Matio 24

1Ɛ Jisos ke buy yew ncese le, ke dioo gɛne, ɛ boom bew bo ŋgoo le bencɛ to mbew ye le no duŋci yéw yi fô yew ncese le ɛ̂ wvú. 2Geenɛn, ɛ Jisos jeme ɛ̂ bó lɛ, “Ben yɛne yéw yin e? Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ kɛ tɛ dimwaaŋ nu ke eshɛɛ yî dimew e sɛ bó ɛ base fokuse kɛ.” 3Ɛ Jisos ke dioo gɛn ben shii yî Kum Bite bi Olif e, ɛ boom bew bo ŋgoo le bencɛ to ɛbonɛbon fô wvú le bife lɛ, “Kɛ see ɛ̂ bese kefew kè fiɛɛ fidvu fin nu ke ekooy, noo nciise wvù nu ke eduŋcɛ kefew kè wo nu ke ekase eto noo lɛ woŋ kaa wase?” 4Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ bó lɛ, “Ben eyɛnè fo wee ke elɛɛ ben ɛ́ ben ejay je. 5Ben ekeè lɛ bonyii nteen nu ke etoo joo diee diem tɛɛke fojise, ɛ wee duu lɛ ɛ̀ nu wen wvù Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ. Ɛ́ bó dioo gee nonɛn emum elɛɛle bonyii nteen ɛ bó jayte je. 6Ben nu ke eyuuke lɛ bó tumte jem, bvuu yuuke tɛn bosaaka lɛ jem nu enu. Fo ben ke dioo eyuuke nonɛn, ɛ finteem no buyte ben kɛ. Mvumvun nu mwɛɛm mvù kɛŋke keeke ekooy. Geenɛn ɛ mvú yaa mum duŋci lɛ woŋ kaa wase kɛ. 7Ketum nu ke etumte jem bô kemew, ɛ nfon mvu tumte jem bô wvumvu. Jeŋ nu ke ekoole, ɛ nshɛ shiike mondvuum e mondvuum e. 8Ɛ mvumvun mvunciim bɛɛ kɛ lo mvun'yaŋ kɛ diɛwɛ seke kpwoon ɛ kɛw lume. 9Bonyii nu ke enya ben ɛ́ bó enyɛwle bô ben, eyuwyɛ ben. Bitum bicii nu ke ebane ben nje diee diem. 10Nonɛn ɛ́ bonyii nteen emum etfuw bikaa ɛ̂ me ɛjim, banene, geese bikuu bibole. 11Ɛ bonyii nteen bò mbiayte lɛ ɛ̀ tum Nyo' bó nu ke ebuynɛn emum elɛɛle bonyii nteen. 12No kebefɛ nu ke eduule kɛ gɛne lo fwe, nu ɛ fí nu ke ege ɛ́ keŋkoŋɛn ke bonyii le nteen emum ewɛɛ. 13Geenɛn, wee wvù nu ke ekuu shém egɛn ebuy fokemɛse nu wvù nu ke eboy. 14Ɛ bó kɛŋke kɛ keeke efewcɛ saaka wvù jee wvun wvu ɛkumɛ bvunfon bvu Nyo' le egɛn ebuy yî ɛkolɛ ke nshɛ le kecii ɛ́ bitum bicii eyuw, nonɛn ɛ́ woŋ sɛ keeke eka. 15Nonɛn seke ben ɛ yɛn ɛ kemaante ke fiɛɛ le kè nulo ejiŋ bvudvuu kè wee ntum Nyo' wvù Dania to jemyɛɛ ɛkumɛ kí, ɛ kí leeme wase yew ncese le, (wee wvù taaŋke ŋwa' wvun eyuw fin ntay,) 16ɛ bonyii bò nu Judea mum fɛɛ ben yî dikum e. 17Fo wee wvù nu ɛ̂ yew we dioo ɛ shii bvuu ley keejo fiɛɛ fì nu yew kɛ. 18Fo wvù nu wɛne ebvuu ekfulɛ lɛ wen egɛn ejo ndvu ye yi bulɛɛn kɛ. 19Ŋgɛw wvu baay ɛdiuw yoya le nu ke enu wvu bokɛnɛ bò nu bô difue, noo bò yamsee boom e. 20Ben ebunleè lɛ fo kenlewtɛ kin ke enu ɛ ɛ̀ nu kefew ke nffum e, kɛnɛɛ diuu di mbam e kɛ, 21njefo ŋgɛw wvu baay nu ke enu kefew kekiɛ lɛ, ɛ kfuu wvuwɛ ŋgɛw ke baa yuu nu wase ɛ kɛw no woŋ to kɛwɛɛ ɛ to ɛ buy keseen e, ɛ kɛ kfuu wvuwɛ bɛɛ ke ebvuu eyuu enu dvú kɛ. 22Ɛ́ Nyo' to baa fafe ɛdiuw ɛ ŋgɛw wvudvu, tu kɛ wee wvu wum mwaaŋ bee ke eboy kɛ. Geenɛn Nyo' nu ɛ fafe ɛdiuw yodvu nje bonyii bew bò wvú nu ɛ caw. 23Ɛ̀ nu ke edioo enu sekekiɛ wee ɛ́ jeme ɛ̂ ben lɛ, ‘Ben etaa eyɛn, Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ wvun fɛn!’ Kɛnɛɛ lɛ, ‘Wvuwe fofe!’ Fo ben ebee kɛ. 24Ben ekeè lɛ bonyii nu ke etoo mbiayte lɛ bowen nu bomboyse bò Nyo' to kawɛɛ, ɛ bomew duu lɛ bowen nu bonyii bo ntum Nyo' le, emum egee mwɛɛm mvù tɛmyi mvù duŋci mvuŋgay mvubole, egee tɛn mwɛɛm mvu diuw wvù yumɛɛn e wvu lɛ bó elɛɛ bonyii ɛ́ bó ejay je, lɛɛ naa noo bonyii bò Nyo' nu ɛ caw, fɛn ɛ́ je nu dvú. 25Ben eyekɛ eyuw, me nu ɛ nsee wase mwɛɛm mvun ɛ̂ ben ɛ́ mvú sɛ keeke ekooyi. 26Nonɛn, ɛ́ bonyii nɛ ɛ no gayte ɛ̂ ben lɛ, ‘Ben etaa eyɛn, Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ wɛ ŋkpwaante,’ fo ben egɛn jó kɛ. Kɛnɛɛ lɛ, ‘Ben etaa eyɛn, wvuwɛ yew ɛnte,’ fo ben ebee bó le kɛ. 27Ben ekeè lɛ no jaŋ ké lawte we ɛ̂ keba ke diuu sane le, ba gɛn buy jò diuu seeyi, nu kɛ lɛŋlɛŋ no nto wee wvù diee nu Waawee nu ke enu. 28‘Naa fɛɛ fò keŋkpwe ke fiɛɛ le nu, nu kɛ fó fò boŋguluŋ nu etaashi.’ 29Kaŋ mwaaŋ seke kefew ke ŋgɛw wvu baay wvun e ɛ to wase ɛ fey, ɛ́ diuu nɛ esɛsɛ ejimɛ, kpwee saa ebvuu ebaa kɛ, ɛ́ jón enɛ fowe egbwekɛn, ɛ́ mwɛɛm mvu fowe mvunciim mvù kɛŋke mvuŋgay eshiike. 30Ɛ́ nciise wee wvù diee nu Waawee emum ebuynɛn yî ɛbulɛ le. Ɛ́ bitum bicii bi yî nshɛ le emum ekɛw effule lo bô kpwe. Bonyii nu ke eyɛn no wee wvù diee nu Waawee shiile too ɛ̂ kembɛw e fowe bô mvuŋgay noo bvukukɛ bvu baay. 31Soŋ yi baay nu ke edioo ɛ jeme foweɛwe, ɛ́ wvú emum eciinse bonceendaa bew ɛ́ bó egɛn ɛbuw ɛ woŋ yo ɛna le noo fowe, ebaancɛ bonyii bew bò wvú nu ɛ caw. 32Ben eyɛɛyi fiɛɛ yî keŋgvum e. Tíɛw ye ké boci, ɛ́ bibɛ ekɛw etɛɛke yî dvú le, ɛ́ ben mum kiɛɛ lɛ ɛkfuŋ kumene wase. 33Ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no ben nu ke edioo ɛ yɛn mwɛɛm mvun e mvunciim, ɛ́ ben emum ekiɛɛ lɛ wvú nu wase nceencee naa wase ɛ̂ yew fwese. 34Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ kɛ ɛŋgokɛ ke keseen kin nu ke eka sɛ mwɛɛm mvun mvunciim ɛ kooy wase kɛ. 35Ɛbulɛ bô nshɛ nu ke eka, geenɛn kɛ diɛw yɛm nu ke eyuu eshiw kɛ. 36Kɛ wee nu dvú wvù kee diuu didvu kɛnɛɛ kefew kɛ. Kɛ naa bonceendaa bo Nyo' le bo fowe kɛnɛɛ Waa Nyo' kee tɛn kɛ. Ɛ̀ kee kɛ Nyo' Ice wvú ɛmbeŋ. 37Kɛ lɛŋlɛŋ no fí to nu kefew ke Noa' le nu kɛ no fí nu ke enu seke wee wvù diee nu Waawee kaase too. 38Ɛ̀ to nu ɛ joo baa yiŋsɛn wase yî ɛkolɛ ke nshɛ le, ɛ bonyii nu fibole diekene bvuu wukene, ɛ bokɛnɛ bô bolemsɛ taashi bvujen, ɛ bonyii nyaa boom ɛ bolemsɛ taashi bvujen bô bó, ke gɛn buy diuu dì Noa' to leyɛɛ ɛ̂ ŋguw e, 39ɛ bonyii bodvu yaa kee fiɛɛ fì nu ekooy kɛ, gɛn buy seke joo to yiŋsɛnɛɛ yî nshɛ le, kuu bó bocii gɛn dvú. Ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no fí nu ke enu diuu dì wee wvù diee nu Waawee nu ke eto le. 40Bolemsɛ bofɛɛ nu ke enu wɛne, ɛ́ bó ejo mwaaŋ ɛ́ mwaaŋ eshɛɛ. 41Ɛ bokɛnɛ bofɛɛ nu ke egooke bvulɛm fodien, ɛ́ bó ejo mwaaŋ ɛ́ mwaaŋ eshɛɛ. 42Nonɛn, ben emum ecɛytè njefo kɛ ben kee diuu dì Tata wene nu ke eto kɛ. 43Ben ekeè lɛ ɛ́ cee yew kee kefew kè cooŋ nu ke eto ɛntaŋ, ɛ́ wvú ecɛyte, wvú saa ke ecinɛ ɛ́ bó eto eŋgoy yew ye kɛ. 44Fí ɛ mum ɛ no nu lɛ, ben tɛn kɛŋke keecɛytè njefo wee wvù diee nu Waawee nu ke eto ɛ̂ kefew kè ben yaa kee kɛ le. 45Waa lemme wvù nu wvu kecɛɛy bvuu kɛŋke bvufee nu wvù la? Kɛ ɛ̀ nu wvuwɛ wvù cee ɛkolɛ we nu ɛ gɛɛ wvú lɛ wvú etaalè fô yew ye le, lɛ kefew ke edioo ɛ kocɛn, ɛ wvú nya mwɛɛm mvudien mvu boom bo lemme le ɛ̂ bó le? 46Njoŋ wvu baay nu ke enu wvu waa lemme wvuwɛ wvù cee ɛkolɛ we nu ke edioo etoo eyɛn ɛ wvú gee lemme lɛŋlɛŋ no wvú bee keegee. 47Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ cee ɛkolɛ we nu ke ebense wvú ɛ́ wvú etaale fô mwɛɛm mwew e mvunciim. 48Geenɛn ɛ́ waa lemme wvudvu nɛ ɛ no nu wvù kɛŋke keŋge kè befe, ɛ jeme ɛ̂ ɛkolɛ kew lɛ, ‘Kɛ cee ɛkolɛ wɛm nu ke eyaŋsɛn ekase eto kɛ’, 49ɛ mum ɛ kɛw ɛ no suuŋke boom bo lemme le bomew bò bô bó lemte, diekene bvuu wukene bô bonyii bò wuwte mbvuum, 50tu cee ɛkolɛ we nu ke enɛ esɛsɛ ebuynɛn diuu dimew dì wvú yaa be kpwaake le noo ɛ̂ kefew kè wvú yaa be kee le kɛ. 51Wvú nu ke edioo ɛ buynɛn nonɛn, emum enya ŋgɛw ɛ̂ waa lemme wvudvu, eciinse wvú ɛ́ wvú egɛn enu ŋgoo bonyii bò jemyi jɛɛy, gee jɛɛy e, ɛ ɛ̀ nu fó fò bonyii nu ke ebeele ŋgeci bigew.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\