Ŋwa' Lemme 1

1Cee la Teofilus, ɛ̂ ŋwa' wvu fwe wvù me nto nsaŋɛɛ fô wo le, me nto nu ɛ nsaŋ jó ɛkumɛ mwɛɛm mvunciim mvù Jisos to gee noo mvù wvú to yɛɛyi bonyii dvú, ɛ kɛw no wvú to kɛwɛɛ lemme diew, 2gɛn buy diuu dì Nyo' to joɛ wvú ɛ wvú ben we. Ɛ́ Nyo' sɛ jo wvú ɛ́ wvú eben we, wvú to nu ɛ bɛɛ Keyoy ke Yuule tefe boom bew bo ntum e bò wvú to cawɛɛ. 3Seke wvú to buyɛɛ yî kpwe le, wvú to nu ɛ duŋcɛ ɛkolɛ kew ɛ̂ bó yî ɛdiuw e mbaanyɛ ɛ̂ jé le nteen nteen yì duŋci lɛ wvú nu dvú. Ɛ wvú bvuu no jemyi ɛ̂ bó ɛkumɛ bvunfon bvu Nyo' le. 4No bô bó to nu nonɛn, ɛ wvú gay ɛ̂ bó lɛ, “Fo ben ke enɛ Jɛlusalɛm kɛ. Ben ecɛytè nnya yì Icɛm to kawɛɛ ben dvú yì ben to yuwɛɛ ɛ me njemyi ɛkumɛ yí. 5Ben ekeè lɛ Jon to leese bonyii ɛ̂ joo, geenɛn ɛjim jo ɛdiuw caan nu ɛ Nyo' nu ke elese ben ɛ ɛ̀ nu can Keyoy ke Yuule le.” 6Ɛ Jisos bô boom bew bo ntum e ke no nu kefew kemew e, ɛ bó bife ɛ̂ wvú lɛ, “Tata, kefew nu ɛ kocɛn wase kè wo nu ege ɛ́ bonyii bosɛɛbeene bo Islael ekase esaake bvunfon bvubole le?” 7Ɛ wvú tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Kefew kè fí nu ke ekooy nu ɛ ɛ̀ seyse Icɛm bô mvuŋgay mwew, ɛ kɛ ɛ̀ nu bvudvuu bvunɛn keekiɛɛ kɛ. 8Fì ben ekeè nu lɛ Keyoy ke Yuule nu ke eto eyiŋsɛn yî yene le, ɛ́ ben emum ekɛŋkɛ mvuŋgay, ekɛw eseŋe ɛkumɛ me Jɛlusalɛm noo biba bì Judea bô Samalia le bicii, egɛn ebuy ɛbuw ɛ woŋ yo ɛna le.” 9Kɛ no wvú jeme nonɛn, ɛ Nyo' jo wvú ɛ wvú no bene we ɛ bó taale no wvú bene, ben ɛ kembɛw baŋ wvú, ɛ wvú la ɛ̂ bó ɛjise. 10No bó luŋɛɛ ɛjisɛ we etaale no wvú bene, ɛ fí kooy lɛ bolemsɛ bofɛɛ to nu ɛ ja sɛsɛ buynɛn ɛ bó ɛ tfume ndvú ɛ yí baa, leem mbew bó le, 11bife ɛ̂ bó lɛ, “Bolemsɛ bo Galilee, ben leeme taale la we? Jisos wvun wvù Nyo' jo ɛ̂ ben ɛntelɛŋ wvú ɛ ben we nu ke ekase eto kɛ lɛŋlɛŋ no ben be yɛn ɛ wvú bene we.” 12Ɛ boom bo ntum e bo Jisos e mum nɛ fô Kum Bite bi Olif e no tuu jim Jɛlusalɛm, ɛ ɛ̀ to nu kɛ diɛwɛ keŋgawtɛn ke may e keegɛn buy jó. 13No bó ley jó, mum ben gɛn ɛ̂ kebuw ke yew e ke ɛwe fò bó to ké no gɛne bɛɛle. Bonyii ban to nu Bita, Jon, Jɛm noo Andulu, Filew bô Toma, Batolomu bô Matio, Jɛm wvù waa Alfiyus, Semon wvù to nu wee ŋgoo Bosɛlot noo Judas wvù waa Jɛm. 14Ɛ́ bô bokɛnɛ bomew noo Maalia wvù bwee Jisos bô boom bo bwee Jisos e ké no taashi yî fiɛɛ le fimwaaŋ keebunlee sekecii. 15Ɛ ɛ̀ ke no nu ɛdiuw yoya le, ɛ boom bo ŋgoo le bo Jisos e taashɛ. Bó to nu fó wee diɛwɛ gbwee kecow mbaanfiɛɛ le (120). Ɛ Bita ja we jeme ɛ̂ bó lɛ, 16“Boom bo bwɛɛm e, fiɛɛ fì Ŋwa' Nyo' jemyi to kɛŋke kɛ keekooy. Ɛ̀ nu fiɛɛ fì Keyoy ke Yuule to geɛ ɛ Dawe jeme ɛ ɛ̀ bɛɛ lo ɛkumɛ Judas wvù to joɛ fwe ɛ bó sɛ koo Jisos. 17Ben kee lɛ Judas wvun to nu wee mvu ŋgoo yesebeene le, kɛŋke diew lemme ɛ̂ beene ɛnte.” 18(Ɛ́ Bita sɛ no jemyi nonɛn nu ɛ Judas to jo wase bigew bì bó to nyaɛ ɛ̂ wvú yî fiɛɛ fì wvú to buwɛɛ le, guy bvudvuu dvú. Bvudvuu bvun nu fò wvú to gbweɛ ncine ɛ tee bvuyɛ, ɛ bvulɛw buy bvucii. 19Ɛ bonyii bo Jɛlusalɛm bocii yuw, mum no teŋe bvudvuu bvudvu ɛ̂ díɛw yibole lɛ Akɛldema, fì nu lɛ, “Gbwen Ɛlɛmɛ.”) 20Ɛ Bita bvuu gay lɛ, “Dawe to nu ɛ saŋ ɛ̂ Ŋwa' Mbense le lɛ, ‘Bó ecinɛ ɛ́ la diew etu binffuy, ɛ́ wee saa ebvuu eceè fó kɛ.’ Fí bvuu nu ɛ wvú ɛ saŋ lɛ, ‘Wee mvu kɛŋke keejo bvudvuu bwew bvu lemme le.’ 21No fí nu nonɛn, wee mvu kɛŋke keebɛne bese le, ɛ́ bee bó efewcì lɛ Tata Jisos to nu ɛ buy yî kpwe le. Wvuwɛ wee kɛŋke keenu wee wvù to lɛne bee bó sekecii kè Jisos to ghane bee bó ɛ kɛw yî kefew kè Jon to leese bonyii ɛ̂ joo le, ɛ gɛn ɛ buy diuu dì Nyo' to joɛ Jisos ɛ̂ bese ɛnte ɛ wvú ben we le.” 23No wvú jeme nonɛn, ɛ bó cu bonyii bofɛɛ. Wvumvu to nu Yosɛw wvù bó to teŋe lɛ Basabas bvuu teŋe lɛ Justus, ɛ wvumvu nu Matiaa. 24No bó cu nonɛn, mum bunle lɛ, “Tata, wo kee mvuntelem mvu bonyii bocii le. Nonɛn, duŋcɛ ɛ̂ bese wee wvù wo nu ɛ caw ɛntelɛŋ jo bonyii bo bofɛɛ ban, 25lɛ wvú enù waa ntum Jisos wvù ejo bvudvuu bvu Judas e bvu lemme le, bvù wvú to cin'yɛɛ gɛn fô wvú nu fó le.” 26No bó bunle nonɛn, mum saŋ ɛdiee ɛbo, jɛm, ɛ di Matiaa le buy gbwe. Ɛ bó mum bise wvú ŋgoo boom bo ntum e bo Jisos e bo yuufe ncow mwaaŋ e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\