Matio 10

1Ɛ Jisos ke nɛ tee boom bew bo ŋgoo le bo yuufe ncow bofɛɛ ɛ bó to. Ɛ wvú nya mvuŋgay ɛ̂ bó mvù bó ebvuuse biyoy bì yiile yî bonyii le bvuu fɛle kencɛm kecii noo ntun tfuu dvú. 2Ɛyan nu ɛdiee ɛ boom bo ntum e bo Jisos e bo yuufe ncow bofɛɛ le bodvu: Wvu fwe nu Semon wvù bó to bvuu teŋe lɛ Bita, bô Andulu wvù waa bwee. Ɛ bomew nu Jɛm wvù waa Sɛbɛdee bô waa bwee wvù Jon noo 3Filew bô Batolomu, Toma bô Matio wvù to fii shile, Jɛm wvù waa Alfiyus, Tadio bô 4Semon wvù to nu ŋgoo Bosɛlot e bô Judas Iskaliot wvù to gesɛɛ Jisos. 5Ɛ Jisos tum bonyii bo yuufe ncow bofɛɛ ban, gay ɛ̂ bó lɛ, “Ben dioo gɛne, fo ben egɛn bvudvuu le sɛ ɛ̀ nu bvu wee Juu le kɛ. Fo ben egɛn bilaante bì ɛ̀ nu bi bonyii bo Samalia le kɛ. 6Ben egɛn ɛ ɛ̀ nu fô boom bo Islael e bò nu ɛ lakɛn wase diɛwɛ njée le. 7Ben dioo gɛne no fewci ɛ̂ bó gayte lɛ, ‘Bvunfon bvu fowe nu wase nceencee.’ 8Ben efɛlè tɛn bonyii bò cɛmkene, geè ɛ bonyii bò kpwekene tuu dvú, fɛlè bonyii bò kɛŋke ntun wvu baay, bvuusè bonceendaa bo dɛwle le yî bonyii le. Me nu ɛ nya mvuŋgay ɛ̂ ben ɛcici. Ben egɛn lɛ efii tɛn bonyii dvú ɛcici. 9Ben dioo gɛne, fo wee ejo bigew suu yî kecaw e kɛ, kɛnɛɛ ɛ̀ nu bì bó kene bô ketwaa ke bigew e kè yɛɛle, kɛnɛɛ ɛ̀ nu kè baa, kɛnɛɛ kè bó kene bô kfuu ketwaa kè nɛɛ. 10Fo wee ejo ɛkɛlɛ. Fo wee ejo bikum bifɛɛ kɛnɛɛ bolaba bomew, kɛnɛɛ kembaŋ kɛ. Ben ekeè lɛ ɛ́ wee lemte lemme, tu ɛ̀ nu fò wvú kɛŋke keediekene. 11Ben dioo ɛ gɛn ɛ ley ɛ̂ kelaante le, kɛnɛɛ ntɛw e, gom yɛn wee wvù nu ɛ kocɛn e, ɛ ben ɛ bó no cee gɛn buy kefew kè ben ke enɛnɛ jó le. 12Ben ke dioo ɛ gɛn, ɛ dioo leyte yew dvu wee, gay yew e. 13Ɛ́ yew yidvu nu ɛ yí ɛ kocɛn, ɛ́ kembonɛn kenɛn eto yew dvudvu. Ɛ́ yew yidvu baa nu ɛ yí ɛ kocɛn, ɛ́ kembonɛn kenɛn ekase etu ɛ̂ ben. 14Ɛ́ wee faŋ keefiisɛn ben kɛnɛɛ keeyuw fiɛɛ fì ben jemyi le, ɛ́ ben dioo buyte yew dvudvu kɛnɛɛ kelaante kedvu le kucɛ kebvu ke yî bikaa binɛn e. 15Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ ɛ̀ nu ke edioo enu diuu di nsaw wvu fokemɛse le, ɛ́ mwɛɛm ebonɛn yî kelaante kè Sodom bô kè Gomola le efey kelaante kekiɛ. 16Ben eyekɛ yuw, me ntumte ben ɛ ben nu egɛn enu diɛwɛ njée le ɛnte jo bokuula. Nonɛn ben dioo ghane no feefenè diɛwɛ yó le, enù tɛn nyɛkeey diɛwɛ bibembɛ le. 17Ben dioo ghane no yɛnè ɛkumɛ bonyii. Ben ekeè lɛ bó nu ke enya ben can bonyii bò saake bonsaw e. Bó nu ke etamte ben yéw bunle yibole. 18Bó nu ke egufe ben egɛn dvú fwe dvu bonyii bò saake biba bi woŋ e, noo fwe dvu bonfon nje me, wvu lɛ ben emum ejeme ɛ̂ bó noo ɛ̂ bonyii bò yaa nu kɛ Bojuu ɛkumɛ me. 19Bó ke dioo ɛ nya ben ɛ̂ bó nonɛn, fo ɛkolɛ ekfumtè ben lɛ laa ben nu ke egɛn ejeme naa la ɛ̂ je yì nɛɛ le lɛ, njefo Nyo' nu ke enya fiɛɛ fì ben ejeme kefew kedvu le. 20Ben ekeè lɛ kɛ ɛ̀ bɛɛ ke ejemyi ben kɛ. Ɛ̀ nu ke ejemyi Keyoy ke Icee wene le diuw wene le. 21Wee nu ke enɛ ejo waa bwee enya ɛ́ bó eyu, ɛ́ cee wan ejo waa we enya ɛ́ bó eyu. Boom nu ke enɛ ebone bikaa ɛ̂ bo'icee bobole ɛjim, gee ɛ bó yuwyi bó. 22Bonyii nu ke ebane ben nje diee diem. Geenɛn wee wvù nu ke ekuu shém egɛn ebuy fokemɛse nu wvù nu ke eboy. 23Seke bonyii ɛ bon bikaa ɛ̂ ben ɛjim ɛ̂ kelaante kemew e, ɛ ben fɛɛ gɛn ɛ̂ kemew e. Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ, kɛ ben nu ke elɛn bilaante bi Islael e bicii sɛ wee wvù diee nu Waawee ɛ to kɛ. 24Kɛ waa ŋwa' ké no fele wee wvù yɛɛyi wvú kɛ, ɛ kɛ waa lemme ké no fele tɛn cee ɛkolɛ we kɛ. 25Fí nu lɛŋ lɛ waa ŋwa' nulo enu diɛwɛ wee wvù yɛɛyi wvú le, ɛ waa lemme nu tɛn diɛwɛ cee ɛkolɛ we le. Ɛ́ bó teŋe cee yew lɛ wvú nu Bɛlsebu, ɛ́ bó saa ke etee boom bo yew e bô diee dì bɛmte fele lo didiɛ? 26Nonɛn fo ben efanè wee kɛ. Ben ekeè lɛ kɛ fiɛɛ nu dvú fì bó baŋyi fì nu ke enu sɛ fí ɛ buy ɛmwa kɛ. Ɛ kɛ fiɛɛ nu dvú tɛn fì bó nyile fì nu ke enu sɛ bó ɛ kiɛɛ kɛ. 27Fiɛɛ fì me nseŋe ɛ̂ ben ɛntaŋ, ɛ ben no jemyi ɛ̂ bonyii ɛmvunsheeŋ. Ɛ fì me ntfumtfume lo ɛ̂ ben, ɛ ben jaŋ ɛ ɛ̀ nu fô ɛkolɛ ke yew e. 28Fo ben efanè bonyii bò nulo eyu kɛ ɛ ɛ̀ nu nyam ye maaŋ sɛ ɛ̀ nulo ɛ́ bó eyu tɛn keyoy kɛ. Ben efanè ɛ ɛ̀ nu Nyo' wvù nulo elɛse keyoy ke wee le bô ye ye ŋguy wvu baay e. 29Kɛ bó geese mvunsha mvunfɛɛm kɛ yî finyinyi le maaŋ? Geenɛn, kɛ fimwaaŋ ké gbwe fokuse sɛ Icee wene nu ɛ bee kɛ. 30Finɛn nu ɛ Nyo' kee naa yvúw yicii yì nu ɛ̂ ben ɛfa. 31Nonɛn fo ben efanè kɛ. Ben fele lo mvunsha fó nteen. 32Ɛ́ wee beŋe ɛ̂ bonyii fwe lɛ wen kee me, tu wee wvù diee nu Waawee nu ke ebee tɛn mwɛtɛn fwe dvu Ice wvù nu fowe. 33Geenɛn naa yɛɛ wvù ma lo me fwe dvu bonyii, nu ɛ me nu ŋke ema lo tɛn wvú fwe dvu Icɛm wvù nu fowe. 34Fo ben ekpwaakè lɛ me nto ɛ ɛ̀ nu bô nyɛkeey yî nshɛ le fɛn kɛ. Kɛ ɛ̀ nu fifiɛ fì me nto dvú kɛ. Me nto ɛ ɛ̀ nu bô jem. 35Ben ekeè lɛ me nto keeŋge ɛ́ wan wvù diemsɛn ediuu bô ice, ɛ wan wvù kpwoon diuu bô bwee, ɛ kpwɛɛ wan diuu bô bwee dweese. 36Bonyii bo bvuban e bo wee le nu ke enu kɛ bonyii bo ɛ̂ wvú yew. 37Ɛ́ wee kooŋke ice kɛnɛɛ bwee fele me, tu wvú baa ekpwɛntɛn keenu wee wɛm kɛ. Wee ɛ́ no kooŋke tɛn waa we wvù diemsɛn kɛnɛɛ wvù kpwoon fele me, tu wvú baa ekpwɛntɛn tɛn keenu wee wɛm kɛ. 38Ɛ́ wee baa etuu kew kentam ebii me le, tu wvú baa ekpwɛntɛn keenu wee wɛm kɛ. 39Ɛ́ wee bawci nshii we, ɛ́ wvú ke elase kɛ nshii wvudvu. Geenɛn ɛ́ wee lase nshii we nje me, ɛ́ wvú ke ekɛŋkɛ nshii wvù mɛy lo. 40Ɛ́ wee fiisene ben, tu wvú fiisene ɛ ɛ̀ nu me. Wee ɛ́ fiisɛn me, tu wvú fiisene ɛ ɛ̀ nu wee wvù tum me. 41Ɛ́ wee fiisene wee ntum Nyo' njefo wvú kee lɛ ɛ̀ tum Nyo' wvú, tu wvú nu ke ekɛŋkɛ mmawcɛ wvù Nyo' mawci bonyii bew bo ntum e dvú. Ɛ́ wee fiisene wee wvu teytey njefo wvú kee lɛ mwɛtɛn nu wee wvu teytey, tu wvú nu ke ekɛŋkɛ mmawcɛ wvù Nyo' mawci bonyii bo teytey dvú. 42Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ, ɛ́ wee nya kɛ naa fiko fi joo yì lɛɛ le ɛ̂ wee mwaaŋ ŋgoo bonyii bo caan caan ban e njefo wvú kee lɛ ɛ̀ nu wee wɛm ŋgoo, tu kɛ mwɛtɛn nu ke efufe mmawcɛ we kɛ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\