Ŋwa' Lemme 10

1Wee mvu to nu ɛ̂ kelaante kè Kaysalia le ɛ bó teŋe lɛ Konɛyu, ɛ ɛ̀ nu ɛkolɛ ke ŋgoo mi bonyii bo nci le bo Lum, yì bó to teŋe lɛ yi Itali. 2Ɛ wvú to nu wee ɛ bô bonyii bocii bo ɛ̂ wvú yew ɛ loocɛ ɛ lese fitele yî Nyo' le. Ɛ wvú wvumte bvuu bunlee Nyo' sekecii, nyaa nnya ntay ɛ̂ Bojuu bò to fuute. 3Ɛ ɛ̀ ke no nu diuu dimew kɛ diɛwɛ didiuu ditɛte le fomvunsheeŋ, ɛ fiɛɛ diɛwɛ ɛfilɛ le nɛ to fô wvú le, ɛ wvú loocɛ yɛn nceendaa Nyo' le ɛ̂ fiɛɛ fidvu le. Ɛ nceendaa wvudvu to ley tee wvú lɛ, “Konɛyu”. 4Ɛ Konɛyu fan, luŋ ɛjisɛ yî ye le bife lɛ, “Cee ɛkolɛ, ɛ̀ nu la?” Ɛ nceendaa wvudvu tfuse lɛ, “Nyo' nu ɛ yuw wase bunle yo, ɛ bvuu ɛ yɛn nnya yì wo nyaa ɛ̂ bonyii bò fuute, ɛ kume wo. 5Yî keseen e, tumɛ bonyii Jofa ɛ́ bó egɛn etee wee mvu wvù diee nu Semon, ɛ dimew nu Bita. 6Wvú nu ɛ to ɛ no cee bô Semon mvu wvù ké no seysee jéw wvù la diew nu mbew joo yi baay e.” 7No nceendaa Nyo' wvudvu jeme nonɛn mum nɛ. Ɛ Konɛyu shɛɛ tee bonyii bew bo lemme le bofɛɛ, bvuu tee tɛn wee nci mvu wvù to ké no cɛyte wvú, ɛ ɛ̀ to nu wee ɛ wvú tɛn ɛ loocɛ ɛ lese fitele yî Nyo' le. 8Ɛ bó to, ɛ wvú see fiɛɛ ficii fì be kooy ɛ̂ bó, mum tum bó Jofa. 9Ɛ ɛkfuŋ buy yuu, ɛ ɛ̀ ke no nu kɛ diɛwɛ ɛmvunsheeŋ ɛntelɛŋ e, ɛ bó fɛɛse wase ɛ̂ kelaante kedvu le. Ɛ Bita nɛ ben ɛ̂ yew we keebunle. 10Ɛ jeŋ ke nɛ no yuu wvú, ɛ wvú no shieele keediekɛn, ɛ bó bɛɛ dɛɛle lo mwɛɛm mvudien. Ɛ fiɛɛ diɛwɛ ɛfilɛ le nɛ to fô wvú le. 11Ɛ wvú yɛn ɛ̂ fiɛɛ fidvu le, ɛ ɛbulɛ ɛ yene, ɛ fiɛɛ fimew shiile fowe nu diɛwɛ ɛkolɛ ke ndvu le, ɛ bó jici yî ɛbuw yo ɛna le. 12Ɛ dikfuu di nyám e dicii, yì lɛne, bô yì sone lo, noo mvunyiim mvù bile we, nu ɛ̂ ndvu yidvu le. 13Ɛ diɛw nɛ gay ɛ̂ wvú lɛ, “Bita, nɛnɛ we esɛɛyɛ edie.” 14Ɛ Bita tfuse lɛ, “Tata, kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ me emom kɛ, njefo me ŋke mbaa ndie wase fiɛɛ fi ncɛwncɛw kɛnɛɛ fì nu sɛ fí yuule lo kɛ.” 15Ɛ diɛw yidvu bvuu jeme ɛ̂ wvú lɛ, “Fo wo enyɛnsè fiɛɛ ɛ Nyo' ɛ ge wase fí ɛ no yuule kɛ.” 16Ɛ fí kooy nonɛn buy bokaŋ botɛte, ɛ bó mum kase bense fiɛɛ fidvu we. 17Ɛ fiɛɛ fidvu fì toɛ diɛwɛ ɛfilɛ le ffumse Bita ɛ wvú no maa laa fí duŋci lɛ la lɛ. Kɛ sekedvu ɛ bonyii bò Konɛyu to tumɛɛ ba ɛ to wase ɛ biwcɛ fò la di Semon wvù seysee jéw e nu, ɛ no leeme diuw ketaaŋ e, 18teŋe, biite lɛ, “Wee ghane mvu nu fɛn ɛ diee nu Semon Bita le?” 19No Bita to bɛɛ kpwawci ɛkumɛ fiɛɛ fidvu fì toɛ fô wvú le, ɛ Keyoy ke Yuule nɛ gay ɛ̂ wvú lɛ, “Taa eyɛn, bonyii botɛte gomte wo. 20Nɛnɛ we ebow ɛ́ ben ɛ bó egɛne ɛkalɛ kemwaaŋ. Fo wo ecimcim kɛ, ɛ̀ tum me bó.” 21Nonɛn, ɛ Bita mum nɛ bow, gay ɛ̂ bonyii bodvu lɛ, “Ɛ̀ nu me wvù ben gomte. Ben to lɛ la?” 22Ɛ bó tfuse lɛ, “Konɛyu wvù nu ɛkolɛ ke ŋgoo mi bonyii bo nci le bo Lum nu ɛ tum bese. Wvú nu wee wvu teytey, fane Nyo', ɛ Bojuu bocii bɛnsee wvú. Nceendaa Nyo' wvù yuule mvu se nu ɛ gay lɛ wvú eciinse ntum ɛ́ wo eto ɛ̂ wvú yew, ɛ́ wvú eyuw fiɛɛ fì wo nu ejeme ɛ̂ wvú.” 23No bó tfuse nonɛn, ɛ Bita mum gay ɛ bó ley ɛ bô bó ce. Ɛ ɛkfuŋ buy yuu, ɛ wvú nɛ ɛ bô bó no gɛne. Ɛ bonyii bo mbee le bomew bo Jofa bi wvú le. 24Ɛ bó lɛn ce, ɛ bvú buy yuu ɛ bó fɛse Kaysalia. Ɛ Konɛyu bô bonyii bew bo kfuu le noo nsáa ye shém yì wvú to beɛ to cɛyte wase bó. 25No Bita to leyte gɛne yew, ɛ bô Konɛyu tasɛn. Ɛ Konɛyu gbwe ɛ̂ wvú ɛjise wvum wvú. 26Geenɛn, ɛ Bita cake wvú we gay lɛ, “Nɛnɛ we, me nu kɛ tɛn fiem wee wvu wum diɛwɛ wo le.” 27Ɛ wvú no jemyi bô Konɛyu leyte gɛne yew, ke dioo ley, yɛn ɛ bonyii ɛ njim lo yew. 28Ɛ wvú jeme ɛ̂ bó lɛ, “Ben kee ntay lɛ nci wese baa bee lɛ wee Juu elaa ghane kɛnɛɛ etase nsan bô wee wvù yaa nu kɛ wee Juu. Geenɛn, Nyo' nu ɛ duŋcɛ ɛ̂ me lɛ kɛ me ŋkɛŋke keenteŋe wee mvu nduu lɛ wvú nu wee wvu ncɛw kɛnɛɛ lɛ kɛ wvú yuule kɛ. 29Nonɛn, ben ɛ dioo ciinse ntum lɛ me ento, me ɛ mum ɛ nto, me mbaa ŋkicine kɛ. Me ɛ mum ɛ no mbiite ɛ̂ ben lɛ laa ben teŋe me lɛ la lɛ?” 30Ɛ Konɛyu tfuse lɛ, “Ɛbɛn nu wase ɛdiuw ɛna no me nto nu yew dvu me kɛ diɛwɛ kefew ke keseen e didiuu ditɛte fomvunsheeŋ mbunlee. Ɛ wee mvu nɛ sɛsɛ buynɛn fwe dvu me ɛ wvú ɛ tfume ndvú ɛ yí lawkene. 31Ɛ wvú gay ɛ̂ me lɛ, ‘Konɛyu, Nyo' nu ɛ yuw wase bunle yo ɛ bvuu ɛ yɛn nnyá yì wo nyaa ɛ̂ bonyii bo kefufe le, ɛ kume wo. 32Nonɛn, tumɛ bonyii Jofa ɛ́ bó egɛn etee wee mvu ɛ diee diew nu Semon, ɛ dimew nu Bita. Wvú nu ɛ to ɛ no cee bô Semon wvù seysee jéw wvù la diew nu mbew joo yi baay e.’ 33Kaŋ mwaaŋ nonɛn, ɛ me mum nciinse ntum lɛ wo eto. Wo ɛ to nɛn, fí ɛ joŋ baay. Bese ɛ mum ɛ no nu fɛn ɛ̂ Nyo' ɛjise keeyuw fiɛɛ fì Tata tum wo lɛ wo eto ejeme ɛ̂ bese.” 34Ɛ Bita mum kɛw no jemyi gayte lɛ, “Yî kecɛɛy e, me nu ɛ n'yɛn lɛ kɛ Nyo' duŋci kejɛɛy jɛɛy kɛ. 35Wee tfuu wvù fane wvú bvuu gee fiɛɛ fì nu lɛŋ nu ɛ wvú fiisene wvú yaa taale laa mwɛtɛn buy fɛɛ lɛ. 36Ben kee ntum wvù Nyo' to ciinsɛɛ fô bonyii bo Islael e, fewci saaka wvù jee lɛ Jisos Klistu to to wvu lɛ nyɛkeey nulo enu ɛntelɛŋ jo Nyo' bô bonyii. Ɛ Jisos Klistu wvun nu Cee Ɛkolɛ bonyii bocii. 37Ben kee fiɛɛ fì to kooyɛɛ woŋ wvù Judea le tfuu, ɛ fí to kɛw Galilee ɛjim jo kefew kè Jon to fewci leese bonyii ɛ̂ joo. 38Ɛ ben kee tɛn no Nyo' to tfuwɛɛ lo Keyoy ke Yuule yî Jisos wvu Nasalɛt e, bvuu nya mvuŋgay ɛ̂ wvú, no nu bô wvú. No Nyo' to nu bô wvú, ɛ wvú mum no lɛne mondvuum monciim gee lemme dì jee bvuu fɛle bonyii bò dɛwle nvuwse. 39Ɛ̀ nu bese bò to yɛnɛɛ mwɛɛm mvù wvú to gee woŋ Bojuu le tfuu, noo mvù wvú to gee ɛ̂ kelaante kè Jɛlusalɛm e. Bó to nu ɛ ta wvú yî kentam e ɛ wvú kpwe. 40Geenɛn, ɛ ɛ̀ ke dioo nu ɛdiuw ɛta, ɛ Nyo' bvuse wvú yî kpwe le, ge ɛ bonyii yɛn wvú le. 41Ɛ kɛ ɛ yaa nu bonyii bocii bò to nu ɛ yɛn wvú le kɛ. Ɛ̀ to yɛn kɛ bese bò wvú wvù Nyo' to cawɛɛ lɛ bese efewcì ɛkumɛ Jisos. Ɛ bese to nu ɛ diɛkɛn bvuu wukɛn bee bo Jisos seke wvú to buyɛɛ yî kpwe le. 42Ɛ wvú gay lɛ bese ke efewcì diɛw Nyo' ɛ̂ bonyii, bvuu seŋe ɛ̂ bó lɛ ɛ̀ nu wen wvù Nyo' nu ɛ baa lɛ wen ke esaw bonyii bò bɛɛ dvú noo bò kpwekɛn wase. 43Jisos wvun nu wvù bonyii bo ntum Nyo' le bocii to jemyi ɛkumɛ wvú lɛ ɛ̀ nu naa yɛɛ wvù nu ɛ lese fitele yî ye le, ɛ́ Nyo' elɛɛshɛ bibefɛ biew fele yî diee diew e.” 44Kɛ no Bita to bɛɛ jemyi mwɛɛm mvun nɛn, ɛ Keyoy ke Yuule nɛ shii, to yî wee tfuu wvù to yeke njeme wvudvu le. 45Ɛ diuw yum bonyii bo mbee le bò ɛ̀ nu Bojuu bò to biɛ Bita le, no bó yɛnɛɛ ɛ Nyo' ɛ nya tɛn nnya ye yì ɛ̀ nu Keyoy ke Yuule ɛ̂ bonyii bò yaa nu kɛ Bojuu. 46Ɛ Bojuu ba no yuuke ɛ bó jemyi díɛw yì bó yaa kee kɛ, bensee Nyo'. Ɛ Bita mum bife lɛ, 47“No Keyoy ke Yuule nu ɛ to wase yî bonyii ban e lɛŋlɛŋ no kí to toɛ yî yese beene le, ɛ̀ nulo ɛ́ wee ebvuu etun fo bó elese bó ɛ̂ joo le?” 48No Bita bife nonɛn, mum gay lɛ bó elese bó ɛ̂ joo ɛ̂ diee di Jisos Klistu le. Ɛjim jodvu, ɛ bonyii bodvu lɛkɛ lɛ wvú ece bô bó yî ɛdiuw e caan sɛ nɛnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\