Luka 24

1Ɛ diuu di mbam e ke buy fey, ɛ bvú yuu diuu di fwe yî kemaa le. Ɛ bokɛnɛ bodvu buy saa lo bvutfuu, jo bonfiey bò bó to seysɛɛ mum no gɛne dvú fô jem. 2Ɛ bó dioo gɛn buy fó, yɛn ɛ bó ɛ biŋse wase tɛ dì bó to baŋɛɛ diuw jem dvú. 3Ɛ bó ley gɛn ɛ̂ jem faŋɛ yaa yɛn gvune di Tata Jisos e kɛ. 4Ɛ bó mum leem fó ŋgɛmtɛn lo. Ɛ fí kooy lɛ bolemsɛ bofɛɛ to nu ɛ nɛ to leem mbew bó le, ɛ bó ɛ tfume ndvú ɛ yí baa lawkene. 5Ɛ bokɛnɛ bodvu fan baay, mum tum bikuu fokuse. Ɛ bolemsɛ ba bife ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ̀ nu nje la wvù ben gomte wee wvù bɛɛ dvú ɛnte jo boŋkfu? 6Kɛ wvú yaa nu fɛn kɛ, wvú nu ɛ buy wase yî kpwe le. Ben ekume fiɛɛ fì wvú to gayɛɛ ɛ̂ ben seke ben ɛ bó to nu Galilee. 7Wvú to nu ɛ gay lɛ, ‘Wee wvù diee nu Waawee nu ɛ bó nu ke enya wvú can bonyii bò befe le, ɛ́ bó ke eta wvú yî kentam e, ɛ́ ke dioo nu ɛdiuw ɛta, ɛ́ wvú ebuy yî kpwe le.’” 8Ɛ bó mum kume fiɛɛ fì Jisos to jemyɛɛ ɛ̂ bó. 9Ɛ bó ke nɛ fô jem, kase tu jim gɛn see mwɛɛm mvun mvunciim ɛ̂ boom bew bo ŋgoo le bo yuufe ncow mwaaŋ noo bonyii bocii bò to bii wvú le. 10Bokɛnɛ bò to seŋɛɛ fiɛɛ fì to kooyɛɛ fidvu ɛ̂ boom bo ntum e bo Jisos e to nu Maalia Magdalen, Joana noo Maalia wvù bwee Jɛm bô bokɛnɛ bomew. 11Ɛ bó yuw njeme wvudvu kɛ diɛwɛ ɛ̀ nu kenlamse, faŋɛ yaa bee naa lo kɛ. 12Geenɛn, ɛ Bita nɛ kɛ we, lewtɛ gɛn buy fô jem, ŋgvuwcɛ taa ɛ̂ jem yɛn kɛ ɛ ɛ̀ nu ndvú yì bó to njimɛɛ Jisos dvú. Ɛ wvú mum nɛ no tuu jim fô yew e kɛŋke ŋghaw yî fiɛɛ fì kooyɛɛ le. 13Ɛ fí ke nɛ kooy kɛ ɛbvubwɛ lɛ, bonyii bomew bofɛɛ bò to ké no bii Jisos e to nu ɛ nɛ Jɛlusalɛm no gɛne ntɛw wvù Ɛmayus e, wvù to nu diɛwɛ bomay bosooshwiy keegɛn buy jó le. 14Ɛ bó no gɛne jemyi ɛbonɛbon ɛkumɛ mwɛɛm mvù to kooyi mvun mvunciim. 15No bó to lɛne jemyi ghayte nonɛn, ɛ Jisos kebɛɛ bencɛ to mbew bó le no lɛne bô bó. 16Ɛ fiɛɛ fimew ge lɛ fo bó ekiɛɛ wee wvudvu kɛ. 17Ɛ Jisos mum ja bife ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ̀ sɛ nu la fì ben lɛne jemyi ɛkumɛ fí nɛn?” No wvú bife nonɛn, ɛ bó leemɛn bô yii yî monshim mobole. 18Ɛ wee mvu bó le wvù diee to nu Kleofas bife ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ̀ mɛy kɛ wo tolo Jɛlusalɛm wvù yaa kee kɛ mwɛɛm mvù se kooyi jó ɛdiuw ɛyan e?” 19Ɛ wvú bife lɛ, “Mvù la?” Ɛ bó tfuse lɛ, “Mwɛɛm mvù se kooyi bô Jisos wvu Nasalɛt. Wee wvun se nu wee ntum Nyo', ɛ mwɛɛm mvù wvú se gee noo mvù wvú se jemyi se nu biŋghaw. Ɛ̀ se nu wee wvù kuuke baay fwe dvu Nyo' bô bonyii bocii. 20Bocee ncese bo baay baay bô bonyii bò saake woŋ wese ɛ se ɛ nya wvú lɛ bó eyu. Bó se ɛ mum ɛ ta wvú yî kentam e. 21Bese se leese fisɛse bvufee yî ye le lɛ ɛ̀ nu wvú wvù nu ke esum bonyii bo Islael can ŋgɛw e. Geenɛn, ɛ̀ nu wase ɛdiuw ɛta no mwɛɛm mvudvu se kooyɛɛ. 22Fimew nu ɛ bokɛnɛ bomew ŋgoo yese le ɛ be ɛ jeme fí ɛ nya lo bese ŋghaw, lɛ bó buy ɛ gɛn fô jem ɛntaŋɛntaŋ, 23ɛ faŋɛ yaa yɛn gvune diew e kɛ. Bó ɛ dioo kase tu jim, ɛ see lɛ bó be ɛ yɛn bonceendaa bo Nyo' le kɛ diɛwɛ bó yɛn ɛ̂ ɛfilɛ le, bó gay ɛ̂ bó lɛ Jisos nu dvú. 24Bonyii bomew ŋgoo yese le ɛ gɛn fô jem fodvu ɛ yɛn yí le kɛ lɛŋlɛŋ no bokɛnɛ bodvu be jemyi, geenɛn, ɛ faŋɛ yaa yɛn Jisos e kɛ.” 25Ɛ Jisos jeme ɛ̂ bó lɛ, “O oo, biyuŋ bin, mvuntelem mvunɛn lɛɛ baay keebee mwɛɛm mvù bonyii bo ntum Nyo' le to saŋɛɛ. 26Kɛ ben kee lɛ Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ to kɛŋke keeyɛn ŋgɛw sɛ ley yî bvukukɛ bwew e le?” 27Ɛ Jisos mum kɛw nɛle ɛ̂ bó mwɛɛm mvunciim mvù bó to saŋɛɛ ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le ɛkumɛ wvú ɛ kɛw yî mvù Muses to saŋɛɛ le, ɛ gɛn ɛ buy tɛn yî mvu bonyii bo ntum Nyo' le. 28No bó toɛ wase buy mbew ntɛw wvù bó to gɛne jó le, ɛ Jisos nɛ no gee kɛ diɛwɛ wvú fele lo. 29Ɛ bó lɛkɛ wvú shiee le gay lɛ, “Beene egɛn ece. Kefew nu ɛ kí ɛ gɛn wase baay, ɛ ɛkfuŋ ɛ kɛw wase ɛ no jiime.” Ɛ wvú bee keegɛn ce bô bó. 30Ɛ bó gɛn, ke dioo diekene, ɛ wvú jo ntuw blɛɛd, nya keyoone ɛ̂ Nyo', guushɛ nya ɛ̂ bó. 31Kaŋ mwaaŋ nonɛn, ɛ ɛjisɛ ɛbo yuu, ɛ bó mum kiɛɛ wvú. Ɛ wvú sɛsɛ la ɛ̂ bó ɛjise. 32Ɛ bó shɛɛ no ghayte ɛbonɛbon lɛ, “Kɛ mvuntelem mvusɛɛbeewo be yvuwse seke wvú be nɛci mwɛɛm mvu ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le ɛ̂ bee wo ɛ̂ je le?” 33Ɛ bó mum nɛnɛ kaŋ mwaaŋ ɛkiɛguu jodvu no tuu jim Jɛlusalɛm. Ɛ bó dioo gɛn, yɛn ɛ boom bo Jisos e bo ŋgoo le bo yuufe ncow mwaaŋ ɛ baancɛ ye bvudvuu bvumwaaŋ bô bonyii bomew bò to ké no bii wvú le. 34Ɛ bó jemyi lɛ, “Kecɛɛy, Tata wesebeene nu ɛ buy yî kpwe le. Wvú be ɛ sɛsɛ ɛ buynɛn ɛ̂ Semon ɛjise.” 35Ɛ bó mum see tɛn ɛ̂ bó fiɛɛ fì be kooy bô bó ɛ̂ je, bvuu nɛle no bó be kiɛnte wvú seke wvú be guushi blɛɛd. 36Kɛ no bó to bɛɛ jemyi nonɛn, ɛ Jisos kebɛɛ mum ja nɛ sɛsɛ buynɛn ɛ̂ bó ɛntelɛŋ mum gay bó le lɛ, “Kembonɛn enù fô ben e.” 37Ɛ kedvum gbwo bó, ɛ bó no fane, kpwaake lɛ bó yɛne ɛ ɛ̀ nu ŋkfusay e. 38Ɛ wvú bife ɛ̂ bó lɛ, “Ben fane la? Ɛ̀ ge la wvù ben maŋene me? 39Ben etaa eyɛn can yɛm bô bikaa biem ɛ́ ben emum ekiɛɛ lɛ ɛ̀ nu naa me. Ben emomcɛ ye yɛm emum ekiɛɛ, njefo kɛ ŋkfusay ké no kɛŋke nyam ye bô bikufɛ no ben yɛne ɛ me ŋkɛŋke kɛ.” 40No wvú gay nonɛn, mum duŋcɛ can ye bô bikaa biew ɛ̂ bó. 41Ɛ bó taa Jisos, ɛ njoŋ yuwyɛ lo bó, ɛ bó mum ŋgɛmtɛn lo. Ɛ fí ghaw bó keebee lɛ ɛ̀ nu wvú. Ɛ wvú nɛ bife ɛ̂ bó lɛ, “Ben kɛŋke fiɛɛ fidien fɛn e?” 42Ɛ bó jo kencim ke bye le ɛ bó ɛ dɛɛ, nya ɛ̂ wvú. 43Ɛ wvú fi die ɛ̂ bó ɛjise. 44Ɛ wvú mum gay ɛ̂ bó lɛ, “Mwɛɛm mvun mvù ben yɛn ɛbɛn nu mvù me nto njemyi ɛ̂ ben ɛkumɛ mvú ɛ me mbɛɛ beene. Me nto nduu lɛ mwɛɛm mvunciim mvù bó to saŋɛɛ ɛkumɛ me ɛ̂ Ŋwa' Muses e, bô ɛ̂ Boŋwa' bo bonyii bo ntum Nyo' le noo ɛ̂ Ŋwa' Mbense le, kɛŋke keeto ekocɛn.” 45Ɛ wvú mum yene bvufee bvubole, ɛ bó kiɛɛ mwɛɛm mvù nu ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le. 46Ɛ wvú jeme lɛ, “Bó nu ɛ saŋ lɛ Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ kɛŋke keeyɛn ŋgɛw ekpwe, ɛ́ ke edioo enu ɛdiuw ɛta, ɛ́ wvú ebuy yî kpwe le. 47Ɛ fí bvuu nu lɛ bó nu ke ekɛw Jɛlusalɛm, efewci ɛ̂ bitum bicii ɛ̂ diee diew e lɛ bonyii bocii ekumɛn mvuntelem mvubole, ɛ́ Nyo' emum elɛɛshɛ bibefɛ bibole. 48Ɛ̀ nu ke efewci ben ban bò nu ɛ yɛn mwɛɛm mvun e. 49Ben eyekɛ eyuw, me nu ŋke enciinse nya yì Icɛm to kawɛɛ ben dvú. Nonɛn, ben emɛy ɛlaante jan ecɛyte mvuŋgay mvù nu ke eshii fowe eto fô ben e.” 50Ɛ wvú jo bó buy bô bó ɛlaante jodvu, ɛ bô bó gɛn buy mbew ntɛw wvù Bɛtani le, ɛ wvú cake can ye we, laŋ kembonɛn yî bó le. 51Kɛ no wvú to bɛɛ laaŋke kembonɛn yî bó le nonɛn, mum ja no bene we, mum ben la. 52Ɛ bó nya mbense wvu baay ɛ̂ wvú, mum ja fó tu jim Jɛlusalɛm bô nlaŋlaŋ fô mvuntelem mvubole. 53Ɛ bó gɛn no shee yew ncese le, bensee Nyo' sekecii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\