Mwɛɛm mvù Jisos to duŋcɛɛ 21

1Ɛ me nɛ n'yɛn wase ɛ ɛ̀ nu ɛbulɛ ke kefɛ bô nshɛ yi fiɛ le, njefo ɛbulɛ ke keyvuum bô nshɛ yi yvum to nu ɛ la wase, ɛ joo yi baay tɛn yaa bɛɛ kɛ. 2Ɛ me n'yɛn kelaante kè yuule kè ɛ̀ nu Jɛlusalɛm wvu fwɛ le ɛ kí ɛ buy fowe fô Nyo' le ɛ no shiile too nu diɛwɛ jen e ɛ bó ɛ bosɛn ɛ sufe keegɛn nya ɛ̂ dweese. 3Ɛ me n'yuw ɛ diɛw jemyi fô kawla le foweɛwe lɛ, “Ben etaa eyɛn, fò Nyo' nu ke ecee nu wase bô bonyii. Wvú nu ke ecee bô bó. Bó nu ke enu bonyii bew, ɛ wvú wvù Nyo' kebɛɛ nu bô bó, nu Nyo' wvubo. 4Wvú nu ke esho misɛm yicii ɛ̂ bó ɛjise. Kɛ bonyii bɛɛ ke ekpwee kɛ, ɛ kɛ fiɛɛ fimew bɛɛ ke enu dvú lɛ bonyii soo bikuu kɛnɛɛ beele kɛnɛɛ kɛŋke nsase mvu kɛ, njefo mwɛɛm mvù to shee nu, nu ɛ fey wase.” 5Ɛ wvú wvuwɛ wvù to nu ɛ shii yî kawla le gay lɛ, “Ben etaa eyɛn, me nu eŋge mwɛɛm mvunciim keseen ɛ́ mvú etu mvunfɛm.” Ɛ wvú bvuu gay ɛ̂ me lɛ, “Saŋɛ fiɛɛ fin ɛ̂ ŋwa' le, njefo bonjeme ban nu bo kecɛɛy bò bonyii egɛɛ bvufee yî dvú le.” 6Ɛ wvú bvuu kase gay ɛ̂ me lɛ, “Fí nu ɛ ge wase ye. Ɛ̀ nu me Alfa, ɛ ɛ̀ nu me Omega. Ɛ̀ nu me Keŋkɛwcɛ, ɛ ɛ̀ nu me Kemɛse. Wee wvù kendoŋ yumte wvú nu ɛ me nu ŋke enya wvú bô joo yì buyte fô ntoŋ joo yì nyaa nshii le ɛ́ wvú ewu ɛ wvú baa law fiɛɛ kɛ. 7Wee wvù nu ke eso nu ɛ wvú nu ke ekɛŋkɛ mwɛɛm mvun mvunciim diɛwɛ bvushɛw e. Me nu ŋke enu Nyo' we, ɛ wvú nu waa wɛm. 8Geenɛn ɛ bonyii bò gule mvuntelem noo bò nu sɛ mbee, noo bò buwyi mwɛɛm noo bò yuwyi bonyii noo bò gee nnyɛn kenjaŋ noo bo nfim e noo bò bunlee bonyo' bomew noo bonyii bo mbiay e bocii, nu ɛ fibole nu ke enu ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ mamase yì ɛ̀ fiee ŋguy bô mvuŋkaŋ jó le. Ɛ fifin nu kpwe yi bokaŋ bofɛɛ.” 9Ɛ nceendaa Nyo' mvu ɛ̂ ŋgoo bonceendaa bo Nyo' le bo bosooshwiy bò to kɛŋke bintee bi bisooshwiy bì to nu ɛ yiŋsɛn bô boŋgɛw bosooshwiy bo ɛjim ba, nɛ to gay ɛ̂ me lɛ, “To ɛ́ me eŋgɛn enduŋcɛ Jen wvù ɛ̀ nu kpwɛɛ Waa Njee ɛ̂ wo.” 10Ɛ wvú mum jo me ɛ me nu can Keyoy ke Nyo' le, ɛ bee wvú gɛn fô kum mvu wvu baay e ɛ wvú defe ɛ̂ we. Ɛ wvú duŋcɛ me kelaante kè yuule kè ɛ̀ nu Jɛlusalɛm, ɛ kí ɛ buy fowe fô Nyo' le ɛ no shiile too. 11Kí to shiile nonɛn, ɛ n'yuu Nyo' baa yî dvú le lawkene diɛwɛ tɛ dimew dì lawkene dì bó teŋe lɛ Jasba, yuule nɛn sakasaka diɛwɛ kenlɛɛy e. 12Kelaante kedvu to kɛŋke ketaaŋ ke baay ɛ kí defe ɛ̂ we ɛke, ɛ dew nu yî ketaaŋ kedvu le yuufe ncow fɛɛ, ɛ bonceendaa bo Nyo' le yuufe ncow bofɛɛ nu fô dew yidvu le. Bó to nu ɛ saŋ ɛdiee ɛ dikfuu di Islael dì yuufe ncow difɛɛ yî dew ketaaŋ yidvu le. 13Dew yin to nu ɛ̂ keba kè diuu sane le tɛ, nu ɛweɛwe tɛ, nu ɛkuɛku tɛ, nu jò diuu seeyi tɛ. 14Ɛta yo kenffuy ke ketaaŋ kedvu le to nu yuufe ncow ɛfaa ɛ bó ɛ saŋ ɛdiee ɛ boom bo ntum e bo Waa Njee le bo yuufe ncow bofɛɛ yî ɛta yodvu le. 15Nceendaa Nyo' wvù to jemyi ɛ̂ me to kɛŋke nfew ɛbo ɛ ɛ̀ nu kembaŋ ɛ bó kene bô ketwaa ke bigew e kè yɛɛle. Nfew wvudvu to nu keefew kelaante kedvu bô dew ketaaŋ noo bimbew bi ketaaŋ e dvú. 16Kelaante kedvu to nu bimbew binɛw ɛ bí nu lɛŋlɛŋ bicii, ɛ mbvuw bô bvundwee noo bvundee nu lɛŋlɛŋ. Ɛ wvú mum few kelaante kedvu bô kembaŋ kew kiɛ ɛ kí buy bomay ntfuke bô gee tin (1,500). No wvú fewɛɛ ɛ mbvuw bô bvundwee noo bvundee buy kɛ lɛŋlɛŋ. 17Ɛ wvú few tɛn bimbew ɛ bí no nu ŋkeŋkeŋ mbaanshɛ ncow yisoocaan (36) yî kefifɛ le. Ɛ nceendaa Nyo' wvudvu to few bô nfew ɛ ɛ̀ nu kɛ wvù wee wvu wum ké no feeke dvú. 18Bó to bom bimbew bidvu bô ɛta yò lumte yò bó teŋe lɛ Jasba, ɛ wunte kelaante kedvu nu ɛ bó bom bô ketwaa ke bigew e kè yɛɛle ɛkinɛkin ɛ kí yuule nɛn sakasaka diɛwɛ kenlɛɛy e. 19Bó to nu ɛ fee kenffuy ke kelaante kedvu le bô dikfuu di ɛta yò lumte le jɛɛy jɛɛy ɛ yó kɛŋke ncóm jɛɛy jɛɛy. Di fwe to nu ɛ bó teŋe lɛ Jasba, ɛ dì bii fó nu Safiya, ɛ di ditɛte nu Agɛt, ɛ di dinɛw nu Ɛmelaal, 20ɛ di ditin nu Oniks, ɛ di disoocaan nu Kanilian, ɛ di disooshwiy nu Klisolit, ɛ di nyaŋ nu Bɛlil, ɛ di bvuukɛ nu Tobas, ɛ di yuufe nu Klisoblɛs, ɛ di yuufe ncow dimwaaŋ nu Jasint, ɛ di yuufe ncow difɛɛ nu Ametist. 21Dew ketaaŋ yi yuufe ncow fɛɛ yin nu ɛ bó to fɛ bô ɛjisɛ ɛ baŋ yuufe ncow ɛfaa, ɛ bó joo jise di baŋe le dimwaaŋ mum fɛle diuw ketaaŋ dvú wvumwaaŋ. Je yi ɛlaante jodvu to nu ɛ bó fɛ bô ketwaa ke bigew e kè yɛɛle ɛkinɛkin, ɛ je yidvu yuule tosene diɛwɛ kenlɛɛy e. 22Me nto mbaa n'yɛn yew ncese le ɛ̂ kelaante kin e kɛ, njefo Tata Nyo' wvù Kɛŋke Mvuŋgay Mvunciim bô Waa Njee to nu wase yew ncese yi jó. 23Kɛ kelaante kedvu to bvuu kɛŋke shiee diuu kɛnɛɛ kpwee wvù ebaa jó kɛ, njefo n'yuu Nyo' to nu wase n'yuu wvu jó, ɛ Waa Njee nu wase ken'yeese ke jó. 24Bitum bicii nu ke elɛne wase ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ n'yuu kelaante kedvu le, ɛ bonfon bo yî nshɛ le nu ke etoo bô bvukukɛ bvubole ɛ̂ kelaante kin e. 25Kɛ bó nu ke eyuu ebaŋ dew ketaaŋ ke kelaante kin e diuu dimwaaŋ kɛ, njefo kɛ ɛkfuŋ nu ke eyuu ejiim jó kɛ. 26Bó nu ke etoo bô bvukukɛ noo kpwaw wvu bitum bicii ɛ̂ kelaante kin e. 27Geenɛn kɛ fiɛɛ fì nu sɛ fí yuule lo nu ke eley ɛ̂ kelaante kin e kɛ. Kɛ wee wvù gee mwɛɛm mvù bɛmte kɛnɛɛ wvù mbiayte mbiay nu ke eley jó kɛ. Ɛ̀ nu ke eley kɛ bonyii bò bó nu ɛ saŋ ɛdiee ɛbo ɛ̂ ŋwa' Waa Njee wvù bó saŋ ɛdiee ɛ bonyii bò kɛŋke nshii le jó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\