Matio 4

1Ɛ Keyoy ke Yuule mum nɛ jo Jisos gɛn bô wvú ŋkpwaante lɛ dɛwle emom wvú. 2Ɛ wvú gɛn no nu jó shee too cee, yaa diee fiɛɛ yî ɛdiuw e mbaanyɛ. Ɛjim jodvu ɛ jeŋ no yuu wvú. 3Ɛ wvú wvuwɛ wvù ké no momte bonyii mum to gay ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ́ wo fɛn nu Waa Nyo', ɛ́ wo gay ɛ ɛta ɛyan tu bontuw bo bvulɛm e.” 4Ɛ Jisos tfuse lɛ, “Fí nu ɛ bó ɛ saŋ lɛ, ‘Kɛ wee cee kɛ nje bvulɛm maaŋ kɛ. Wee cee tɛn nje diɛw yicii yì buyte diuw Nyo' le.’” 5Nonɛn ɛ dɛwle mum jo wvú gɛn dvú ɛ̂ kelaante kè yuule le, leke fô kegoy ke yew ncese le, 6gay ɛ̂ wvú lɛ, “Ɛ́ wo fɛn nu Waa Nyo', ɛ́ wo sele ɛkuse, njefo fí nu ɛ bó ɛ saŋ lɛ, ‘Nyo' nu ke egay ɛ́ bonceendaa bew ecɛycɛy wo.’ Ɛ fí bvuu nu ɛ bó ɛ saŋ lɛ, ‘Bó nu ke eka wo fo wo ekfun ɛkalɛ yî tɛ le.’” 7Ɛ Jisos tfuse ɛ̂ wvú lɛ “Bó nu ɛ saŋ tɛn lɛ, ‘Fo wo emomtè Tata wvù Nyo' wo kɛ.’” 8Ɛ dɛwle bvuu jo Jisos fó, gɛn wase dvú yî ɛkolɛ ke kum mvu le ɛ wvú defe ɛwe ntay, mum duŋcɛ bitum bi yî ɛkolɛ ke nshɛ le bicii bô bvukukɛ bvù nu bí le ɛ̂ wvú. 9No wvú duŋci nonɛn mum gay lɛ, “Me nu enya mwɛɛm mvun mvunciim ɛ̂ wo, ɛ́ wo fɛn ɛ gbwe ɛ̂ me ɛjise ɛ wvum me.” 10Ɛ Jisos gay ɛ̂ wvú lɛ, “Gɛnɛ ɛke Satan! Bó nu ɛ saŋ lɛ, ‘Ɛ̀ wvumtè Tata wvù Nyo' wo, lemte kɛ ɛ ɛ̀ nu wvú le maaŋ.’” 11Nonɛn ɛ dɛwle mum cinɛ Jisos e, gɛn. Ɛ fí kooy lɛ bonceendaa bo Nyo' le to nu ɛ nɛ to no taale fô wvú le. 12Ɛ Jisos ke nɛ yuw lɛ bó nu ɛ koo Jon Nleseɛjoo ɛ fen yew ncaw e, ɛ wvú mum nɛ kase tu jim keba kè Galilee le. 13Ɛ wvú gɛn buy Nasalɛt, nɛ jó gɛn no cee ɛ̂ kelaante kè Kafana'um e. Kelaante kin nu mbew Mamase yì Galilee le noo mbew biba bi bonyii bo Sɛbulun bô bo Naftali le. 14Fifin to kooy nɛn keekocɛn no wee ntum Nyo' wvù Yɛsaya to jemyɛɛ wase lɛ, 15“Keba kè Sɛbulun bô kè Naftali bì nu mbew mamase le Joo Joodan kewvu keki, nshɛ yì Galilee jo bonyii bò yaa nu kɛ Bojuu, 16bonyii bò se shee cee ɛjiwɛ le, nu ɛ yɛn wase n'yuu wvu baay e. Diuu nu ɛ san wase fô bonyii ban bò se shee cee gbwen ɛjiwɛ ke kpwe le.” 17Ɛ kɛw kefew kekiɛ le, ɛ Jisos mum kɛw no fewci ɛ̂ bonyii gayte lɛ, “Ben ekumɛn mvuntelem mvunɛn, njefo bvunfon bvu fowe nu wase nceencee.” 18Ɛ Jisos ke nɛ no lɛne mbew Mamase yì Galilee le, yɛn bonyii bomew e bofɛɛ, ɛ ɛ̀ nu wee bô waa bwee. Bonyii ban to nu Semon wvù bó to teŋe lɛ Bita, bô waa bwee wvù Andulu, ɛ bó laaŋke kensaŋ ɛ̂ mamase le, no ŋkiɛŋ wvubo to nu byé yì koolɛɛn. 19Ɛ Jisos gay ɛ̂ bó lɛ, “Ben ebiì me le ɛ́ me eŋge ɛ́ ben ekoole wase ɛ ɛ̀ nu bonyii.” 20Kaŋ mwaaŋ ɛ bó mum cinɛ binsaŋ bibole no bii wvú le. 21Ɛ Jisos ke dioo nɛ fó gɛncɛ, bvuu yɛn bonyii bomew e bofɛɛ ɛ ɛ̀ nu tɛn wee bô waa bwee. Bonyii ban to nu Jɛm bô waa bwee wvù Jon bò to nu boom bo Sɛbɛdee le, ɛ bó nu ɛ̂ kekoŋ e bô bo icee bó wvù Sɛbɛdee tumci binsaŋ. Ɛ wvú tee tɛn bó. 22Kaŋ mwaaŋ ɛ bó mum cinɛ kekoŋ e bô icee bó le no bii wvú le. 23Ɛ Jisos ke nɛ mum no ghane ɛ̂ keba kè Galilee le kecii yɛɛyi bonyii yéw bunle yibole bvuu fewci saaka wvù jee wvu ɛkumɛ bvunfon bvu Nyo' le. Wvú to fɛle tɛn kencɛm kecii noo ntum tfuu yî bonyii le. 24Nonɛn, ɛ saaka wvu ɛkumɛ wvú saaŋkɛn gɛn woŋ wvù Silia le tfuu. Ɛ bonyii mum no too bô bonyii bocii bò to cɛmkene noo bò to nu yî monlum e fô wvú le, kɛnɛɛ ɛ̀ nu bò bonceendaa bo dɛwle le njiŋsene bô bó, kɛnɛɛ bò gbwee keŋgbwe, kɛnɛɛ bò nu ɛ kpwe keba kemwaaŋ. Ɛ bó too dvú nonɛn ɛ wvú fɛle bó bocii. 25Naa fɛɛ fô wvú to gɛne nu ɛ bibombom bi bonyii le bi baay no shfumte kɛ ɛ̂ wvú ɛjim. Bonyii ban to nɛn'yi ɛ̂ keba ke woŋ e kè Galilee le, ɛ bomew nɛn'yi ɛ̂ Bilaante bi Yuufe le, bomew Jɛlusalɛm noo bontɛw bo Judea le bomew e. Ɛ bomew nɛn'yi Joo Joodan kewvu keki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\