Jon 19

1Ɛ Baylɛt mum jo Jisos nya ɛ bó njin bô boŋgbwan. 2Ɛ bonyii bo nci le lu kefo ke bvunfon e ɛ kí nu bíay bíay bon ɛ̂ wvú ɛfa, jo ndvu bvunfon ɛ yí yɛɛle lo, shfuse yî ye le. 3Ɛ bó mum no too fô wvú le bune wvú gayte lɛ, “Biaa kembaan! Nfon Bojuu!” No bó gee nonɛn no njine wvú bô can. 4Ɛ Baylɛt bvuu buy ɛkfuŋ gay ɛ̂ bonyii lɛ, “Ben eyɛn, me nu embvuse wee wvun enya ɛ̂ ben, wvu lɛ ben ekiɛɛ lɛ me mbaa en'yɛn fiɛɛ fì wvú jay e kɛ.” 5Ɛ Jisos mum buy no too bô kefo ke bíay e ɛfa noo ndvu bvunfon ye le. Ɛ Baylɛt mum gay ɛ̂ bó lɛ, “Ben etaa eyɛn wee wvudvu wvun!” 6Ɛ bocee ncese bo baay baay bô bonyii bò to cɛyte yew ncese dioo yɛn wvú le nonɛn, mum no wamte lo lɛ, “Ta lo wvú yî kentam e, ta lo wvú yî kentam e!” Ɛ Baylɛt gay ɛ̂ bó lɛ, “Ben ejo wvú bô can yene eta yî kentam e, njefo me mbaa en'yɛn jay we le kɛ.” 7Ɛ Bojuu bodvu tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Bese kɛŋke nci wese, ɛ nci wvudvu duŋci lɛ wvú kɛŋke keekpwe, njefo wvú nu ɛ ge ɛkolɛ kew lɛ wen nu Waa Nyo'.” 8Ɛ Baylɛt dioo yuw njeme wvun bvuu kɛŋkɛ lo nfan baay. 9Ɛ bô Jisos bvuu tu jim ɛ̂ kebuw e, ɛ wvú bife ɛ̂ Jisos lɛ, “Wo nɛ fɛɛ?” Geenɛn ɛ Jisos faŋɛ yaa tfuse fiɛɛ kɛ. 10Ɛ Baylɛt bife ɛ̂ Jisos lɛ, “Kɛ wo nu ejeme ɛ̂ me le? Kɛ wo kee lɛ me ŋkɛŋke mvuŋgay keencinɛ wo le mbvuu ŋkɛŋke mvuŋgay keeŋgay ɛ́ bó eta wo yî kentam e le?” 11Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Kɛ wo bee ekɛŋke mvuŋgay ɛ̂ me we sɛ bó to nya mvuŋgay mvudvu ɛ̂ wo fowe kɛ. Nonɛn nje fifin, wee wvù nya me can yo le nu ɛ wvú kɛŋke kebefɛ ɛ kí kuuke fele kuw.” 12Ɛ Baylɛt dioo yuw njeme wvun, mum kɛw no gomte je keecinɛ wvú le. Geenɛn ɛ Bojuu wam lo foweɛwe lɛ, “Ɛ́ wo mom lo ɛ cinɛ wee wvun e, tu kɛ wo nu nsaa Kaysa wvù Nfon wvu baay wvu Lum kɛ. Wee tfuu wvù bense ɛkolɛ kew lɛ wen nu nfon nu wee bvuban wvu Kaysa.” 13Ɛ Baylɛt dioo bvuu yuw wvun njeme, mum buy bô Jisos, shii yî kentaw ke nsaw e fò bó to teŋe lɛ Bvudvuu bvù bó bom bô Ɛta, teŋe ɛ̂ díɛw Ibulu le lɛ Gabata. 14Ɛ̀ to nu wase Diuu di Nseyse wvu Ŋkaw Daŋɛfey e, ɛ kefew to nu wase diɛwɛ didiuu yuufe ncow difɛɛ le. Ɛ Baylɛt jeme ɛ̂ Bojuu lɛ, “Ben etaa eyɛn Nfon wene wvun!” 15Ɛ Bojuu bodvu no wamte lo lɛ, “Gɛnɛ lo bô wvú, gɛnɛ lo bô wvú, ta lo wvú yî kentam e!” Ɛ Baylɛt bife ɛ̂ bó lɛ, “Me enta Nfon wene yî kentam e le?” Ɛ bocee ncese bo baay baay tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Kɛ bese kɛŋke Nfon mvu ɛfey Kaysa kɛ.” 16Ɛ Baylɛt mum nya Jisos ɛ̂ bó lɛ bó egɛn eta yî kentam e. 17Ɛ bó mum jo Jisos, buy bô wvú. Ɛ wvú tuu kentam kew no gɛne fô bó teŋe lɛ Ŋgbwow Ɛkolɛ, teŋe ɛ̂ díɛw Ibulu le lɛ Golgota. 18Ɛ bó mum gɛn ta wvú fó yî kentam e, ta tɛn bonyii bomew bofɛɛ yî bintam e, wvumvu ɛcɛɛy, wvumvu ɛŋkoŋko, ɛ Jisos no nu ɛntelɛŋ. 19Ɛ Baylɛt tɛn saŋ fiɛɛ fimew ɛ bó ta yî kentam ke Jisos e. Fiɛɛ fì wvú to saŋɛɛ fidvu to nu lɛ, “Jisos wvu Nasalɛt, Nfon Bojuu.” 20Bojuu nteen to nu ɛ taŋ fiɛɛ fì wvú to saŋɛɛ fidvu, njefo fò bó to taɛ Jisos yî kentam e to nu nceencee mbew kelaante le, ɛ wvú to saŋ fiɛɛ fin ɛ̂ díɛw Ibulu bô yi Latin noo yi Glek e. 21Ɛ bocee ncese bo baay baay bo Bojuu le gɛn gay ɛ̂ Baylɛt lɛ, “Fo wo esaŋ lɛ, ‘Nfon Bojuu’ kɛ. Saŋɛ ɛ ɛ̀ nu lɛ, ‘Wee wvun duu lɛ wen nu Nfon Bojuu.’” 22Ɛ Baylɛt tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Fiɛɛ fì me nsaŋ nu ɛ me ɛ nsaŋ wase.” 23No bonyii bo nci le to taɛ wase Jisos yî kentam e, mum jo ndvú ye gaw ɛ̂ bikuu bibole mondvuum monɛm no bó to nu. Bó to nu ɛ jo naa noo kekum kew. Geenɛn ɛ kekum kin nu ɛ bó to tum kɛ lo kenlaatɛn e ɛ kɛw yî kendoŋ e ɛ bow ɛ buy yî bikaa le. 24Nonɛn ɛ bó mum jeme ɛbonɛbon lɛ, “Fo beene esaa kekum kin kɛ. Beene etum kaŋ, eyɛn wee wvù nu ekɛŋkɛ.” Fifin to kooyi keege ɛ́ fí eto ekocɛn no bó to saŋɛɛ ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le lɛ, “Bó to nu ɛ gaw ndvú yɛm fô bikuu bibole, tum kaŋ bô kekum kem.” Nonɛn bonyii bo nci le bodvu to nu ɛ ge kɛ naa fiɛɛ fidvu fin. 25Geenɛn, bokɛnɛ bomew to leeme fó mbew kentam ke Jisos e. Bokɛnɛ ban to nu bwee Jisos bô waa bwee bwee Jisos wvù kpwoon noo Maalia wvù kpwɛɛ Klobas noo Maalia Magdalen. 26Ɛ Jisos ke dioo enɛ eyɛn bwee le noo waa we ŋgoo wɛ wvù wvú to kooŋke ɛ bó leeme mbew ye le, ɛ wvú gay ɛ̂ bwee lɛ, “Kpwoon, taa eyɛn, wvun nu wase waa wo.” 27No wvú gay nonɛn kase gay tɛn ɛ̂ waa we ŋgoo wɛ lɛ, “Taa eyɛn, wvun nu wase bwoo.” Ɛ kɛw sekekiɛ le ɛ waa we ŋgoo wvudvu mum jo bwee Jisos ɛ wvú gɛn no cee wase ɛ ɛ̀ nu yew dvu wvú. 28Ɛjim jodvu no Jisos to kee wase lɛ fiɛɛ ficii nu ɛ ka wase, ɛ wvú mum nɛ jeme keege ɛ́ fí eto ekocɛn no bó saŋɛɛ ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le lɛ, “Kendoŋ yumte me.” 29Nsɛfe mvu to leeme fó bô mbvuum mo ŋgbwayŋgbwayi jó ɛ mó ɛ yiŋsɛn. Ɛ bonyii bo nci le bodvu mum ffum kusha jó bon yî fite fi isob e nɛke diuw we le. 30Ɛ Jisos dioo fi mbvuum modvu mum gay lɛ, “Fí ɛ ka wase.” No wvú gay nonɛn, ŋgvuke ɛkolɛ, ɛ keyoy kew mum buy. 31No ɛbvubwɛ to nu wase Diuu di Nseyse le keeley diuu di mbam e, ɛ Bojuu no gomte keege lɛ fo ɛgvun yodvu ke emɛy enu yî bintam e diuu di mbam e kɛ, (tete ɛ mbam wvudvu to nu wvu baay). Ɛ bó mum gɛn yɛn Baylɛt e lɛkɛ lɛ wvú egay ɛ́ bó eŋgocɛ bikaa bi bonyii bò to nu yî bintam e bodvu wvu lɛ bó eyaŋsɛn ekpwekɛn ɛ́ bó eshike, ecake. 32Nonɛn ɛ bonyii bo nci le mum to ŋgocɛ bikaa bi wee wvu fwe le, ŋgocɛ tɛn bi wvumvu wɛ wvù bó to taɛ bô wvú le. 33Geenɛn, ɛ bó ke dioo to buy fô Jisos e, yɛn lɛ wvú be ɛ kpwe wase, ɛ bó faŋɛ yaa bvuu ŋgocɛ bikaa biew kɛ. 34Ɛ wee mvu ŋgoo bonyii bo nci le bon dita di Jisos e bô goo. No wvú bon nonɛn, kaŋ mwaaŋ ɛ ɛlɛmɛ bô joo ta buy fó. 35Wee wvù to yɛnɛɛ mwɛɛm mvun e nu ɛ wvú ɛ ben jim nsaw wvudvu, ɛ njeme we nu kecɛɛy, ɛ wvú kee lo lɛ wen jemyi ɛ ɛ̀ nu kecɛɛy wvu lɛ ben nulo ebee. 36Mwɛɛm mvun to kooyi wvu lɛ fiɛɛ fì bó to saŋɛɛ ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le eto ekocɛn no bó saŋɛɛ lɛ, “Kɛ ɛkufɛ kew kemwaaŋ nu ɛ bó nu ke eŋgoy kɛ.” 37Ɛ fí bvuu nu ɛ bó ɛ saŋ bvudvuu bvumew e ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le lɛ, “Bonyii nu ke etaale wee wvudvu wɛ wvù bó nu ɛ bon bô goo.” 38Ɛjim jodvu ɛ Yosɛw wvu Alimatia nɛ gɛn yɛn Baylɛt e lɛkɛ lɛ wvú ebee ɛ́ wen ecake gvune di Jisos e. Yosɛw wvun to nu wee ŋgoo Jisos geenɛn ɛ ɛ̀ nu kɛ ɛjim ɛjim njefo wvú to fane Bojuu. Ɛ Baylɛt bee, ɛ wvú mum gɛn keecake gvune didvu. 39Nikodɛmus wvù to yawɛɛ gɛn yɛn Jisos e ɛntaŋ jomew to nu ɛ to tɛn bô bifuu bimew bì shfuuŋkene ɛ bó taashɛ ɛ kene bô mɛɛl noo alos ɛ bvujitɛ bvudvu nu kɛ diɛwɛ bokilu mbaanshɛ ncow botɛte le. 40Ɛ bô wvú mum shike gvune di Jisos e njime bô ndvú ɛ bó ɛ yefe bô nfiey wɛ no ndwey wee to ké no nu ɛ̂ nce woŋ Bojuu le. 41Ɛ̀ to nu ɛ wɛɛ kentaaŋ wvumew nu mbew fò bó to taɛ Jisos yî kentam e. Ɛ wɛɛ wvudvu nu ɛ jem yi fiɛ mi nu dvú ɛ bó ke baa edwey wase wee jó kɛ. 42Nonɛn no ɛbvubwɛ to nu wase Diuu di Bojuu le di Nseyse wvu diuu di Mbam e, ɛ jem yidvu nu tɛn nceencee, ɛ bó mum lese Jisos jó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\