Mwɛɛm mvù Jisos to duŋcɛɛ 13

1Ɛ me mbvuu nɛ n'yɛn ɛ nyam yì bɛmte buyte ɛ̂ joo yi baay e, ɛ yí kɛŋke bikuu bisooshwiy bô bitoŋ yuufe noo bifo bi bvunfon e bi caan caan yuufe yî bitoŋ bidvu le, ɛ ɛdiee yò beete bô diee di Nyo' le nu yî bikuu bidvu le. 2Nyam yidvu yì me nto n'yɛnɛɛ to fieesene biaa, ɛ ɛkaw ɛye nu diɛwɛ yo nyam mi yì bó teŋe lɛ bɛɛ le, ɛ diuw we nu diɛwɛ wvu bvule le. Ɛ keŋguum ke nyam yì fieesene nyam joo le kiɛ mum nya nyam yidvu bô mvuŋgay mwew noo kawla we lɛ yí esaake bô mvuŋgay mvu baay. 3Ɛkolɛ ke nyam yidvu le kemew to nu ɛ yuu kɛŋke wase kfuu kelɛmtɛɛ kemew ɛ ɛ̀ nu kè to nulo eyu lo yí, geenɛn ɛ kí to bonɛn wase. Ɛ diuw yum lo bonyii bocii yî ɛkolɛ ke nshɛ le, ɛ bó no gbwee ɛjim jo nyam yidvu. 4Ɛ bonyii no nyaa mbense wvu baay ɛ̂ keŋguum ke nyam yì fieesene nyam joo yɛ le, njefo yí to nu ɛ nya nyam yì bɛmte yidvu bô mvuŋgay mwew. Ɛ bó mum no nyaa tɛn mbense wvu baay ɛ̂ nyam yì bɛmte yidvu gayte lɛ, “Ɛ̀ nu yɛɛ diɛwɛ nyam yì bɛmte le, ɛ ɛ̀ nulo ediu yɛɛ yí?” 5Bó to nu ɛ cinɛ nyam yidvu le ɛ yí no kɛŋke diuw wvù ɛ̀ nulo ɛ́ yí ejemyi díɛw kensaa ye dvú, bvuu beete bô diee di Nyo' le, bvuu cinɛ tɛn lɛ yí esaake yî kee le mbaanyɛ ncow fɛɛ. 6Ɛ yí mum kɛw no jemyi díɛw yì befe ɛkumɛ Nyo', beete bô diee diew bô bvudvuu bvù Nyo' nu fó le noo bonyii bò nu woŋ Nyo' le. 7Bó to nu ɛ cinɛ tɛn lɛ yí etum jem bô bonyii bò ɛ̀ nu bo Nyo' le, eso bó, cinɛ tɛn lɛ yí ekɛŋke mvuŋgay ɛwe jo bontɛw bocii bô bonyii bocii noo bonyii bo díɛw e yicii, noo bitum bicii. 8Bonyii bocii yî ɛkolɛ ke nshɛ le nu ke enyaa mbense wvu baay ɛ̂ yí. Bonyii ban nu wee tfuu wvù bó to baa saŋ wase diee diew ɛ̂ ŋwa' le ɛ woŋ sɛ ke kɛw e kɛ. Ɛ ŋwa' wvun nu wvù ɛdiee ɛ bonyii bò kɛŋke nshii nu jó, ɛ ɛ̀ nu ŋwa' Waa Njee wvù bó to sɛlɛɛ. 9Wee wvù kɛŋke bitem, ɛ wvú yuw. 10Ɛ́ wee nu ɛ fí nu lɛ bó nu ekoo wvú, tu bó nu ekoo. Wee ɛ́ no nu ɛ fí nu lɛ wvú nu ke ekpwe yî finyo le, tu bó nu ke eyu wvú bô finyo. Fin gɛne fô bonyii bò ɛ̀ nu bo Nyo' le lɛ bó ekuu shém, eleese fitele yî ye le. 11Ɛ me mbvuu nɛ n'yɛn yimi nyam yì bɛmte le, ɛ yiyin buyte ɛ̂ nshɛ le, ɛ yí kɛŋke bitoŋ bifɛɛ diɛwɛ bi waa njee le, jemyi diɛwɛ keŋguum ke nyam yì fieesene nyam joo yɛ le. 12Yí to duŋci mvuŋgay mvu nyam yì bɛmte yi fwe yɛ le mvunciim ɛjise jo nyam yidvu. Ɛ yí ge ɛ ɛkolɛ ke nshɛ le kecii bô bonyii bocii bo yî nshɛ le no nyaa mbense wvu baay ɛ̂ nyam yi fwe yɛ yì kelɛmtɛɛ kew kè to nulo eyu lo yí to nu ɛ bonɛn wase le. 13Yí to gee mwɛɛm mvù duŋci mvuŋgay mwew, gee naa ɛ ŋguy nɛn'yi we shiile fokuse ɛ bonyii yɛne. 14No bó to nu ɛ cinɛ lɛ yí egee mwɛɛm mvù duŋci mvuŋgay mwew fwe dvu nyam yì bɛmte yimi yɛ, ɛ yí mum no lɛɛle bonyii bò nu yî nshɛ le dvú. Ɛ yí mum gay ɛ bó kene laŋ yì fieesene nyam yì bó to lɛmsɛɛ bô nyo ɛ yí no nu kɛ dvú yɛ le. 15Bó to nu ɛ cinɛ lɛ yí enya keyoy ɛ̂ laŋ nyam yì bɛmte yidvu, wvu lɛ ɛ̀ nu naa lo ɛ́ laŋ yidvu ejemyi, gee ɛ bó yuwyi bonyii bocii bò faaŋke keenyaa mbense wvu baay ɛ̂ laŋ yidvu. 16Yí to nu ɛ gay lɛ bó ege nciise yî bonyii le bocii yî kebo ke ɛcɛɛy e kɛnɛɛ fojise, gay lɛ bó ege yî wee le kɛnɛɛ ɛ̀ nu wee wvu caan kɛnɛɛ wvu baay, kɛnɛɛ wee kpwaw, kɛnɛɛ wvù fuute, kɛnɛɛ ɛ̀ nu nfwa, kɛnɛɛ ɛ̀ yaa nu kɛ nfwa, 17wvu lɛ fo ɛ̀ nulo ɛ́ wee eguy kɛnɛɛ egese fiɛɛ sɛ wvú kɛŋke nciise wvudvu kɛ. Nciise wvun nu diee di nyam yì bɛmte yɛ le, kɛnɛɛ ɛjisɛ ɛ ŋwa' yo diee di nyam yidvu le. 18Fin nu fiɛɛ ɛ fí shieele bvufee bvu baay. Wee wvù kɛŋke bvufee etaŋ ɛjisɛ ɛ ŋwa' ɛyan yò ɛ̀ nu diee di nyam yin e ekiɛɛ. Ɛjisɛ ɛ ŋwa' ɛyan leeme fô diee di wee wvu wum e, ɛ yó nu ɛ̂ ntaŋ e lɛ, gee soocaan bô mbaŋ soocaan ncow soocaan (666).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\