Ŋwa' Lemme 17

1Ɛ Baul bô Silas mum no gɛne, fey ɛ̂ bilaante bì Amfibolis bô Abolonia le, daŋsɛn gɛn buy Tɛsalonika. Ɛ yew bunle Bojuu to nu jó. 2Ɛ Baul mum gɛn ley yew bunle le kɛ no nce we to ké no nu, no too jemyi ɛ̂ bonyii dvú yî ɛdiuw ɛ mbam e ɛta, duŋci fiɛɛ ficii ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le. 3Ɛ wvú no duŋci jó, cɛɛyi lɛ Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ to kɛŋke keeke eyɛn ŋgɛw, ekase ebuy yî kpwe le. Ɛ Jisos wvun wvù wen fewci ɛkumɛ wvú nu Mboyse wvudvu. 4Ɛ bonyii bomew yuw nonɛn, bee bɛne Baul bô Silas e. Ɛ Boglek bomew bò to wvumte Nyo' noo bokɛnɛ bo baay baay bomew bee tɛn nteen. 5Geenɛn, ɛ Bojuu bomew mum no bene kendoŋ bô Baul noo Silas, kum bonyii bomew bò to gbwayte ɛcici ɛ bô bó taashɛ kebombom e, kɛw diuw ɛlaante. Ɛ bó mum nɛ gɛn ŋgoy yew Jason lɛ bó gomte Baul bô Silas keebvuse enya ɛ̂ bonyii ɛkfuŋ. 6Ɛ bó dioo gom ŋkuuŋ, mum gufe Jason bô bonyii bo mbee le bomew gɛn bô bó fwe dvu bocee ntɛw, no wamte gayte lɛ, “Bonyii ban nu bò ghane baŋse woŋ ɛ wvú tuu ncine, ɛ bó ɛ to wase ɛ buy jan, 7Jason ɛ fiisɛn bó ɛ gɛɛ yew dvu wvú. Bó bocii ŋgoyte bonci bo Nfon wvu Lum e, duu lɛ Nfon wvumvu nu dvú ɛ diee nu lɛ Jisos.” 8Ɛ bocee ntɛw bô bonyii yuw nonɛn, nɛ no wɛwte lo. 9Ɛ bó mum kan ɛ Jason bô bonyii bo mbee le nya bigew lɛ ɛ́ fí ke bvuu kooy lo, bó saa etfuse bigew bidvu ɛ̂ bó kɛ. Ɛ bó mum cinɛ bó le ɛ bó no gɛne. 10Ɛ ɛkfuŋ ke dioo jiim, ɛ bonyii bo mbee le jo Baul bô Silas ciinse ɛ bó no gɛne ɛ̂ kelaante kè Bɛlia le. No bó ley jó, gɛn yew bunle Bojuu le. 11Bojuu bo jó to nu bonyii ɛ bó kee fiɛɛ fele bo Tɛsalonika, njefo bó to nu ɛ loocɛ fiisɛn n'yɛɛyi bô shiee, no taasse Ŋwa' Nyo' ɛdiuw ɛcii keeyɛn laa mwɛɛm mvù Baul yɛɛyi bó dvú nu kecɛɛy ɛ. 12Ɛ bó mum bee diɛw Nyo' le nteen. Ɛ bokɛnɛ bo baay baay nteen bò to nu Boglek noo bolemsɛ nteen bò to nu tɛn Boglek bee tɛn. 13Geenɛn, ɛ Bojuu bo Tɛsalonika ke yuw lɛ Baul nu ɛ gɛn wase ɛ no fewci diɛw Nyo' Bɛlia, ɛ bó mum gɛn tɛn jó, bɛyse kebombom ke bonyii le ɛ bó kɛw mvunlaa. 14Ɛ bonyii bo mbee le mum gay lo ɛ̂ Baul kaŋ mwaaŋ ɛ wvú gɛn diuw joo yi baay e. Geenɛn, ɛ Silas bô Timatio shɛɛ Bɛlia. 15Ɛ bonyii bò to gɛnɛɛ keeciinse Baul, gɛn buy Atɛn mum cinɛ wvú le. Ɛ bó dioo tuu jim, ɛ Baul tum bó lɛ bó egɛn tefe ɛ̂ Silas bô Timatio lɛ bó emom kɛ lɛ ebi wen e cekey. 16Ɛ Baul mum no cɛyte Silas bô Timatio Atɛn. Ɛ wvú ke dioo ghane jó, yɛn ɛ kelaante kedvu ɛ yiŋsɛn lo bô mvumooso. Ɛ fí shiw fitele fiew. 17Ɛ wvú mum gɛn yew bunle Bojuu le, jeme bô bó noo bonyii bò to yaa nu kɛ Bojuu bò to bunlee tɛn Nyo' dvú. Ɛ wvú bvuu no jemyi tɛn ɛdiuw ɛcii ya le bô bonyii bò to ké nɛ to fó. 18Ɛ bonyii bo n'yɛɛyi le bomew bò bó to teŋe lɛ Ɛbikolian noo bò bó to teŋe lɛ Sitoyik ke nɛ to keebew tɛn mbew bô bo Baul. No Baul to fewci ɛkumɛ Jisos noo mbuy wvu yî kpwe le, ɛ bomew mum no biite lɛ, “Keyuŋ kin sɛ kumte diuw lɛ la le?” Ɛ bomew no duu fibole lɛ, “Fí yen'yi nɛn kɛ diɛwɛ wvú fewci ɛkumɛ bonyo' bo bonyii bomew e.” 19Nonɛn, ɛ bó mum jo Baul ɛ bô bó gɛn fô nshii wvù bó teŋe lɛ Aleobagus e, gay ɛ̂ wvú lɛ, “Bese gomte keebvuu eyuw ɛkumɛ n'yɛɛyi wvu fwɛ wvun wvù wo too dvú laa wvú nu lɛ la lɛ. 20Wo jemyi mwɛɛm mvumew ɛ bese ke baa yuw wase kɛ. Nonɛn, bese ɛ no gomte keekiɛɛ kenyi kedvu.” 21(Bonyii bo Atɛn noo botolo bo jó to ké no nu kɛ fibole keeshee yuuke ɛ ɛ̀ nu mwɛɛm mvu mvunfɛm, jemyi ɛkumɛ mvú.) 22Ɛ Baul mum leem fwe dvu nshii Aleobagus wvudvu, gay lɛ, “Bonyii bo Atɛn, me n'yɛne lɛ ɛ̂ jé le yicii nu ɛ ben wvumte bonyo' baay. 23Me njemyi nɛn, njefo me nse ŋghane ɛlaante jonɛn, ɛ ndioo ntaale mondvuum mò ben bunlee bonyo' mó le, ɛ n'yɛn ketaŋ ke ncese le kemew e ɛ bó ɛ saŋ yî dvú le lɛ, ‘Fô nyo' wvù bó baa kee le kɛ.’ Nyo' wvudvu wvù ben bunlee, wvù bó baa kee kɛ, nu wvú wvù me nu enfewcɛ ɛ̂ ben keseen. 24Nyo' wvudvu wvun nu wvù to bomɛɛ woŋ wvun bô mwɛɛm mvunciim mvù nu yî dvú le. Ɛ̀ nu wvú Nfon ɛbulɛ bô nshɛ, ɛ kɛ wvú ké no cee yéw ncese yì ɛ̀ bom bonyii le kɛ. 25Kɛ wvú tane fiɛɛ fimew fì wvú taale lɛ wee elem fô wvú le kɛ, njefo ɛ̀ nu wvú wvù gee ɛ bonyii bocii yoyte, nu dvú, kɛŋke fiɛɛ ficii fì bó shieele. 26Wvú to nu ɛ ge ɛ dikfuu di bonyii le dicii buy yî wee mwaaŋ e no nu yî ɛkolɛ ke nshɛ le. Ɛ́ wvú sɛ ge nonɛn, nu ɛ wvú to seyse wase kefew kè bó nu ke enu dvú, noo bidwee bi mondvuum mò bó nu ke eceè mó le. 27Wvú to ge nonɛn, wvu lɛ bonyii ke eghaale, gomte wvú laa bó nu ke eyuu eyɛn wvú le lɛ. Geenɛn, ɛ kɛ Nyo' yaa cim nu ncejole fô wee mvu beene le kɛ. 28Fifin nu kɛ lɛŋlɛŋ no wee mvu to jemyɛɛ wase lɛ, ‘Ɛ̀ nu wvú wvù gee ɛ beene sɛ cee, lɛne, bvuu nu no beene nu.’ Ɛ wee wene binfɛ mvu to jeme wase tɛn lɛ, ‘Beene nu naa boom bew’. 29No beene nu boom bo Nyo' le nonɛn, fo beene ekpwaakè lɛ Nyo' fieesene fiɛɛ fì ɛ̀ seyse wee bô bvufee bwew, ɛ tfuy bô ketwaa ke bigew e, kɛnɛɛ ɛ kene lo bô tɛ kɛ. 30Ɛ̀ to nu kefew kè bonyii to bɛɛ kenjiwe le, gee mwɛɛm mvù befe mvun, ɛ Nyo' cin'yi dvú. Geenɛn, keseen nu ɛ wvú gayte lɛ bonyii bocii ekumɛn mvuntelem mvubole. 31Bó ekumɛn njefo wvú nu ɛ gɛɛ diuu dì wvú nu ke esaw woŋ tfuu bii kecɛɛy e. Wvú nu ɛ baa wase wee we wvù nu ke esaake. Fifin nu ɛ wvú duŋcɛ wase ɛ̂ bonyii bocii lɛ ɛ̀ nu kecɛɛy no wvú to bvusɛɛ wee wvudvu yî kpwe le.” 32No Baul jeme nonɛn, ɛ bó yuw ɛ wvú ɛ bɛn ɛkumɛ mbuy wvu yî kpwe le, ɛ bonyii bomew nɛ no kieele lo wvú. Ɛ bomew gay fibole lɛ, “Bese gomte keeke ebvuu eyuw ɛkumɛ fiɛɛ fì wo jemyi fin.” 33Nonɛn, ɛ Baul mum buy cinɛ bó le. 34Geenɛn, ɛ bonyii bomew bee fiɛɛ fì wvú to jemyi le, bɛne wvú le. Wee mvu bó le to nu Dionisius wvù to nu wee nshii Aleobagus, ɛ mvu nu kpwoon ɛ diee nu Damalis noo bonyii bomew tɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\