Jon 6

1Ɛjim jodvu, ɛ Jisos ke nɛ gɛn lente Mamase yì Galilee, gɛn kewvu keki. Mamase yin nu yì bó teŋe tɛn lɛ yì Tibɛlias. 2Ɛ kebombom ke bonyii le shfum ɛ̂ wvú ɛjim njefo bó to nu ɛ yɛn mwɛɛm mvù duŋci bvukukɛ bwew e mvù wvú to gee fô bonyii bo bincɛm e no wvú to fɛle bó. 3Ɛ Jisos bô boom bew bo ŋgoo le nɛ ben gɛn shii yî kum e. 4Ɛ̀ to nu sekekiɛ, ɛ Ŋkaw Bojuu wvu Daŋɛfey nu wase nceencee. 5Ɛ Jisos ke dioo laŋ jise, yɛn no kebombom ke bonyii le too fô wvú le, ɛ wvú mum bife ɛ̂ Filew lɛ, “Beene nu eghan nɛɛ sɛ guy mwɛɛm mvudien ɛ́ bonyii ban edie?” 6Wvú to biite nonɛn, momte kɛ lo Filew njefo wvú kebɛɛ to kee wase fiɛɛ fì wvú nu ege. 7Ɛ Filew tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Kɛ bodanali gee fɛɛ nu ɛ cim ɛ kocɛn bò nulo eguy mwɛɛm mvudien mvù wee mwaaŋ mwaaŋ bó le ekɛŋkɛ kɛ naa caan kɛ.” 8Ɛ waa we ŋgoo mvu wvù diee to nu Andulu wvù ɛ̀ nu waa bwee Semon Bita mum gay ɛ̂ wvú lɛ, 9“Wan diemsɛn mvu nu fɛn kɛŋke bontuw bo blɛɛd e botin bô byé yifiɛɛ, geenɛn fifin nulo ege naa la fô kfuu ban bonyii le nteen nɛn?” 10Ɛ Jisos gay lɛ, “Ben egay ɛ́ bonyii eshiiyɛn fokuse.” Ɛ̀ to nu ɛ ɛgay nu fó ntay, ɛ bó mum gay ɛ bó shiiyɛn, ɛ bolemsɛ maaŋ nu diɛwɛ bontfuke botin e. 11Ɛ Jisos mum fi bontuw bo blɛɛd e ba, nya keyoone ɛ̂ Nyo', mum gawcɛ ɛ̂ bonyii bò to shiiyɛnɛɛ ba. Ɛ wvú ge kɛ lɛŋlɛŋ bô byé yɛ. Ɛ wee tfuu kɛŋkɛ naa no wvú to shieele. 12Ɛ bó ke die ffuu, ɛ wvú gay ɛ̂ boom bew bo ŋgoo le lɛ, “Ben ebaancɛ bimbɛke wvu lɛ fo fiɛɛ ela ɛcici kɛ.” 13Nonɛn, ɛ bó mum baancɛ bimbɛke bi bontuw bo blɛɛd e bo botin ba bì to shɛɛtɛɛ, ɛ bí yiŋsɛn ŋkáa yuufe ncow fiɛɛ. 14Ɛ bonyii bodvu dioo yɛn fiɛɛ fì duŋci bvukukɛ bwew e fin fì wvú ge, mum gay lɛ, “Wee wvun nu naa kecɛɛy Wee Ntum Nyo' wɛ wvù to nu keeke eto yî woŋ wvun e.” 15Ɛ Jisos ke dioo yɛn lɛ bonyii bodvu gomte keeto ekoo wen mvuŋgay e, eghaa Nfon wvubole, ɛ wvú mum lɛwse ye kase ben ɛ̂ kum no nu jó wvú ɛmbeŋ. 16Ɛ ɛ̀ ke no nu ɛkiɛguu, ɛ boom bew bo ŋgoo le bow gɛn fô mamase le, 17ley ɛ̂ kekoŋ e kɛw no leenci gɛne Kafana'um. Ɛ̀ to nu sekekiɛ ɛ ɛkfuŋ ɛ jiim wase ɛ Jisos baa to wase fò bó to nu kɛ. 18Ɛ joo ke nɛ no bvuyte, njefo nffum wvu baay to fele lo. 19Ɛ bó no keyte kekoŋ leenci, ke gɛn wase buy kɛ diɛwɛ bomay botɛte kɛnɛɛ bonɛw e, ke nɛ yɛn Jisos e ɛ wvú lɛne yî joo le too wase mbew kekoŋ e. Ɛ kedvum gbwo bó. 20Geenɛn, ɛ wvú gay ɛ̂ bó lɛ, “Fo ben efanè kɛ. Ɛ̀ nu me.” 21Ɛ bó yuw nonɛn, mum no kooŋke keejo wvú ɛ̂ kekoŋ e. Lɛ bó sɛsɛ, ɛ kekoŋ ɛ fɛse wase ŋgem joo le fò bó to gɛne. 22Ɛ ɛkfuŋ ke buy yuu, ɛ bonyii bò to shɛkɛɛ mamase kewvu keki kume lɛ kekoŋ kè to nu fó to nu kɛ kemwaaŋ, ɛ Jisos to baa ley ɛ̂ kekoŋ kedvu le bô boom bew bo ŋgoo le kɛ, lɛ boom bew bo ŋgoo le to nɛ gɛn kɛ bó ɛmbeŋ. 23Geenɛn, bikoŋ bimew to nu ɛ nɛ je Tibɛlias, lente to mbew bvudvuu bvù Tata to joɛ blɛɛd nya keyoone ɛ̂ Nyo' ɛ bonyii die le. 24No bonyii bodvu to yɛnɛɛ lɛ kɛ Jisos kɛnɛɛ boom bew bo ŋgoo le nu fó kɛ, ɛ bó mum lecɛ ɛ̂ bikoŋ bidvu le, lente gɛn Kafana'um keegom Jisos. 25Ɛ bó dioo gɛn yɛn wvú le kewvu keki, bife ɛ̂ wvú lɛ, “Labay, wo to jan seke la?” 26Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy kecɛɛy lɛ kɛ ben gomte me ɛ ɛ̀ nu nje mwɛɛm mvù duŋci bvukukɛ bwem mvù ben yɛne ɛ me ŋgee kɛ. Ben gomte me ɛ ɛ̀ nu njefo ben se nu ɛ die bontuw bo blɛɛd e ba ɛ ffuu. 27Fo ben elemtè kɛ keekɛŋkɛ ɛ ɛ̀ nu mwɛɛm mvudien mvù nulo ebefe kɛ. Ben elemtè ɛ ɛ̀ nu keekɛŋkɛ mwɛɛm mvudien mvù nu ke emɛy enu dvú egɛn ebuy yî nshii wvù mɛy lo le. Mvumvun nu mvù wee wvù diee nu Waawee nu ke enya ɛ̂ ben. Ɛ̀ nu wvú wvù Nyo' Ice nu ɛ gɛɛ ɛbo kew yî ye le.” 28Ɛ bó mum bife ɛ̂ wvú lɛ, “Mwɛɛm mvù bese kɛŋke keegee ɛ́ fí emum enu lɛ bese gee lemme di Nyo' le nu mvù la?” 29Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Lemme di Nyo' le nu din dì nu lɛ, ben elese fitele yî wee wvù wvú tum e.” 30Nonɛn ɛ bó mum bife ɛ̂ wvú lɛ, “Fiɛɛ fì duŋci bvukukɛ bwuw fì wo nulo ege wvu lɛ bese eyɛn emum elese fitele yî yo le nu la? Fiɛɛ fì wo nulo ege nu la? 31Bo'icee bosɛse to nu ɛ die mana ŋkpwaante, ɛ ɛ̀ nu no bó saŋ lɛ, ‘Wvú to nu ɛ nya bó bô mwɛɛm mvudien mvù nɛn'yi woŋ wvu we le ɛ bó die.’” 32No bó gay nonɛn, ɛ Jisos mum tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy kecɛɛy lɛ kɛ ɛ̀ to nu Muses wvù to nyaɛ mwɛɛm mvudien mvù nɛn'yi woŋ wvu we le ɛ̂ ben kɛ. Ɛ̀ nu Icɛm wvù nyaa mwɛɛm mvudien mvù ɛ̀ nu mvu kecɛɛy mvù nɛn'yi fowe. 33Ben ekeè lɛ mwɛɛm mvudien mvu Nyo' le nu mvumwɛ mvù nɛ fowe ɛ shii ɛ to ɛ no nyaa nshii ɛ̂ bonyii bo yî woŋ wvun e.” 34Ɛ bó gay ɛ̂ wvú lɛ, “Tata, ɛ̀ nyaà bese bô mwɛɛm mvudien mvun sekecii.” 35Ɛ Jisos mum gay ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ̀ nu me mwɛɛm mvudien mvù nyaa nshii. Kɛ wee wvù too fô me le bɛɛ ke ebvuu eyuuke jeŋ kɛ. Ɛ wee wvù nu ɛ lese fitele yî yɛm e nu ɛ kendoŋ yaa bɛɛ ke ebvuu eyumte wvú kɛ. 36Geenɛn me nu ɛ ŋgay wase ɛ̂ ben lɛ ben nu ɛ yɛn me le, ɛ faŋɛ yaa lese fitele yî yɛm e kɛ. 37Bonyii bocii bò Icɛm nu ɛ nya ɛ̂ me nu ke etoo fô me le. Ɛ wee wvù too fô me le nu ɛ me n'yaa nu ŋke eŋkuŋ wvú kɛ. 38Me nɛ fowe ɛ nto fokuse fɛn. Ɛ me n'yaa nto keeŋge ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fì ɛ̀ shieele me kɛ. Me nto keeŋge ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fì ɛ̀ shieele wee wvù tum me. 39Ɛ fiɛɛ fì wee wvù tum me shieele nu fin fì lɛ, fo me enlase naa lo wee mwaaŋ fô bonyii bò wvú nu ɛ nya ɛ̂ me le kɛ, geenɛn lɛ me ŋke embvuse lo bó yî kpwe le diuu di fokemɛse. 40Ben ekeè lɛ fiɛɛ fì Icɛm shieele nu fin fì lɛ wee tfuu wvù nu ɛ yɛn Waa we le, ɛ lese fitele yî ye le, nu ke ekɛŋkɛ nshii wvù mɛy lo, ɛ me nu ŋke embvuse mwɛtɛn yî kpwe le diuu di fokemɛse.” 41Ɛ Bojuu mum kɛw no wvukene ɛkumɛ wvú njefo wvú to nu ɛ gay lɛ wen nu mwɛɛm mvudien mvù nɛ fowe ɛ to fokuse fɛn. 42Ɛ bó no wvukene nonɛn biite lɛ, “Wvun nu kɛ Jisos wvù waa Yosɛw e? Kɛ ice bô bwee nu ɛ beene kee bó le? Fí ghan nɛɛ le keseen wvú ɛ sɛ no duu lɛ wen nɛ ɛ ɛ̀ nu fowe?” 43Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Fo ben ewvukenè ɛbenɛben kɛ. 44Kɛ wee nulo eto fô me le sɛ ɛ̀ gufe Icɛm wvù tum me lɛ wvú eto kɛ. Ɛ me nu ŋke embvuse mwɛtɛn yî kpwe le diuu di fokemɛse. 45Bonyii bo ntum Nyo' le to nu ɛ saŋ lɛ, ‘Nyo' nu ke eyɛɛyi bó bocii.’ Nonɛn wee tfuu wvù nu ɛ yuw fiɛɛ fì Icɛm yɛɛyi ɛ kiɛɛ, nu ɛ wvú nu ke eto fô me le. 46Kɛ me njemyi nɛn lɛ wee nu dvú wvù nu ɛ yɛn wase Icɛm e kɛ. Ɛ̀ mɛy kɛ wvú wvuwɛ wvù nɛ fô Nyo' le wvù nu ɛ yɛn wase Ice le. 47Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy kecɛɛy lɛ, wee wvù nu ɛ bee nu ɛ wvú kɛŋke wase nshii wvù mɛy lo. 48Me nu mwɛɛm mvudien mvù nyaa nshii ɛ̂ bonyii. 49Bo'icee bonɛn to nu ɛ die mana ŋkpwaante, geenɛn ke kpwekɛn kɛ lo. 50Mwɛɛm mvudien mvun nu mvù nɛ fowe ɛ to wvu lɛ ɛ́ wee die lo mvú wvú saa ebvuu ke ekpwe kɛ. 51Ɛ̀ nu me mwɛɛm mvudien mvù nɛ fowe mvù nyaa nshii ɛ̂ bonyii. Ɛ́ wee die mwɛɛm mvudien mvudvu mvun, ɛ́ wvú ke emɛy enu dvú sekecii. Ɛ mwɛɛm mvudien mvudvu mvù me nu ŋke enya wvu lɛ bonyii bo yî woŋ wvun e ke ekɛŋke nshii nu ye yɛm.” 52Ɛ Bojuu mum nɛ kɛw no waale lo ɛbonɛbon biite lɛ, “Wee wvun nulo eghan nɛɛ sɛ nya ye ye lɛ beene edie?” 53Ɛ Jisos mum jeme ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy kecɛɛy lɛ ɛ́ ben nu sɛ ben ɛ die ye wee wvù diee nu Waawee, ɛ wu tɛn ɛlɛmɛ kew, ben saa ekɛŋke nshii yî yene le kɛ. 54Wee wvù diee ye yɛm bvuu wuu ɛlɛmɛ kem kɛŋke nshii wvù mɛy lo. Ɛ me nu ŋke embvuse wvú yî kpwe le diuu di fokemɛse, 55njefo ye yɛm looci nu naa mwɛɛm mvudien, ɛ ɛlɛmɛ kem looci nu naa fiɛɛ fiwuun. 56Wee wvù diee ye yɛm bvuu wuu ɛlɛmɛ kem cee yî yɛm e ɛ me tɛn ncee yî ye le. 57Icɛm wvù tum me kɛŋke nshii, ɛ me nu dvú nje Icɛm. Nonɛn wee wvù diee ye yɛm nu ke enu tɛn dvú nje yɛm. 58Mvumvun mwɛɛm mvudien nu mvù nɛ fowe ɛ to. Kɛ mvú nu diɛwɛ mwɛ mvù bo'icen to dieɛ ke kpwekɛn kɛ lo kɛ. Wee wvù diee mvumvun mwɛɛm mvudien nu ke emɛy nu dvú sekecii.” 59Mwɛɛm mvun nu ɛ Jisos to jemyi no wvú to yɛɛyi bonyii yew bunle le Kafana'um. 60Ɛ bonyii bo Jisos e bo ŋgoo le nteen yuw n'yɛɛyi wvun nɛn gay lɛ, “Wvun njeme ɛ tɛme baay! Ɛ̀ nulo ebee yɛɛ wvuwvun njeme?” 61Geenɛn, ɛ Jisos kiɛɛ lɛ bonyii bew bo ŋgoo le wvukene ɛbonɛbon ɛkumɛ njeme wvun, mum bife ɛ̂ bó lɛ, “Fiɛɛ fì me njeme fin nu ɛ shiw mvuntelem mvunɛn e? 62Ɛ́ ɛ̀ fɛn nu nonɛn, ɛ́ ben ke ege nɛɛ fɛn ɛ ben ɛ yɛn ɛ wee wvù diee nu Waawee kaase bene fô wvú to shee nu fwele? 63Keyoy ke Nyo' le nu fiɛɛ fì nyaa nshii. Kɛ nyam ye kɛŋke naa lo fiɛɛ keege kɛ. Njeme wvù me njeme ɛ̂ ben nu wvu Keyoy, ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fì nyaa nshii. 64Geenɛn ben bomew nu dvú ɛ bó baa bee njeme wvudvu le kɛ.” Jisos to jemyi nɛn njefo wvú to kee wase foŋkɛw bonyii bò baa lese fitele yî ye le, kee tɛn wee wvù nu ke egese wvú. 65Ɛ wvú bvuu gay ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ̀ nɛɛ fiɛɛ fì me mbe ɛ njeme wase ɛ̂ ben lɛ kɛ wee nulo eto fô me le sɛ Icɛm nu ɛ nya je ɛ̂ wvú kɛ.” 66Ɛjim jodvu, ɛ bonyii bew bo ŋgoo le nteen mum tfuw bikaa ɛ̂ wvú ɛjim faŋɛ yaa bvuu lɛne bô wvú kɛ. 67Ɛ Jisos nɛ bife ɛ̂ boom bew bo ŋgoo le bo yuufe ncow bofɛɛ lɛ, “Ben tɛn shieele keegɛn e?” 68Ɛ Semon Bita tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Tata, bese gɛne ɛ̂ yɛɛ le. Ɛ̀ kɛŋke wo njeme wvù nyaa nshii wvù mɛy lo, 69ɛ bese ɛ bee, bvuu kee lɛ ɛ̀ nu wo wvuwɛ wvù yuule wvù nɛ fô Nyo' le.” 70Ɛ Jisos gay ɛ̂ bó lɛ, “Kɛ ɛ̀ caw me ben bo yuufe ncow bofɛɛ ban e? Geenɛn, ɛ wee mvu ben e nu dɛwle.” 71Jisos to jemyi nonɛn ɛ ɛ̀ nu ɛkumɛ Judas wvù waa Semon Iskaliot. Wvú to nu ŋgoo boom bo Jisos e bo yuufe ncow bofɛɛ, ɛ ɛ̀ to nu wvú wvù to nu keeke eghan egese Jisos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\