Jon 21

1Ɛjim jodvu ɛ Jisos ke bvuu duŋcɛ ɛkolɛ kew ɛ̂ boom bew bo ŋgoo le mbew Mamase yì Tibɛlias e. Fí to kooy ɛ̂ yin je le: 2Semon Bita bô Toma wvù bó to teŋe lɛ Ɛmam, noo Natanial wvu Kana keba kè Galilee le, noo boom bo Sɛbɛdee le, noo boom bo ŋgoo le bo Jisos e bomew bofɛɛ to nu bvudvuu bvumwaaŋ. 3Ɛ Semon Bita nɛ gay ɛ̂ bó lɛ, “Me nu enlaa byé.” Ɛ bó gay ɛ̂ wvú lɛ, “Beene nu elaa.” Ɛ bô bó mum buy gɛn ley ɛ̂ kekoŋ e. Geenɛn ke ghan ce ɛ̂ joo ɛ bó baa koo lo fiɛɛ kɛ. 4Ɛ ɛkfuŋ ke no yuule too, ɛ Jisos to leem ŋgem joo le, ɛ boom bew bo ŋgoo le faŋɛ yaa kiɛɛ lɛ ɛ̀ nu wvú kɛ. 5Ɛ Jisos bife ɛ̂ bó lɛ, “Boom bem, ben nu ɛ koo kɛ byé?” Ɛ bó tfuse lɛ, “'Aay.” 6Ɛ wvú gay ɛ̂ bó lɛ, “Ben elaŋ kensaŋ je ɛbo ɛcɛɛy jo kekoŋ ɛ́ ben ekoo fiɛɛ.” Ɛ bó mum laŋ, ɛ kí mum nɛ no ghaake bó keegufe, njefo bó to nu ɛ koo byé jó nteen. 7Ɛ waa ŋgoo Jisos wɛ wvù Jisos to kooŋke dioo yɛn nonɛn mum gay ɛ̂ Bita lɛ, “Ɛ̀ nu Tata.” No Semon Bita yuw lɛ ɛ̀ nu Tata, mum jise ndvú ye njefo wvú to nu ye yɛ. No wvú jise nonɛn mum sele ɛ̂ joo no gɛne fô Jisos e. 8Geenɛn ɛ bomew boom bo ŋgoo le ba no bii ɛ̂ kekoŋ e guute kensaŋ kiɛ ɛ kí ɛ yiŋsɛn bô byé. Kɛ bó to bɛɛ ncejole keebuy ɛŋkpwaante kɛ. Bontam to shɛke kɛ wase diɛwɛ ŋkeŋkeŋ mbaanshen e. 9Ɛ bó gɛn fɛse ɛŋkpwaante yɛn ŋguy e ɛ wvú keyte lo yî bika le, ɛ byé nu yî dvú le, ɛ blɛɛd nu tɛn fó. 10Ɛ Jisos gay ɛ̂ bó lɛ, “Ben eto bô byé yimi yì ben konte.” 11Nonɛn ɛ Semon Bita gɛn ben ɛ̂ kekoŋ e gufe kensaŋ buy dvú ɛŋkpwaante ɛ kí ɛ yiŋsɛn bô byé yì faŋkɛn gbwee kecow mbaanshen ncow shɛ (153). Naa no yí to cim nu nteen nɛn, kensaŋ to baa semkɛn kɛ. 12Ɛ Jisos gay ɛ̂ bó lɛ, “Ben eto ediekɛn.” Wee mwaaŋ boom bew bo ŋgoo le to baa cim mom naa lo ebife ɛ̂ wvú lɛ laa ɛ̀ nu wvú wvù yɛɛ lɛ. Bó to nu ɛ kiɛɛ lo lɛ ɛ̀ nu Tata. 13Ɛ Jisos mum gɛn jo blɛɛd wɛ nya ɛ̂ bó noo byé yɛ fó. 14Fin to nu wase bokaŋ botɛte no Jisos to duŋcɛɛ ɛkolɛ kew ɛ̂ boom bew bo ŋgoo le ɛ kɛw no wvú to buyɛɛ yî kpwe le. 15Ɛ bó ke diekɛn mɛse, ɛ Jisos bɛn Bita bife ɛ̂ wvú lɛ, “Semon waa Jon, wo kooŋke me fele bomew ban e?” Ɛ wvú tfuse lɛ, “'Ɛɛ Tata, wo kee lo lɛ me ŋkooŋke wo.” Ɛ Jisos gay ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ̀ nyaŋyì boom bem bo njée le.” 16Ɛ Jisos bvuu bɛn wvú yî bokaŋ e bofɛɛ bife ɛ̂ wvú lɛ, “Semon waa Jon, wo kooŋke me?” Ɛ wvú tfuse lɛ, “'Ɛɛ Tata, wo kee lo lɛ me ŋkooŋke wo.” Ɛ wvú gay ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ̀ taalè fô njée yɛm e.” 17Ɛ Jisos bvuu bɛn wvú yî bokaŋ e botɛte bife ɛ̂ wvú lɛ, “Semon waa Jon, wo kooŋke me?” Ɛ Bita yuw no Jisos bife ɛ̂ wvú yî bokaŋ e botɛte lɛ laa wvú kooŋke wen ɛ, ɛ fí ffumse lo wvú. Ɛ wvú gay ɛ̂ Jisos lɛ, “Tata, wo kee fiɛɛ ficii, wo kee lo lɛ me ŋkooŋke wo.” Ɛ Jisos gay ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ̀ nyaŋyi njée yɛm. 18Ɛ́ me ensee ɛ̂ wo kecɛɛy kecɛɛy lɛ, seke wo to bɛɛ cuwee, ɛ̀ to ké kay wo kecaw kuw no gɛne fô wo kooŋke. Geenɛn seke wo ɛ lun wase nu ɛ wo nu ke ecake can we ɛ́ ekay wee mvu kecaw yî yo le, ejo wo egɛn dvú fô wo yaa kooŋke keegɛn kɛ.” 19Jisos to jemyi fin duŋci ɛ ɛ̀ nu kfuu kpwe yì Bita to nu keeke ekpwe eto bô diee dì kuuke dvú fô Nyo' le. No Jisos jeme nonɛn mum gay ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ̀ biì me le.” 20Ɛ Bita dioo baŋke ye yɛn ɛ waa ŋgoo wɛ wvù Jisos to kooŋke bii bó le. Waa ŋgoo wvun nu wvù to yeemɛɛ gɛn yî Jisos e seke bô bó to diekene ɛkiɛguu yî kemɛse le bife ɛ̂ wvú lɛ, “Tata, ɛ̀ nu yɛɛ wvudvu wvù nu ke egese wo?” 21No Bita yɛnɛɛ ɛ waa ŋgoo wvudvu bii bó le, ɛ wvú bife ɛ̂ Jisos lɛ, “Tata, fi wee wvun e nu lɛ la?” 22Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ́ me ncim mbe nshieele lɛ wvú emɛy enu egɛn ebuy no me ŋke eŋkase ento, ɛ́ fifiɛ ekɛŋke la keege bô wo? Ɛ̀ biì me le.” 23No Jisos gayɛɛ nonɛn, ɛ njeme ke mum no gɛne ɛntelɛŋ jo bonyii bo mbee le lɛ kɛ waa ŋgoo Jisos wvun nu ke ekpwe kɛ. Geenɛn ɛ Jisos to baa gayte lɛ kɛ wvú nu ke ekpwe kɛ. Wvú to gay kɛ lɛ, “Ɛ́ me ncim mbe nshieele lɛ wvú emɛy enu egɛn ebuy no me ŋke eŋkase ento, ɛ́ fifiɛ ekɛŋke la keege bô wo.” 24Waa ŋgoo wvudvu wvun nu wvù jemyi ɛkumɛ mwɛɛm mvun, ɛ ɛ̀ nu wvú wvù nu ɛ saŋ mwɛɛm mvudvu, ɛ bese kee lo lɛ fiɛɛ fì wvú jemyi ɛkumɛ fí nu kecɛɛy. 25Mwɛɛm mvumew nu tɛn dvú nteen mvù Jisos to geɛ, ɛ ɛ̀ be nu lɛ bó esaŋ mvunciim, ɛ́ me en'yɛne lɛ kɛ ɛkolɛ ke nshɛ le kecii nulo ekɛŋke fò bó egɛɛ boŋwa' bodvu kɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\