Jon 9

1Ɛ Jisos ke dioo lɛne, yɛn diemsɛn mvu le ɛ bó to boke wvú ɛ wvú ɛ fefe wase. 2Ɛ boom bew bo ŋgoo le bife ɛ̂ wvú lɛ, “Labay, ɛ̀ to ge yɛɛ kebefɛ ɛ bó sɛ boo wee wvun ɛ wvú ɛ fefe wase? Ɛ̀ to ge wee wvudvu nuu bwee bô ice lɛ?” 3Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Kɛ ɛ̀ nu lɛ wee wvun kɛnɛɛ bwee bô ice to nu ɛ ge kebefɛ kɛ. Bó to boke wvú nonɛn wvu lɛ lemme di Nyo' le ke eduŋcɛ ye yî ye le. 4Beene kɛŋke keelemtè lemme di wee wvù tumɛɛ me le ɛ ɛ̀ bɛɛ ɛmvunsheeŋ. Ɛntaŋ too lo ɛ ɛ̀ nu kefew kè wee yaa nulo elem fiɛɛ kɛ. 5Ɛ gɛn ɛ buy naa seke la le no me nu yî woŋ wvun e, nu ɛ me nu n'yuu wvu yî woŋ wvun e.” 6No Jisos jeme njeme wvun, mum cuy ncɛŋ fokuse, towcɛ nshɛ dvú mum yefe ɛjisɛ ɛ wee wvudvu dvú, 7mum gay ɛ̂ wvú lɛ, “Gɛnɛ ecukɛ ɛ̂ Ketfum ke Siloam e.” (Diee dì Siloam nu lɛ, “Bó tum lo.”) Ɛ wvú mum gɛn cukɛ, kase no too yɛne wase mwɛɛm e. 8Ɛ bonyii bò to cee mbew ye le noo bonyii bò to ké no yɛne wvú le diɛwɛ wee ɛlɛkɛɛ le no ghaynene lɛ, “Wvun nu kɛ wee wɛ wvù se ké no shiile lo lɛke ɛlɛkɛɛ le?” 9Ɛ bomew no gayte lɛ, “Ɛ̀ nu wvú.” Bomew lɛ, “'Aay wvú fieesene lo wvú.” Ɛ wee wvudvu gay lɛ, “Ɛ̀ nu me wvudvu.” 10Nonɛn ɛ bó mum bife ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛjisɛ ɛyo ghan nɛɛ le ɛ sɛ yene ye?” 11Ɛ wvú tfuse lɛ, “Wee wvù bó teŋe lɛ Jisos be ɛ towcɛ nshɛ ɛ yefe ɛjisɛ ɛyɛm dvú, ɛ gay lɛ me eŋgɛn encukɛ Siloam. Me ɛ mum ɛ ŋgɛn ɛ ncukɛ, ɛjisɛ ɛyɛm ɛ mum ɛ yene ye.” 12Ɛ bó bife ɛ̂ wvú lɛ, “Wvú ɛ fɛɛ?” Ɛ wvú tfuse lɛ, “Kɛ me ŋkee kɛ.” 13Ɛ bó mum nɛ jo wee wɛ wvù to shee nu ɛ wvú ɛ fefe gɛn bô wvú fô Bofalasii le. 14Diuu dì Jisos to towcɛ nshɛ bvuu yene ɛjisɛ wee wvudvu to nu diuu di mbam e. 15Ɛ Bofalasii bodvu bvuu bife tɛn ɛ̂ wvú no wvú ghan ɛjisɛ ɛye ɛ sɛ yene ye. Ɛ wvú tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Wvú be ɛ yefe ɛjisɛ ɛyɛm bô nshɛ, me ɛ ŋgɛn ɛ ncukɛ ɛ mum ɛ no n'yɛne mwɛɛm e.” 16Ɛ Bofalasii mum gay lɛ, “Kɛ wee wvun nɛ fô Nyo' le kɛ, njefo wvú lemte diuu di mbam e.” Ɛ bomew gay fibole lɛ, “Ɛ̀ nulo ɛ́ wee wvù gee bibefɛ eghan nɛɛ sɛ no gee kfuu mvun mwɛɛm mvù duŋci bvukukɛ bvu Nyo' le?” Ɛ keŋgawsɛn mum to ɛ̂ bó ɛntelɛŋ. 17Ɛ bó bvuu kase bife ɛ̂ wee wɛ lɛ, “Wo gay fiuw lɛ la ɛkumɛ wee wvudvu no wvú be ɛ yene ɛjisɛ ɛyo?” Ɛ wvú tfuse lɛ, “Wee wvudvu nu wee ntum Nyo'.” 18Kɛ Bojuu to nu ɛ bee lɛ wee wvudvu to shee nu ɛ wvú ɛ fefe ɛ bó sɛ yene ɛjisɛ ɛye kɛ. Ɛ bó ke ghan tee bwee bô ice ɛ bó to. 19Ɛ bó bife ɛ̂ bó lɛ, “Wvun nu kɛ waa wene wvù ben duu lɛ bó to boke wvú ɛ wvú ɛ fefe wase? Wvú ghan nɛɛ ɛ sɛ no yɛne mwɛɛm e keseen?” 20Ɛ bwee bô ice tfuse lɛ, “Bese kee lo lɛ wvun nu waa wese ɛ bó to boke ɛ wvú ɛ fefe wase. 21Geenɛn, no fí ghan wvú ɛ sɛ no yɛne mwɛɛm e keseen nu ɛ kɛ bese kee kɛ. Ɛ kɛ bese kee tɛn wee wvù yene ɛjisɛ ɛye kɛ. Ben ebife ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ wvú. Wvú nu wase wee ɛ ɛjise ɛ yuu. Wvú nulo ejeme fô ɛkolɛ kew e.” 22Bwee bô ice to gay nonɛn njefo bó to fane Bojuu, ɛ fí nu ɛ Bojuu to leke wase lo lɛ ɛ́ wee mom lo ɛ jeme bô diuw we lɛ Jisos nu Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ, ɛ́ bó ekuŋ lo mwɛtɛn yew bunle le. 23Ɛ̀ nu fiɛɛ fì bwee bô ice to gayɛɛ lɛ wvú nu wase wee ɛ ɛjisɛ ɛ yuu, lɛ bó ebife ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ wvú. 24Yî bokaŋ e bofɛɛ, ɛ bó bvuu tee wee wɛ wvù to shee nu ɛ wvú ɛ fefe, gay ɛ̂ wvú lɛ, “See fiɛɛ fi kecɛɛy ɛ́ mbense egɛn ɛ̂ Nyo'. Bese kee fisɛse lɛ wee wvun nu wee wvù gee bibefɛ.” 25Ɛ wvú tfuse lɛ, “Kɛnɛɛ wvú gee bibefɛ, tu kɛ me ŋkee kɛ. Fiɛɛ fimwaaŋ fì me ŋkee nu kɛ lɛ me nse nshee nu ɛ me ɛ nfefe, ɛ keseen nu ɛ me n'yɛne wase mwɛɛm e.” 26Ɛ bó bvuu bife ɛ̂ wvú lɛ, “Wvú be ge nɛɛ bô wo? Wvú be ge nɛɛ ɛ sɛ yene ɛjisɛ ɛyo?” 27Ɛ wvú tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Me mbe ɛ nsee wase ɛ̂ ben, ben baa kooŋke keeyuw kɛ. Ben bvuu gomte keeyuw ege la dvú? Ben tɛn gomte keenu bonyii bew bo ŋgoo le le?” 28Ɛ bó nan'yɛ lo wvú gay lɛ, “Ɛ̀ nu wo wee we ŋgoo. Bese nu fisɛse bonyii bo ŋgoo le bo Muses e. 29Bese kee lo lɛ Muses nu ɛ Nyo' to ké no jemyi bô wvú. Geenɛn wee wvun nu ɛ kɛ bese kee jò wvú buy kɛ.” 30Ɛ wee wvudvu tfuse lɛ, “Abaay, fin nu lo keŋghaw ke fiɛɛ le! Ben duu lɛ kɛ ben kee jò wvú buy e? Geenɛn ɛ wvú ɛ yene ɛjisɛ ɛyɛm. 31Beene kee lo lɛ kɛ Nyo' ké yuw bunle wee wvù gee bibefɛ kɛ. Geenɛn, ɛ́ wee wvumte Nyo', gee fiɛɛ fì wvú shieele, ɛ́ Nyo' eyuuke bunle ye. 32Ɛ kɛw naa lo no woŋ to kɛwɛɛ nu ɛ bó ke baa eyuu eyuw wase lɛ wee nu ɛ yene ɛjisɛ ɛ wee ɛ bó to boke ɛ wvú ɛ fefe wase kɛ. 33Ɛ́ ɛ̀ be baa nu lɛ wee wvun nɛ fô Nyo' le, tu kɛ ɛ̀ be nulo ɛ́ wvú ege fiɛɛ kɛ.” 34Ɛ bó gay ɛ̂ wvú lɛ, “Wo nu ɛ bó to boke wo wemɛn ɛ̂ kebefɛ ɛnte, wo ɛ no gomte keeyɛɛyi bese le?” No bó gay nonɛn, mum kuŋ wvú ɛ̂ bó ɛntelɛŋ. 35Ɛ Jisos ke yuw lɛ bó nu ɛ kuŋ wase wee wɛ ɛ̂ bó ɛntelɛŋ, ɛ wvú gom yɛn wvú le, bife ɛ̂ wvú lɛ, “Wo nu ɛ lese fitele yî wee wvù diee nu Waawee le?” 36Ɛ wvú bife lɛ, “Wee wvudvu nu yɛɛ icɛm? Kɛ see ɛ̂ me, wvu lɛ me enlese fitele yî ye le.” 37Ɛ Jisos gay ɛ̂ wvú lɛ, “Wo nu ɛ yɛn wase wvú le. Ɛ ɛ̀ nu wvú wee wvù ben ɛ wvú jemyi keseen.” 38Ɛ wee wvudvu mum gay lɛ, “Tata me nu ɛ nlese.” No wvú gay nonɛn, mum tum ɛnvuw ɛ̂ wvú fwe nya n'wvum ɛ̂ wvú. 39Ɛ Jisos gay lɛ, “Me nto yî woŋ wvun e wvu lɛ bó esaw bonyii, ɛ́ bò yaa yɛne kɛ mwɛɛm e eyɛnè, ɛ́ bò kpwaake lɛ bó yɛne mwɛɛm e, etu binfefe.” 40No Jisos jeme nɛn, ɛ Bofalasii bò to nu mbew ye le yuw mum bife ɛ̂ wvú lɛ, “Bese tɛn nu binfefe le?” 41Ɛ Jisos gay ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ ben be nu binfefe, tu can yene be nu bvuyɛw ɛ̂ keba ke kebefɛ le. Geenɛn keseen no ben duu lɛ ben yɛne mwɛɛm e, nu ɛ bibefɛ binɛn nu emɛy kɛ enu yî bikuu binɛn e.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\