Matio 28

1Ɛ diuu di mbam e ke fey, ɛ ɛkfuŋ ke no gbwekene too, ɛ ɛ̀ nu diuu di fwe yî kemaa le, ɛ Maalia Magdalen bô Maalia wvumvu wɛ gɛn keetaa jem. 2Ɛ fí kooy lɛ, nshɛ to nu ɛ nɛ shiw bô mvuŋgay, njefo nceendaa Tata to nu ɛ shii we to biŋse kebwee ke tɛ diɛ dì bó to baŋɛɛ diuw jem dvú mum shii yî dvú le. 3Nceendaa wvudvu nu ɛ bvushiw bwew to lawkene diɛwɛ jaŋ e, ɛ ndvú ye baa nɛn bvuuu. 4Ɛ bonyii bò to cɛyte jem ba yɛn wvú le fan baay, ciŋ nɛn kikikiki, gbwekɛn fokuse no jiimene diɛwɛ biŋkpwe bi bonyii le. 5Ɛ nceendaa Nyo' wvudvu gay ɛ̂ bokɛnɛ ba lɛ, “Fo ben efanè kɛ. Me ŋkee lo lɛ ben gomte ɛ ɛ̀ nu Jisos wvù bó se taɛ yî kentam e. 6Kɛ wvú bɛɛ fɛn kɛ, wvú nu ɛ buy wase yî kpwe le no wvú to gayɛɛ. Ben eto eyɛn fô wvú se jiime. 7Ben emum egɛn cekey esee ɛ̂ boom bew bo ŋgoo le lɛ wvú nu ɛ buy wase yî kpwe le, lɛ wvú nu ɛ sa wase fwe dvunɛn Galilee. Ben nu ke eyɛn wvú le jó. Ben eyekɛ eyuw, ben nu ɛ yuw wase no me nseŋe ɛ̂ ben.” 8Ɛ bokɛnɛ ba mum ja fô jem cekey cekey bô nfan, geenɛn kɛŋke tɛn njoŋ wvu baay, no lewte gɛne keegɛn see ɛ̂ boom bo Jisos e bo ŋgoo le. 9No bó to gɛne, ɛ fí kooy lɛ bô bo Jisos to nu ɛ tasɛn, ɛ wvú gay bó le lɛ, “Me ŋgayte ben e.” Ɛ bó mum to mbew ye le, gbwe bam bikaa biew, wvum wvú. 10Ɛ Jisos gay ɛ̂ bó lɛ, “Fo ben efanè kɛ. Ben egɛn egay ɛ̂ boom bo bwɛɛm e lɛ bó egɛnè Galilee eyɛn me le jó.” 11Ɛ bokɛnɛ ba ke nɛ dioo egɛne, ɛ fí kooy lɛ bonyii bo nci le bò to cɛyte jem bomew to nu ɛ nɛ gɛn ɛlaante gɛn see fiɛɛ ficii fì to kooyɛɛ ɛ̂ bocee ncese bo baay baay. 12Ɛ bocee ncese bo baay baay bodvu mum kum bonyii bò saake woŋ ɛ bô bó shii cu ntaŋ, mum baŋ diuw bonyii bo nci le ba bô bigew nteen, 13gay ɛ̂ bó lɛ, “Ben egaytè ɛ̂ bonyii lɛ ben se leete boom bew bo ŋgoo le ɛ se ɛ to ɛ coŋ gvune diew ɛ gɛn dvú. 14Ɛ́ ben seŋe nonɛn, fí ɛ ley bitem bi wee sa' le, wvú ɛ no gomte keenya ŋgɛw ɛ̂ ben, ɛ́ bese eseyse wvú, wvú saa ebvuu enya ŋgɛw ɛ̂ ben kɛ.” 15Nonɛn ɛ bó mum fi bigew bidvu mum no seŋe kɛ no bó to gayɛɛ ɛ̂ bó. Kenfɛ kedvu kin ɛ mum ɛ lam ɛnte jo Bojuu ɛ to ɛ buy ɛbɛn e lɛ bó to coŋ lo gvune di Jisos e. 16Ɛ boom bo ŋgoo le bo Jisos e bo yuufe ncow mwaaŋ mum nɛ gɛn Galilee, ben gɛn yî kum wvù Jisos to gayɛɛ ɛ̂ bó le. 17Ɛ bó dioo yɛn wvú le, wvum wvú. Geenɛn ɛ bomew no maŋene wvú. 18Ɛ Jisos bencɛ to gay ɛ̂ bó lɛ, “Bó nu ɛ nya wase mvuŋgay mvunciim mvu fowe noo mvu fokuse ɛ̂ me. 19Nonɛn, ben egɛn lɛ bitum e bicii, egeè ɛ bonyii nu bonyii bem bo ŋgoo le, eleesè bó ɛ̂ joo ɛ̂ diee di Nyo' Ice bô Wan noo Keyoy ke Yuule le. 20Ben eyɛɛyì bó lɛ bó egeè fiɛɛ ficii fì me nu ɛ n'yɛɛyi ben dvú. Ben eyekɛ eyuw, me nu enu beene sekecii eŋgɛn embuy naa kefew kè woŋ nu ke eka.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\