kɛ gɛn no biŋlene ɛ̂ kencaa le.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\