Matio 17

1Ɛ ɛdiuw ke fey ɛsoocaan, ɛ Jisos jo Bita bô Jɛm noo Jon wvù waa bwee Jɛm, ɛ bô bó ben yî kum wvumew e ɛ wvú defe ɛwe, no nu fó ɛbonɛbon. 2Ɛ bó ke nɛ yɛn ɛ nfieesɛn ye ɛ kumɛn ɛ̂ bó ɛjise, bvushiw bwew ɛ no baa lawkene diɛwɛ diuu le, ɛ ndvú ye baa tɛn lawkene nɛn mwawmwawmwaw. 3Ɛ fí kooy lɛ Muses bô Ɛlayja to nu ɛ nɛ buynɛn fô bó le, no jemyi bô bo Jisos. 4Ɛ Bita mum nɛ bvumtɛn gay ɛ̂ Jisos lɛ, “Tata, fí jee no beene nu fɛn. Ɛ́ wo fɛn kooŋke lo ɛ́ me en'yoo cún fɛn shɛ, ɛ́ yimi enu yo, yimi yi Muses, yimi yi Ɛlayja.” 5Kɛ no wvú to bɛɛ jemyi, ɛ fí kooy lɛ kembɛw kè baa nɛn bvuuu to nu ɛ nɛ to baŋ bó, ɛ diɛw jeme ɛ̂ kembɛw kedvu le lɛ, “Wvun nu Waa wɛm, wvú nu fitele fiem. Me n'yuuke njoŋ bô wvú baay. Ben eyuukè ɛ ɛ̀ nu wvú le.” 6Ɛ boom bew bo ŋgoo le dioo yuw diɛw yidvu ɛ kedvum gbwo bó, ɛ bó gbwekɛn tum monshim fokuse. 7Geenɛn ɛ Jisos gɛn kum bó le gay lɛ, “Ben eja we. Fo ben efanè kɛ.” 8Ɛ bó dioo cake ɛjisɛ we faŋɛ yaa bvuu yɛn wee mvu le ɛfey Jisos kɛ. 9Ɛ bó ke nɛ yî kum wvudvu le dioo booke, ɛ Jisos lew ɛ̂ bó lɛ, “Fo ben ke esee fiɛɛ fì ɛjisɛ ɛyene be yɛn ɛ̂ wee sɛ wee wvù diee nu Waawee ɛ buy wase yî kpwe le kɛ.” 10Ɛ boom bew bo ŋgoo le bife ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ̀ nu nje la wvù bonyii bò duŋci bonci duu lɛ Ɛlayja kɛŋke keeke eyaw eto ɛ́ Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ sɛ to?” 11Ɛ Jisos tfuse lɛ, “Ɛ̀ nu kecɛɛy lɛ Ɛlayja kɛŋke keeyaw eto ekene mwɛɛm mvunciim. 12Geenɛn ɛ́ me ensee ɛ̂ ben lɛ Ɛlayja nu ɛ to wase bó faŋɛ yaa kiɛɛ wvú kɛ, ɛ mum ɛ ge fiɛɛ fì bó kooŋke bô wvú. Ɛ ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no wee wvù diee nu Waawee nu ke eyɛn ŋgɛw can yibole.” 13No wvú gay nonɛn, ɛ boom bew bo ŋgoo le mum kiɛɛ lɛ wvú jemyi ɛ ɛ̀ nu ɛkumɛ Jon Nleseɛjoo. 14Ɛ Jisos bô boom bew bo ŋgoo le ke bow fɛse fô kebombom ke bonyii le to nu. Ɛ wee mvu nɛ to tum ɛnvuw ɛ̂ Jisos fwe, gay ɛ̂ wvú lɛ, 15“Tata, camɛ kɛ shen fô waa wɛm e. Wvú gbwee keŋgbwe, yɛne ŋgɛw baay. Wvú nɛn'yi gbwe fotaŋ, ké nɛ gbwe ɛ̂ joo le. 16Me mbe ɛ nto bô wvú fô boom buw bo ŋgoo le bó ɛ mom ŋkuuŋ keefɛ wvú.” 17Ɛ Jisos gay lɛ, “O oo! Ɛŋgokɛ ke ɛcici kè baa lese fitele yî Nyo' le kin. Me nu ŋke enu beene eŋgɛn embuy nɛɛ? Me nu ŋke eŋkuu shém bô ben eŋgɛn embuy nɛɛ? Ben eto bô wan wvudvu fɛn enya ɛ̂ me.” 18Ɛ bó to dvú, ɛ Jisos wam nceendaa dɛwle wvù to nu yî wan wvudvu le ɛ wvú buy, ɛ wvú mum bonɛn lo kaŋ mwaaŋ. 19Ɛ boom bo Jisos e bo ŋgoo le ke nɛ gɛn fô wvú le ɛjim ɛjim, bife ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ̀ nu nje la wvù bese be mom ŋkuuŋ keebvuse nceendaa dɛwle wvudvu?” 20Ɛ wvú tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ̀ nu njefo mbee wene doose lo. Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ, ɛ́ ben be kɛŋke mbee ɛ wvú nu kɛ naa diɛwɛ shem nsusu le, tu ben nulo egay ɛ̂ kum wvun lɛ wvú emvuw ye fɛn egɛn eleem fofe, ɛ́ wvú mvuwɛ, fiɛɛ saa nu dvú fì nulo eghaw ben kɛ. 21[Geenɛn, kɛ kfuu wvuwvun nceendaa dɛwle nulo ebuy sɛ wee ɛ bunle ɛ she mbam mwɛɛm mvudien kɛ.]” 22No Jisos bô boom bew bo ŋgoo le to taashɛɛ Galilee, ɛ wvú gay ɛ̂ bó lɛ, “Wee wvù diee nu Waawee nu ɛ bó nu ke enya wvú can bonyii le, 23ɛ́ bó eyu wvú, ɛ́ ke edioo enu ɛdiuw ɛta, ɛ́ wvú ebuy yî kpwe le.” Ɛ bó yuw nonɛn, ɛ ye keeshɛ bó baay. 24Ɛ Jisos bô boom bew bo ŋgoo le ke gɛn buy Kafana'um, ɛ bonyii bò to fii shile wvu yew ncese ke to yɛn Bita le sow ɛ̂ wvú lɛ, “Wee wene n'yɛɛyi ké no laaŋke kɛ shile wvu yew ncese?” 25Ɛ wvú bee lɛ, “'Ɛɛ.” Ɛ Bita ke dioo tu fô yew e, ɛ ɛ̀ yaw Jisos jike fiɛɛ fidvu fokuse, bife ɛ̂ wvú lɛ, “Semon, wo yɛne fiuw lɛ la? Bonfon bo fokuse fɛn ké no fii shile bô kensuw ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ baa? Bó ké no fii ɛ̂ boom bo woŋ e, nuu ɛ̂ botolo lɛ?” 26Ɛ Bita tfuse lɛ, “Bó ké no fii ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ botolo.” Ɛ Jisos gay ɛ̂ wvú lɛ, “Tu kɛ boom bo woŋ e yaa kɛŋke keelaaŋke kɛ. 27Geenɛn, wvu lɛ fo bee wo eteensɛn mvuntelem mvu bonyii bodvu le, gɛnɛ elaŋ fincaw ɛ̂ mamase le, bye yì wo ɛ yaw ɛ koo, ɛ wo yene diuw wvudvu, ɛ́ wo eyɛn jise di bigew e jó, emum ebvuse egɛn enya ɛ̂ bó keelaŋ shile wesebeewo dvú.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\