Jon 2

1Ɛ ɛdiuw ke buy ɛta, ɛ bó no gee ŋkaw bvujen ɛ̂ kelaante kè Kana wvu ɛ̂ keba kè Galilee le, ɛ bwee Jisos nu fó. 2Bó to nu ɛ be tɛn Jisos bô boom bew bo ŋgoo le bô ŋkaw wvudvu. 3Ɛ mbvuum ke nɛ ka, ɛ bwee Jisos be wvú dvú gay lɛ, “Kɛ bó bɛɛ kɛŋke mbvuum kɛ.” 4Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Kpwoon, wo bee me dvú nje la? Kefew kem baa kocɛn wase kɛ.” 5Ɛ bwee gay ɛ̂ bonyii bo gawe le lɛ, “Fiɛɛ ficii fì wvú ɛ gay lɛ ben ege, ɛ ben ge.” 6Ɛ̀ to nu ɛ nsháan leeme fó yisoocaan ɛ bó kene bô ɛta. Nsháan yin nu yì Bojuu to ké no gɛɛle joo jó yì bó cuke ye dvú keeyuule ɛ̂ Nyo' ɛjise. Nshaan miaaŋ to joo bibɛɛŋ bi joo le diɛwɛ mbaanfiɛɛ kɛnɛɛ mbaanshɛ le. 7Ɛ Jisos ke nɛ gay ɛ̂ bonyii bo gawe le bodvu lɛ, “Ben etukɛ joo eyiŋsɛn nsháan yin dvú.” Ɛ bó mum tukɛ joo gɛɛ ɛ̂ nsháan yidvu le ɛ yí yiŋsɛn. 8Ɛ wvú mum gay ɛ̂ bó lɛ, “Ben esɛfe yimi keseen egɛn dvú fô cee gawe le.” Ɛ bó sɛfe gɛn dvú. 9Ɛ cee gawe fi, mom joo yidvu, yuw ɛ yí ɛ tu wase mbvuum. Ɛ wvú ma laa man mbvuum nɛ fɛɛ lɛ. (Geenɛn, bonyii bo gawe le bò to sɛfɛɛ joo yidvu to kee fô mó nɛn'yɛɛ.) Ɛ cee gawe mum tee cee bvujen, 10bife ɛ̂ wvú lɛ, “Bonyii ké yaw gaw fibole ɛ ɛ̀ nu mbvuum mò jee fô ŋkaw e, ɛ́ bonyii ké dioo ɛ wu wase ɛ ffuu, ɛ bó sɛ gaw mo yaa jee kɛ. Wo ɛ kaa ɛ gɛɛ fiuw mbvuum mò jee ɛ no too dvú ɛ ɛ̀ nu keseen e?” 11Fifin to nu fiɛɛ fi fwe fì duŋci bvukukɛ bvu Jisos e fì wvú to geɛ ɛnte jo mwɛɛm mvù duŋci bvukukɛ bwew e. Ɛ wvú to ge fiɛɛ fin ɛ̂ kelaante kè Kana wvu ɛ̂ keba kè Galilee le. No wvú ge nonɛn, ɛ fí mum duŋcɛ bvukukɛ bwew, ɛ boom bew bo ŋgoo le mum lese fitele yî ye le. 12Ɛjim jodvu, ɛ Jisos nɛ bow Kafana'um bô bwee noo boom bo bwee le bò bolemsɛ noo boom bew bo ŋgoo le, ɛ bô bó ce jó ɛdiuw caan. 13Ɛ ɛdiuw ɛ Ŋkaw Bojuu wvù bó teŋe lɛ Daŋɛfey ke no too wase nceencee, ɛ Jisos nɛ ben Jɛlusalɛm. 14Ɛ wvú ke gɛn buy fô yew ncese le, yɛn bonyii bò to geese bona' bô njée noo bibembɛ noo bò to kumene bigew e ɛ bó ɛ shiiyɛn. 15Ɛ wvú jo bokfuu kene ŋgbwan dvú, kuŋ bó bocii dvú, kuŋ noo njée bô bona' bvuse yew ncese le. Ɛ wvú bvuu tawse bigew bi bonyii bò to kumene bigew e, baashɛ bidaŋ bibole, 16gay ɛ̂ bonyii bò to geese bibembɛ lɛ, “Ben ejo mwɛɛm mvun enɛ dvú fɛn. Fo ben ejo yew Icɛm etfuse ɛ́ yí etu yew way kɛ.” 17No wvú gay nonɛn, ɛ boom bew bo ŋgoo le mum kume fiɛɛ fì bó saŋ ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le ɛ wee mvu jemyi ɛ̂ Nyo' lɛ, “Shiee wvu baay wvù me ŋkɛŋke fô yew yo le nulo eyu lo me.” 18Ɛ bikuu bi Bojuu le mum bife ɛ̂ wvú lɛ, “Fiɛɛ fì duŋci bvukukɛ bwuw fì wo nulo ege keeduŋcɛ ɛ̂ bese lɛ bó nu ɛ nya mvuŋgay ɛ̂ wo keege fin nu la.” 19Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Ben esâw yew ncese yin, ɛ́ me enjo ɛdiuw ɛta eŋkase enleke we.” 20Ɛ Bojuu bodvu bife ɛ̂ wvú lɛ, “Fí to jo bilum mbaanyɛ ncow bisoocaan keebom yew ncese yin, ɛ wo nu ke ejo fiuw ɛ ɛ̀ nu ɛdiuw ɛta eleke we?” 21Geenɛn, Jisos to jemyi yew ncese yin ɛ ɛ̀ nu yì ɛ̀ nu ye ye. 22Nonɛn, seke wvú to buyɛɛ wase yî kpwe le, ɛ boom bew bo ŋgoo le mum kume lɛ fin nu fiɛɛ fì wvú to gayɛɛ. Ɛ bó mum bee fiɛɛ fì nu ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le, bvuu bee njeme wvù Jisos to jemyɛɛ le. 23No Jisos to nu Jɛlusalɛm fô Ŋkaw Daŋɛfey wvun e, bonyii nteen to nu ɛ lese fitele yî ye le nje mwɛɛm mvù duŋci bvukukɛ bwew mvù wvú to gee. 24Geenɛn, Jisos to baa gɛɛ fiew bvufee bwew yî bó le kɛ, njefo wvú to kee bonyii bocii no bó nu. 25Wvú to baa shieele wee mvu wvù eshe eseŋe lo ɛ̂ wvú ɛkumɛ wee wvu wum kɛ, njefo wvú kebɛɛ to kee fiɛɛ fì wee wvu wum kɛŋke ɛ̂ wvú ɛshem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\