Jon 17

1Ɛ Jisos ke jeme njeme wvun mɛse, mum nɛ cake ɛjisɛ taa we bunle lɛ, “Icɛm, kefew nu ɛ kocɛn wase. Duŋcɛ bvukukɛ bvu Waa wo le wvu lɛ Wan tɛn nulo eduŋcɛ bwuw bvukukɛ. 2Wvú nulo eduŋcɛ njefo wo nu ɛ nya mvuŋgay ɛ̂ wvú ɛ̂ we jo wee wvu wum tfuu lɛ wvú enya nshii wvù mɛy lo ɛ̂ boba bocii bò wo nu ɛ nya ɛ̂ wvú. 3Ɛ nshii wvù mɛy lo wvun nu fin fì lɛ bó ekeè wo wvù ɛ̀ nu kɛ wo Nyo' wvu kecɛɛy, ebvuu ekee tɛn me wvù Jisos Klistu wvù wo to tumɛɛ le. 4Me nu ɛ nduŋcɛ wase bvukukɛ bwuw yî nshɛ le no me nu ɛ mɛse lemme dì wo to nyaɛ lɛ me enlem e. 5Yî keseen e Icɛm, kase enya me bvukukɛ mbew yo le bvù me nto nshee ŋkɛŋke fwele ɛ woŋ sɛ ke kɛw e. 6Me nu ɛ nduŋcɛ wase wo ɛ̂ bonyii bò wo to baayɛɛ ɛ̂ woŋ jan nya ɛ̂ me le. Bonyii ban to nu buw, ɛ wo mum nya bó ɛ̂ me. Ɛ bó nu ɛ yuw diɛw yo le. 7Bó nu ɛ kiɛɛ wase keseen lɛ fiɛɛ ficii fì me ŋkɛŋke nu ɛ fí nɛ ɛ ɛ̀ nu fô wo le. 8Me njemyi nɛn njefo me nu ɛ nya wase diɛw yì wo to nyaɛ ɛ̂ me ɛ̂ bó, bó ɛ fiisɛn, ɛ mum ɛ kiɛɛ yî kecɛɛy e lɛ me nɛ fô wo le, ɛ bee tɛn lɛ ɛ̀ to tum wo me. 9Me mbunlee nɛn ɛ ɛ̀ nu fô boban e. Kɛ me mbunlee ɛ ɛ̀ nu fô boba bò ɛ̀ nu bo yî woŋ wvun e kɛ. Me mbunlee ɛ ɛ̀ nu fô boban bò wo nu ɛ nya ɛ̂ me le, njefo ɛ̀ nu bonyii buw. 10Bonyii bocii bò me ŋkɛŋke nu bonyii buw, ɛ bonyii bocii bò wo kɛŋke nu bem. Ɛ̀ nu yî bó le wvù bvukukɛ bwem yen'yi. 11Keseen nu ɛ me n'yaa mbɛɛ ɛ̂ woŋ jan kɛ. Geenɛn bó bɛɛ ɛ̂ woŋ jan, ɛ me ŋkaase wase ntoo fô wo le. Icɛm wvù yuule, gɛɛlɛ bó ɛ̂ diee diuw dì wo nu ɛ nya ɛ̂ me le, wvu lɛ bó nulo enù yî wee le mwaaŋ kɛ naa no bee wo nu yî wee le mwaaŋ. 12Seke me nto nu bee bó, me nto nu ɛ ŋgɛɛ bó ɛ̂ diee diuw dì wo nu ɛ nya ɛ̂ me le. Me nu ɛ ncɛycɛy bó wee mvu bó le baa la, ɛfey kɛ wvuwɛ wvù to nu wase wee wvù nu ke ela le. Ɛ fifin to nu wvu lɛ fiɛɛ fì bó saŋɛɛ ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le eto ekocɛn. 13Keseen nu ɛ me ŋkaase wase ntoo fô wo le, ɛ mwɛɛm mvun nu ɛ me njemyi mbɛɛ yî woŋ wvun e wvu lɛ ɛ̀ nulo ɛ́ bó ekɛŋke njoŋ wvu wɛm ɛ wvú ɛ yiŋsɛn yî bó le. 14Me nu ɛ nya wase diɛw yo can yibole, bonyii bò ɛ̀ nu bo yî woŋ wvun e ɛ mum ɛ no bane bó njefo kɛ bó nu bonyii bo yî woŋ wvun e kɛ, lɛŋlɛŋ no kɛ me nu wee wvu yî woŋ wvun e kɛ. 15Kɛ me mbunlee nɛn lɛ wo ebvuse lo bó yî woŋ wvun e kɛ. Me mbunlee ɛ ɛ̀ nu lɛ wo egemgem bó fo bó eley can wee kebefɛ wɛ le. 16Kɛ bó nu bonyii bo yî woŋ wvun e kɛ, lɛŋlɛŋ no kɛ me nu wee wvu yî woŋ wvun e kɛ. 17Seyse bó egɛɛ ɛ́ bó eyuulè ɛnte jo kecɛɛy. Diɛw yo nu kecɛɛy. 18No wo to tumɛɛ me yî woŋ wvun e, nu kɛ lɛŋlɛŋ no me nu ɛ ntum bó yî woŋ wvun e. 19Me ɛ mum ɛ nseyse ɛkolɛ kem ɛ ŋgɛɛ nje bó, wvu lɛ ɛ̀ nulo tɛn ɛ́ bó eseyse bibole bikuu egɛɛ yî kecɛɛy. 20Kɛ me mbunlee kɛ ɛ ɛ̀ nu fô bonyii ban e maaŋ kɛ. Me mbunlee tɛn fô bonyii bocii bò nu ke eyuw diɛw yibole elese fitele yî yɛm e. 21Me mbunlee lɛ bó bocii ke enu yî wee le mwaaŋ kɛ naa no wo wvù Icɛm nu yî yɛm e ɛ me nu yî yo le. Me mbunlee lɛ bó tɛn ke enu yî yese bee wo le wvu lɛ bonyii bò ɛ̀ nu bo yî woŋ wvun e ebee lɛ ɛ̀ to tum wo me. 22Bvukukɛ bvù wo to buwɛɛ me dvú nu ɛ me ɛ nya wase ɛ̂ bó wvu lɛ bó nulo enù yî wee le mwaaŋ, kɛ naa no bee wo nu yî wee le mwaaŋ, 23ɛ me nu yî bó le, ɛ wo nu yî yɛm e. Lɛ bó elooci nù yî wee le mwaaŋ, nonɛn ɛ́ bonyii bò ɛ̀ nu bo yî woŋ wvun e emum ekiɛɛ lɛ ɛ̀ tum wo me, ɛ wo kooŋke bó kɛ naa no wo kooŋke me. 24Icɛm, me nshieele lɛ boba bò wo nu ɛ nya ɛ̂ me ke enu tɛn bee bó fô me nu, wvu lɛ bó ke eyɛn bvukukɛ bvù wo to nyaɛ ɛ̂ me nje keŋkoŋɛn kuw fô me le ɛ woŋ wvun sɛ ke kɛw e. 25Ɛɛy Icɛm wvu teytey, kɛ bonyii bò ɛ̀ nu bo yî woŋ wvun e kee wo kɛ, geenɛn ɛ me ŋkee wo, ɛ bonyii bem ban nu ɛ kiɛɛ lɛ ɛ̀ tum wo me. 26Me nu ɛ ŋge wase bó ɛ kiɛɛ wo, ɛ me mbɛɛ ŋke eŋgee kɛ ɛ bó kee wo, wvu lɛ keŋkoŋɛn kè wo nu ɛ koŋ me dvú nulo enu yî bó le, ɛ me tɛn nu yî bó le.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\