Maaku 4

1Ɛ Jisos ke bvuu kɛw no yɛɛyi bonyii mbew mamase le, ɛ kebombom ke bonyii le ɛ tase fó nɛn ghemm. Ɛ wvú mum nɛ wase ley shii ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ kekoŋ e ɛ̂ joo, ɛ kebombom kedvu no leeme ŋgem joo le ɛ̂ ŋkpwaante. 2Ɛ wvú no yɛɛyi bó bô mwɛɛm nteen ɛ̂ boŋgan e. Ɛ wvú nɛ ma ŋgan mvu ɛ̂ bó lɛ, 3“Ben eyekɛ eyuw, wee to nu ɛ laa keegɛn etfume ŋgow. 4Ɛ wvú ke dioo etfumyi, ɛ yimi gbwekɛn ɛ̂ je, ɛ mvunyiim to tacɛ die. 5Ɛ yimi ŋgow gbwekɛn fô bvudvuu bvu ɛta le ɛ nshɛ yaa nu fó ntay kɛ. Ɛ yí mum yaŋsɛn buy njefo kɛ nshɛ to nu fó ntay kɛ. 6Ɛ mvum ke dioo ekɛw ebaa, mum suŋ ŋgow yidvu ɛ yí yowlɛn, njefo yí to baa cime gɛŋ kɛ. 7Ɛ yimi ŋgow gbwekɛn ɛ̂ bisafe le. Ɛ bisafe bidvu ke ku mum baŋ ŋgow yidvu ɛ yí faŋɛ yaa eyum mvuntam kɛ. 8Ɛ yimi ŋgow gbwekɛn ɛ ɛ̀ nu yî nshɛ yì jee le, ke buy, ku yum, duu fey no bó to tfumyɛɛ, ɛ jise di ŋgow e yumte ɛjisɛ mbaanshɛ, dimew ɛjisɛ mbaŋsoocaan, dimew ɛjisɛ gbwee.” 9No Jisos ma nonɛn mum mɛse lɛ, “Wee wvù kɛŋke bitem ɛ wvú yuw.” 10Ɛ Jisos ke dioo nu wase wvú ɛmbeŋ, ɛ bonyii bomew bò bô bó to nu noo boom bew bo ŋgoo le bo yuufe ncow bofɛɛ bife ɛ̂ wvú ɛkumɛ ŋgan wvudvu. 11Ɛ wvú tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ̀ nu ɛ̂ ben bò Nyo' nu ɛ duŋcɛ wase kenyilɛ ke bvunfon bwew e. Geenɛn, fô bonyii bomew e nu ɛ fiɛɛ ficii nu kɛ ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ boŋgan e, 12wvu lɛ bó ke etaale naa ntay, geenɛn yaa yɛne kɛ, ke eyeke naa ntay, yaa yuuke kɛ. Ɛ fí nu nonɛn wvu lɛ fo bó ke ekumɛn mvuntelem mvubole, ɛ́ Nyo' elɛɛshɛ bibefɛ bibole.” 13Ɛ Jisos nɛ bife ɛ̂ bonyii ba lɛ, “Fí nu lɛ ben baa kiɛɛ fiɛɛ fì ŋgan wvun jemyi le? Ɛ́ ben baa kiɛɛ wvun, ɛ́ ben ke ekiɛɛ bomew boŋgan nɛɛ le? 14Ŋgow yì wee wvudvu tfumyɛɛ nu diɛw Nyo'. 15Ŋgow yì gbweɛ ɛ̂ je nu bonyii bò yuuke diɛw Nyo', ɛ Satan mum to lo kaŋ mwaaŋ bvuse diɛw yidvu fô mvuntelem mvubole. 16Ɛ ŋgow yì gbweɛ fô bvudvuu bvu ɛta le nu bonyii bò yuuke diɛw Nyo', fiisɛn lo kaŋ mwaaŋ bô njoŋ, 17geenen, ɛ yí baa cime gɛŋ fô mvuntelem mvubole kɛ. Ɛ yí moocɛ kɛ fó caan, ɛ́ ŋgɛw ke dioo ɛ to, kɛnɛɛ bonyii bon ɛ ɛ̀ nu bikaa ɛ̂ bó ɛjim nje diɛw yidvu, ɛ bó mum tfuw lo bikaa kaŋ mwaaŋ. 18Ɛ ŋgow yì to gbweɛ ɛ̂ bisafe le nu bonyii bò yuuke diɛw Nyo', 19ɛ ken'yaŋyaŋ ke ɛkumɛ mwɛɛm mvu yî woŋ wvun e, bô shiee bvukukɛ noo shiee mwɛɛm mvumew mum tase baŋ diɛw yidvu ɛ yí laayɛ ɛcici. 20Ŋgow yì gbweɛ yî nshɛ yì jee le ɛ mum ɛ no nu bonyii bò yuuke diɛw Nyo', fiisɛn, no gee no yí gomte gɛne lo fwe fwe, kɛ diɛwɛ ŋgow e fò yí ɛ yum ɛjisɛ mbaanshɛ, yimi ɛjisɛ mbaŋsoocaan, yimi ɛjisɛ gbwee.” 21Ɛ Jisos nɛ bife lɛ, “Wee ké leyte bô ken'yeese yew kfukɛ bô ŋkaa, kɛnɛɛ lese ɛgaaku le? Kɛ wee ké leyte dvú tome ɛ ɛ̀ nu yî fiɛɛ fì bó tomyi ken'yeese yî dvú le le? 22Ben ekeè lɛ fiɛɛ ficii fì nu ɛ̂ nnyilɛ le nu ɛ bó to nyile lɛ bó ke ege ɛ́ fí eyenɛ, ɛ́ fì nu ɛjim ɛjim ficii ɛ́ bó ege ɛ́ fí ebuy ɛmwa. 23Wee wvù kɛŋke bitem, ɛ wvú yuw.” 24Ɛ Jisos bvuu gay lɛ, “Ben dioo yeke diɛw Nyo' no yeke ntay, ekeè lɛ je yì wee yeke jó nu no Nyo' nu ke efew sɛ nya ɛ̂ mwɛtɛn, ɛ wvú nu ke enya naa fesɛn lo. 25Wee wvù kɛŋke fiɛɛ nu ɛ bó nu ke ebise. Ɛ wee wvù yaa kɛŋke kɛ fiɛɛ nu ɛ naa fi caan fì wvú kɛŋke nu ɛ bó nu ke efi lo ɛ̂ wvú.” 26Ɛ Jisos bvuu jeme lɛ, “Bvunfon bvu Nyo' le nu diɛwɛ ŋgow fò wee ɛ tfume wɛne. 27Ɛ́ ké dioo nu ɛntaŋ ɛ wvú no leete, ɛ́ ɛkfuŋ ké yuu ɛ wvú nɛ we. Ɛ́ ŋgow yidvu ké buy no kuu, ɛ wvú yaa cim kee laa yí gee nɛɛ sɛ kuu lɛ, 28ɛ ɛ̀ gee kɛ nshɛ ɛ yí sɛ kuu. Ɛ́ yí ké nɛ yaw low, nɛ fó nya bikem, ké nɛ fó tum ɛjisɛ. 29Ɛ́ yó ké dioo ɛ be, ɛ́ wvú mum jo finyo ley wɛne, njefo kefew ke ŋgbwele le nu ɛ kocɛn wase.” 30Ɛ Jisos bvuu nɛ gay lɛ, “Ɛ̀ nulo ɛ́ beene efewsɛn bvunfon bvu Nyo' le bô la? Ɛ̀ nulo ɛ́ beene efewsɛn bô ŋgan wvù la? 31Bvú nu kɛ diɛwɛ kfuu ŋgow fintam fimew, fì ŋoynene ɛjisɛ fele mvuŋgokɛ mvunciim fokuse fɛn. Ɛ́ wee ké tfume wɛne, 32ɛ yí ku, yiŋ fey bite bicii bì bó tfumyi wɛne, ɛ tíɛw ye faŋkɛn no nyaa kendvuŋ, ɛ mvunyiim mvù bile we nulo eyoote yéw yî dvú le ɛ̂ kendvuŋ kedvu le.” 33Ɛ̀ nɛɛ no Jisos to fewci diɛw Nyo' ɛ̂ bonyii ɛ̂ boŋgan e diɛwɛ ban e, ɛ̂ je yì ɛ̀ nulo ɛ́ bó eyuw e. 34Kɛ wvú to ké jeme fiɛɛ ɛ̂ bó sɛ ɛ̀ nu ɛ̂ ŋgan e kɛ. Geenɛn, ɛ́ wvú ké dioo nu wase bô boom bew bo ŋgoo le ɛbonɛbon, mum mɛse yuuse boŋgan bodvu bocii ɛ̂ bó. 35Ɛ Jisos yɛɛyi bonyii ɛbvubwɛ, ɛ ɛ̀ ke dioo nu fokiɛguu, ɛ wvú gay ɛ̂ boom bew bo ŋgoo le lɛ, “Beene elente mamase egɛn kewvu keki.” 36Ɛ bó mum cinɛ kebombom ke bonyii le kè to nu fó le, ley ɛ̂ kekoŋ kè Jisos to nu wase jó kiɛ le, ɛ bô bó no leenci, ɛ bikoŋ bimew bii bó le. 37No bó to leenci, ɛ nffum wvu baay nɛ sɛsɛ kɛw no bvuyte joo ɛ yí leyte ɛ̂ kekoŋ e gomte keeyiŋsɛn. 38Jisos to nu ɛ̂ kekoŋ e ɛjim leete, ɛ wvú ɛ jike ɛkolɛ yî mbwaan e. Ɛ bó gɛn no kamsee wvú gayte lɛ, “Wee n'yɛɛyi, kpwe gomte keejo beene nɛn ɛ wo yaa ghayte kɛ le?” 39Ɛ Jisos kamse, wam nffum wvudvu, gay ɛ̂ joo lɛ, “Ɛ̀ nù nyɛkeey.” Ɛ nffum wvudvu mum lu, ɛ mondvuum cife nɛn ndvumm. 40Ɛ wvú mum bife ɛ̂ boom bew bo ŋgoo le lɛ, “Ben fane la? Ben baa lese wase fitele yî yɛm e le?” 41Ɛ ye bɛm bó, ɛ bó no ghayte ɛbonɛbon lɛ, “Wvun wee nu wvù nɛɛ, wvù naa nffum bô joo yuuke wvú le?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\