Luka 10

1Ɛjim jodvu, ɛ Tata baayɛ bonyii bomew mbaŋsooshwiy ncow bofɛɛ tum fwe, bofɛɛ bofɛɛ lɛ bó egɛn bontɛw e, egɛn eghan mondvuum mò wen nu ke efey mó le monciim. 2Ɛ wvú dioo tumte bó gay lɛ, “Ŋgbwele duule baay, ɛ bonyii bo ŋgbwele le nu caan. Nonɛn, ben ebunleè lɛ Tata wvù Cee wɛɛ eciinse bonyii bo ŋgbwele le wɛne dvu wvú. 3Ben egɛnè lɛ. Ben dioo gɛne no kee lɛ me ntumte ben ɛ ben nu egɛn enu diɛwɛ boom bo njée le ɛnte jo bokuula. 4Ben dioo gɛne, fo wee ejo bigew, kɛnɛɛ ɛkɛlɛ, kɛnɛɛ bolaba bomew kɛ. Ben dioo ɛ buy ɛ̂ je, fo ben eleemenè gayte bonyii le kɛ. 5Ben dioo ɛ gɛn ɛ ley yew yì ben ley dvú le, yaw gay yew e lɛ, ‘Kembonɛn enù yew fɛn.’ 6Ɛ́ wee wvù kooŋke kembonɛn nu dvú, ɛ́ kembonɛn emɛy yî ye le. Ɛ́ wvú fɛn baa nu, ɛ́ kembonɛn kedvu ekase etu jim ɛ̂ ben. 7Seke ben ɛ ley yew, mum no ceè kɛ ɛ ɛ̀ nu dvú. Fo ben ekumenè yéw kɛ. Fiɛɛ fidien ficii fì bó nya ɛ̂ ben, ɛ ben die, kɛnɛɛ ɛ̀ nu fiwuun, ɛ ben wu, njefo ɛ́ wee lemte lemme, tu wvú kɛŋke keekɛŋke nlawma we. 8Ɛ́ ben ley ntɛw e, bó ɛ fiisɛn ben, ɛ nya naa la lɛ ben edie, ɛ́ ben no diee lo. 9Ben dioo nu jó, no fɛlè bonyii bo bincɛm e, ebvuu efewcì ɛ̂ bonyii bocii lɛ bvunfon bvu Nyo' le nu wase nceencee fô bó le. 10Geenɛn, ben ɛ́ ley ntɛw e, bó ɛ́ faŋ keefiisɛn ben, ɛ́ ben buy gɛn bifiaŋ bi jé le jaŋ lɛ, 11‘Kebvu ke ntɛw wene le kè bese jo yî bikaa bisɛse le kin fɛn no bese kuci, ɛ fiɛɛ ficii kaase tuu yî bikuu binɛn e. Geenɛn, ben ekeè lɛ bvunfon bvu Nyo' le nu wase nceencee.’ 12Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben lɛ, ɛ̀ nu ke edioo enu diuu di nsaw wvu fokemɛse le, ɛ́ mwɛɛm ebonene fô kelaante kè Sodom efele kelaante kekiɛ.” 13Ɛ Jisos nɛ gay lɛ, “Ŋgɛw wvu baay nu wene ben bonyii bo Kolasen, ɛ ŋgɛw wvu baay nu tɛn wene ben bonyii bo Bɛsayda. Ben ekeè lɛ, ɛ́ me nto ndioo ŋge biŋghaw bi mwɛɛm e bì me nto ŋgeɛ jo ben ɛ ɛ̀ nu Taya bô Sidon, tu bó to nu ɛ jise wase bimbamkpwe, kfum taan ye le ncekɛ keeduŋcɛ lɛ bó nu ɛ kumɛn wase mvuntelem mvubole. 14Ben ekeè lɛ ɛ̀ nu ke edioo enu diuu di nsaw wvu fokemɛse le, ɛ́ mwɛɛm ebonene fô bonyii bo Taya noo bo Sidon e fele ben. 15Noo ben bonyii bo Kafana'um, ben kpwaake lɛ bó nu ke ebense ben ɛ́ ben eben we? 'Aay. Bó nu ke eshike lo ben ɛ́ ben eshii egɛn woŋ boŋkfu le.” 16Ɛ Jisos mum gay ɛ̂ bonyii bò wvú to tumɛɛ ba lɛ, “Ɛ́ wee yuw ben e, tu mwɛtɛn yuw ɛ ɛ̀ nu me le. Wee ɛ́ ma ben, tu wvú ma ɛ ɛ̀ nu me. Wee ɛ́ ma me, tu mwɛtɛn ma ɛ ɛ̀ nu wee wvù tum me.” 17Ɛ bonyii bo mbaŋsooshwiy ncow bofɛɛ ba ke ghan tu jim yuuke njoŋ, mum gay ɛ̂ Jisos lɛ, “Tata, bese se teŋe diee diuw, ɛ ɛ̀ cim nu naa bonceendaa bo dɛwle le, ɛ bó yuw kɛ bese le.” 18Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Me nse nu ɛ n'yɛn ɛ Satan ɛ gbwe kɛ diɛwɛ jaŋ fò yí ɛ law we ɛ ley fokuse. 19Me nu ɛ nya wase mvuŋgay ɛ̂ ben mvù ɛ̀ nulo ɛ́ ben elɛɛnci yó bô boŋgam dvú. Ɛ mbvuu ɛ nya mvuŋgay mvù ben eso mvuŋgay mvu Satan wvù wee bvuban e dvú mvunciim. Kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ fiɛɛ eshiw ben kɛ. 20Geenɛn, fo ben eyuukè njoŋ lɛ bonceendaa bo dɛwle le yuuke ben e kɛ. Ben eyuukè njoŋ ɛ ɛ̀ nu lɛ ɛdiee ɛyene nu ɛ Nyo' ɛ saŋ wase ɛ̂ ŋwa' we le fowe.” 21Kɛ sekedvu, ɛ Keyoy ke Yuule ge ɛ njoŋ no yuu lo Jisos. Ɛ wvú mum gay lɛ, “Me nyaa keyoone ɛ̂ wo Icɛm Nfon ɛbulɛ bô nshɛ lɛ wo nu ɛ nyilɛ mwɛɛm mvun ɛ̂ bogoyfee noo boŋkiɛɛfiɛɛ, ɛ duŋcɛ ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ mvunlɛy mvu boom e. Ɛ̀ nu no fí nu Icɛm, njefo ɛ̀ nu no wo to shieele lɛ fí enù.” 22Ɛ Jisos bvuu jeme lɛ, “Icɛm nu ɛ nya wase mwɛɛm mvunciim ɛ̂ me. Kɛ wee nu dvú wvù kee Wan wvù me kɛ, ɛ̀ mɛy kɛ Icɛm wvù kee. Ɛ wee yaa nu dvú wvù kee Icɛm kɛ, ɛ̀ mɛy kɛ me wvù Wan noo bonyii bò Wan nu ɛ caw keeduŋcɛ Ice ɛ̂ bó.” 23Ɛ wvú nɛ baŋke ye jeme wase ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ boom bew bo ŋgoo le ɛbonɛbon lɛ, “Njoŋ wvu baay nu wene lɛ ɛjisɛ ɛyene yɛne mwɛɛm mvun e. 24Ben ekeè lɛ bonyii bo ntum Nyo' le nteen bô bonfon to shee beele keeyɛn mwɛɛm mvù ben yɛne le, ke faŋɛ yaa eyɛn kɛ. No beele tɛn keeyuw mwɛɛm mvù ben yuuke, ke faŋɛ yaa eyuw kɛ.” 25Ɛ wee mvu wvù to looci kee bonci bo Nyo' le, ke nɛ to keemom Jisos, mum bife ɛ̂ wvú lɛ, “Wee n'yɛɛyi, fiɛɛ fì me ŋkɛŋke keeŋge nsɛ ŋkɛŋkɛ nshii wvù mɛy lo nu la?” 26Ɛ Jisos bife ɛ̂ wvú lɛ, “Bó saŋ ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le lɛ wee egeè nɛɛ? Wo taaŋke yuuke lɛ la?” 27Ɛ wvú tfuse lɛ, “Bó saŋ lɛ, ‘Ɛ̀ kooŋkè Tata wvù Nyo' wo bô fitele fiuw ficii, enya ɛkolɛ kuw ɛ̂ wvú kecii, elemtè fô wvú le bô mvuŋgay mwuw mvunciim, egɛɛ bvufee bwuw bvucii yî ye le, ebvuu ekooŋkè waa bwoo no wo kooŋke ɛkolɛ kuw.’” 28Ɛ Jisos gay lɛ, “Wo nu ɛ tfuse lɛŋ. Ɛ̀ geè nonɛn ke emum ekɛŋkɛ nshii wvù mɛy lo.” 29Ɛ wee wvudvu mum nɛ wowlɛn bife ɛ̂ Jisos lɛ, “Waa bwɛɛm nu yɛɛ?” 30Ɛ Jisos tfuse ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ ŋgan e lɛ, “Wee mvu to nu ɛ nɛ Jɛlusalɛm no booke Jɛliku, dioo gɛne ley can bocooŋ e. Ɛ bó suŋ wvú, ɛ wvú citɛn, ɛ bó baayɛ ndvú ye jo bô mwɛɛm mwew mvunciim, mum laŋ wvú fó lewtɛ. 31Ɛ fí ke nɛ kooy lɛ wee mvu to booke ɛ̂ je yidvu le ɛ ɛ̀ nu cee ncese, yɛn wee wvudvu le, wɛm lo fey. 32Ɛ wee mvu tɛn ke nɛ no too, ɛ ɛ̀ nu wee wvu ɛ̂ kfuu di Lɛwe le, ke to buy fó, yɛn wvú le, wɛm lo tɛn fey. 33Geenɛn, ɛ wvumvu wee ke no lɛne tɛn too, ɛ ɛ̀ nu wee wvu Samalia. Ɛ wvú ke to buy fó, yɛn wvú le ɛ shen koo wvú. 34Ɛ wvú gɛn mbew ye le, gɛɛ mbvuum bô mɛɛm yî bilɛmte biew e, kuu bilɛmte bidvu bô ndvu, mum tuu wvú yî nyam yì wvú to lɛne yî dvú le, gɛn dvú yew bonyii bo ghane le no taale fô wvú le. 35Ɛ bô wvú ce, ɛ bvú buy yuu, ɛ wvú bvuse bodanali bofɛɛ nya ɛ̂ wee yew yidvu gay ɛ̂ wvú lɛ, ‘Shɛɛ etaalè fô wee wvun e. Ɛ́ wo shɛke lo ɛ jewse bigew bí ɛ fesɛn, ɛ́ me ŋke endioo ɛ ŋkase entfuse.’” 36No Jisos ma nonɛn, mum bife ɛ̂ wee wɛ wvù to looci kee nci lɛ, “Ɛnte jo bonyii bo botɛte ban, wo yɛn fiuw lɛ wee wvù to duŋcɛɛ lɛ wen nu waa bwee wee wvù bocooŋ to suŋɛɛ nu wvù la?” 37Ɛ wvú tfuse lɛ, “Ɛ̀ nu wee wvù to koolɛɛ shen fô wee wvudvu le.” Ɛ Jisos mum gay ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ̀ gɛnè, egɛn egeè tɛn nonɛn.” 38Ɛ Jisos bô boom bew bo ŋgoo le ke nɛ no gɛne, gɛn ley ntɛw mvu le ɛ kpwoon mvu nu jó ɛ bó teŋe lɛ Maata. Ɛ wvú fiisɛn Jisos ɛ̂ wvú yew. 39Wvú to kɛŋke waa bwee mvu ɛ bó teŋe lɛ Maalia. No Jisos to gɛnɛɛ ley dvú, ɛ Maalia mum gɛn shii mbew ye le no yeke fiɛɛ fì wvú yɛɛyi. 40Ɛ Maata nu fiew buuke ɛ ɛ̀ nu bô ntɛ̂w. Ɛ wvú ke nɛ to bife ɛ̂ Jisos lɛ, “Tata, wo yɛne lɛ waa bwɛɛm nu ɛ cinɛ me le me ɛ no ntawtene me ɛmbeŋ sɛ wo ghayte lo le? Gayɛ kɛ ɛ́ wvú eto eficɛ me.” 41Ɛ Tata tfuse lɛ, “Maata, Maata, wo buuke, baysee ɛkolɛ kuw yî mwɛɛm e nteen, 42ɛ fiɛɛ fì nu shiee le baay nu kɛ fimwaaŋ. Maalia nu ɛ caw wase fifiɛ, ɛ kɛ wee yaa nu ke efi ɛ̂ wvú kɛ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\