Jon 3

1Wee ŋgoo Bofalasii mvu to nu ɛ bó teŋe lɛ Nikodɛmus, ɛ wvú nu wee ŋgoo bikuu bi woŋ Bojuu le. 2Ɛ wee wvun ke nɛ to fô Jisos e ɛntaŋ gay ɛ̂ wvú lɛ, “Labay, bese kee lɛ wo nu wee n'yɛɛyi wvù nɛ fô Nyo' le, njefo kɛ wee nu dvú wvù nulo egee kfuu mvun mwɛɛm mvù duŋci bvukukɛ bvu Nyo' le mvù wo gee mvun sɛ Nyo' nu bô wvú kɛ.” 3Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ́ me ensee ɛ̂ wo kecɛɛy kecɛɛy lɛ, ɛ́ bó nu sɛ bó ɛ boo wee mboo wvu fwɛ le, mwɛtɛn saa eyɛn bvunfon bvu Nyo' le kɛ.” 4Ɛ Nikodɛmus bife ɛ̂ Jisos lɛ, “Ɛ̀ nulo ɛ́ bó ege nɛɛ sɛ ebvuu eboo wee ɛ wvú ɛ taw wase? Ɛ̀ nulo ɛ́ wvú ebvuu ekase etu ɛ̂ bwee ɛshem ɛ́ wvú ebvuu eboo wvú?” 5Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ́ me ensee ɛ̂ wo kecɛɛy kecɛɛy lɛ, ɛ́ wee nu sɛ wvú ɛ kɛŋkɛ mboo wvù wvu joo noo Keyoy, tu kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ wvú eley bvunfon bvu Nyo' le kɛ. 6Wee wvu wum boote wee wvu wum, ɛ Keyoy boote keyoy. 7Fo diuw eyumte wo lɛ me nu ɛ ŋgay ɛ̂ wo lɛ bó kɛŋke keeboo wee tfuu mboo wvu fwɛ le kɛ. 8Fwefwe ké no fele no wvú kooŋke, ɛ wo yuuke no wvú fele, geenɛn ɛ wo yaa nulo esee laa wvú sɛ nɛ fɛɛ, gɛne fɛɛ lɛ. Ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no fí nu fô wee wvù nu ɛ kɛŋkɛ mboo wvù wvu Keyoy e.” 9Ɛ Nikodɛmus mum ghay lɛ, “Ɛ̀ nulo ɛ́ fifin eghan nɛɛ le?” 10Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Wo nu wee n'yɛɛyi bonyii bo Islael, yaa kee fin e? 11Ɛ́ me ensee ɛ̂ wo kecɛɛy kecɛɛy lɛ, bese jemyi fiɛɛ ɛ ɛ̀ nu fì bese kee, leeme jim nsaw fiɛɛ ɛ ɛ̀ nu fì bese nu ɛ yɛn wase, geenɛn ɛ ben yaa beŋe fiɛɛ fì bese jemyi le kɛ. 12Ɛ́ me nseŋe mwɛɛm ɛ̂ ben ɛ ɛ̀ nu mvu yî nshɛ le fɛn sɛ ben beŋe lo, ɛ́ ben ke eghan nɛɛ sɛ bee fɛn ɛ me ɛ nsee wase ɛ ɛ̀ nu mvu woŋ Nyo' le? 13Kɛ wee nu dvú wvù ke nu ɛ ben wase woŋ Nyo' le kɛ. Ɛ̀ mɛy kɛ wee wvù to nɛn'yɛɛ fó to fokuse fɛn, ɛ wee wvun nu wee wvù diee nu Waawee. 14No Muses to njɛysɛɛ yo yì bó fɛlɛɛ bô ketwaa yî kete le ŋkpwaante, nu kɛ lɛŋlɛŋ no bó kɛŋke keeke enjɛyse wee wvù diee nu Waawee, 15wvu lɛ naa yɛɛ wvù nu ɛ lese fitele yî ye le, ɛ́ wvú ekɛŋke nshii wvù mɛy lo. 16Nyo' to nu ɛ loocɛ koŋ woŋ wvun baay, tum Waa we wvù mwaaŋ, wvu lɛ ɛ̀ nu naa yɛɛ wvù nu ɛ lese fitele yî ye le, mwɛtɛn saa ela kɛ, ɛ́ wvú ekɛŋke ɛ ɛ̀ nu nshii wvù mɛy lo. 17Kɛ Nyo' to tum Waa we yî woŋ wvun e lɛ wvú eto elese bonyii yî ŋgɛw e kɛ. Wvú to tum lɛ wen eboyse lo bó fele yî ye le. 18Wee wvù nu ɛ lese fitele yî ye le nu ɛ wvú yaa nu ke eley ŋgɛw e kɛ. Geenɛn wee wvù baa elese fitele yî ye le nu ɛ wvú ɛ ley wase ŋgɛw e, njefo wvú baa elese fitele yî Waa Nyo' wvù ɛ̀ mɛy kɛ wvú le kɛ. 19Bó nu ke esumtɛn nsaw ɛ̂ yin je le, njefo n'yuu nu ɛ to yî woŋ e, bonyii ɛ kaa ɛ koŋ fibole ɛ ɛ̀ nu ɛjiwɛ ɛfey n'yuu. Ɛ bó kooŋke nonɛn njefo gee dibole nu dì befe. 20Wee tfuu wvù gee gee dì befe ké no bane n'yuu, yaa nulo ebuy fô n'yuu nu kɛ, wvu lɛ fo gee diwene ke eyenɛ ɛmwa kɛ. 21Geenɛn ɛ wee wvù gee fiɛɛ fi lɛŋ ké no too fô n'yuu le, wvu lɛ diwene gee eyen'yi lɛ ɛ̀ nu di wee wvù nu bô Nyo' le.” 22Ɛjim jodvu, ɛ Jisos bô boom bew bo ŋgoo le nɛ gɛn keba kemew ke Judea le. Ɛ bô bó gɛn no nu jó ɛ wvú leese bonyii ɛ̂ joo. 23Jon tɛn to leese bonyii ɛ̂ joo ntɛw wvù Ɛnon e mbew wvù Salim e njefo joo to nu fó ntay. Ɛ bonyii too ɛ wvú leese bó ɛ̂ joo. 24Fifin to nu ɛ bó baa lese wase wvú yew ncaw e kɛ. 25Ɛ boom bo Jon e bo ŋgoo le bomew bô wee Juu mvu ke nɛ kɛw mbew ɛkumɛ ye yì bó cuke keeyuule ɛ̂ Nyo' ɛjise. 26Ɛ boom bo ŋgoo le bo Jon e nɛ gɛn fô Jon e, gay ɛ̂ wvú lɛ, “Labay, wee wɛ wvù to nu ben ɛ wvú Joo Joodan kewvu keki wvù wo to jemyɛɛ naa baay ɛkumɛ wvú nɛn, yɛn lɛ wvuwɛ ɛ wvú leese bonyii ɛ̂ joo, ɛ bonyii bocii gɛne kɛ wase ɛ ɛ̀ nu fô wvú le.” 27Ɛ Jon tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Kɛ wee nulo enu fiɛɛ sɛ ɛ̀ ge Nyo' lɛ wvú enù fí kɛ. 28Ben kebɛɛ nulo eben jim nsaw wɛm lɛ me nto nu ɛ ŋgay lɛ kɛ ɛ̀ nu me wvù Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ kɛ. Geenɛn ɛ bó to tum me lɛ me ensa ɛ̂ wvú fwe. 29Cee bvujen nu wee wvù kɛŋke jen. Ɛ nsaa cee bvujen wvù leeme mbew cee bvujen wvudvu le yuuke diɛw ye, ké no laŋlaŋe baay no wvú yuuke diɛw ye. Ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no me nu keseen ɛ me ɛ n'yiŋsɛn bô nlaŋlaŋ. 30Wvú kɛŋke kɛ keeku egɛn lo fwe, ɛ́ me entu lo jim. 31Wee wvù nɛ fowe kuuke fele bonyii bocii. Ɛ wee wvu yî nshɛ le nu wee wvu yî nshɛ le, jemyi kɛ mwɛɛm ɛ ɛ̀ nu mvu yî nshɛ le. Wee wvù nɛ woŋ wvu we le kuuke fele bonyii bocii, 32ɛ wvú leeme jim nsaw mwɛɛm ɛ ɛ̀ nu mvù wvú nu ɛ yɛn ɛ bvuu ɛ yuw e. Geenɛn, ɛ wee yaa nu dvú wvù beŋe fiɛɛ fì wvú jemyi le kɛ. 33Wee wvù beŋe fiɛɛ fì wvú jemyi nu wvù duŋci lɛ wen tomte fiɛɛ fì lɛ Nyo' jemyi kecɛɛy. 34Wee wvù Nyo' nu ɛ tum ké no jemyi kɛ ɛ ɛ̀ nu diɛw Nyo', njefo Nyo' nu ɛ nya Keyoy kew ɛ̂ wvú ɛ nfew yaa nu kɛ. 35Icee Wan nu ɛ koŋ Wan, ɛ mum ɛ nya mwɛɛm mvunciim can ye le. 36Wee wvù nu ɛ lese fitele yî Wan e nu ɛ wvú kɛŋke nshii wvù mɛy lo. Wee wvù baa yuuke wvú le nu ɛ wvú yaa nu ke ekɛŋkɛ nshii kɛ. Wvuwɛ wee nu ɛ shém Nyo' ffuuke wase bô wvú.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\