Maaku 13

1Ɛ Jisos ke dioo nɛn'yi fô yew ncese le, ɛ waa we ŋgoo mvu ghay ɛ̂ wvú lɛ, “Wee N'yɛɛyi taa eyɛn bibwee bi ɛta le bì nu yî yéw yin e. Ɛ̀ nu naa lo biŋghaw bi yéw e!” 2Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Wo yɛne biŋghaw bi yéw e bin e? Kɛ tɛ dimwaaŋ nu ke eshɛɛ yî dimew e sɛ bó ɛ base fokuse kɛ.” 3Ɛ Jisos ke gɛn ben shii yî Kum Bite bi Olif e ɛ̂ keba kè taale yew ncese le, ɛ Bita bô Jɛm noo Jon noo Andulu gɛn ɛbonɛbon bife ɛ̂ wvu lɛ, 4“Kɛ see ɛ̂ bese kefew kè fiɛɛ fidvu fin nu ke ekooy, ebvuu esee nciise wvù nu ke eduŋcɛ kefew kè mwɛɛm mvudvu mvun mvunciim nu ke ekooy.” 5Ɛ Jisos mum gay ɛ̂ bó lɛ, “Ben eyɛnè fo wee ke elɛɛ ben ɛ́ ben ejay je. 6Bonyii nteen nu ke etoo joo diee diem tɛɛke fojise, ɛ wee duu lɛ, ‘Ɛ̀ nu me wvudvu.’ Ɛ́ bó dioo gee nonɛn emum elɛɛle bonyii nteen ɛ bó jayte je. 7Ben ke dioo ɛ yuw lɛ bó tumte jem kɛnɛɛ lɛ jem nu enu, fo finteem ebuytè ben kɛ. Mvumvun nu mwɛɛm mvù kɛŋke keeke ekooy. Geenɛn ɛ mvú yaa mum duŋci lɛ woŋ kaa wase kɛ. 8Ketum nu ke etumte jem bô kemew, ɛ nfon mvu tumte jem bô wvumvu. Nshɛ nu ke eshiike mondvuum e mondvuum e, ɛ jeŋ koole. Ɛ mvumvun mwɛɛm bɛɛ kɛ lo mvun'yaŋ kɛ diɛwɛ seke kpwoon ɛ kɛw lume. 9Ben dioo nu no yɛnè. Ben ekeè lɛ bó nu ke enya ben can bonyii bò saake bonsaw e. Bó nu ke etamte ben yéw bunle le. Ben nu ke eleemɛn fwe dvu bonyii bò saake biba bi woŋ e, noo fwe dvu bonfon nje me, wvu lɛ ben ejeme ɛ̂ bó ɛkumɛ me. 10Geenɛn ɛ bó kɛŋke kɛ keeyaw efewcɛ saaka wvù jee wvù wvu Nyo' ɛ̂ bitum bicii. 11Seke bó ɛ koo ben ɛ no gɛne dvú keenya yew nsaw e, fo ɛkolɛ ekfumtè ben lɛ laa ben nu ke egɛn ejeme lɛ la lɛ. Seke ben ɛ gɛn, no jemyi kɛ ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fì buyte diuw wene le kefew kekiɛ le, njefo kɛ ɛ̀ bɛɛ ke ejemyi ben kɛ. Ɛ̀ nu ke enya Keyoy ke Yuule njeme diuw wene le. 12Wee nu ke enɛ ejo waa bwee enya ɛ́ bó eyu, ɛ́ cee wan ejo waa we enya ɛ́ bó eyu. Boom nu ke enɛ ebone bikaa ɛ̂ bo'icee bobole ɛjim, gee ɛ bó yuwyi bó. 13Bonyii bocii nu ke ebane ben nje diee diem. Geenɛn, wee wvù nu ke ekuu shém egɛn ebuy fokemɛse nu wvù nu ke eboy. 14(Wee wvù taaŋke ŋwa' wvun eyuw fin ntay,) seke ben ɛ yɛn ɛ kemaante ke fiɛɛ le kè nulo ejiŋ bvudvuu leeme wase fô kí yaa be kɛŋke keenu kɛ, ɛ bonyii bò nu Judea mum fɛɛ ben yî dikum e. 15Fo wee wvù nu ɛ̂ yew we dioo ɛ shii bvuu ley yew lɛ wen ejo naa lo fiɛɛ elewte dvú kɛ. 16Fo wee wvù nu wɛne ebvuu ekfulɛ lɛ wen too ejo ndvu ye yi bulɛɛn kɛ. 17Ŋgɛw wvu baay ɛdiuw yoya le nu ke enu wvu bokɛnɛ bò nu bô difue, noo bò yamsee boom e. 18Ben ebunleè lɛ fo fiɛɛ fin ke ekooy ɛ ɛ̀ nu kefew ke nffum e kɛ. 19Bonyii nu ke eyɛn ŋgɛw ɛdiuw yoya le, ɛ kfuu wvuwɛ ŋgɛw ke baa nu wase dvú ɛ kɛw no Nyo' bomɛɛ woŋ ɛ to ɛ buy keseen e kɛ. Ɛ kɛ kfuu wvuwɛ bɛɛ ke ebvuu eyuu enu dvú kɛ. 20Ɛ́ Tata to baa fafe ɛdiuw ɛ ŋgɛw wvudvu, tu kɛ wee wvu wum mwaaŋ bee ke eboy kɛ. Geenɛn, nje bonyii bew bò wvú to cawɛɛ wase gɛɛ, wvú nu ɛ fafe ɛdiuw yodvu. 21Ɛ́ wee ke egay lo ɛ̂ ben ɛdiuw yoya le lɛ ‘Ben etaa eyɛn, Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ wvun fɛn!’ Kɛnɛɛ lɛ, ‘Ben eyɛn wvuwe fofe!’ Fo ben ebee kɛ. 22Ben ekeè lɛ bonyii nu ke etoo mbiayte lɛ bowen nu bomboyse bò Nyo' to kawɛɛ, ɛ bomew duu lɛ bowen nu bonyii bo ntum Nyo' le, emum egee mwɛɛm mvù duŋci mvuŋgay mvubole, gee tɛn mwɛɛm mvu diuw wvù yumɛɛn e, momte fɛn ɛ́ je nu dvú, keelɛɛ bonyii bò Nyo' nu ɛ caw ɛ́ bó ejay je. 23Ben eyɛnè. Me nu ɛ nsee wase mwɛɛm mvun mvunciim ɛ̂ ben ɛ́ mvú sɛ keeke ekooyi. 24Ɛ̀ nu ke edioo enu ɛdiuw yoya le seke boŋgɛw bodvu ɛ fey wase, ɛ́ diuu enɛ esɛsɛ ejimɛ, ɛ́ kpwee saa bvuu baa tɛn kɛ, 25ɛ́ jón enɛn'yi fowe gbwekene, ɛ́ mwɛɛm mvu fowe mvunciim mvù kɛŋke mvuŋgay eshiike. 26Nonɛn ɛ́ bonyii emum eyɛn no wee wvù diee nu Waawee shiile too ɛ̂ kembɛw e kɛŋke mvuŋgay mvu baay noo bvukukɛ. 27Ɛ́ wvú emum eciinse bonceendaa bew ɛ́ bó egɛn ɛbuw ɛ woŋ yo ɛna le yî nshɛ le noo fowe, ebaancɛ bonyii bew bò wvú nu ɛ caw. 28Ben eyɛɛyi fiɛɛ yî keŋgvum e. Tíɛw ye ké boci, ɛ́ bibɛ ekɛw etɛɛke yî dvú le, ɛ́ ben mum kiɛɛ lɛ ɛkfuŋ kumene wase. 29Ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no ben nu ke edioo ɛ yɛn ɛ mwɛɛm mvun kooyi, ɛ́ ben emum ekiɛɛ lɛ wvú nu wase nceencee naa wase ɛ̂ yew fwese. 30Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ kɛ ɛŋgokɛ ke keseen kin nu ke eka sɛ mwɛɛm mvun mvunciim ɛ kooy wase kɛ. 31Ɛbulɛ bô nshɛ nu ke eka, geenɛn kɛ diɛw yɛm nu ke eyuu eshiw kɛ. 32Geenɛn kɛ wee nu dvú wvù kee diuu didvu kɛnɛɛ kefew kedvu kɛ. Kɛ naa bonceendaa bo Nyo' le bo fowe kɛnɛɛ Waa Nyo' kee tɛn kɛ. Ɛ̀ kee kɛ Ice wvú ɛmbeŋ. 33Nonɛn ben eyɛnè bvuu cɛytè, njefo kɛ ben kee kefew kedvu kɛ. 34Fí nu ke enu diɛwɛ wee fò wvú gɛne ghane, ɛ dioo nɛn'yi, ɛ gɛɛ yew ye can boom bew bo lemme le, wee bô diew lemme, wee bô diew lemme, ɛ gay ɛ̂ wee wvù cɛyte diuw ketaaŋ lɛ wvú eshɛɛ ecɛytè ntay. 35Nonɛn ben emum ecɛytè, njefo kɛ ben kee kefew kè cee yew nu ke ekase eto kɛ. Ɛ̀ nɛlo ɛ́ wvú ke eto ɛkiɛguu, kɛnɛɛ ɛntaŋ ɛntelɛŋ, kɛnɛɛ seke nyimshie yi fwe le, kɛnɛɛ ɛntaŋɛntaŋ. 36Fo wvú ke enɛ esɛsɛ ebuynɛn eyɛn ɛ ben leete kɛ. 37Fiɛɛ fì me njemyi ɛ̂ ben fin nu ɛ me njemyi tɛn ɛ̂ wee tfuu lɛ, ‘Wee wemɛn ecɛytè.’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\