Luka 3

1Ɛ̀ to nu kefew kè Jon wvù waa Sakalia to nu ŋkpwaante, ɛ Nyo' tum wvú. Kelum kekiɛ to nu ɛ Tibɛlius ɛ saw wase diɛwɛ Nfon wvu baay wvu Lum e bilum yuufe ncow bitin. Ɛ Bontus Baylɛt saake keba ke woŋ e kè Judea, ɛ 'Ɛlod saake Galilee. Filew wvù waa bwee 'Ɛlod to saake keba kè Itulea bô kè Tɛlakoniti, ɛ Lisania saake Abilɛn. Ɛ̀ to nu tɛn kefew kè Annas bô Kayfas to nu bikuu bi bocee ncese le. 3No Jon yuw ntum Nyo', mum nɛ gɛn biba bi woŋ e bicii bì mbew Joo Joodan e, no fewci ɛ̂ bonyii lɛ bó ekumɛn mvuntelem mvubole, ɛ́ wen elese bó ɛ̂ joo wvu lɛ Nyo' elɛɛshɛ bibefɛ bibole. 4Fifin nu no Yɛsaya wvù wee ntum Nyo' to saŋɛɛ ɛ̂ Ŋwa' we le lɛ, “Diɛw wee fuuŋke ŋkpwaante lɛ, bó eseyse je Tata, enɛle ɛ́ yí enù teytey, 5ekɛɛshɛ lɛ dikum di baay baay bô di caan caan dicii, eyiŋsɛn biloŋɛ bicii, enɛle jé yì ŋgooŋgoo ɛ́ yí enu teytey, eyiŋsɛn bintuke ɛ́ je enu nɛn fɛmm, 6ɛ́ bonyii bocii emum eyɛn no Nyo' boyse bonyii.” 7No Jon fewci nonɛn, ɛ bibombom bi bonyii le mum no too lɛ wvú elese bó ɛ̂ joo. Ɛ wvú mum nɛ gay ɛ̂ bo lɛ, “Ɛŋgokɛ ke yó le, ɛ̀ tefe yɛɛ ben lɛ ben elewtè shém Nyo' yì ffuuke yì wvú nu ke eduŋcɛ ɛ̂ ben, ɛ sɛ no too nɛn? 8Ben egeè mwɛɛm mvù duŋci lɛ ben nu ɛ kumɛn wase mvuntelem mvunɛn. Fo ben emum ekɛw eduù kɛ lo ɛ̂ bikuu binɛn lɛ Abla'am nu icee wene kɛ. Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben lɛ ɛ̀ nulo ɛ́ Nyo' ebaŋke ɛta ɛyan ɛ́ yó etu boom bo Abla'am e. 9Ben ekeè lɛ bó nu ɛ gɛɛ wase teme ɛ̂ binyi bi bite le. Kete kecii kè baa yumte mvuntam mvù jee, nu ɛ bó nu egbwo naa eley yî gɛŋ e, eton lo.” 10Ɛ bibombom bi bonyii le biɛ yuw, bife ɛ̂ Jon lɛ, “Bese nu ege nɛɛ keseen?” 11Ɛ wvú tfuse lɛ, “Wee wvù kɛŋke bikum bifɛɛ enya kemew ɛ̂ wee wvù yaa kɛŋke kɛ, ɛ́ wvù kɛŋke mwɛɛm mvudien egaw bô wee wvù yaa kɛŋke kɛ.” 12Ɛ bonyii bomew bò to fii shile to fô wvú le lɛ wvú elese bó ɛ̂ joo, bife ɛ̂ wvú lɛ, “Wee n'yɛɛyi, bese ege nɛɛ fisɛse?” 13Ɛ wvú tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Fo ben efiì shile fesene no nci gomte kɛ.” 14Ɛ bonyii bo nci le to fô wvú le bife lɛ, “Fisɛse nu ɛ bese nu ege nɛɛ?” Ɛ wvú tfuse lɛ, “Ben eyɛnè fo ben ebɛmseè bonyii lole bigew noo keegowtè mwɛɛm yî bonyii le ɛcici kɛ. Ben eyuukè njoŋ bô fiɛɛ fì bó laake ben dvú.” 15No bonyii to nu kɛ wase cɛyte Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ, ɛ bó mum no ghayte mwɛɛm mvu Jon e, bvuu no kpwaake lɛ sekemew ɛ ɛ̀ nu wvú wvù Mboyse wvudvu. 16Ɛ Jon mum kiɛɛ gay ɛ̂ bó lɛ, “Me nleese ben ɛ ɛ̀ nu kɛ ɛ̂ joo le maaŋ, geenɛn wee wvù kuuke fele me bɛɛ too ɛjim, ɛ me mbaa ncim ŋkpwɛntɛn keeŋgvuwcɛ nfay bolaba bew kɛ. Wvú nu ke elese fiew ben ɛ ɛ̀ nu can Keyoy ke Yuule le noo ŋguy e. 17Wvú kɛŋke fiɛɛ fiew ɛbo fì wvú nu efɛɛtɛn ɛgiŋ dvú, eyɛse fò wvú fɛɛtene, ebaancɛ ɛgiŋ egɛɛ ɛ̂ ŋwaw e, emum ekuu nyiim eton ɛ̂ ŋguy wvù fiee sɛ njimɛ le.” 18Ɛ̀ nɛɛ no Jon to fewci saaka wvù jee wvù wvu Nyo' ɛ̂ bonyii nɛn bvuu nyaa bó bô bontefe jé le nteen. 19Geenɛn, ɛ wvú no jemyi ɛkumɛ 'Ɛlod wvù wee sa' kaci lo, njefo 'Ɛlod to nu ɛ jo 'Ɛlodia wvù kpwɛɛ waa bwee kpwɛse le, bvuu no jemyi ɛkumɛ mwɛɛm mvù befe nteen mvù 'Ɛlod to buwyɛɛ. 20Ɛ 'Ɛlod ke mum mɛse foose lo gee diew gay lɛ bó ekoo Jon efen yew ncaw e. 21Seke Jon to bɛɛ leese bonyii ɛ̂ joo, ke lese diuu dimew mɛse ɛ Jisos tɛn to ɛ wvú lese wvú ɛ̂ joo. Ɛ Jisos dioo bunlee, ɛ ɛbulɛ yene ye, 22ɛ Keyoy ke Yuule shii to yî ye le fieesene ɛbembɛ. Ɛ diɛw jeme fowe lɛ, “Wo nu Waa wɛm, nu fitele fiem, ɛ me n'yuuke njoŋ bô wo baay.” 23Jisos to nu diɛwɛ bilum mbaanshɛ le seke wvú to kɛwɛɛ lemme diew. Bonyii to kpwaake lɛ wvú nu waa Yosɛw wvù waa Ɛli. 24Ɛli to nu waa Mata't, wvù waa Lɛwe, wvù to nu waa Nɛlki wvù waa Jannay, wvù to nu waa Yosɛw. 25Yosɛw wvun to nu waa Matatia, wvù waa Amos, wvù to nu waa Na'um, wvù waa Ɛsli, wvù to nu waa Nagay. 26Nagay to nu waa Maat wvù waa Matatia, wvù to nu waa Semein, wvù waa Yosek, wvù to nu waa Joda. 27Joda to nu waa Joanan, wvù waa Lesa, wvù to nu waa Sɛlubabɛl, wvù waa Shiltia, wvù to nu waa Nɛli. 28Nɛli to nu waa Nɛlki wvù waa Adi, wvù to nu waa Kosam, wvù waa Ɛlmadam, wvù to nu waa Ɛl. 29Ɛl to nu waa Yoshua wvù waa Ɛliesa, wvù to nu waa Yolem wvù waa Mata't wvù to nu waa Lɛwe. 30Lɛwe to nu waa Semeon wvù waa Juda, wvù to nu waa Yosɛw, wvù waa Yonam, wvù to nu waa Ɛliakim. 31Ɛliakim to nu waa Mɛlia wvù waa Mena, wvù to nu waa Matata wvù waa Natan, wvù to nu waa Dawe. 32Dawe to nu waa Jɛɛse, wvù waa Obɛd, wvù to nu waa Boas, wvù waa Sala wvù to nu waa Na'shon. 33Na'shon to nu waa Aminada, wvù waa Admin, wvù to nu waa Alni, wvù waa Ɛslon, wvù to nu waa Bɛlɛs wvù waa Judas. 34Juda to nu waa Yakow wvù waa Aysik, wvù to nu waa Abla'am, wvù waa Tɛla, wvù to nu waa Na'ol. 35Na'ol to nu waa Sɛlug wvù waa Leu, wvù to nu waa Bɛlɛg wvù waa Ɛbɛ, wvù to nu waa Shɛla. 36Shɛla to nu waa Kaynan wvù waa Alfasad, wvù to nu waa Shɛm wvù waa Noa', wvù to nu waa Lamek. 37Lamek to nu waa Metusɛla wvù waa Ɛnok, wvù to nu waa Jalɛd wvù waa Ma'alalɛl, wvù to nu waa Kaynan. 38Kaynan wvun to nu waa Ɛnosh wvù waa Sɛt wvù to nu waa Adam, ɛ Adam nu wvù Nyo' to bomɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\