Matio 19

1Ɛ Jisos ke jeme mwɛɛm mvun mɛse, mum nɛ ɛ̂ keba ke woŋ e kè Galilee le gɛn ɛ̂ kè Judea le Joo Joodan wvuke. 2No wvú gɛn, ɛ kebombom ke bonyii le shfum bi wvú le, ɛ wvú fɛ bó bocii bò to cɛmkene jó. 3Ɛ Bofalasii ke nɛ to fô wvú le keemom wvú, mum bife lɛ, “Nci nu ɛ bee lɛ ɛ̀ nulo ɛ́ wee ekuŋ kpwɛse yî fiɛɛ le kɛnɛɛ ɛ̀ nu naa fì la?” 4Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Ben ke baa taŋ wase fiɛɛ fì bó saŋ lɛ, ‘Foŋkɛw nu ɛ wee wvù to bomɛɛ bonyii to bom bó ɛ bó no nu diemsɛn bô kpwoon’ e? 5Wvú to bom nonɛn mum gay lɛ, ‘Ɛ̀ nu nje fifin wvù diemsɛn nu ke ecinɛ ice bô bwee le etaashɛ bô kpwɛse, ɛ́ bó bofɛɛ emum etu wase wee mwaaŋ.’ 6Nonɛn, kɛ bó bɛɛ bonyii bofɛɛ kɛ, bó nu wase wee mwaaŋ. Fí ɛ mum ɛ no nu lɛ, fiɛɛ fì Nyo' nu ɛ taashɛ wase, fo wee emom egawsɛn kɛ.” 7Ɛ bonyii bodvu mum bife ɛ̂ Jisos lɛ, “Ɛ̀ no nu nje la wvù Muses to gayɛɛ lɛ wee nulo esaŋ ŋwa' enya ɛ̂ kpwɛse wvù duŋci lɛ wen nu ɛ kuŋ wase wvú, emum ekuŋ wvú?” 8Ɛ Jisos tfuse lɛ, “Ɛ̀ to nu nje bikuu binɛn bì tɛmyɛɛn wvù Muses to cin'yɛɛ lɛ wee nulo ekuŋ kpwɛse. Geenɛn, kɛ ɛ̀ nu no fí to nu foŋkɛw kɛ. 9Me ɛ no ŋgayte fiem ɛ̂ ben lɛ, ɛ́ wee nɛ ɛ kuŋ kpwɛse ɛ jo wvumvu, ɛ́ ɛ̀ baa nu lɛ kpwoon wvudvu nu ɛ nɛ ɛ no ghane gee nsake, tu wvú nu ɛ ge kebefɛ kɛ diɛwɛ keejaŋ kpwoon mvu.” 10Ɛ boom bo Jisos e bo ŋgoo le yuw fin gay ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ́ ɛ̀ fɛn nu no fí nu ɛkumɛ diemsɛn bô kpwoon, ɛ́ fí ejee lɛ wee emɛy fiew nonɛn sɛ wvú ɛ taashɛ bvujen.” 11Ɛ Jisos gay ɛ̂ bó lɛ, “Kɛ ɛ̀ nu wee tfuu wvù nulo ebee fifin fiɛɛ kɛ. Ɛ̀ nulo ebee kɛ bonyii bò Nyo' nu ɛ ge lɛ bó ebee. 12Ben ekeè lɛ bonyii bomew nu dvú ɛ bó yaa ké no kɛŋke shiee kpwoon kɛ, ɛ ɛ̀ nu no bó to bokɛɛ wase bó ɛ bó nu. Ɛ bomew nu nonɛn ɛ ɛ̀ ge bonyii bô can lɛ bó enu nonɛn. Ɛ bomew nu fibole nonɛn ɛ ɛ̀ ge bó bô bikuu bibole lɛ bó enu nonɛn nje bvunfon bvu fowe. Wee wvù nulo ebee fifin ɛ wvú bee.” 13Ɛ bonyii ke nɛ no too bô boom fô Jisos e lɛ wvú ekum bó le, ebunle fô bó le, ɛ boom bew bo ŋgoo le mum no saake lo bonyii bodvu. 14Ɛ Jisos gay fiew lɛ, “Ben ecinɛ ɛ́ boom bodvu etoo fô me le. Fo ben ejewsè bó kɛ, njefo bvunfon bvu fowe nu ɛ ɛ̀ nu fô bonyii diɛwɛ boban e.” 15No wvú gay nonɛn, mum gɛɛ can ye yî bó le mum nɛ no gɛne. 16Ɛ fí kooy lɛ wee mvu to nu ɛ nɛ to fô Jisos e, bife ɛ̂ wvú lɛ, “Wee N'yɛɛyi, fiɛɛ fì jee fì me ŋkɛŋke keeŋge nsɛ ŋkɛŋkɛ nshii wvù mɛy lo nu la?” 17Ɛ Jisos bife ɛ̂ wvú lɛ, “Wo biite ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ me ɛkumɛ fiɛɛ fì jee nje la? Wee wvù jee mɛy kɛ mwaaŋ. Ɛ́ wo gomte keeke eley nshii wvù mɛy lo le, ɛ́ wo no gɛɛlè bonci bo Nyo' le.” 18Ɛ wee wvudvu bife ɛ̂ Jisos lɛ, “Bonci bo Nyo' le nu bò la?” Ɛ Jisos tfuse lɛ, “Fo wo eyu wee, fo wo ejaŋ kpwɛɛ wee, fo wo ecoŋ bvucoŋ, fo wo eben jim nsaw mbiay, 19ɛ̀ wvumtè ico bô bwoo, noo lɛ, ɛ̀ kooŋkè waa bwoo no wo kooŋke ɛkolɛ kuw.” 20Ɛ cuwee wvudvu mum gay ɛ̂ wvú lɛ, “Bonci ban bocii nu ɛ me nse ŋgɛɛle wase. Ɛ̀ bvuu shɛke la?” 21Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ́ wo fɛn gomte keenu wee wvù jee gɛne mɛɛse, ɛ́ wo gɛn gese mwɛɛm mvù wo kɛŋke, gaw bigew bidvu ɛ̂ bo kefufe le, ɛ́ wo ke emum ekɛŋkɛ ntfu ɛ ɛ̀ nu fowe. Ɛ́ wo dioo ɛ ge nonɛn emum eto ebii me le.” 22Ɛ cuwee wvudvu yuw nonɛn, mum nɛ no gɛne nu lo shen shen, njefo wvú to kɛŋke kpwaw baay. 23Ɛ Jisos mum gay ɛ̂ boom bew bo ŋgoo le lɛ, “Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ fí nu ke etɛmyi fô wee kpwaw e keeley bvunfon bvu fowe le. 24Ɛ́ me embvuu ensee ɛ̂ ben lɛ, fí nu cekey fô nyambala le keeley ɛ̂ jise di tase le fele fô wee kpwaw e keeley bvunfon bvu Nyo' le.” 25Ɛ boom bo Jisos e bo ŋgoo le yuw fifin, ɛ diuw yum bó baay. Ɛ bó bife lɛ, “Ɛ́ ɛ̀ fɛn nu nonɛn, ɛ́ ke yuu eboy yɛɛ?” 26Ɛ Jisos taa bó nɛn, gay ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ ɛ̀ nu fô wee wvu wum e, tu fí nulo eghaw. Geenɛn ɛ fô Nyo' le nu ɛ kɛ fiɛɛ yaa nulo eghaw wvú kɛ.” 27Ɛ Bita gay ɛ̂ wvú lɛ, “Taa eyɛn, bese nu ɛ cinɛ wase fiɛɛ ficii le ɛ no bii wo le. Bese nu ke ekɛŋkɛ la?” 28Ɛ Jisos gay ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ seke wee wvù diee nu Waawee ɛ shii wase yî kawla we bvukukɛ le woŋ wvu fwɛ le, ɛ́ ben ban bò se bii me le, eshii tɛn yî bokawla le yuufe ncow bofɛɛ esaake dikfuu di Islael di yuufe ncow difɛɛ. 29Wee tfuu wvù nu ɛ cinɛ la diew e, kɛnɛɛ boom bo bwee le, kɛnɛɛ jɛ́me ye le, kɛnɛɛ ice le, kɛnɛɛ bwee le, kɛnɛɛ boom e, kɛnɛɛ ŋɛɛ le, ɛ wvú cin'yi nje yɛm, nu ke ekɛŋkɛ bonyii bô mwɛɛm bokaŋ gbwee fele no wvú se kɛŋke. Ɛ wvú nu ke ekɛŋkɛ tɛn nshii wvù mɛy lo. 30Geenɛn, bonyii nteen bò nu fwe keseen nu ke enu ɛjim, ɛ́ nteen bò nu ɛjim keseen enu fwe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\