Matio 21

1Ɛ Jisos bô boom bew bo ŋgoo le ke dioo feŋene Jɛlusalɛm, ɛ bó nu wase ntɛw wvù Bɛtfaj e yî Kum Bite bi Olif e, ɛ wvú mum tum boom bew bo ŋgoo le bomew bofɛɛ, 2gay ɛ̂ bó lɛ, “Ben egɛn ntɛw wvu fwe we le. Ben nu dioo ɛ gɛn, emum eyɛn lo bwee kembɛɛbey e ɛ bó ɛ suu ɛ waa we nu mbew ye le, ɛ́ ben efay, eto dvú ɛ̂ me. 3Ɛ́ wee bife lo fiɛɛ ɛ̂ ben, ɛ́ ben tfuse lɛ Cee Ɛkolɛ kɛŋke shiee wvudvu, ɛ́ wvú emum ecinɛ lo kaŋ mwaaŋ ɛ́ ben eto dvú.” 4Fifin to kooy nonɛn keege ɛ́ fí eto ekocɛn no wee ntum Nyo' mvu to jemyɛɛ, gayte lɛ, 5“Wee egay ɛ̂ kelaante kè Sayon lɛ, ‘Ben etaa eyɛn, Nfon wene too ɛ̂ ben e. Wvú nu ɛ shike ɛkolɛ kew, ɛ ben yî kembɛɛbey e, ɛ ɛ̀ nu waa kembɛɛbey, kembɛɛbey ɛ kí bɛɛ caan.’” 6Ɛ boom bo Jisos e bo ŋgoo le ba gɛn, ge kɛ no wvú to jemyɛɛ. 7Ɛ bó to bô kembɛɛbey kedvu noo wan, yɛy bikum bibole yî dvú le, ɛ Jisos ben shii yî kemew e, no gɛne. 8Ɛ kebombom ke bonyii le nteen no yɛyte tɛn bikum bibole ɛ̂ je, ɛ bomew faasshi tíɛw bite yɛyte. 9Ɛ kebombom kè to gɛne fwe dvu Jisos bô kè to bii ɛjim no wvuuyi lɛ, “Eeeee, mbense enù fô waa Nfon Dawe le lɛɛɛ! Nyo' nu ɛ laŋ kembonɛn yî wee wvù too ɛ̂ diee di Tata le lɛɛɛ! Eeeee, mbense enù fô Nyo' wvu fowe le lɛɛɛ!” 10Ɛ Jisos ke gɛn fɛse Jɛlusalɛm, ɛ kelaante kedvu kecii shiw. Ɛ bonyii no ghayte, biite lɛ, “Wvun sɛ nu yɛɛ le?” 11Ɛ kebombom tfuse lɛ, “Ɛ̀ nu wee ntum Nyo' wvù Jisos wvù nɛ ntɛw wvù Nasalɛt e, Galilee.” 12Ɛ Jisos ke gɛn fô yew ncese Nyo' le, kuŋ bonyii bocii bò to geese bô bò to guyte mwɛɛm fó, baashɛ bidaŋ bi bonyii bò to kumene bigew e, bô bintaw bi bonyii bò to geese bibembɛ le. 13Wvú to kuuŋke gayte lɛ, “Fí nu ɛ bo ɛ saŋ ɛ Nyo' gayte lɛ, ‘Bó nu ke eteŋe yew yɛm lɛ yew bunle.’ Ben ɛ baŋke ɛ tu tfum bocooŋ.” 14Ɛ Jisos no nu fô yew ncese le, ɛ binfefe bô bontɛŋɛ too ɛ wvú fɛle bó. 15Geenɛn, ɛ bocee ncese bo baay baay bô bonyii bò to duŋci bonci bo Nyo' le ke dioo yɛn biŋghaw bi mwɛɛm e bì wvú to gee, bô no boom bo caan caan wvuuyi fô yew ncese le, gayte lɛ, “Eeeee, mbense enù fô waa Nfon Dawe le lɛɛɛ,” ɛ fí no ton'yi lo bó. 16Ɛ bó mum waa lo Jisos lɛ, “Kɛ wo yuuke fiɛɛ fì boom ban gayte le?” Ɛ wvú tfuse ɛ̂ bó lɛ, “'Ɛɛ, me n'yuuke lo. Fí nu lɛ ben ke baa taŋ wase fiɛɛ fì bó saŋ lɛ, ‘Nyo' nu ɛ ge mbense wvù jee gɛne mɛɛse ɛ no buyte dew boom bo caan caan e, noo dew boom bò bɛɛ yamte ɛmben e?’” 17Ɛ Jisos ke nɛ cinɛ bó le, buy ɛ̂ kelaante kedvu le, gɛn ntɛw wvù Bɛtani le, ce jó. 18Ɛ ɛ̀ ke no nu ɛntaŋɛntaŋ, no Jisos to kaase tuu jim ɛlaante, ɛ jeŋ no yuu wvú. 19Ɛ wvú yɛn kete kemew e mbew je le ɛ bó ké no diee, mum gɛn fó, geenɛn faŋɛ yaa yɛn fiɛɛ le yî dvú le kɛ, yɛn kɛ ɛ ɛ̀ nu bibɛ yî dvú le maaŋ. Ɛ wvú mum low kete kedvu gay lɛ, “Fo fintam bɛɛ ke ebvuu eyuu eyum lo yî yo le kɛ!” Kaŋ mwaaŋ, ɛ kete kedvu mum yowlɛn lo. 20Ɛ boom bo ŋgoo le bo Jisos e dioo yɛn nonɛn, ɛ diuw yum bó. Ɛ bó no ghayte lɛ, “Kete kedvu ghan nɛɛ ɛ sɛ yowlɛn lo kaŋ mwaaŋ nɛn?” 21Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ, ɛ́ ben lese fitele yî Nyo' le, yaa kɛŋke naa lo kemaŋɛn kɛ, ben saa ge kɛ ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fì me ŋge bô kete kin maaŋ kɛ. Ben ɛ́ cim ɛ gay ɛ̂ kum wvun lɛ, ‘Mvuwɛ ye fɛn egɛn egbwe ɛ̂ joo yi baay e,’ ɛ́ fí ekooy nonɛn. 22Ɛ naa la fì ben bunlee lɛke, nu ɛ ben nu ke ekɛŋkɛ fɛn ɛ́ ben nu ɛ lese fitele yî Nyo' le.” 23Ɛ Jisos ke bvuu kase ley fô yew ncese le, ɛ bocee ncese bo baay baay bô bonyii bò saake woŋ Bojuu ke to yɛn no wvú yɛɛyi bonyii, mum bife ɛ̂ wvú lɛ, “Wo jo fɛɛ mvuŋgay ɛ sɛ no gee mwɛɛm mvun? Ɛ̀ nya yɛɛ mvuŋgay mvudvu ɛ̂ wo?” 24Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Me tɛn nu embife fiɛɛ ɛ̂ ben. Ɛ́ ben tfuse lo, ɛ́ me emum ensee ɛ̂ ben wee wvù nya mvuŋgay lɛ me eŋgeè mwɛɛm mvun. 25Jon to leese bonyii ɛ̂ joo ɛ mvuŋgay mvudvu nɛ fɛɛ? Ɛ̀ to nya Nyo', nuu wee wvu wum ɛ?” No wvú bife nonɛn, ɛ bó no keŋene ɛbonɛbon gayte lɛ, “Ɛ́ beene tfuse lɛ ɛ̀ to nya Nyo', ɛ́ wvú ebife ɛ̂ beene lɛ laa ɛ ɛ̀ ge la fo beene ebee Jon e lɛ? 26Geenɛn, ɛ ɛ̀ yaa nulo ɛ́ beene etfuse lɛ, ‘Ɛ̀ to nya wee wvu wum,’ kɛ, njefo beene fane kebombom ke bonyii le, no bó bocii nu ɛ bee lɛ Jon to nu wee ntum Nyo'.” 27Nonɛn, ɛ bó mum tfuse ɛ̂ Jisos lɛ, “Kɛ bese kee kɛ.” Ɛ Jisos mum gay ɛ̂ bó lɛ, “Tu kɛ me nu ensee tɛn ɛ̂ ben wee wvù nya mvuŋgay ɛ̂ me lɛ me eŋgeè mwɛɛm mvun kɛ.” 28Ɛ Jisos gɛn fwe bife lɛ, “Ben kpwaake lɛ la ɛkumɛ fin? Wee mvu to kɛŋke boom bolemsɛ bofɛɛ. Ɛ wvú ke nɛ gɛn fô wan wvu fwe le, gay ɛ̂ wvú lɛ, ‘Waa wɛm, gɛnɛ eshe elemtè wɛne ɛbɛn.’ 29Ɛ wvú tfuse lɛ, ‘Kɛ me nu eŋgɛn kɛ.’ Geenɛn ke nɛ kase kumɛn fitele fiew mum gɛn wɛne dvudvu. 30Ɛ wee wvudvu gɛn fô wvu ɛjim e gay kɛ fiɛɛ fì wvú be gay wase ɛ̂ wvu fwe. Ɛ wvú tfuse ɛ̂ wvú lɛ, ‘Me nu eŋgɛn icɛm.’ Geenɛn, faŋɛ yaa gɛn kɛ. 31Tu ɛntelɛŋ jo boom bo bofɛɛ ban, nu ɛ wvù to geɛ fiɛɛ fì ice shieele nu wvù la?” Ɛ bó tfuse lɛ, “Ɛ̀ nu wvu fwe.” Ɛ Jisos mum gay ɛ̂ bó lɛ, “Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ, bonyii bò fii shile noo bokɛnɛ bo nsake le nu ɛ bó leyte wase bvunfon bvu Nyo' le fwe ɛ̂ ben e. 32Me njemyi nɛn njefo Jon Nleseɛjoo to nu ɛ to keeduŋcɛ je yi teytey ɛ̂ ben, ɛ ben faŋɛ yaa bee wvú le kɛ, geenɛn ɛ bonyii bò fii shile bô bokɛnɛ bo nsake le bee wvú le. Ɛ ben ke dioo cim yɛn no bó beŋe nonɛn, faŋɛ yaa ekumɛn mvuntelem mvunɛn ebee tɛn wvú le kɛ.” 33Ɛ Jisos bvuu jeme lɛ, “Ben ebvuu eyuw ŋgan mvu. Wee mvu to nu ɛ lem wɛɛ mvuntam mvù bó keenci mbvuum dvú, gem bô ketaaŋ kɛɛkɛɛ, cim fò bó nu ke ekoyte mvuntam mvudvu somte ɛ mbvuum buyte, tum ketaale ke wee ncɛy e wɛne dvudvu, mum tɛse wɛɛ wvudvu ɛ̂ bonyii, mum nɛ gɛn ketum kemew e. 34Ɛ kefew kè bó ké no koyte mvuntam mvudvu ke to kocɛn, ɛ wvú tum bonyii bew bo lemme le fô bonyii bò wvú to tɛsɛɛ wɛɛ ɛ̂ bó le, lɛ bó egɛn efi mwuwene mvuntam. 35Ɛ bó gɛn, ɛ bonyii bò wvú to tɛsɛɛ wɛɛ wvudvu ɛ̂ bó koo bó, suŋ mvu, yu mvu, tumyɛ mvu bô ɛta. 36Ɛ wvú bvuu tum bomew bonyii bo lemme le ɛ bó duule fele bo fwe ba, ɛ bonyii ba bvuu ge kɛ lɛŋlɛŋ no bó geɛ bô bo fwe ba. 37Ɛjim jodvu ɛ wvú tum wase ɛ ɛ̀ nu waa we, kpwaake lɛ bó nu egɛn ewvum waa wen wvun. 38Geenɛn, ɛ wvú gɛn, ɛ bonyii bodvu dioo yɛn wvú le, jeme ɛbonɛbon lɛ, ‘Wvun nu ndiela wee wɛɛ wvun. Ben eto ɛ́ beene eyu wvú emum eyow bvushɛw bvudvu.’ 39Ɛ bó mum koo wvú bvuse wɛne, mum yu.” 40No Jisos fɛ nɛn, mum bife lɛ, “Wee wɛɛ wvudvu nu ke edioo ɛ to ege nɛɛ bô bonyii bodvu?” 41Ɛ bó tfuse lɛ, “Wvú nu ke eto elɛse lo mvunyaame mvudvu, etɛse wɛɛ wvudvu ɛ̂ bonyii bomew bò nu ke enyaa mwew mvuntam seke ŋkoy e.” 42Ɛ Jisos bife ɛ̂ bó lɛ, “Ben ke baa taŋ wase ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le lɛ, ‘Tɛ didvu diɛ dì bonyii bo kembom e to tunɛɛ, to nu ɛ kase nɛ tu tɛ di buu di yew e. Ɛ fifin nu ɛ ɛ̀ ge kɛ Tata, bonyii ɛ no taale kɛŋke ŋghaw’ e? 43Me ɛ mum ɛ no nseŋe ɛ̂ ben lɛ, Nyo' nu ke efi bvunfon bwew can yene le, enya ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ ketum kè nu ke egee no wvú gomte le.” 44[“Tɛ didvu din nu ɛ́ wee gbwe yî dvú le, ecaafiɛ lo, ɛ́ dí gbwe yî wee le, efooncɛ lo mwɛtɛn.”] 45No Jisos ma ŋgan wvun nɛn, ɛ bocee ncese bo baay baay noo Bofalasii dioo yuw, mum kiɛɛ lɛ wvú ma ɛ ɛ̀ nu ɛkumɛ bowen. 46Ɛ bó mum no gomte keekoo wvú, geenɛn, kase fan kebombom ke bonyii le, njefo kebombom kedvu to kɛŋke Jisos lɛ ɛ̀ nu naa wee ntum Nyo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\