Mwɛɛm mvù Jisos to duŋcɛɛ 15

1Ɛ me mbvuu nɛ n'yɛn kfuu fiɛɛ fi diuw wvù yumɛɛn e fimew fowe, ɛ ɛ̀ nu naa lo keŋghaw ke fiɛɛ le ke baay. Ɛ̀ to nu bonceendaa bo Nyo' le bosooshwiy ɛ bó kɛŋke boŋgɛw bosooshwiy bò ɛ̀ nu bo kemɛse le keenya ɛ̂ bonyii, njefo boban nu bò Nyo' nu emɛse eduŋcɛ shém ye yì ffuuke dvú. 2Ɛ me mbvuu nɛ n'yɛn fiɛɛ fimew e ɛ fí fieesene joo yi baay mi yì nu ɛ bó ɛ fiysɛn bô ŋguy, ɛ yí yuule naa diɛwɛ kenlɛɛy e. Ɛ bonyii bomew leeme mbew joo yi baay yidvu le ɛ ɛ̀ nu bò to soɛ wase nyam yì bɛmte yɛ bô laŋ ye noo ɛjisɛ ɛ ŋwa' yò ɛ̀ nu diee di nyam yidvu le. Bó to leeme fó kɛŋke dikome di Nyo' le can e, 3yemte ŋkiee Muses wvù wee lemme Nyo' bô ŋkiee Waa Njee. Bó to yemte lɛ, “O Tata Nyo' wvù Kɛŋke Mvuŋgay Mvunciim, mwɛɛm mvù wo gee nu naa mvu baay bô mvu keŋghaw e. Wo nu Nfon bitum bicii, ɛ je yì wo gee mwɛɛm jó nu yi teytey bô yi kecɛɛy. 4O Tata, wee wvù nulo saa efane wo, tumte moŋkum muw nu yɛɛ? Ɛ̀ mɛy kɛ wo maaŋ wvù yuule. Bitum bicii nu ke etoo nyaa mbense wvu baay ɛ̂ wo, njefo bó nu ɛ yɛn mwɛɛm mvù wo gee le ɛ mvú nu teytey.” 5Ɛjim jodvu ɛ me nɛ ntaa, n'yɛn ɛ bó yene yew ncese yi fowe yì ɛ̀ nu cun yì duŋci lɛ Nyo' nu bô bonyii. 6Ɛ bonceendaa bo Nyo' le bo bosooshwiy bò to kɛŋke boŋgɛw bo bosooshwiy ba mum buy yew ncese yidvu le. Bó to nu ɛ tfume ndvú ɛ yí looci lawkene, waw diŋ'waw yî gvúw e ɛ bó ɛ kene bô ketwaa ke bigew e kè yɛɛle. 7Ɛ fiɛɛ fimwaaŋ ŋgoo mwɛɛm mvu mvuyuum mvu mvunɛm mwɛ le mum nya bintee bisooshwiy ɛ̂ bonceendaa bo bosooshwiy ba ɛ bó ɛ kene bô ketwaa ke bigew e kè yɛɛle. Bintee bidvu to nu ɛ yiŋsɛn bô shém yì ffuuke yi Nyo' wvù nu dvú sekecii sɛ ŋka. 8Ɛ yew ncese nɛ yiŋsɛn lo bô njiim yì nɛn'yi fô n'yuu Nyo' bô fô mvuŋgay mwew e. Ɛ fí mum no nu lɛ wee yaa to nulo ebvuu eley yew ncese Nyo' le kɛ, gɛn buy no boŋgɛw bo bosooshwiy bò bonceendaa bo Nyo' le bo bosooshwiy ba to kɛŋke keenya ɛ̂ bonyii to kaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\