Jon 20

1Ɛ ɛ̀ ke no nu diuu di fwe yî kemaa le, ɛ Maalia Magdalen buy ja lo kebitele, gɛn fô jem, yɛn ɛ bó ɛ cake wase tɛ dì bó to baŋɛɛ diuw jem dvú. 2Nonɛn ɛ wvú mum lewtɛ gɛn yɛn Semon Bita le bô waa ŋgoo Jisos mvu wɛ wvù Jisos to kooŋke le, gay ɛ̂ bó lɛ, “Bó nu ɛ bvuse wase Tata ɛ̂ jem, ɛ bese yaa kee laa bó gɛke fɛɛ wvú lɛ.” 3Ɛ Bita bô waa ŋgoo Jisos wɛ mum buy no gɛne fô jem. 4Bó to gɛne lewte lo, geenɛn ɛ waa ŋgoo Jisos wɛ lewtɛ fey Bita yaw fɛse fô jem. 5No wvú fɛse, ŋgvuwcɛ taa, yɛn ɛ ndvú yì bó njimɛɛ yî Jisos e jiime jó. Ɛ wvú taa nonɛn faŋɛ yaa ley jó kɛ. 6Ɛ Semon Bita bi wvú le fɛse fó, mum ley lo gɛn ɛ̂ jem. No wvú ley, yɛn kɛ ɛ ɛ̀ nu ndvú yɛ le ɛ yí jiime, 7noo fincake fi ndvu le fì bó to njimɛɛ ɛkolɛ ke Jisos e dvú, ɛ fí yaa jiime bô yimi ndvú yɛ kɛ. Geenɛn ɛ bó kɛwe ɛ gɛɛ bwew bvudvuu le ɛfinɛfin. 8Ɛ waa ŋgoo Jisos mvu wɛ wvù to yawɛɛ efɛse fô jem mum ley tɛn gɛn ɛ̂ jem yɛn fiɛɛ fin e mum bee. 9Ɛ̀ to nu ɛ bó baa cim kiɛɛ wase kenyi ke fiɛɛ fì nu ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le lɛ Jisos to kɛŋke keeke ebuy yî kpwe le kɛ. 10Ɛ boom bo ŋgoo le bo Jisos e ba kase kfulɛ fô yew e. 11Geenɛn ɛ Maalia shɛɛ no leeme beele fô jem. No wvú to beele ke nɛ ŋgvuwcɛ taa ɛ̂ jem, 12yɛn bonceendaa bo Nyo' le bofɛɛ ɛ bó ɛ tfume ndvú yì baa ɛ shii fò bó to jikɛɛ gvune di Jisos e, wvumvu fô ɛkolɛ ke Jisos e to jiime, wvumvu fô bikaa biew to jiime. 13Ɛ bonceendaa bo Nyo' le bodvu bife ɛ̂ wvú lɛ, “Kpwoon, wo beele la?” Ɛ wvú tfuse lɛ, “Me mbeele njefo bó nu ɛ cake Tata wɛm ɛ nɛ dvú ɛ me n'yaa ŋkee fò bó gɛke wvú kɛ.” 14No wvú gay nonɛn, dioo baŋke ye yɛn ɛ Jisos leeme. Geenɛn ɛ wvú faŋɛ yaa kiɛɛ lɛ ɛ̀ nu Jisos kɛ. 15Ɛ Jisos bife ɛ̂ wvú lɛ, “Kpwoon, wo beele la? Wo gomte ɛ ɛ̀ nu yɛɛ?” Ɛ Maalia mum no kpwaake lɛ ɛ̀ nu wee wvù taale fô wɛɛ ketaaŋ wvudvu le. Ɛ wvú mum gay ɛ̂ wvú lɛ, “Icɛm, ɛ́ wo fɛn nu ɛ tuu wvú ɛ nɛ dvú, ɛ́ wo see fò wo gɛke wvú ɛ́ me eŋgɛn enjo enɛ dvú.” 16Ɛ Jisos nɛ bɛn wvú lɛ, “Maalia.” Ɛ wvú baŋke ye tee wvú ɛ̂ díɛw yibo Ibulu le lɛ, “Laboni,” fì nu lɛ, “Wee n'yɛɛyi.” 17Ɛ Jisos gay ɛ̂ wvú lɛ, “Fo wo ejicì me le kɛ, njefo me mbaa mben wase fô Icɛm e kɛ. Gɛnɛ ɛ ɛ̀ nu fô boom bo bwɛɛm e esee ɛ̂ bó lɛ me mbene wase fô Icɛm wvù ɛ̀ nu tɛn Icen e noo fô Nyo' wɛm wvù ɛ̀ nu tɛn Nyo' wene le.” 18Ɛ Maalia Magdalen mum gɛn see ɛ̂ boom bo Jisos e bo ŋgoo le lɛ wen nu ɛ yɛn Tata le, bvuu see ɛ̂ bó lɛ wvú nu ɛ jeme mwɛɛm mvun ɛ̂ wen. 19Ɛ ɛ̀ ke no nu fokiɛguu ɛbvubwɛ bvù ɛ̀ to nu diuu di fwe yî kemaa le, ɛ boom bo ŋgoo le bo Jisos e nu yew ɛ bó ɛ fen'yɛ bimbuŋ, njefo bó to fane Bojuu. Ɛ Jisos ke nɛ buynɛn leem ɛ̂ bó ɛntelɛŋ, gay bó le lɛ, “Kembonɛn enù fô ben e.” 20No wvú gay bó le nonɛn, mum duŋcɛ can ye bô dita diew ɛ̂ bó. Ɛ boom bo Jisos e bo ŋgoo le yuw njoŋ baay no bó yɛnɛɛ Tata le. 21Ɛ Jisos bvuu kase gay ɛ̂ bó lɛ, “Kembonɛn enù fô ben e. No Icɛm to tumɛɛ me, nu kɛ lɛŋlɛŋ no me ntumte ben keseen.” 22No wvú gay nonɛn, mum yoy yî bó le gay lɛ, “Ben efiisɛn Keyoy ke Yuule. 23Ɛ́ ben lɛɛshi bibefɛ bi wee le, tu Nyo' nu ɛ lɛɛshɛ wase. Ben ɛ́ cinɛ sɛ ben ɛ lɛɛshɛ, tu bí ɛ mɛy wase.” 24Ɛ̀ to nu seke Jisos to toɛ fô boom bew bo ŋgoo le, kɛ Toma wvù to nu ŋgoo boom bo yuufe ncow bofɛɛ le wvù bó to teŋe diee diew dimew lɛ Ɛmam to nu bô bó kɛ. 25Ɛ kebɛse ke boom bo ŋgoo le bo Jisos e ke mum gay ɛ̂ wvú lɛ, “Bese be ɛ yɛn Tata le.” Geenɛn, ɛ wvú gay fiew ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ me nu sɛ me ɛ ŋke ɛ n'yɛn dew bíɛn yɛ le yî can ye le, ɛ nlese kpwan ɛbo ɛ̂ dew bíɛn yidvu le, ɛ nlese tɛn kebo kem yî dita diew e, me nsaa mbee naa lo kɛ.” 26Ɛ kemaa kum, ɛ boom bo Jisos e bo ŋgoo le bvuu no nu yew ɛ Toma nu tɛn bô bó, ɛ dew fwese nu ɛ bó ɛ fen'yɛ. Geenɛn, ɛ Jisos nɛ buynɛn ɛ̂ bó ɛntelɛŋ, gay bó le lɛ, “Kembonɛn enù fô ben e.” 27No wvú gay nonɛn, mum gay ɛ̂ Toma lɛ, “Lese kpwan wo ɛbo yî can yɛm e, eyɛn no yí nu, ebvuu elese tɛn ɛbo kuw yî dita diem e. Fo wo ekɛŋkè kemaŋɛn kɛ, bee.” 28Ɛ Toma mum tfuse lo lɛ, “Tata wɛm, noo Nyo' wɛm.” 29Ɛ Jisos gay ɛ̂ wvú lɛ, “Wo fɛn nu ɛ bee keseen njefo wo nu ɛ yɛn me le? Njoŋ wvu baay nu fô bonyii bò baa yɛn me le kɛ, geenɛn ɛ bee le.” 30Jisos to nu ɛ ge mwɛɛm nteen mvù duŋci mvuŋgay mvu Nyo' le ɛ boom bew bo ŋgoo le yɛn, ɛ bó baa saŋ ɛ̂ ŋwa' wvun e kɛ. 31Geenɛn ɛ mvun mvù bó nu ɛ saŋ nu keege lɛ ben ebee lɛ Jisos nu Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ, nu Waa Nyo'. Ɛ́ ben beŋe nonɛn, ɛ́ ben ke ekɛŋkɛ nshii wvù mɛy lo nje diee diew.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\