Galɛshia 3

1O oo bonyii bo Galɛshia, ben nu la biyuŋ nɛn? Wee nu ɛ low ben e? Ɛ̀ nu kɛ ben bò bó nu ɛ nɛle wase baaŋŋ no bó to taɛ Jisos Klistu yî kentam e ben ɛ yɛn lo ɛndan e? 2Me ŋgomte keembife fiɛɛ fimwaaŋ ɛ̂ ben. Keyoy ke Nyo' le to to yî yene le njefo ben to gee no bonci gayte nuu njefo ben to nu ɛ bee fiɛɛ fì ben to yuwɛɛ, lese fitele yî dvú le lɛ? 3Ben yuŋsene la nɛn? Ben kɛw fiɛɛ bô Keyoy ke Nyo' le, ɛ no nu wase keseen lɛ ben nu ke emɛse ɛ ɛ̀ nu bô mvuŋgay mvunɛn e? 4Ben to yɛn ŋgɛw ɛ ɛ̀ nu wvu ɛcici le? Kecɛɛy, kɛ ɛ̀ to nu wvu ɛcici kɛ. 5Nyo' wvù nyaa Keyoy kew ɛ̂ ben bvuu gee biŋghaw bi mwɛɛm e ɛ̂ ben ɛntelɛŋ, gee nonɛn njefo ben gɛɛle bonci nuu njefo ben nu ɛ yuw saaka wvu ɛkumɛ Klistu ɛ lese fitele yî ye le lɛ? 6Ɛ̀ nu no bó saŋ ɛkumɛ Abla'am ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le lɛ, “Wvú to nu ɛ lese fitele yî Nyo' le, ɛ Nyo' mum jo wvú lɛ wvú nu wee wvu teytey.” 7Ben eyɛn lɛ lɛ ɛ̀ nu bonyii bò nu ɛ lese fitele yî Nyo' le bò looci nu kfuu di Abla'am e. 8Ŋwa' Nyo' to nu ɛ yuu wase duŋcɛ lɛ Nyo' nu ke ejo bonyii bò yaa nu kɛ Bojuu lɛ bó enù teytey ɛ̂ wvú ɛjise nje fitele fì bó nu ɛ lese yî ye le. Ɛ wvú mum fewcɛ saaka wvù jee wvun ɛ̂ Abla'am ɛ ɛ̀ bɛɛ lo gayte lɛ, “Me nu ŋke embuw bitum bicii bi yî ɛkolɛ ke nshɛ le nje yo.” 9Nonɛn, fí ɛ no nu lɛ bonyii bò nu ɛ lese fitele yî Nyo' le nu ɛ Nyo' ɛ buw tɛn bó no wvú to buwɛɛ Abla'am wvù to nu ɛ lese fitele yî ye le. 10Bonyii bocii bò yɛne lɛ bó nulo enu teytey ɛ̂ Nyo' ɛjise njefo bó gɛɛle bonci nu ɛ bó tuule lon yî bikuu bibole, njefo bó nu ɛ saŋ lɛ, “Wee tfuu wvù baa ecee no bó saŋ ɛ̂ Ŋwa' bonci le gee no bonci bocii gomte, nu ɛ wvú tuule lon yî ɛkolɛ kew e.” 11Fí ɛ mum ɛ no duŋci naa ɛndan lɛ kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ Nyo' ejo wee lɛ wvú nu teytey nje mwɛtɛn gɛɛle bonci kɛ. Ɛ̀ nu fiɛɛ fì bó nu ɛ saŋ lɛ, “Ɛ̀ nu kɛ wee wvù Nyo' nu ɛ jo lɛ wvú nu teytey nje fitele fì wvú lese yî ye le wvù nu ke ekɛŋke nshii.” 12Kɛ bonci kɛŋke fiɛɛ keege bô nlese fitele yî Nyo' le kɛ, njefo “Wee wvù gɛɛle bonci nu ke ecee bii kɛ ɛ ɛ̀ nu bó le.” 13Klistu to nu ɛ sum beene can lon wvù bonci too dvú le. Wvú to nu ɛ tuu bolon bosɛɛbeene yî ɛkolɛ kew e, ɛ ɛ̀ nu no bó saŋ lɛ, “Lon nu yî wee wvù bó nu ɛ njɛyse yî kete le.” 14Wvú to ge nonɛn, wvu lɛ mbuwma wvù Nyo' to nyaɛ ɛ̂ Abla'am eto tɛn fô bonyii bò yaa nu kɛ Bojuu le nje Klistu Jisos, ɛ́ beene bò nu ɛ lese fitele yî ye le ekɛŋkɛ tɛn Keyoy ke Nyo' le kè wvú to kawɛɛ. 15Boom bo bwɛɛm e, beene ejo kenfewsɛn yî mwɛɛm mvù bonyii ké no gee le. Ɛ́ bonyii seyse wase fiɛɛ ɛ die kelew, tu kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ wee ebvuu ekose kɛnɛɛ ebise fiɛɛ yî dvú le kɛ. 16Ɛkumɛ ŋkawma wvu Nyo', nu ɛ wvú to kaw ɛ̂ Abla'am bô wan wvù nu ke ebuy ɛ̂ kfuu diew e. Bó baa saŋ lɛ, “Wvú nu fô boom bò nu ke ebuy ɛ̂ kfuu diew e kɛ”, fì duŋci lɛ bó nu nteen kɛ. Fí duŋci lɛ fó jemyi ɛkumɛ wan mwaaŋ. Ɛ wan wvun nu Klistu. 17Fiɛɛ fì me ŋgomte keeŋgay nu lɛ, Nyo' to nu ɛ ge ŋkawma wvun, ɛ bilum ke fey gee nɛ bô kecow mbaanshɛ (430) ɛ wvú sɛ nya bonci. No fí nu nonɛn, kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ bonci bò to toɛ wase ɛjim ebvuu eto ekose moŋkan mò Nyo' to gbwolɛɛ fwele, ege ɛ́ fiɛɛ fì wvú to kawɛɛ ela ɛcici kɛ. 18Ɛ́ fí fɛn nu lɛ wee nulo ekɛŋkɛ nnya yin ɛ ɛ̀ nu kɛ seke wvú gɛɛle bonci, kɛ tu kɛ ɛ bvuu bɛɛ lɛ Nyo' to kaw lo bonyii dvú kɛ. Geenɛn, Nyo' to nya nnya yin ɛ̂ Abla'am bii no wvú to kawɛɛ wvú dvú. 19Shiee bonci ɛ̀ no nu la? Bó to bise bonci keeduŋci mwɛɛm mvù bonyii jayte ɛ kɛw nonɛn gɛn buy naa seke wan wvun wvù Nyo' to geɛ ŋkawma wvun ɛkumɛ wvú nu ke eto. Ɛ Nyo' mum nya bonci ban ɛ̂ bonceendaa bew mum nya can wee mvu le lɛ wvú efese ɛ̂ bonyii. 20Kɛ ben kee lɛ ɛ́ bonyii nɛ ɛ no seysee fiɛɛ ɛ wee mvu nu ɛ̂ bó ɛntelɛŋ, tu wvú nu fô bó le bocii. Geenɛn, Nyo' nu kɛ mwaaŋ. 21No fí nu nonɛn, tu ɛ̀ nulo ɛ́ nci Nyo' ebvuu ekose fiɛɛ fì wvú to kawɛɛ le? Kɛ ɛ̀ nu naa lo ɛ́ fí enu nonɛn kɛ! Ɛ́ nci mvu to nu dvú wvù nulo enya nshii, tu ɛ̀ nulo ɛ́ wee enu teytey ɛ̂ Nyo' ɛjise nje wvú gɛɛle bonci cɛɛy cɛɛy. 22Geenɛn, Ŋwa' Nyo' gayte lɛ wee tfuu nu nfwa ɛkuse jo bibefɛ. Fí ɛ mum ɛ no nu lɛ ŋkawma wvù Nyo' to kawɛɛ fô wee wvù nu ɛ lese fitele yî Jisos Klistu le, nu ɛ ɛ̀ nu ke ekɛŋkɛ kɛ wvuwɛ wee wvù nu ɛ lese fitele yî ye le. 23Ɛ̀ to nu fwele ɛ Jisos baa to wase wvu lɛ bonyii eleese fitele yî ye le, ɛ bonyii nu ɛ̂ bonci kuse ɛ bó ɛ kay bó diɛwɛ bonyii bo ncaw e ɛ no cɛyte, gɛn buy seke Nyo' ke eduŋcɛ Jisos ɛ́ bó eleese fitele yî ye le. 24Bonci to nu diɛwɛ ndɛ wan wvù to shee bô bonyii nɛci gɛn buy seke Klistu to toɛ wvu lɛ bonyii elese fitele ɛ ɛ̀ nu yî ye le ɛ́ Nyo' sɛ jo bó lɛ bó nu teytey ɛ̂ wvú ɛjise. 25No Klistu nu ɛ to wase bonyii ɛ no leese fitele yî ye le, tu kɛ beene bɛɛ can ndɛ wan wvun e kɛ. 26Ben bò nu ɛ taashɛ ben ɛ bo Klistu Jisos nu wase boom bo Nyo' le nje fitele fì ben nu ɛ lese yî Klistu le. 27Ben ekeè lɛ wee tfuu wvù bó nu ɛ lese wase ɛ̂ joo ɛ taashɛ wvú bô Klistu nu ɛ wvú ɛ tu wase bô Klistu fiɛɛ fimwaaŋ. 28Kɛ wee mvu bvuu nu jɛɛy lɛ wen nu wee Juu kɛnɛɛ wee ketum kɛ. Kɛ wee mvu bvuu nu jɛɛy lɛ wen nu nfwa kɛnɛɛ waa yew kɛ, ɛ kɛ wee mvu bvuu nu jɛɛy lɛ wen nu diemsɛn kɛnɛɛ kpwoon kɛ. Ben bocii nu wase fiɛɛ fimwaaŋ yî Klistu Jisos e. 29No ben nu wase bonyii bo Klistu le nonɛn, tu ben nu wase boom bo Abla'am e, ɛ ben nu ke ekɛŋkɛ mwɛɛm mvù Nyo' to kawɛɛ Abla'am dvú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\