Matio 25

1“Ɛ̀ nulo ɛ́ bó emum efewsɛn bvunfon bvu fowe bô ŋgón bokɛnɛ bomew yuufe bò to joɛ bin'yeese bibole, buy keegɛn efiisɛn cee bvujen mvu. 2Bó to nu nonɛn ɛ bo botin nu biyuŋ, ɛ bo botin feefene. 3Fì nu lɛ bò to nu biyuŋ to dioo jo bin'yeese bibole faŋɛ yaa jo mɛɛm momew kɛ, 4geenɛn ɛ bò to feefene jo bibole bin'yeese jo mɛɛm momew mbew yî dvú le. 5Ɛ bó gɛn no cɛyte cee bvujen wvudvu, ɛ wvú no dvuyte keeto, ɛ nyii mum nɛ no yɛɛke bó, ɛ bó mum lefe. 6Ɛ ɛ̀ ke no nu ɛntaŋ ɛntelɛŋ, ɛ bó nɛ yuw ɛ wee wvule lɛ, ‘Eeeee, ben etaa eyɛn, cee bvujen wvun ɛɛɛ! Ben ebuy eto efiisɛn wvú lɛɛɛ.’ 7Ɛ ŋgón bokɛnɛ ba bocii mum ja we bense bin'yeese bibole. 8Ɛ ŋgón bokɛnɛ bò to nu biyuŋ ba gay ɛ̂ bò to feefene ba lɛ, ‘Ben enya kɛ bese bô mɛɛm monɛn momew. Bin'yeese bisɛse shiile wa lo.’ 9Geenɛn ɛ bò to feefene ba tfuse lɛ, ‘Kɛ ɛ̀ nɛlo ɛ́ mó ekocɛn fô beene le bocii kɛ. Ben egɛn ɛ ɛ̀ nu fô bonyii bò geese le, eguy monɛn.’ 10No bó to gɛne keeguy, ɛ cee bvujen mum shɛɛ fɛse. Ɛ ba bò to nu ɛ seyse wase ye ɛ no cɛyte, mum gɛn ley bô wvú yew ŋkaw bvujen e, ɛ bó mum faa kembuŋ. 11Ɛjim jodvu ɛ ŋgón bokɛnɛ bomew ba bò to gɛnɛɛ keeguy mɛɛm fɛse, leem ɛ̂ yew fwese no gayte lɛ, ‘Cee ɛkolɛ, cee ɛkolɛ, yene kembuŋ ɛ́ bese eley.’ 12Geenɛn, ɛ wvú tfuse ɛ̂ bó lɛ, ‘Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ kɛ me ŋkee ben kɛ.’ 13Fí ɛ mum ɛ no nu lɛ, ben eseyse ye, ecɛytè, njefo kɛ ben yaa kee diuu kɛnɛɛ kefew kè me nu ŋke eŋkase nto kɛ. 14Kefew kedvu nu ɛ fí nu ke enu diɛwɛ wee mvu wvù to nu keegɛn ghane, tee boom bew bo lemme le gɛɛ kpwaw we can yibole. 15Wvú to nu ɛ nya mvu waa lemme bikele bi bigew e bitin, nya mvu bikele bifɛɛ, nya mvu ɛkɛlɛ ke bigew e kemwaaŋ. Wvú to nyaa kɛ bii no mvuŋgay mvu wee le nu. No wvú nyaɛ nonɛn, mum laa ghane diew. 16Ɛ waa lemme wvù to fiɛ bikele bi bigew e bitin mum gɛn lo kaŋ mwaaŋ ge way dvú, die sɛw bikele bitin. 17Ɛ wvù to fiɛ bikele bifɛɛ ge tɛn way, die sɛw bikele bifɛɛ. 18Geenɛn, ɛ waa lemme wvù to fiɛ ɛkɛlɛ kemwaaŋ wɛ, gɛn fiew cim fokuse nyilɛ bigew bi cee ɛkolɛ we le bidvu fó. 19Ɛ cee ɛkolɛ boom bo lemme le bodvu ke laa ghane diɛ, gɛn ce jó baay. Ɛ wvú ke dioo kase to, mum tee boom bew bo lemme le lɛ bô bó ekpwaŋsɛn mwɛɛm. 20Ɛ waa lemme wvù to fiɛ bikele bi bigew e bitin mum to wase bô bikele yuufe, gay lɛ, ‘Cee ɛkolɛ, wo to nya me bikele bi bigew e bitin, taa eyɛn me nu ɛ nshɛɛ ɛ ŋge way dvú, ɛ ŋkɛŋkɛ bimew bikele bitin ɛ̂ we jodvu.’ 21Ɛ cee ɛkolɛ we gay ɛ̂ wvú lɛ, ‘Keyoone baay. Wo nu waa lemme wvù jee bvuu nu wvu kecɛɛy! Wo se nu ɛ shɛɛ ɛ kiɛɛ keetaa fô fiɛɛ fi caan e ntay. Nonɛn, me nu eŋgɛɛ wo keseen ɛ́ wo etaale wase ɛ ɛ̀ nu fô fi baay e. Leyɛ lɛ ɛnte jo bvujoŋkɛ bvu cee ɛkolɛ wo le.’ 22Ɛ waa lemme wvù biew bigew to nu bikele bifɛɛ to tɛn, gay lɛ, ‘Cee ɛkolɛ, wo to nya me bikele bi bigew e bifɛɛ. Taa eyɛn, me nu ɛ nshɛɛ ɛ ŋge way dvú, ɛ ŋkɛŋkɛ bimew bikele bi bigew e bifɛɛ ɛ̂ we jodvu.’ 23Ɛ cee ɛkolɛ we gay ɛ̂ wvú lɛ, ‘Keyoone baay. Wo nu waa lemme wvù jee bvuu nu wvu kecɛɛy! Wo se nu ɛ shɛɛ ɛ kiɛɛ keetaa fô fiɛɛ fi caan e. Nonɛn, me nu eŋgɛɛ wo keseen ɛ́ wo etaale wase ɛ ɛ̀ nu fô fi baay e. Leyɛ lɛ ɛnte jo bvujoŋkɛ bvu cee ɛkolɛ wo le.’ 24Ɛ waa lemme wvumvu wɛ wvù to fiɛ ɛkɛlɛ ke bigew e kemwaaŋ to tɛn, gay lɛ, ‘Cee ɛkolɛ, me ŋkee lɛ wo nu wee wvù tɛmyi ɛjim. Wo ké no gbweci ɛ wo baa jewe kɛ, baanci ɛgiŋ ɛ wo baa lɛ kɛ. 25Nonɛn me nse ɛ mum ɛ nfan ɛ ŋgɛn ɛ nyilɛ bigew biuw fokuse. Taa eyɛn, bigew biuw bin, jicɛ.’ 26Ɛ cee ɛkolɛ we tfuse ɛ̂ wvú lɛ, ‘Wo nu waa lemme wvù befe, nu keŋkpwen! Wo se kee lɛ me ŋké no ŋgbweci ɛ me mbaa njewe kɛ, mbaanci ɛgiŋ ɛ mbaa nlɛ kɛ. 27No wo se kee nonɛn, tu wo se bee egɛɛ bigew biem ntfu wvu lɛ seke me ɛ ŋkase enfi bigew biem bidvu bô sɛw ɛ̂ we jodvu.’ 28No wvú gay nonɛn, mum gay lɛ bó efi ɛkɛlɛ ke bigew e kedvu ɛ̂ wvú, enya ɛ̂ wvù kɛŋke bikele bi bigew e yuufe. 29Lɛ bó ekeè lɛ wee wvù kɛŋke nu ɛ bó nu ke ebise ɛ́ wvú ekɛŋke nteen. Geenɛn ɛ wee wvù baa kɛŋke, nu ɛ naa fi caan fì wvú kɛŋke nu ɛ bó nu ke efi lo ɛ̂ wvú. 30No wvú gay nonɛn mum gay lɛ, ‘Ben etfume kenɛnɛ ke waa lemme le kin ɛ̂ ɛjiwɛ le ɛkfuŋ, fô bonyii nu ke ebeele ŋgeci bigew.’ 31Ɛ̀ nu ke edioo enu kefew kè wee wvù diee nu Waawee kaase too ɛ̂ bvukukɛ bwew e, ɛ wvú too bô bonceendaa bo Nyo' le bocii, ɛ́ wvú emum eshii yî kawla we bvukukɛ le. 32Bitum bicii bi yî ɛkolɛ ke nshɛ le nu ke ebaancɛ ɛ̂ wvú fwe, ɛ́ wvú emum egaw bó diɛwɛ no wee ncɛy ké gaw njée bvuse ɛ̂ bíe tewe le. 33Wvú nu ke egɛɛ njée ɛbo ɛcɛɛy, gɛɛ bíe tewe ɛbo ɛŋkoŋko. 34Wvú wvù Nfon nu ke emum egay ɛ̂ ba bò nu ɛbo ɛcɛɛy lɛ, ‘Bonyii bò Icɛm nu ɛ laŋ kembonɛn yî bó le, ben eto ekɛŋkɛ bvudvuu ɛnte jo bvunfon bvù wvú to seysɛɛ fô ben e ɛ kɛw no bó to bomɛɛ woŋ, 35njefo jeŋ to yuu me, ɛ ben nya me bô mwɛɛm mvudien. Kendoŋ to yumte me, ɛ ben nya me bô fiɛɛ ɛ me ŋ'wu. Me nto nu tolo, ɛ ben fiisɛn me. 36Me nto nu kenyi kencimte, ɛ ben jise ndvu yî yɛm e. Me nto ncɛmte ɛ ben to gay me le. Me nto nu yew ncaw e, ɛ ben to gay me le.’ 37Wvú nu ke edioo ɛ gay nonɛn, ɛ́ bonyii bo teytey bodvu emum ebife ɛ̂ wvú lɛ, ‘Tata, ɛ̀ nu seke la wvù bese to yɛnɛɛ wo le ɛ jeŋ yuu wo, ɛ bese nya mwɛɛm mvudien ɛ̂ wo, kɛnɛɛ seke la wvù kendoŋ to yumte wo ɛ bese nya fiɛɛ ɛ wo wu? 38Ɛ̀ nu seke la wvù bese to yɛnɛɛ wo le ɛ wo nu tolo, ɛ bese fiisɛn wo, kɛnɛɛ kenyi kencimte, ɛ bese jise ndvu yî yo le? 39Ɛ ɛ̀ nu seke la wvù bese to yɛnɛɛ wo le ɛ wo cɛmte kɛnɛɛ nu yew ncaw e, ɛ bese to gay wo le?’ 40Nfon nu ke emum etfuse ɛ̂ bó lɛ, ‘Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ no ben to geɛ mwɛɛm mvun, kɛ naa fô wee wvu caan boom bo bwɛɛm e ban e, nu ɛ ben to ge ɛ ɛ̀ nu fô me le.’ 41Nonɛn, wvú nu ke emum egay ɛ̂ ba bò nu ɛbo ɛŋkoŋko lɛ, ‘Ben bò lon nu ɛ koo, ben enɛ lo ɛ̂ me ɛjise, egɛn eley ŋguy wvù mɛy lo wvù bó to seysɛɛ fô dɛwle bô bonceendaa bew e, 42njefo jeŋ to yuu me, ɛ ben faŋɛ yaa enya me bô fiɛɛ fidien kɛ. Kendoŋ to yumte me, ɛ ben faŋɛ yaa enya me bô fiɛɛ ɛ́ me eŋ'wu kɛ. 43Me nto nu tolo, ɛ ben faŋɛ yaa efiisɛn me kɛ. Me nto nu kenyi kencimte, ɛ ben faŋɛ yaa ejise ndvu yî yɛm e kɛ. Me nto ncɛmte, mbvuu no nu yew ncaw e, ɛ ben faŋɛ yaa eto egay me le kɛ.’ 44Bó tɛn nu ke emum bife ɛ̂ wvú lɛ, ‘Tata, ɛ̀ nu seke la wvù bese to yɛnɛɛ wo le ɛ jeŋ yuu wo, kɛnɛɛ ɛ kendoŋ yumte wo, kɛnɛɛ ɛ wo nu tolo, kɛnɛɛ kenyi kencimte, kɛnɛɛ cɛmte, kɛnɛɛ yew ncaw e, ɛ bese faŋɛ yaa efi wo kɛ?’ 45Wvú nu ke emum etfuse ɛ̂ bó lɛ, ‘Ɛ́ me ensee ɛ̂ ben kecɛɛy lɛ, no ben to baa ege mwɛɛm mvun, kɛ naa fô wee wvu caan boom bo bwɛɛm e ban e, nu ɛ ben to baa ege ɛ ɛ̀ nu fô me le kɛ.’ 46Boba bonyii nu ke emum egɛn eley ŋgɛw wvù mɛy lo le. Geenɛn, ɛ́ ba bò nu teytey egɛn eley fibole ɛ ɛ̀ nu nshii wvù mɛy lo le.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\