Jon 8

1Ɛ Jisos nɛ ben fiew ɛ ɛ̀ nu yî Kum Bite bi Olif e. 2Ɛ ɛkfuŋ buy yuu, ɛ wvú bvuu kase gɛn fô yew ncese le. Ɛ bonyii bocii tase mbew ye le, ɛ wvú mum shii fokuse no yɛɛyi bó. 3Ɛ bonyii bò to duŋci bonci bô Bofalasii nɛ to bô kpwoon mvu ɛ bó ɛ koo ɛ wvú jiime bô diemsɛn mvu. No bó to bô wvú, leke fwe dvu bó, 4gay ɛ̂ Jisos lɛ, “Wee N'yɛɛyi, kpwoon wvun nu ɛ bó ɛ koo ɛ wvú jiime bô diemsɛn mvu. 5Ɛ̂ bonci le nu ɛ Muses to gay lɛ wvuwvun kpwoon nu wvù bó etumyɛ lo bô ɛta ɛ́ wvú ekpwe. Wo ɛ gay fiuw lɛ la?” 6Bó to gee nonɛn teeyi lo Jisos wvu lɛ wvú elowsɛn enjeme ɛ́ bó emum ekɛŋkɛ fiɛɛ fì bó ecu yî ye le. Geenɛn, ɛ Jisos ŋgvuwcɛ no saaŋke fiɛɛ fokuse bô kpwan ɛbo. 7Ɛ bó mɛy kɛ no leemene fó nyɛɛyi wvú. Ɛ wvú nɛ leem we gay ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ wee nu dvú ɛ̂ ben ɛntelɛŋ wvù yaa kɛŋke kebefɛ kɛ, ɛ́ wvú no nu wee wvu fwe wvù eyaw etum wvú bô tɛ.” 8No Jisos gay nonɛn, bvuu kase ŋgvuwcɛ no saaŋke fiɛɛ fokuse bô kpwan ɛbo. 9Ɛ bó yuw fiɛɛ fì Jisos gay, mum kɛw no tawsee mwaaŋ mwaaŋ kɛɛke yî ŋgaybonyii le. Ɛ bó ke tawse, ɛ ɛ̀ shɛɛ kɛ wase kpwoon wɛ no leeme fó bô Jisos maaŋ. 10Ɛ Jisos kase leem we, bife ɛ̂ kpwoon wɛ lɛ, “Kpwoon, bó ɛ fɛɛ? Wee baa nu dvú wvù egay lɛ wo kɛŋke kɛ keekpwe le?” 11Ɛ wvú tfuse lɛ, “Wee baa nu kɛ, Tata.” Ɛ Jisos mum gay lɛ, “Kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ me eŋgay tɛn lɛ wo kɛŋke keekpwe kɛ. Ɛ̀ gɛnè, geenɛn fo wo ke ebvuu ege kebefɛ kɛ.”] 12Ɛ Jisos bvuu jeme ɛ̂ bonyii bodvu lɛ, “Ɛ̀ nu me n'yuu wvu yî woŋ wvun e. Naa yɛɛ wvù bii me le nu ɛ kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ wvú elɛne ɛ̂ kejiwɛ le kɛ. Wvú nu ekɛŋke n'yuu wvù nyaa nshii ɛ̂ bonyii.” 13Ɛ Bofalasii mum gay ɛ̂ wvú lɛ, “Wo bene jim nsaw fô ɛkolɛ kuw e. Fiɛɛ fì wo jemyi baa nu kecɛɛy kɛ.” 14Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ me ncim mbene jim nsaw fô ɛkolɛ kem e, tu fiɛɛ fì me njemyi nu kecɛɛy, njefo me ŋkee fô me nɛ, ŋkee tɛn fô me ŋgɛne. Geenɛn, kɛ ben kee fô me nɛ kɛnɛɛ fô me ŋgɛne kɛ. 15Ben saake bonyii diɛwɛ bonyii bo boyuum e. Kɛ me nsaake fiem wee kɛ. 16Geenɛn, ɛ́ me ncim nsaake wee, tu me nsaake ɛ̂ je yi lɛŋ e, njefo kɛ me nsaake me ɛmbeŋ kɛ. Me nsaake bee Icɛm wvù tum me. 17Ɛ̂ ŋwa' wene bonci le nu ɛ bó ɛ saŋ lɛ, ɛ́ bonyii ben jim nsaw yî fiɛɛ le bofɛɛ, tu ɛ̀ nu kecɛɛy. 18Me mbene jim nsaw fô ɛkolɛ kem e, ɛ Icɛm wvù tum me bene tɛn jim nsaw wɛm.” 19Ɛ bó mum bife ɛ̂ wvú lɛ, “Ico ɛ fɛɛ?” Ɛ Jisos tfuse lɛ, “Kɛ ben kee me kɛnɛɛ Icɛm kɛ. Ɛ́ ben be kee me, tu ben be kee tɛn Icɛm.” 20Jisos to jemyi mwɛɛm mvun no wvú to yɛɛyi bonyii fô yew ncese le mbew fô bó to ké no nyaa bigew bi yew ncese le. Geenɛn, ɛ wee faŋɛ yaa koo wvú kɛ, njefo kefew kew to baa kocɛn wase kɛ. 21Ɛ Jisos bvuu gay ɛ̂ bó lɛ, “Me nu ŋke eŋgɛn, ɛ́ ben eshɛɛ egom me eghan ekpwe ɛ̂ bibefɛ binɛn e. Fô me ŋgɛne nu ɛ kɛ ben nulo eto fó kɛ.” 22Ɛ Bojuu mum bife lɛ, “Wvú nu ke eyu ɛkolɛ kew e, no wvú gayte lɛ fô wen gɛne nu ɛ kɛ beene nulo eto fó kɛ?” 23Ɛ Jisos gay ɛ̂ bó lɛ, “Ben nɛ fokuse fɛn, ɛ me nɛ fiem fowe. Ben nu bonyii bo yî woŋ wvun e. Kɛ me nu wee wvu yî woŋ wvun e kɛ. 24Me nu ɛ ŋgay wase lɛ ben nu ke ekpwekɛn ɛnte jo bibefɛ binɛn. Ben ekeè lɛ ben nu ke ekpwekɛn ɛnte jo bibefɛ binɛn fɛn ɛ́ ben baa ebee lɛ ɛ̀ nu me wvudvu kɛ.” 25Ɛ bó bife ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ̀ nu wo wvù yɛɛ?” Ɛ Jisos tfuse lɛ, “Me nu wee wvù me nse ŋké no nseŋe wase ɛkumɛ wvú ɛ̂ ben ɛ kɛw foŋkɛw. 26Me ŋkɛŋke mwɛɛm nteen mvù ɛ̀ nulo ɛ́ me enjeme ɛkumɛ ben noo mwɛɛm nteen mvù ɛ̀ nulo ɛ́ me ensaw ben yî dvu le. Geenɛn kɛ me n'yaa nu eŋge nonɛn kɛ. Fiɛɛ fì me nseŋe ɛ̂ woŋ nu fì me n'yuw ɛ̂ wee wvù tum me, ɛ wvú nu wee kecɛɛy.” 27No wvú gay nonɛn, ɛ bó faŋɛ yaa kiɛɛ lɛ wvú jemyi ɛ̂ bó ɛ ɛ̀ nu ɛkumɛ Ice kɛ. 28Nonɛn ɛ Jisos mum gay ɛ̂ bó lɛ, “Seke ben ɛ ke ɛ njɛyse wase wee wvù diee nu Waawee fowe, ɛ́ ben emum ekiɛɛ lɛ ɛ̀ nu me wvudvu bô lɛ kɛ me ŋgee fiɛɛ fimew ɛ̂ mvuŋgay mwem e kɛ, lɛ me njemyi nɛn ɛ ɛ̀ nu no Icɛm yɛɛyi me. 29Wee wvù tum me nu bee wvú. Kɛ wvú baa cinɛ me le lɛ me enu me ɛmbeŋ kɛ, njefo me ŋké no ŋgee fiɛɛ sekecii ɛ ɛ̀ nu fì jee wvú le.” 30No Jisos jemyɛɛ mwɛɛm mvun nɛn, ɛ bonyii nteen lese fitele yî ye le. 31Ɛ Jisos mum gay wase ɛ̂ Bojuu bò to lesɛɛ fitele yî ye le lɛ, “Ɛ́ ben mɛy ɛ no leeme kɛ yî diɛw yɛm e, ɛ́ ben enu naa kecɛɛy bonyii bem bo ŋgoo le, 32ɛ́ ben ke emum ekiɛɛ kecɛɛy ɛ́ kecɛɛy kedvu ege ɛ́ ben ebuy bvunfaw e.” 33Ɛ bó tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Bese nu kfuu di Abla'am e, ɛ bese ke baa eyuu enu wase bvunfaw e can wee mvu le kɛ. Fí ghan nɛɛ le wo ɛ sɛ no gayte lɛ bese nu ke ebuy bvunfaw e?” 34Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy kecɛɛy lɛ wee tfuu wvù gee kebefɛ nu nfwa kebefɛ. 35Kɛ nfwa ké mɛy no nu wee yew yì wvú nu yí le sekecii kɛ. Ɛ̀ ké mɛy waa yew no nu wee yew yidvu sekecii. 36Nonɛn, ɛ́ Waa Nyo' bvuse ben yî bvunfaw e, tu ben nu ɛ buy wase bvú le kecɛɛy. 37Me ŋkee naa lɛ ben nu kfuu di Abla'am e, geenɛn ɛ ben gomte kɛ keeyu me njefo kɛ diɛw yɛm kɛŋke naa lo bvudvuu yî yene le kɛ. 38Me njemyi ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fì me n'yɛn ɛ̂ Icɛm, ɛ ben gee finɛn ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fì ben yuw ɛ̂ icen.” 39Ɛ bó tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Icee wese nu Abla'am.” Ɛ Jisos gay ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ ben be nu boom bo Abla'am e, tu ben bee keegee fiɛɛ ɛ ɛ̀ nu fì Abla'am to gee. 40Me nu wee ɛ me nsee kecɛɛy kè me n'yuw ɛ̂ Nyo' ɛ̂ ben. Geenɛn, keseen nu ɛ ben gomte keeyu lo me, ɛ kɛ fifin nu fiɛɛ fì Abla'am to gee kɛ. 41Ben gee ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fì icen gee.” Ɛ bó gay ɛ̂ wvú lɛ, “Kɛ bese nu boom bò bó boke kuse kɛ. Bese kɛŋke Icee wese mwaaŋ, ɛ ɛ̀ nu Nyo'.” 42Ɛ Jisos gay ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ Nyo' be nu icee wene, tu ben bee keekooŋke me, njefo me nɛ ɛ ɛ̀ nu fô Nyo' le ɛ nsɛ nto. Kɛ me nto yî mvuŋgay mwem e kɛ. Ɛ̀ tum wvú me. 43Ɛ̀ nu nje la wvù ben baa eyuuke fiɛɛ fì me njemyi le kɛ? Kɛ ɛ̀ nu njefo ben tune keeyuw diɛw yɛm e le? 44Ben nu boom bo icee wene wvù dɛwle le, ɛ fiɛɛ fì ben shieele nu keegee fiɛɛ fì icee wene gomte. Wvú to nu wase wee wvù yuwyi bonyii ɛ kɛw lo foŋkɛw. Kɛ wvú kɛŋke fiɛɛ keege bô kecɛɛy kɛ, njefo kɛ kecɛɛy nu naa lo yî ye le kɛ. Wvú ké dioo mbiayte mbiay no jemyi kɛ no gee diew nu, njefo wvú nu wee mbiay nu cee mbiay. 45Geenɛn, me nseŋe fiem ɛ ɛ̀ nu kecɛɛy, ɛ̀ nɛɛ fiɛɛ fì ben baa bee me le kɛ. 46Ɛ̀ nu yɛɛ ɛ̂ ben ɛntelɛŋ wvù nulo eduŋcɛ fiɛɛ fì befe fì me ŋge? No fiɛɛ fì me nseŋe ɛ̂ ben nu kecɛɛy, ɛ̀ ge la fo ben ebee me le? 47Wee wvù ɛ̀ nu wee Nyo' ké no yuuke diɛw Nyo' le. Fiɛɛ fì ben yaa yuuke kɛ diɛw Nyo' le nu njefo kɛ ben nu bonyii bo Nyo' le kɛ.” 48Ɛ Bojuu mum gay ɛ̂ Jisos lɛ, “Kɛ bese be ɛ see kecɛɛy lɛ wo nu nɛn ɛ wo nu wee wvu Samalia ɛ nceendaa dɛwle nu yî yo le le?” 49Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Kɛ nceendaa dɛwle nu yî yɛm e kɛ. Me n'wvumte fiem Icɛm, geenɛn ɛ ben yaa wvumte me kɛ. 50Geenɛn kɛ ɛ̀ nu lɛ me ŋgomte diee dì kuuke fô ɛkolɛ kem e kɛ. Wee nu dvú mwaaŋ wvù gomte fifiɛ, ɛ ɛ̀ nu wvú wvù sumtene bonsaw. 51Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy kecɛɛy lɛ ɛ́ wee yuuke diɛw yɛm e, wvú saa ke eyuu eyuw wvuŋ kpwe kɛ.” 52Ɛ Bojuu gay ɛ̂ wvú lɛ, “Bese nu ɛ kiɛɛ wase keseen lɛ nceendaa dɛwle nu yî yo le. Abla'am to nu ɛ kpwe, ɛ bonyii bo ntum Nyo' le kpwekɛn tɛn, wo ɛ no duu lɛ ɛ́ wee yuuke diɛw yo le, wvú saa ke eyuu eyuw wvuŋ kpwe kɛ. 53Wo fele icee wese wvù Abla'am wvù to kpweɛ, fele tɛn bonyii bo ntum Nyo' le bò to kpwekɛnɛɛ le? Wo kpwaake naa lɛ wo nu la?” 54Ɛ Jisos tfuse lɛ, “Ɛ́ me mbensee ɛkolɛ kem, tu fifiɛ nu ɛcici. Ɛ̀ nu Icɛm wvù bensee me, ɛ ɛ̀ nu wvú wvù ben duu lɛ ɛ̀ nu Nyo' wene. 55Geenɛn ɛ ben yaa kee wvú kɛ. Ɛ̀ kee kɛ me wvú. Ɛ́ me nɛ ɛ ŋgay lɛ kɛ me ŋkee wvú kɛ, tu me nu wee mbiay diɛwɛ ben e. Geenɛn, no fí nu, nu ɛ me ŋkee wvú, n'yuuke diɛw ye le. 56Icee wene wvù Abla'am to nu ɛ no laŋlaŋe lɛ wen nu ke eyɛn ɛdiuw ɛyɛm e. Ɛ wvú ke yɛn, no yuuke njoŋ.” 57Ɛ Bojuu mum sɛsɛ lɛ, “Wo nu sɛ wo nu ɛ buy wase bilum mbaanshen ŋkuuŋ, ɛ no nu ɛ wo to yɛn wase Abla'am e le?” 58Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy kecɛɛy lɛ, ɛ́ Abla'am sɛ keeke enu, nu ɛ me nu wase.” 59Ɛ bó yuw nonɛn, mum jo ɛta lɛ bó etumyɛ Jisos dvú. Ɛ Jisos nyiim mum buy yew ncese le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\