Luka 4

1Jisos to nu ɛ nɛ fô Joo Joodan e, ɛ wvú ɛ yiŋsɛn bô Keyoy ke Yuule. Ɛ kí ge ɛ wvú nɛ gɛn no cee ŋkpwaante. 2Ɛ wvú no nu jó yî ɛdiuw mbaanyɛ ɛ dɛwle momte wvú. Wvú to nu jó nonɛn yaa diekene kɛ. Ɛ ɛdiuw yodvu ke fey, ɛ jeŋ no yuu wvú. 3Ɛ dɛwle mum to gay ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ́ wo fɛn nu Waa Nyo', ɛ́ wo gay ɛ tɛ din tu bvulɛm.” 4Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Fí nu ɛ bó ɛ saŋ lɛ, ‘Kɛ wee cee kɛ nje bvulɛm maaŋ kɛ.’” 5Ɛ dɛwle jo wvú ben dvú bvudvuu bvumew e, duŋcɛ bitum bi yî ɛkolɛ ke nshɛ le bicii ɛ̂ wvú. Ɛ Jisos yɛn nɛn mwaŋŋ. 6Ɛ dɛwle mum gay ɛ̂ wvú lɛ, “Bó nu ɛ nya wase ɛkolɛ ke nshɛ le kin ɛ̂ me kecii, ɛ ɛ̀ nulo ɛ́ me nya ɛ̂ naa yɛɛ wvù me ŋkooŋke. Me nu nya ɛ́ wo esaake, kɛŋke bvukukɛ bô mvuŋgay mvudvu mvunciim. 7Fí nu kɛ lɛ wo egbwe ɛ̂ me ɛjise ewvum me, ɛ́ me emum enya fiɛɛ ficii ɛ̂ wo.” 8Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Fí nu ɛ bó ɛ saŋ lɛ, ‘Ɛ̀ wvumtè Tata wvù Nyo' wo, elemtè kɛ ɛ ɛ̀ nu wvú le maaŋ.’” 9Ɛ dɛwle mum jo wvú gɛn dvú ɛ̂ kelaante kè Jɛlusalɛm e, leke fô kegoy ke yew ncese le, gay ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ́ wo fɛn nu Waa Nyo', ɛ́ wo sele ɛkuse, 10njefo fí nu ɛ bó ɛ saŋ lɛ, ‘Nyo' nu ke egay ɛ́ bonceendaa bew ecɛycɛy wo.’ 11Ɛ fí bvuu nu ɛ bó ɛ saŋ lɛ, ‘Bó nu ke eka wo fo wo ekfun ɛkalɛ yî tɛ le.’” 12Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Ŋwa' Nyo' gayte tɛn lɛ, ‘Fo wo emomtè Tata wvù Nyo' wo kɛ.’” 13Seke dɛwle to mɛsɛɛ wase jé yicii yì wvú to nulo emom Jisos jó, mum nɛ gɛn no cɛyte diuu dimew. 14Jisos to nu ɛ nɛ tu jim Galilee, ɛ wvú ɛ yiŋsɛn bô mvuŋgay mvu Keyoy ke Yuule le. Ɛ saaka wvu ɛkumɛ wvú saaŋkɛn gɛn biba bi woŋ e bì jó le bicii. 15Wvú to nu ɛ no yɛɛyi bonyii yéw bunle le, ɛ bonyii bocii bɛnsee wvú. 16Ɛ Jisos ke mum nɛ gɛn ntɛw wvù Nasalɛt e jò wvú to kuɛ. Ɛ ɛ̀ ke no nu diuu dibole di mbam e, ɛ wvú gɛn yew bunle le kɛ no wvú to ké no gɛne. Ɛ wvú ke nɛ leem we keetaŋ Ŋwa' Nyo'. 17Ɛ bó nya ŋwa' wvù Yɛsaya wvù wee ntum Nyo' to saŋɛɛ ɛ̂ wvú. Ɛ wvú fay taa bvudvuu bvumew bvù bó saŋɛɛ jó lɛ, 18“Keyoy ke Tata Nyo' le nu yî yɛm e, njefo wvú nu ɛ yefe wase me lɛ me ento enfewcɛ saaka wvù jee ɛ̂ bonyii bo kefufe le. Wvú nu ɛ tum me lɛ me ento entefe ɛ̂ bonyii bò nu yî ncaw e lɛ bó nu ke ebvuse bó, embvuu entefe ɛ̂ binfefe lɛ bó nu ke eyene ɛjisɛ ɛbo. Wvú tum tɛn me lɛ me nto embvuse bonyii bò bó nyɛwle bô bó yî ncaw e, 19embvuu enfewcɛ lɛ kelum kin, nu kè Tata Nyo' nu ke ebuw bonyii.” 20No Jisos taŋ nɛn, kase kɛwe ŋwa' wvudvu nya ɛ̂ wee wvù to ké no gɛɛle mum shii fokuse. Ɛ bonyii bocii bò to nu yew bunle yidvu le luŋ ɛjisɛ yî ye le. 21Ɛ wvú mum kɛw no nyɛyte ɛ̂ bó lɛ, “Fiɛɛ fin fì ben yuw ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le nu ɛ fí to wase ɛ kocɛn ɛbɛn.” 22Ɛ bonyii yekɛ ɛ fí joŋ bó le baay, ɛ bó kɛŋke ŋghaw yî njeme wvù jee wvù buyte diuw we le. Geenɛn, kaa nɛ no ghayte, biite lɛ, “Wvun nu kɛ waa Yosɛw nɛn e?” 23Ɛ Jisos mum gay ɛ̂ bó lɛ, “Kɛ ɛ̀ nu kemaŋɛn lɛ ben nu ema ŋgan ɛ̂ me lɛ, ‘Wee wvù fɛle bonyii, fɛlɛ ɛkolɛ kuw.’ Ben nu egay lɛ me eŋge tɛn mwɛɛm fɛn mvù ben se yuuke lɛ me ŋgee Kafana'um.” 24Ɛ Jisos bvuu gay ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ, kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ bó ewvum wee ntum Nyo' woŋ we le kɛ. 25Yî kecɛɛy e, ɛ́ me nsee ɛ̂ ben lɛ ɛ̀ to nu kefew ke wee ntum Nyo' wvù Ɛlayja le, jaŋ to nu ɛ mɛy we yî bilum e bitɛte bô kee soocaan, ɛ jeŋ koo woŋ tfuu. Bokɛ' bo boŋkfu le to nu woŋ wvù Islael e kefew kedvu le nteen. 26Geenɛn, Nyo' to baa tum Ɛlayja fô mvu bó le kɛ, tum fiew ɛ ɛ̀ nu fô kpwɛɛ ŋkfu wvù to nu Salafat, woŋ wvù Sidon e. 27Ben ekumyì tɛn lɛ, ɛ̀ to nu kefew ke wee ntum Nyo' wvù Ɛlisha le, ɛ bonyii nu Islael nteen kɛŋke ntun wvu baay, kɛ mvu bó le to nu ɛ bonɛn kɛ. Ɛ̀ to mɛy kɛ Naaman wvú ɛmbeŋ wvu woŋ wvù Silia le wvù bó to fɛlɛɛ.” 28No Jisos jeme nonɛn, ɛ bonyii bocii bò to nu yew bunle le yuw, ɛ mvuntelem bɛnte lo bó. 29Ɛ bó ja we, domtɛn wvú, buy dvú ɛlaante jodvu, ben buy yî diuw ŋkoŋ yì to nu yî kum ntɛw wvubole, njefo bó to gomte keedomse wvú ɛ́ wvú egbwe jó. 30Geenɛn, ɛ wvú fey ɛ̂ bó ɛntelɛŋ no gɛne fiew. 31Ɛ Jisos ke mum nɛ bow Kafana'um, ntɛw mvu wvu Galilee jodvu le. Ɛ ɛ̀ ke no nu diuu di mbam e, ɛ wvú gɛn no yɛɛyi bonyii yew bunle le. 32Ɛ bonyii bodvu bocii no yuuke kɛŋke lo ŋghaw yî n'yɛɛyi we le, njefo n'yɛɛyi we to kɛŋke mvuŋgay. 33Wee mvu to nu yew bunle yidvu le, ɛ keyoy kè yiile nu yî ye le. Ɛ wvú mum nɛ no wamte lɛ, 34“Abaay Jisos wvu Nasalɛt, wo fii la ɛ̂ bese? Wo to keelɛse lo bese le? Me ŋkee naa wo. Ɛ̀ nu wo wvudvu wvù yuule wvù nɛ fô Nyo' le.” 35Ɛ Jisos wam keyoy kè yiile kedvu, gay lɛ, “Baŋ lo, ebuy yî wee wvun e.” Ɛ kí mum shiŋɛn, bense wee wvudvu tum fokuse ɛ̂ bonyii ɛjise, mum buy yî ye le, geenɛn faŋɛ yaa lɛmse wvú kɛ. 36Ɛ bonyii taa, ɛ diuw yum bó. Ɛ bó no ghayte, biite lɛ, “Wvun njeme nu wvù nɛɛ wvù wee wvun kɛŋke? Wvú kɛŋke mvuŋgay kane biyoy bì yiile e ɛ bí buyte yî bonyii le.” 37Ɛ saaka wvu ɛkumɛ Jisos lɛn bontɛw bocii bo ɛ̂ keba ke jó le. 38Ɛ Jisos buy yew bunle yidvu le, gɛn ley yew dvu Semon. Ɛ mwɛse Semon cɛmte bô ken'ya'. Ɛ bó lɛkɛ lɛ Jisos efi wvú. 39Ɛ wvú gɛn fô wvú to jiime, leem ɛ̂ wvú ɛ̂ we, kan ken'ya' kedvu. Ɛ kí mum cinɛ wvú le ɛ wvú bonɛn. Kaŋ mwaaŋ, ɛ kpwoon wvudvu mum ja we taa fiɛɛ ɛ bó die. 40Ɛ diuu ke dioo seeyi, ɛ bonyii bò to kɛŋke bonyii bò cɛmkene bô bincɛm jɛɛy jɛɛy mum no joo too dvú fô Jisos e. Ɛ wvú mum no kumte bó le bocii, ɛ bó bonene. 41Bonceendaa bo dɛwle le tɛn to buyte yî bonyii bomew e nteen wamte lɛ, “Wo nu Waa Nyo'.” Geenɛn, ɛ Jisos kan lɛ fo bó ejemyi kɛ, njefo bó to kee Jisos lɛ ɛ̀ nu Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ. 42Ɛ ɛkfuŋ ke buy yuu, ɛ Jisos buy gɛn bvudvuu bvumew e wvú ɛmbeŋ. Ɛ bonyii ke shɛɛ kɛw no gomte wvú. Ke dioo to yɛn wvú le, ɛ wvú gomte wase lɛ wen enɛ ntɛw wvudvu le. Ɛ bó mum no momte jé lɛ wvú emɛy bô bó. 43Geenɛn, ɛ wvú tun gay lɛ, “Me ŋkɛŋke keenfewcɛ saaka wvù jee wvu ɛkumɛ bvunfon bvu Nyo' le bontɛw bomew e tɛn, njefo ɛ̀ nu fiɛɛ fì Nyo' tum me lɛ me ento eŋge.” 44Ɛ wvú mum nɛ gɛn no ghane fewci saaka wvudvu yéw bunle le, woŋ wvudvu le tfuu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\