Jon 7

1Ɛjim jodvu ɛ Jisos mɛy no ghane kɛ wase ɛ ɛ̀ nu keba kè Galilee le. Wvú to baa bvuu gɛn ɛ̂ kè Judea le kɛ, njefo Bojuu to gomte keeyu wvú. 2Ɛ kefew ke Ŋkaw Bojuu wvù bó to teŋe lɛ Ŋkaw Cún e ke no too wase nceencee. 3Ɛ boom bo bwee Jisos e mum gay ɛ̂ wvú lɛ, “Nɛnɛ jan egɛn Judea wvu lɛ bonyii buw bo ŋgoo le eyɛn lemme dì wo lemte le. 4Ɛ́ wee lemte lemme gomte lɛ bonyii ekiɛɛ wvú, wvú saa elemte nyiime lo kɛ. No wo gee mwɛɛm mvun, gɛnɛ eduŋcɛ ɛkolɛ kuw ɛ̂ woŋ.” 5Boom bo bwee le bodvu to jemyi nonɛn njefo bó to baa cim lese fibole fitele yî ye le kɛ. 6Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Kefew kem baa to wase kɛ. Fô ben e nu ɛ kefew kenɛn ké no nu kɛ ɛ kí ɛ kocɛn wase. 7Kɛ bonyii bo yî woŋ wvun e nulo ebane ben kɛ. Geenɛn, ɛ bó bane me njefo me njemyi ɛ̂ bó lɛ gee dibole nu dì befe. 8Ben ebenè finɛn gɛne fô Ŋkaw e. Kɛ me nu emben jó kɛ. Kefew kem baa eto naa wase ekocɛn kɛ.” 9No wvú gay nonɛn, mum mɛy Galilee. 10Geenɛn seke boom bo bwee le to benɛɛ wase fô Ŋkaw wvudvu le, ɛ wvú ke shɛɛ ben tɛn jó. Ɛ wvú dioo bene faŋɛ yaa bene wvù bonyii eyɛne wvú le kɛ, ben fiew ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ kenyilɛ le. 11Ɛ̀ to nu ɛ Bojuu to gomte wase wvú fô Ŋkaw wvudvu le biwci lɛ, “Wvú sɛ nu fɛɛ le?” 12Ɛ bonyii ke nɛ no tfumtfume ɛkumɛ wvú baay. Ɛ bomew bɛnsee lɛ, “Wvú nu wee wvù jee.” Ɛ bomew kaci lo lɛ, “Wvú lɛɛle lo bonyii.” 13Geenɛn wee to baa nu dvú wvù ejeme ɛkumɛ wvú ya le kɛ, njefo bó to fane bikuu bi Bojuu le. 14Ɛ ɛdiuw ɛ ŋkaw ke gawnɛn wase ɛntelɛŋ, ɛ Jisos gɛn ley fô yew ncese le no yɛɛyi bonyii. 15Ɛ bikuu bi Bojuu le no yuuke kɛŋke lo ŋghaw, ghayte lɛ, “Wee wvun ghan nɛɛ ɛ sɛ no kee mwɛɛm nɛn sɛ wvú ke nu ɛ gɛn wase ŋwa'.” 16Ɛ Jisos mum nɛ gay lɛ, “Kɛ n'yɛɛyi wvù me n'yɛɛyi wvun nu wɛm kɛ. Ɛ̀ nu wvu wee wvù tum me. 17Ɛ́ wee gomte keegee ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fì Nyo' shieele, ɛ́ wvú emum ekiɛɛ lɛ laa n'yɛɛyi wvun nɛn'yi ɛ ɛ̀ nu fô Nyo' le, nuu me n'yɛɛyi ɛ̂ mvuŋgay mwem e lɛ. 18Wee wvù jemyi ɛ̂ mvuŋgay mwew e ké no gomte diee dì kuuke ɛ ɛ̀ nu fô ɛkolɛ kew e. Geenɛn ɛ wee wvù gomte diee dì kuuke ɛ ɛ̀ nu di wee wvù tum wvú le ké no nu wee kecɛɛy ɛ kenlɛɛma yaa nu yî ye le kɛ. 19Muses to nu ɛ nya kɛ bonci ɛ̂ ben e? Geenɛn kɛ wee mvu ben e gɛɛle bonci bodvu kɛ! Ben gomte keeyu me nje la?” 20Ɛ bonyii bodvu tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Wo kɛŋke nceendaa dɛwle yî yo le. Wee wvù gomte keeyu wo nu yɛɛ?” 21Ɛ Jisos gay ɛ̂ bó lɛ, “Me nto nu ɛ ŋge lemme dimwaaŋ ɛ ben no kɛŋke lo ŋghaw ɛkumɛ dí. 22Muses to nu ɛ nya nci lɛ ben etfuusè boom yew. Ɛ kɛ nci wvun yaa to cim buy ɛ̂ Muses kɛ. Wvú to buy ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ bo'icee bonɛn. Ben ɛ mum ɛ no tfuuse boom yew naa noo diuu di mbam e. 23Ɛ́ bó tfuuse wee yew diuu di mbam e wvu lɛ fo bó ke ebefe bô nci Muses, ben ɛ no yuuke nsase bô me lɛ me nto nu ɛ nfɛ wee ɛ wvú bonɛn ye yicii diuu di mbam e nje la? 24Fo ben esaakè nsaw sumtene sɛ ben ɛ yaw ɛ tasse ɛ yɛn kɛ. Ben esaakè ɛ̂ je yi lɛŋ e.” 25Ɛ bonyii bo Jɛlusalɛm bomew mum nɛ bife lɛ, “Wvun nu kɛ wee wvù bó gomte lɛ bó eyu? 26Ben etaa eyɛn wvuwvun fɛn ɛ wvú jemyi ɛndan nɛn sɛ wee jemyi fiɛɛ ɛ̂ wvú ŋkuuŋ. Ɛ̀ nɛlo enu lɛ bikuu bi woŋ e nu ɛ loocɛ wase ɛ kiɛɛ lɛ wee wvun nu Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ le? 27Geenɛn, beene kee jò wee wvun nɛ. Ɛ seke Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ nu ke eto nu ɛ kɛ wee nu ke ekiɛɛ jò wvú nɛ kɛ.” 28Nonɛn ɛ Jisos dioo yɛɛyi bonyii fô yew ncese le ke nɛ fuŋ foweɛwe lɛ, “Ben kee me, kee tɛn jò me nɛ. Geenɛn kɛ me nto fɛn ɛ̂ mvuŋgay mwem e kɛ. Wee wvù tum me nu wee kecɛɛy, ɛ ben yaa kee wvú kɛ. 29Me ŋkee wvú njefo me nɛ fô wvú le, ɛ ɛ̀ nu wvú wvù tum me.” 30No wvú jeme nonɛn, ɛ bonyii bomew mum no gomte keekoo wvú. Geenɛn ɛ wee faŋɛ yaa kum wvú le kɛ, njefo kefew kew to baa to wase ekocɛn kɛ. 31Geenɛn ɛ bonyii nteen lese fitele yî ye le no gayte lɛ, “Seke Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ ɛ ke ɛ to, ɛ̀ nulo ɛ́ wvú ke ebvuu ege mwɛɛm mvù duŋci bvukukɛ bvu Nyo' le efey mvù wee wvun gee wase?” 32Ɛ Bofalasii ke dioo yuw no kebombom ke bonyii le tfumtfume ɛkumɛ Jisos, ɛ bô bocee ncese bo baay baay mum tum bonyii bo nci le lɛ bó egɛn ekoo wvú. 33No bó gɛn, ɛ Jisos gay lɛ, “Me nu enu beene kɛ yî kefew e nɛn caan, emum eŋkase entu jim fô wee wvù tum me le. 34Ben nu ke eshɛɛ gom me nɛn, saa eyɛn me le kɛ. Fò me ŋgɛne nu ɛ kɛ ben nulo eto fó kɛ.” 35Ɛ Bojuu jeme ɛ̂ bikuu bibole lɛ, “Wee wvun gomte keegɛn ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ nɛɛ fò beene nu ke egom wvú saa eyɛn wvú le kɛ? Wvú gomte keegɛn bitum bì bonyii bosɛɛbeene nu ɛ tawse ɛ no cee bí le egɛn eyɛɛyi bonyii bo bitum bidvu le le? 36Fiɛɛ fì wvú gayte lɛ, ‘Ben nu ke egom me saa eyɛn me le kɛ, ɛ fò me ŋgɛne nu ɛ ɛ̀ yaa nulo ɛ́ ben eto fó kɛ,’ nu ɛ wvú gayte ɛ fí nu lɛ la?” 37Ɛ ɛ̀ ke no nu wase diuu di Ŋkaw e di fokemɛse dì ɛ̀ to nu diuu di Ŋkaw wvudvu le di baay, ɛ Jisos ja leem we fuŋ lɛ, “Ɛ́ kendoŋ yumte wee, ɛ́ mwɛtɛn eto fô me le ewu fiɛɛ. 38Wee wvù nu ɛ lese fitele yî yɛm e nu ɛ fí nu ke enu kɛ no Ŋwa' Nyo' jemyi lɛ, ‘Joo yì nyaa nshii nu ke ebuyte ɛ̂ fitele fiew e booke nɛn kokokoko.’” 39Fifin nu ɛ Jisos to jemyi ɛ ɛ̀ nu ɛkumɛ Keyoy kè bonyii bò to nu ɛ lese fitele yî ye le nu ke ekɛŋkɛ. Ɛ̀ to nu kefew kin e ɛ bó baa nya wase Keyoy kedvu ɛ̂ bó kɛ, njefo Jisos to nu ɛ bó baa bense wase wvú ɛ́ wvú eley bvukukɛ le kɛ. 40Ɛ bonyii yuw fiɛɛ fin fì Jisos to jemyɛɛ, ɛ bomew gay lɛ, “Wee wvun nu naa Wee Ntum Nyo' wɛ.” 41Ɛ bomew gay lɛ, “Wvun nu Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ.” Geenɛn, ɛ bomew bife fibole lɛ, “Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ to kɛŋke keebuy ɛ ɛ̀ nu Galilee le? 42Kɛ Ŋwa' Nyo' jemyi lɛ Mboyse wvudvu nu ke ebuy ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ kfuu di Nfon Dawe le, ɛ̂ ntɛw wvù Bɛtelɛ'ɛm e, wvù ɛ̀ nu ntɛw wvu Dawe le le?” 43No bonyii gay nonɛn, ɛ keŋgawsɛn mum to ɛntelɛŋ jo bó ɛkumɛ Jisos. 44Ɛ bonyii bomew bó le no gomte keekoo wvú, geenɛn ɛ wee faŋɛ yaa kum wvú le kɛ. 45Ɛ bonyii bo nci le ba mum nɛ kase tu jim fô bocee ncese bo baay baay bô Bofalasii le, ɛ bó bife ɛ̂ bonyii bo nci le bodvu lɛ, “Ben baa eto bô wvú nje la?” 46Ɛ bonyii bo nci le bodvu tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Wee ke baa yuu jemyi wase diɛwɛ wee wvun e kɛ.” 47Ɛ Bofalasii bife ɛ̂ bó lɛ, “Wvú nu ɛ gɛn wase ɛ lɛɛ tɛn noo ben fó le? 48Ben nu ɛ yɛn ɛ bikuu bi woŋ e kɛnɛɛ Bofalasii ɛ lese fitele yî ye le? 49Ɛ̀ nu kɛ kebombom kin kè yaa kee kɛ nci Nyo'. Lon nu fô bó ɛfa.” 50Nikodɛmus wvù to nu wee mvu ŋgoo Bofalasii le, wvù to gɛnɛɛ wase diuu dimew yɛn Jisos e to nu fó. Ɛ wvú bife ɛ̂ bó lɛ, 51“Nci wesebeene nu ɛ bee lɛ bó esumtɛn nsaw wee sɛ bó ɛ yaw wase ɛ yekɛ ɛ yuw fiɛɛ fì wvú jeme?” 52Ɛ bó mum bife ɛ̂ wvú lɛ, “Wo nɛ tɛn Galilee le? Tasse Ŋwa' Nyo' ntay ɛ́ wo eyɛn lɛ kɛ wee ntum Nyo' mvu nulo ke ebuy Galilee kɛ.” 53[Ɛ bó mum nɛ mwaaŋ mwaaŋ no gɛne yéw yibole.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\