Galɛshia 5

1Klistu to nu ɛ bvuse wase beene yî bvunfaw e. Wvú to bvuse nɛn, wvu lɛ fo beene ebvuu enù yî bvunfaw e ɛkuse jo bonci kɛ. Nonɛn ben emum eleemè tɛmyi. Fo ben ebvuu ebee eley ɛkuse jo kemmbuŋ ke bvunfaw e kɛ. 2Ben eyekɛ eyuw fiɛɛ fì me wvù Baul nu enjeme. Ɛ́ ben beŋe lo lɛ bó etfuse ben yew ɛ́ ben sɛ no nu teytey ɛ̂ Nyo' ɛjise, tu fiɛɛ fì Klistu to geɛ fô ben e nu ɛcici. 3Me mbvuu njemyi nciise lɛ wee wemɛn wvù nu ɛ bee lɛ bó etfuse wvú yew ekeè lɛ wvú kɛŋke keegɛɛlè bonci bo Bojuu le bocii no bó nu. 4Ben bocii bò gomte keenu teytey ɛ̂ Nyo' ɛjise ɛ ɛ̀ nu nje ben gɛɛle bonci, ekeè lɛ ben nu ɛ gawsɛn wase bikuu binɛn ben ɛ bo Klistu. Ben nu ɛ laŋ wase mbuwma Nyo'. 5Fô beene le nu ɛ fiɛɛ fì beene taale fwe yî dvú le nu lɛ Nyo' nu ke ejo beene diɛwɛ bonyii bò nu teytey ɛ̂ wvú ɛjise le. Fifin nu fiɛɛ fì Keyoy ke Nyo' le kè lemte yî yese beene le fele yî fitele fì beene lese yî Klistu le nu ɛ ge lɛ beene ecɛyte. 6Ben ekeè lɛ ɛ́ wee nu ɛ wvú ɛ taashɛ wase bô Klistu Jisos, ɛ wvú nu ɛ bó ɛ tfuse wvú yew kɛnɛɛ bó baa tfuse wvú yew kɛ, tu kɛ fifiɛ kɛŋke fiɛɛ keege kɛ. Fiɛɛ fì nu shiee le nu fitele fì wvú lese yî Klistu le ɛ no duŋci yî keŋkoŋɛn e. 7Ɛ̀ to nu fwele ɛ ben gee naa lɛŋ. Ɛ̀ ge yɛɛ ben ɛ sɛ lu keebii kecɛɛy e? 8Kɛ ɛ̀ ge Nyo' wvù to teŋɛɛ ben fifin fiɛɛ kɛ. 9Kɛ ben kumyi ŋgan wvù bó ké no maa lɛ, “Kekuu kemwaaŋ ɛ befe bô ntwaw?” 10Me ŋgɛɛle bvufee yî yene le nje Tata lɛ kɛ ben nu ebi fiɛɛ fì bonyii bomew gayte le ɛfey fì ɛ̀ gayte me kɛ. Ɛ wee wɛ wvù bvuŋsee bvufee bvunɛn, kɛnɛɛ ɛ̀ nu yɛɛ, nu ɛ Nyo' nu ke elaŋ ŋgɛw yî ye le. 11Boom bo bwɛɛm e, ɛ́ ɛ̀ be nu lɛ me mbɛɛ nfewci lɛ bó etfuuse bonyii yew ɛ bó sɛ nu teytey ɛ̂ Nyo' ɛjise, ɛ́ bonyii ebvuu ebone bikaa ɛ̂ me ɛjim nje la? Kɛ tu fiɛɛ fì me nfewci lɛ Klistu to nu ɛ kpwe yî kentam e fin ɛ bonyii yuuke ɛ fí kaa saase lo bó yaa be bɛɛ dvú kɛ. 12Fo bonyii ba bò jewsee ben lɛ bó etfuuse bonyii yew e, nu ɛ me ŋgomte lɛ bó emɛse esoŋ lo bikuu bibole. 13Boom bo bwɛɛm e, Nyo' to nu ɛ tee wase ben wvu lɛ fo ben ebvuu elemtè bvunfaw ɛ̂ bonci kuse kɛ. Geenɛn, no ben yaa bɛɛ bvunfaw e ɛ̂ bonci kuse nonɛn, fo ben emum ejo lɛ ben nulo egee no nyam ye yene gomte kɛ. Ben elemtè ɛ ɛ̀ nu fô boom bo bwee wene le yî keŋkoŋɛn e. 14Ben egeè nonɛn njefo bonci bocii nu ɛ taashɛ yî wvun wvu mwaaŋ e lɛ, “Ɛ̀ kooŋkè waa bwoo no wo kooŋke ɛkolɛ kuw.” 15Geenɛn, ɛ́ ben nɛ ɛ no ŋasene ɛbenɛben diɛwɛ bwé le, ɛ wee gomte keedie lo waa bwee, ɛ ben no yɛnè fô ben ke enɛ eyuwyɛ bikuu binɛn. 16Fiɛɛ fì me njemyi nu lɛ, ben eceè biì ɛ ɛ̀ nu no Keyoy ke Nyo' le duŋci ɛ̂ ben, nonɛn ben saa ebvuu egeè ɛ ɛ̀ nu no nyam ye yene shieele lɛ ben egeè kɛ. 17Me njemyi nɛn njefo kɛ fiɛɛ fì nyam ye shieele nu fì Keyoy ke Nyo' le shieele kɛ. Ɛ kɛ fì Keyoy ke Nyo' le shieele nu fì nyam ye shieele kɛ. Kɛ mwɛɛm mvu mvunfɛɛm mvun nu yî fiɛɛ le fimwaaŋ kɛ. Ɛ̀ nu fiɛɛ fì kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ ben egeè fiɛɛ fì ben gomte kɛ. 18Ɛ́ ben cee bii ɛ ɛ̀ nu no Keyoy ke Nyo' le duŋci ɛ̂ ben, ben saa ebvuu enù ɛkuse jo bonci kɛ. 19Mwɛɛm mvù nyam ye ké no shieele nu ɛ bonyii yaa maa mvú kɛ. Ɛ̀ nu keejaaŋke kenjaŋ bô keekpwawci mwɛɛm ɛkumɛ kenjaŋ noo keecee nce nnyɛn kenjaŋ. 20Ɛ ɛ̀ bvuu nu keebunlee bonyo' bo ɛcici bô keelaale kɛnɛɛ fiɛɛŋke diam. Ɛ ɛ̀ bvuu nu keebanene, nyamte kenyam, ghɛɛke keŋghɛw, kɛŋke shém yì ton'yɛɛn bô fô wee le keekpwawci kɛ ɛ ɛ̀ nu ɛkolɛ kew. Ɛ ɛ̀ bvuu nu keegawsene bonyii noo fô wee le keegaw bonyii ekɛŋkɛ ye ŋgoo. 21Ɛ ɛ̀ nu tɛn keebene kendoŋ, wuu mbvuum ɛ mó koole bô keewukene yole noo keegee mvumew mwɛɛm diɛwɛ mvumvun e. Me ɛ no njemyi nciise lo no me nto njemyɛɛ wase fwele ɛ̂ ben lɛ, kɛ bonyii bò gee mvumvun mwɛɛm yaa nu ke ekɛŋkɛ bvudvuu ɛnte jo bvunfon bvu Nyo' le kɛ. 22Geenɛn, ɛ mwɛɛm mvù nɛn'yi fô Keyoy ke Nyo' le nu mvun, keŋkoŋɛn, nlaŋlaŋ, nyɛkeey, shém yì kuulɛɛn, fitele fì jee, keŋge kè jee, keeleeme yî kecɛɛy e, 23keebonene keŋge, noo keekemsene bô ɛkolɛ. Kɛ nci mvu nu dvú wvù kicine mwɛɛm mvun kɛ. 24Bonyii bò ɛ̀ nu bo Klistu Jisos e nu ɛ ta wase nyam ye yibo bô mwɛɛm mvù befe mvù nyam ye yì ŋɛyte shieele yî kentam ke Jisos e. 25No beene cee keseen yî mvuŋgay mvu Keyoy ke Nyo' le, beene emum egeè mwɛɛm bii kɛ no Keyoy kedvu duŋci. 26Fo beene ebenseè ye yi ɛcici kɛ. Fo beene egeè ɛ mvuntelem beete bonyii bomew kɛ. Fo beene ebenè kendoŋ bô bonyii bomew kɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\