Maaku 2

1Ɛ ɛdiuw ke dioo gɛnci, ɛ Jisos kase tu jim Kafana'um. Ɛ bonyii yuw lɛ wvú nu wase fô yew e, 2ɛ bó mum to tase fó nteen, ɛ je faŋɛ yaa nu dvú fó yì ɛ̀ nulo ɛ́ wee tome ɛkalɛ naa noo ɛ̂ yew fwese kɛ. Ɛ wvú no fewci diɛw Nyo' ɛ̂ bó. 3Ɛ bonyii bomew ke nɛ no too bonɛw bô wee mvu fô wvú le ɛ bó ɛ shfumɛ ɛ̂ fikɛɛy e, ɛ wvú ɛ kpwe wase keba kemwaaŋ. 4Ɛ fí ghaw keeley gɛn bô wvú fô wvú le njefo bonyii to faci baay. Ɛ bó mum ben ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ yew we, too keyɛy. No bó tolɛɛ nonɛn, mum shike wee wvudvu ɛ̂ fiɛɛ fì wvú to jiime jó le. 5Ɛ Jisos yɛn no bó nu ɛ lese fitele yî ye le, ɛ wvú mum gay ɛ̂ wee wvù to nu ɛ kpwe keba kemwaaŋ wɛ lɛ, “Nsaa yɛm, me nu ɛ nlɛɛshɛ wase bibefɛ biuw.” 6Ɛ bonyii bomew bò to duŋci bonci bo Nyo' le bò to nu fó yuw nonɛn, mum no wvukene ɛ̂ mvuntelem e, biite lɛ, 7“Wee wvun jemyi nɛn nɛɛ le? Wvú joo bvudvuu bvu Nyo' le. Ɛ̀ nu yɛɛ dvú wvù nulo elɛɛshɛ bibefɛ ɛfey Nyo' maaŋ?” 8Ɛ Jisos mum kiɛɛ lo ɛ̂ fitele fiew e fiɛɛ fì bó to kpwaake, mum bife ɛ̂ bó lɛ, “Ben sɛ kɛŋke kfuu ban boŋkpwawcɛ ɛ̂ mvuntelem mvunɛn e nɛn nje la? 9Fi cekey keegay ɛ̂ wee wvun nu fì la? Keegay lɛ me nu ɛ nlɛɛshɛ wase bibefɛ biew, nuu lɛ wvú ejo fikɛɛy fiew egɛne lɛ? 10Geenɛn, me nu eŋge ɛ́ ben ekiɛɛ lɛ wee wvù diee nu Waawee kɛŋke mvuŋgay fokuse fɛn keelɛɛshɛ bibefɛ.” Ɛ wvú mum gay ɛ̂ wee wvù to nu ɛ kpwe keba kemwaaŋ wɛ lɛ, 11“Me njemyi ɛ̂ wo, ja we ejo fikɛɛy fiuw egɛne fô yew e.” 12Ɛ wvú mum ja we, jo no buyte ɛ bonyii bocii taale wvú. Ɛ bó taa nɛn, ɛ diuw yum bó, ɛ bó no tumte moŋkum mo Nyo' le, gayte lɛ, “Bese ke baa yɛn wase kfuu fin fiɛɛ le kɛ.” 13Ɛ Jisos ke bvuu nɛ gɛn mbew mamase le, ɛ kebombom ke bonyii le to fó, ɛ wvú no yɛɛyi bó. 14Ɛ wvú ke nɛ dioo gɛne, yɛn Lɛwe wvù waa Alfiyus e, ɛ wvú ɛ shii fô bvudvuu bwew bvu lemme le, ɛ no fii shile. Ɛ Jisos gay ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ̀ biì me le.” Ɛ wvú mum nɛ we no bii wvú le. 15Ɛ Jisos bô boom bew bo ŋgoo le ke gɛn no diekene yew dvu Lɛwe bô bonyii bò to fii shile noo bonyii bomew bò befe tɛn. Kfuu ban bonyii to ké no bii wvú le naa nteen. 16Ɛ Bofalasii bò to duŋci bonci bo Nyo' le yɛn no Jisos diekene bô bonyii bò befe noo bò to fii shile, mum bife ɛ̂ boom bew bo ŋgoo le lɛ, “Ɛ̀ nu nje la wvù wvú diekene bô bonyii bò fii shile noo bonyii bò befe bomew?” 17Ɛ Jisos yuw no bó bife, gay ɛ̂ bó lɛ, “Kɛ bonyii bò tɛmyi ké no gomte wee ɛfuwɛ kɛ. Ɛ̀ ké no gomte bò cɛmkene. Kɛ me nto keentee bonyii bò nu teytey kɛ. Me nto keentee ɛ ɛ̀ nu bò befe.” 18Ɛ ɛ̀ ke no nu, ɛ boom bo Jon e bo ŋgoo le, noo bo Bofalasii le bamte mwɛɛm mvudien. Ɛ bonyii bomew mum to bife ɛ̂ Jisos lɛ, “Ɛ̀ nu nje la wvù boom bo ŋgoo le bo Jon e, noo bo Bofalasii le bamte mwɛɛm mvudien, ɛ boom buw bo ŋgoo le yaa bamte kɛ?” 19Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ̀ nulo ɛ́ bó ebe bonyii bô bvujen ɛ́ bó egɛn ebvuu ebamte mwɛɛm mvudien ɛ cee bvujen nu bô bó? Kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ bó ebamte mwɛɛm mvudien ɛ wvú nu bô bó kɛ. 20Geenɛn, kefew nu ke eto kè bó nu ke eloo cee bvujen wvudvu ɛ̂ bó, ɛ́ bó emum ekɛw eshee mbam mwɛɛm mvudien kefew kedvu le. 21Kɛ wee nulo ejo njaw ndvu yi fiɛ, etumcɛ ndvu yi yvum dvú kɛ. Ɛ́ wvú ge nonɛn, ɛ́ njaw ndvu yidvu ke emɛse esaa lo ndvu yi yvum yidvu, ɛ́ kebuw kè nu fó emɛse ekuw efey lo no kí be shee nu. 22Kɛ ɛ̀ nulo tɛn ɛ́ wee ejo mbvuum mo monfɛm, egɛɛ ɛ̂ gham mbvuum wvù bó kene bô jew nyam e, ɛ wvù ɛ yvumɛn wase kɛ. Ɛ́ wvú ge nonɛn, ɛ́ mbvuum mo monfɛm modvu ke ekoo, esawyɛ gham wvu yvum wvudvu, ɛ́ mbvuum bô gham ela ɛcici. Fi lɛŋ nu lɛ, bó kɛŋke keegɛɛ mbvuum mo monfɛm kɛ ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ gham wvu fwɛ le.” 23Ɛ̀ to nu diuu di mbam e dimew, ɛ Jisos bô boom bew bo ŋgoo le no lɛne fele wɛɛ ɛgiŋ wvumew e. Ɛ boom bew bo ŋgoo le kɛw no sumyi bicɛɛ diee. 24Ɛ Bofalasii yɛn, bife ɛ̂ Jisos lɛ, “Tata, taa eyɛn, ɛ̀ nu nje la wvù boom buw bo ŋgoo le gee fiɛɛ fì nci baa bee lɛ wee ege diuu di mbam e?” 25Ɛ Jisos bife tɛn ɛ̂ bó lɛ, “Ben ke baa taŋ wase ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le no jeŋ to yuu Nfon Dawe bô ŋgoo ye ɛ wvú ge le? 26Ɛ̀ to nu kefew kè Abiata to nu ɛkolɛ ke bocee ncese le, ɛ Dawe ley yew Nyo' le jo blɛɛd wvù bó to geɛ ncese dvú fô Nyo' le, die bvuu nya tɛn ŋgoo ye dvú, ɛ ɛ̀ to nu nci fo wee edie blɛɛd wvudvu ɛfey bocee ncese.” 27Ɛ Jisos mum mɛse gay ɛ̂ bó lɛ, “Nyo' to gɛke diuu di mbam e nje wee. Wvú to baa bom wee nje diuu di mbam e kɛ. 28Nonɛn, wee wvù diee nu Waawee nu Cee Ɛkolɛ naa noo wvu mbam.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\