Jɛm 2

1Boom bo bwɛɛm e, no ben nu ɛ lese wase fitele yî Tata wesebeene wvù Jisos Klistu wvù nu Tata bvukukɛ le, fo ben eduŋcì kejɛɛy jɛɛy kɛ. 2Me njemyi nonɛn njefo ɛ̀ nulo ɛ́ bonyii bofɛɛ enɛ eley yew yene nshii le, ɛ wvumvu ɛ jise ndvú ɛ yí jee, ɛ lese mvuncaw ɛ bó ɛ kene bô ketwaa ke bigew e kè yɛɛle, ɛ wvumvu wee nu fiew wee kefufe, ɛ wvú ɛ jise ndvú ɛ yí ɛ sawyɛ. 3Ben ɛ nɛ ɛ gay ɛ̂ wee kefufe lɛ, “Leem fofe,” kɛnɛɛ lɛ, “To eshii fokuse fɛn nshɛ le,” ɛ mum ɛ nya bvufee ɛ ɛ̀ nu yî wee wvù sufe ye wɛ le, ɛ gay ɛ̂ wvú lɛ, “Kɛ to eshii fɛn wee wvu baay.” 4Ɛ́ ben nɛ ɛ ge nonɛn, kɛ tu ben nu ɛ tu wase bonyii bò sumtene bonsaw bô mvuntelem mvù yiile? Kɛ fifin yen'yi lɛ ben duŋci kejɛɛy jɛɛy ɛ̂ ben ɛntelɛŋ e? 5Boom bo bwɛɛm e bò nu shém yɛm, ben eyekɛ eyuw, kɛ ɛ̀ nu bonyii bo kefufe le bo fokuse fɛn bò Nyo' nu ɛ caw lɛ bó elooci kɛŋke mbee wvù nu ɛ yiŋsɛn e? Ɛ kɛ ɛ̀ bvuu nu bó bò Nyo' nu ke enya bó bô bvudvuu ɛnte jo bvunfon bwew bvù wvú to kawɛɛ wee tfuu wvù kooŋke wvú dvú le? 6Geenɛn, ben nɛn'yi finɛn kaa no shoose lo wee kefufe ɛ̂ yiyɛ je le, yɛne ɛ ɛ̀ nu wee kpwaw e. Bonyii bò nu ɛ ben ɛ shii yî yene le guute ben gɛne dvú yéw bonsaw e nu baa? Kɛ ɛ̀ nu bonyii bo kpwaw e le? 7Kɛ ɛ̀ bvuu nu kɛ bó bò jemyi díɛw yì befe ɛkumɛ diee di Tata wvù kɛŋke ben e le? 8Ben eloocì gɛɛle nci Nfon wvù Nyo' wvù nu ɛ̂ Ŋwa' we le. Nci wvun nu lɛ, “Ɛ̀ kooŋkè waa bwoo no wo kooŋke ɛkolɛ kuw.” Ɛ́ ben gee nonɛn, tu ben gee lɛŋ. 9Geenɛn, ɛ́ ben duŋci kejɛɛy jɛɛy no me mbe njeme wase, tu ɛ̀ nu kebefɛ ɛ ben gee, tu ben nu ɛ ŋgoy nci wvú ɛ koo ben. 10Ben ekeè lɛ ɛ́ wee gɛɛle naa bonci bo Nyo' le bocii, ɛ ke ɛ ŋgoy mwaaŋ, tu wvú nu ɛ ŋgoy wase bocii. 11Ɛ fí nu nonɛn, njefo Nyo' wvù to gayɛɛ lɛ, “Fo wo ejaŋ kpwɛɛ wee kɛ” nu kɛ tɛn wvú wvù to gayɛɛ lɛ, “Fo wo eyu wee kɛ.” Ɛ́ wo nu sɛ wo nu ɛ jaŋ kpwɛɛ wee, geenɛn ɛ yu wee, tu wo nu ɛ ŋgoy kɛ nci Nyo'. 12Nonɛn, ben ejemyì bvuu geè mwɛɛm diɛwɛ bonyii bò Nyo' nu ke esaw bó bii nci wvù bvuuse bonyii bvunfaw e. 13Ben ekeè lɛ Nyo' nu ke dioo saake nsaw, wvú saa ekoole shen fô wee wvù to baa koole shen fô wee mvu le kɛ. Geenɛn, wee wvù koole shen nu wvù nu ke eboy yî nsaw e. 14Boom bo bwɛɛm e, ɛ́ wee nɛ ɛ no duu lɛ wen nu ɛ lese fitele yî Nyo' le, ɛ gee diew yaa duŋci nonɛn kɛ, ɛ́ fifiɛ ke efi wvú yî la le? Ɛ̀ nulo ɛ́ fitele fì wvú lese fidvu ke eboyse wvú? 15Bó ejo lɛ, ɛ́ waa bwoo wvù diemsɛn kɛnɛɛ wvù kpwoon nɛ ɛ no tane ndvú bô mwɛɛm mvudien mvu ɛdiuw ɛcii, 16ɛ to fô wo le, wo ɛ gay ɛ̂ wvú lɛ, “Nyo' elaŋ kembonɛn yî yo le ɛ́ wo ekɛŋkɛ ndvú bô mwɛɛm mvudien.” Ɛ́ wo gay kɛ lo nonɛn, sɛ wo ɛ nya wvú bô mwɛɛm mvù wvú shieele, ɛ́ fifiɛ efi wvú yî la le? 17Ben baa yɛn lɛ lɛ ɛ́ wee duu lɛ wen nu ɛ lese fitele yî Nyo' le, sɛ gee diew duŋci nonɛn, tu fitele fì wvú lese ɛfinɛfin nu ɛcici? 18Wee mvu nulo enɛ egay lɛ, fi wee mvu le nu ɛ wvú ɛ lese ɛ ɛ̀ nu fitele yî Nyo' le, ɛ fi wee mvu le nu ɛ wvú gee ɛ ɛ̀ nu gee di lɛŋ. Me ɛ mum ɛ no ŋgayte lɛ wvú eduŋcɛ no ɛ̀ nulo ɛ́ wee elese fitele yî Nyo' le sɛ gee diew nu lɛŋ, ɛ́ me nduŋcɛ ɛ̂ wvú no me nu ɛ nlese fitele yî Nyo' le ɛ ɛ̀ nu yî gee diem di lɛŋ e. 19Ɛ́ wee nu ɛ bee lɛ Nyo' nu mwaaŋ, tu ɛ̀ nu lɛŋ. Geenɛn, naa bonceendaa bo dɛwle le tɛn nu ɛ bee kɛ nonɛn ɛ no fane, ciiŋke. 20Wvuwɛ wee nu keyuŋ. Wvú gomte lɛ me enduŋcɛ lɛ ɛ́ wee lese fitele yî Nyo' le sɛ gee dì jee ŋkuuŋ, tu ɛ̀ nu ɛcici? 21Kɛ fiɛɛ fì to geɛ ɛ Nyo' yɛn lɛ Abla'am wvù icee wesebeene nu ɛ kocɛn wee we le to nu gee diew di lɛŋ e? Wvú to nu ɛ jo waa we wvù Aysik, jike yî ketaŋ ke ncese le keege ncese dvú fô Nyo' le. 22Ben ɛ yɛn lɛ lɛ fitele fì wvú to lesɛɛ yî Nyo' le bô gee diew di lɛŋ to lɛne ɛkalɛ kemwaaŋ e? Gee diew di lɛŋ to nu ɛ duŋcɛ lɛ fitele fì wvú to lesɛɛ yî Nyo' le to nu ɛ yiŋsɛn. 23Ɛ fí mum kocɛn no bó to saŋɛɛ ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le lɛ, “Abla'am to nu ɛ lese fitele yî Nyo' le, nje nonɛn, ɛ Nyo' yɛn lɛ wvú nu wee wvu teytey.” Ɛ bó mum no teŋe wvú lɛ nsaa Nyo'. 24Ben ɛ bvuu ɛ yɛn lɛ lɛ fiɛɛ fì ké ge ɛ Nyo' yɛn lɛ wee nu ɛ kocɛn wee we le nu gee diew di lɛŋ, ɛ ɛ̀ yaa mɛy kɛ fitele fì wvú lese yî Nyo' le maaŋ kɛ? 25Ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no fi La'ab wvù to nu kpwoon nsake le to nu. Fiɛɛ fì to geɛ ɛ Nyo' yɛn lɛ wvú nu ɛ kocɛn wee we le to nu gee diew di lɛŋ. Wvú to nu ɛ fiisɛn boŋkee bo Islael ɛ̂ wvú yew, ke duŋcɛ je yimi jɛɛy yì bó etu jim jó. 26Fí ɛ no nu lɛ, kɛ no keyoy cin'yi nyam ye le ɛ yí mum no nu wase fiɛɛ fi ɛcici, nu kɛ lɛŋlɛŋ no wee lese fitele yî Nyo' le sɛ gee di lɛŋ ŋkuuŋ tu fí nu ɛcici.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\