Jon 5

1Ɛjim jodvu ɛ ŋkaw Bojuu mvu no nu Jɛlusalɛm, ɛ Jisos ben jó. 2Kentuke ke joo le kemew to nu jó ɛ bó teŋe ɛ̂ díɛw Ibulu le lɛ Bɛtɛsda, ɛ kí nu mbew Diuw Ketaaŋ wvu Njée le. Bó to nu ɛ bom dicile fó ditin, 3ɛ bonyii bo bincɛm e to ké no lone lo fó, bò nu binfefe bô bò nu bontɛŋɛ noo bò nu ɛ kpwekɛn wase keba kemwaaŋ. [Bó to ké no jiimene fó cɛyte seke joo nu ke enɛ eshiike. 4Nceendaa Tata mvu to ké no too ɛ̂ kefew e ɛ̂ kefew e, leyte shiike joo yidvu. Wee wvu fwe wvù ɛ yaw ɛ ley jó seke nceendaa wvudvu ɛ shiw joo yidvu, tu wvú nu ebonɛn yî kencɛm kew e naa ɛ kí cim nu nɛɛ.] 5Wee mvu to nu fó ɛ wvú ɛ cɛm wase bilum mbaanshɛ ncow nyaŋ. 6Ɛ Jisos ke dioo to fó yɛn wvú le, kiɛɛ lɛ wvú to jiime wase fó ncejole, ɛ wvú bife ɛ̂ wvú lɛ, “Wo kooŋke keebonɛn e?” 7Ɛ wee kencɛm wvudvu tfuse lɛ, “Icɛm, kɛ me ŋkɛŋke wee wvù nulo elese me ɛ̂ joo yin e seke yí ɛ shiw kɛ. Ɛ̀ nu seke yí ɛ shiw, ɛ me ndioo ŋgɛne keenley, ɛ ɛ̀ no nu ɛ wee mvu ɛ yaw wase ɛ ley ɛ̂ me le.” 8Ɛ Jisos gay ɛ̂ wvú lɛ, “Nɛnɛ we, ejo ghaam yo, egɛnè.” 9Kaŋ mwaaŋ, ɛ wee wvudvu mum bonɛn, jo ghaam ye no gɛne. Ɛ̀ to nu ɛ ɛbvubwɛ nu diuu di mbam e. 10Ɛ Bojuu mum gay ɛ̂ wee wvù bó to fɛlɛɛ wɛ lɛ, “Ɛbɛn nu diuu di mbam e ɛ nci baa bee lɛ wo etuu ghaam yo kɛ.” 11Ɛ wvú tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Wee wvù be fɛ me be ɛ gay lɛ me enjo ghaam yɛm eŋgɛne.” 12Ɛ bó bife ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ̀ nu yɛɛ wvudvu wvù be gay ɛ̂ wo lɛ wo ejo ghaam yo egɛne?” 13Kɛ wee wvù bó to fɛlɛɛ wvudvu to cim kee wee wvù fɛlɛɛ wvú kɛ, njefo Jisos to nu ɛ nɛ wase ley gɛn ɛnte jo kebombom ke bonyii le kè to nu fó le. 14Ɛ ɛ̀ ke no nu ɛjim jodvu, ɛ Jisos yɛn wvú le fô yew ncese le, gay ɛ̂ wvú lɛ, “Taa eyɛn no wo nu ɛ bonɛn wase. Fo wo ebvuu egee bibefɛ kɛ. Ɛ́ wo gee lo, ɛ́ fiɛɛ ke egbwe yî yo le fì nu ɛ fo ɛ fey fin.” 15Ɛ wee wvudvu nɛ gɛn see ɛ̂ Bojuu lɛ ɛ̀ nu Jisos wvù be fɛ wen. 16Ɛ Bojuu mum kɛw no bone bikaa ɛ̂ Jisos ɛjim, njefo wvú to fɛ wee wvun ɛ ɛ̀ nu diuu di mbam e. 17Ɛ Jisos gay ɛ̂ bó lɛ, “Icɛm ké no lemte sekecii, ɛ me tɛn nlemte nonɛn.” 18Ɛ njeme wvun ge ɛ Bojuu mɛse lo no gomte baay keeyu wvú, njefo kɛ ɛ̀ to mɛy kɛ mbam wvù wvú to ŋgoyte maaŋ kɛ. Wvú to teŋe tɛn Nyo' lɛ Icee wen, fewsene ɛkolɛ kew lɛ wen nu lɛŋlɛŋ bô Nyo'. 19Ɛ Jisos ke nɛ gay ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy kecɛɛy lɛ kɛ me wvù Wan nɛlo eŋge fiɛɛ yî mvuŋgay mwem e kɛ. Me ŋké no ŋgee kɛ ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fì me n'yɛne ɛ Icɛm gee. Fiɛɛ fì Icee Wan gee, nu kɛ fí fì Wan nu egee tɛn, 20njefo Icee Wan wvudvu kooŋke Wan mum duŋci ɛ̂ Wan mwɛɛm mvunciim mvù wvú wvù Icee Wan gee. Ɛ wvú bɛɛ ke ebvuu eduŋcɛ mwɛɛm mvù fele mvun ɛ̂ wvú, ɛ́ wvú egeè ɛ ben yɛne, ɛ dew yumte lo ben. 21No Icee Wan bvuuse bonyii yî kpwe le nyaa nshii ɛ̂ bó, nu kɛ lɛŋlɛŋ no Wan nyaa nshii ɛ̂ naa yɛɛ wvù wvú nu ɛ koŋ. 22Keebise fó nu ɛ Icee Wan yaa saake naa lo wee mvu kɛ. Wvú nu ɛ nya nsaw wemɛn ɛ ɛ̀ nu can Wan e, 23wvu lɛ ɛ̀ nulo ɛ́ bonyii bocii ewvumte Wan kɛ lɛŋlɛŋ no bó wvumte Ice. Ɛ́ wee nu sɛ wvú wvumte Wan, tu kɛ wvú wvumte Ice wvù tum wvú kɛ. 24Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy kecɛɛy lɛ wee wvù nu ɛ yuw diɛw yɛm e, ɛ bee wee wvù tum me le, nu ɛ wvú kɛŋke nshii wvù mɛy lo. Kɛ mwɛtɛn bɛɛ ke ebvuu ekɛŋke nsaw kɛ. Wvuwɛ wee nu ɛ buy wase can kpwe le, ɛ ley nshii le. 25Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy kecɛɛy lɛ kefew too lo, ɛ kí ɛ to wase, kè bonyii bò nu ɛ kpwekɛn wase nu ke eyuw diɛw Waa Nyo', ɛ́ bó bodvu bò nu ke eyuw, nu ke ekɛŋkɛ nshii. 26Ɛ fí nu nonɛn, njefo no nshii nɛn'yi yî Icee Wan e, nu kɛ lɛŋlɛŋ no wvú nu ɛ nya mvuŋgay mvudvu ɛ̂ Wan lɛ nshii enɛn'yi tɛn yî ye le. 27Wvú nu ɛ nya tɛn mvuŋgay ɛ̂ Wan lɛ wvú esumtenè bonsaw, njefo ɛ̀ nu Wan wvù nu wee wvù diee nu Waawee. 28Fo diuw eyumtè ben yî fin e kɛ. Kefew too lo kè bonyii bocii bò nu jém e nu ke eyuw diɛw ye, 29ebucɛ jém e, ɛ́ bò se gee mwɛɛm mvù jee ebucɛ eley nshii wvù mɛy lo le, ɛ́ bò se gee mwɛɛm mvù befe ebucɛ ɛ́ bó esaw bó, ɛ́ bó eley ŋgɛw e. 30Kɛ fiɛɛ nu dvú fì me nulo eŋge ɛ̂ mvuŋgay mwem e kɛ. Me nsaake nsaw mbii no me n'yuuke, ɛ je yì me nsumtene jó nu yi teytey, njefo kɛ me ŋgomte keeŋgee ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fì ɛ̀ shieele me kɛ. Me ŋgee ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fì wee wvù tum me shieele. 31Ɛ́ me mbene jim nsaw wvu ɛkolɛ kem, tu fiɛɛ fì me njemyi yaa nu kecɛɛy kɛ. 32Geenɛn, wee mvu nu dvú wvù bene jim nsaw wɛm, ɛ me ŋkee lo lɛ fiɛɛ fì wvú jemyi ɛkumɛ me nu kecɛɛy. 33Ben to nu ɛ tum bonyii fô Jon e, ɛ wvú gɛn ben jim nsaw ɛkumɛ kecɛɛy. 34Kɛ ɛ̀ nu lɛ me ŋgomte lɛ ejemyì wee wvu wum ɛkumɛ wee wvù ɛ̀ nu me kɛ. Geenɛn, ɛ me njemyi nɛn wvu lɛ ben nulo ke eboy. 35Jon to nu diɛwɛ ken'yeese le ɛ bó ɛ tfuw kí ɛ no bɛɛnci nyaa n'yuu, ɛ ben no kooŋke keenu ɛ̂ n'yuu we le yî kefew e caan, laŋlaŋe. 36Fiɛɛ fimew nu dvú fì duŋci wee wvù ɛ̀ nu me ɛ fí fele Jon. Fí nu lɛ, lemme dì Icɛm nu ɛ nya lɛ me enlem emɛse dì ɛ̀ nu mwɛɛm mvù me ŋgee mvun duŋci lɛ ɛ̀ tum Icɛm me. 37Icɛm wvù tum me nu ɛ wvú kebɛɛ tɛn nu ɛ ben jim nsaw wɛm. Ben ke baa yuw wase naa lo diɛw ye kɛ, ɛ ben ke baa yɛn wa naa lo no wvú nu kɛ. 38Kɛ ben kɛŋke tɛn diɛw ye ɛ̂ mvuntelem mvunɛn e kɛ, njefo ben baa lese fitele yî wee wvù wvú tum e kɛ. 39Ben taasse Ŋwa' Nyo' njefo ben kpwaake lɛ ɛ̀ nu jó jò ben nu ke ekɛŋkɛ fiɛɛ fì nu ke ege ɛ́ ben ekɛŋkɛ nshii wvù mɛy lo. Fiɛɛ fì nu ɛ̂ Ŋwa' wvudvu wvun e jemyi ɛ ɛ̀ nu ɛkumɛ me. 40Geenɛn, ben ɛ bvuu ɛ no tune keeto fô me le ekɛŋkɛ nshii. 41Kɛ me nshieele mbense ɛ ɛ̀ nu wvù nɛn'yi ɛ̂ wee wvu wum kɛ. 42Geenɛn ɛ me ŋkee ben. Me ŋkee naa lo lɛ kɛ ben kɛŋke keŋkoŋɛn ke Nyo' le ɛ̂ mvuntelem mvunɛn e kɛ. 43Me nu ɛ nto ɛ̂ diee di Icɛm e, ben baa fiisɛn me kɛ. Ɛ́ ɛ̀ be to wee mvu ɛ̂ diew diee le, tu wvuwɛ nu wvù ben nu emum efiisɛn. 44Ɛ̀ nulo ɛ́ ben ege nɛɛ sɛ bee me le, ɛ ben nu bò gomte mbense ɛ ɛ̀ nu wvù nɛn'yi fô bikuu binɛn e, yaa gomte mbense wvù nɛn'yi ɛ ɛ̀ nu fô Nyo' wvù ɛ̀ mɛy kɛ wvú le kɛ. 45Fo ben ekpwaake lɛ ɛ̀ nu me wvù nu ke elom gee dinɛn dì befe ɛ̂ Icɛm kɛ. Ɛ̀ nu Muses wvù ben leke bvufee yî ye le wvù lomte wase gee dinɛn ɛ̂ Icɛm. 46Ɛ́ ben to nu ɛ bee Muses e kecɛɛy, tu ben be ɛ bee me le njefo wvú to saŋ ɛ ɛ̀ nu ɛkumɛ me. 47Geenɛn no ben baa cim bee mwɛɛm mvù wvú to saŋɛɛ le, ɛ̀ nulo ɛ́ ben ke eghan nɛɛ sɛ bee fiɛɛ fì me njemyi le?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\