Luka 21

1Ɛ Jisos ke nɛ laŋ jise, yɛn no bonyii bo kpwaw e gɛɛle nnya yibo ɛ̂ fiŋkuw fi nnya le fô yew ncese le. 2Ɛ wvú yɛn tɛn kpwɛɛ ŋkfu mvu le ɛ ɛ̀ nu wee kefufe, ɛ wvú ɛ to ɛ gɛɛ mvunyinyi mvunfɛɛm ɛ̂ fiŋkuw fidvu le. 3Ɛ wvú mum gay lɛ, “Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ kpwɛɛ ŋkfu wvun wvù nu naa wee kefufe nɛn, nu ɛ nya ɛ fey bonyii bocii bò be nyaa. 4Bonyii bocii bò be nyaa, be too ɛ ɛ̀ nu bô tfúw kpwaw wvubo wvù nu ɛ yiŋsɛn wase ɛ no fuci kuse. Geenɛn ɛ kpwoon wvun no wvú nu kefufe kefufe nɛn nu ɛ wvú ɛ nya naa fiɛɛ ficii fì wvú bee keecee yî dvú le.” 5Ɛ boom bo Jisos e bo ŋgoo le bomew ke nɛ no kumte ɛtalɛ ɛkumɛ yew ncese, bɛnsee ɛta yò jee yò bó to bomɛɛ dvú bô mwɛɛm mvù bonyii to nyaa ɛ bó seyse dvú. Ɛ wvú gay ɛ̂ bó lɛ, 6“Ben yɛne mwɛɛm mvun e? Diuu too lo dì kɛ tɛ dimwaaŋ nu ke eshɛɛ yî dimew e sɛ bó ɛ base fokuse kɛ.” 7Ɛ bó bife lɛ, “Wee N'yɛɛyi, fifin fiɛɛ nu ke ekooy seke la? Ɛ nciise wvù nu ke eduŋcɛ lɛ fí nu wase keekooy nu la?” 8Ɛ Jisos tfuse lɛ, “Ben eyɛnè fo wee ke elɛɛ ben ɛ́ ben ejay je. Ben ekeè lɛ bonyii nu ke etoo nteen, joo diee diem tɛɛke fojise, ɛ wee duu lɛ, ɛ̀ nu wen wvù Mboyse, ɛ kefew too wase ncee. Bó dioo duu nonɛn, fo ben eyekè kɛ. 9Seke ben ɛ yuw ɛ bó tumte jem mondvuum e mondvuum e, ɛ boŋgɛw nu woŋ e, fo ben efanè kɛ. Mwɛɛm mvun kɛŋke kɛ keeyaw ekooy. Geenɛn, ɛ mvú yaa mum duŋci lɛ woŋ nu eka sekedvu kɛ.” 10Ɛ Jisos bvuu gay ɛ̂ bó lɛ, “Ketum nu ke etumte jem bô kemew, ɛ nfon mvu tumte jem bô wvumvu. 11Biŋghaw bi mwɛɛm e nu ke ekooyi mondvuum e mondvuum e. Nshɛ nu ke eshiike bô mvuŋgay. Jeŋ nu ke ekoole, ɛ bincɛm nu ke enu mondvuum e monciim. Bonciise bò bɛmte nu ke eduŋci ye yî ɛbulɛ le nyaa nfan ɛ̂ bonyii. 12Ben ekeè lɛ ɛ́ mwɛɛm mvudvu sɛ keeke ekooyi nu ɛ bó nu ke ekooyɛ ben, enyɛwle dvú. Bó nu ke egɛn bô ben, esaw yéw bunle le, eciinse ben yéw ncaw e. Ɛ bó nu ke ebvuu ejo ben egɛn dvú fwe dvu bonfon bô bonyii bò saake woŋ nje diee diem, 13ɛ́ sekekiɛ emum enu kefew fô ben e keejeme ɛ̂ bó ɛkumɛ me. 14Seke bó ɛ jo ben nonɛn, ɛ ben lese lo lɛ kɛ ben nu ebuuke lɛ laa ben nu egɛn etaŋe diuw lɛ la lɛ, 15njefo ɛ̀ nu me wvù nu ke enya njeme diuw wene le, noo bvufee ɛ̂ ben. Kɛ bonyii bonɛn bo bvuban e yaa nu ke eleem, ekicɛn ben kɛ. 16Bonyii bò nu ke egese ben nu ke enu kɛ bo'icee bonɛn bô bo bwee bonɛn, noo boom bo bwee wene le, noo kfuu dinɛn bô nsáa yene. Ɛ̀ nu ke enya kɛ bó ben ɛ́ bó sɛ yuwyɛ ben bomew. 17Bonyii bocii nu ke ebane ben, nje diee diem. 18Geenɛn, naa kɛ yvuw yimiaaŋ nu ke ela ɛ̂ ben ɛfa kɛ. 19Ben ekuu kɛ ɛ ɛ̀ nu shém, ɛ́ ben ke emum ekɛŋke nshii. 20Seke ben ɛ yɛn ɛ bonyii bo jem e ɛ gem wase kelaante kè Jɛlusalɛm ɛ tase, ɛ ben mum no kee lɛ kefew nu ɛ kocɛn wase kè bó nu ke efiwsɛ kí. 21Fí ke dioo ɛ kooy nonɛn, ɛ bonyii bò nu Judea mum fɛɛ ben yî dikum e, ɛ bò nu ɛlaante jodvu buy. Fo wee wvù nu ŋkpwaante ebvuu etoò keeley jó kɛ. 22Ɛdiuw yoya nu yò Nyo' nu ke elaŋ ŋgɛw yî Jɛlusalɛm e nje gee dibole, keege ɛ́ fí eto ekocɛn no bó nu ɛ saŋ ɛ̂ Ŋwa' we le. 23Ŋgɛw wvu baay ɛdiuw yoya le nu ke enu wvu bokɛnɛ bò nu bô difue, noo bò yamsee boom e. Nyo' nu ke eton'yɛ shém bô bonyii ban, elaŋ ŋgɛw wvu baay yî woŋ wvun e. 24Bó nu ke egbwocɛ lo bonyii bomew, ekooyɛ bomew egawcɛ ɛ́ bó egɛn enu bonfaw bitum e. Bonyii bò yaa kee kɛ Nyo' nu ke eben lo yî Jɛlusalɛm e, egɛn ebuy no kefew kebole nu ke ekocɛn. 25Bonciise bò bɛmte nu ke eduŋci ye yî diuu le bô yî kpwee le noo yî jón e. Fí yî nshɛ le nu ɛ bitum nu ke enu yî monlum e, ŋgɛmtene no joo yi baay nu ke ekfune yole. 26Nfan nu ke ege ɛ́ bonyii egule, ciiŋke nɛn kikikiki. Bó nu ke ekpwaake mwɛɛm mvù bɛmte mvù nu ke ekooy yî nshɛ le, njefo mwɛɛm mvu fowe mvunciim mvù kɛŋke mvuŋgay nu ke eshiike. 27Nonɛn ɛ́ bonyii emum eyɛn no wee wvù diee nu Waawee shiile too ɛ̂ kembɛw e kɛŋke mvuŋgay noo bvukukɛ bvu baay. 28Seke mwɛɛm mvun ɛ kɛw ɛ no kooyi, ɛ ben leem we, cake bikuu we, njefo kefew kè Nyo' nu eboyse ben nu wase nceencee.” 29No Jisos jeme nonɛn, mum fewsɛn lɛ, “Ben eyɛɛyi fiɛɛ yî keŋgvum bô bite bimew bì ké yɛlɛ le. 30Bí ké kɛɛke keecomte, ɛ ben mum kiɛɛ lɛ ɛkfuŋ kumene wase. 31Ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no ben nu ke edioo ɛ yɛn ɛ mwɛɛm mvun kooyi, ɛ́ ben emum ekiɛɛ lɛ bvunfon bvu Nyo' le nu wase nceencee. 32Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ kɛ ɛŋgokɛ ke keseen kin nu ke eka sɛ mwɛɛm mvun mvunciim ɛ jo bvudvuu kɛ. 33Ɛbulɛ bô nshɛ nu ke eka, geenɛn kɛ diɛw yɛm nu ke eyuu eshiw kɛ. 34Ben eyɛnè fo ben eghanè diee ɛ ɛ̀ nu bikuu binɛn, wukene jewte, leese bvufee ɛ ɛ̀ nu yî nshii wvu fokuse fɛn e, ɛ́ diuu didvu ke enɛ esɛsɛ ekoo ben kɛ diɛwɛ ketam e. 35Fiɛɛ fi yî diuu didvu din e nu ke eto yî bonyii bocii bò nu yî ɛkolɛ ke nshɛ le. 36Ben emum eleemè tɛmyi, ebunleè Nyo' sekecii, wvu lɛ mvumvun mwɛɛm ke edioo ekooyi, ɛ́ wvú enya ben bô je yì ben elɛw efey jó sɛ leem fwe dvu wee wvù diee nu Waawee.” 37Ɛ Jisos mum no shee yɛɛyi bonyii yew ncese le ɛdiuw yoya le ɛcii. Ɛ́ ké dioo nu fokiɛguu, ɛ wvú ben gɛn ce yî Kum Bite bi Olif e. 38Ɛ́ bonyii bocii ké buy saa bvutfuu mum gɛn fô yew ncese le no yuuke n'yɛɛyi we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\