Lum 11

1Me ɛ mbvuu ɛ no mbiite lɛ laa Nyo' nu ɛ ma wa lo bonyii bew ɛ? Kɛ ɛ̀ nu nonɛn kɛ! Me kebɛɛ nu ɛ me nu wee wvu Islael. Me nu waa yew Abla'am, ɛ me mbuy ɛ̂ kfuu di Bɛnjamen e. 2Kɛ Nyo' baa ma wa lo bonyii bew bò wvú to cawɛɛ wase ɛ ɛ̀ bɛɛ lo kɛ. Kɛ ben kee fiɛɛ fì Ŋwa' Nyo' jemyi ɛkumɛ Ɛlayja no wvú to beele fô Nyo' le ɛkumɛ fiɛɛ fì bonyii bo Islael to gee le? 3Wvú to beele gayte ɛ̂ Nyo' lɛ, “Tata, bó nu ɛ yuwyɛ wase bonyii buw bo ntum e, ɛ sâw bitaŋ biuw bi ncese le. Ɛ̀ shɛke kɛ wase me maaŋ, ɛ bó bii wase tɛn me le keemɛse.” 4Wvú to beele nonɛn ɛ Nyo' tfuse ɛ̂ wvú lɛ la? Wvú to nu ɛ tfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Me nu ɛ ŋgɛɛ bonyii bò ɛ̀ nu bem ɛ bó nu bontfuke bosooshwiy (6,000), ɛ bó ke baa tum wase nvuu fwe dvu Baal keebunle fó kɛ.” 5Ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no fí nu kefew ke keseen kin e. Bonyii bomew nu kɛ naa dvú Islael caan bò nu ɛ shɛɛ bò ɛ̀ nu bo Nyo' le. Ɛ boban nu ɛ wvú caw nje fitele fiew fì jee fô bó le. 6Ɛ́ ɛ̀ fɛn nu lɛ wvú to caw nje fitele fiew fì jee, tu kɛ ɛ̀ bvuu nu nje lemme dimew ɛ bó to ge kɛ. Ɛ́ ɛ̀ to nu nje lemme dimew ɛ bó ɛ ge, tu kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ ebvuu enu lɛ ɛ̀ nu fitele fì jee kɛ. 7Fiɛɛ fì me ŋgayte nu lɛ la? Fí nu lɛ bonyii bo Islael nteen to baa ghan enu teytey ɛ̂ Nyo' ɛjise no bó to gomte kɛ. Ɛ̀ to nu kɛ bonyii bò Nyo' to cawɛɛ bò to nu ɛ ghan kɛŋkɛ je keenu teytey ɛ̂ wvú ɛjise. Geenɛn, ɛ Nyo' ge ɛ mvuntelem mvu kebɛse ke bonyii le tɛme ghaw mɛy nonɛn. 8Fifin nu no bó to saŋɛɛ lɛ, “Nyo' to nu ɛ ge ɛ bó no fuŋfuŋe, ɛ ɛjisɛ ɛbo faŋɛ yaa ebvuu eyɛne mwɛɛm e kɛ, ɛ bitem bibole yaa yuuke mwɛɛm kɛ. Bó ɛ no nu kɛ nonɛn ɛ to ɛ buy ɛbɛn e.” 9Ɛ Dawe to nu ɛ jeme tɛn lɛ, “Nyo' ege ɛ́ mwɛɛm mvudien mvù bó diee yuuke njoŋ enjim bó diɛwɛ lawe le, ebvuu ekoo bó diɛwɛ ketam e. Mvú etu fiɛɛ fì nu esɛn lo bó etufe, ɛ́ emum enu nlawma gee dibole. 10Nyo' ege ɛ́ ɛjisɛ ɛbo ejiim wvu lɛ fo bó eyɛnè lo mwɛɛm e kɛ. Wvú ege tɛn ɛ́ jím yibo eŋgvuushɛ emɛy lo nonɛn.” 11Me ɛ no mbiite lɛ laa ɛ̀ fɛn nu lɛ bonyii bo Islael to baytene nɛn keegbwe emɛy lo fokuse lɛ? Kɛ ɛ̀ nu nonɛn kɛ. Kebefɛ kè bó to geɛ to nu ɛ kaa to lo bô mboyma fô bonyii bò yaa nu kɛ bo Islael e, wvu lɛ bonyii bo Islael ebenè kendoŋ. 12Ɛ́ ɛ̀ fɛn nu lɛ kebefɛ kè bó to geɛ to nu ɛ kaa to ɛ ɛ̀ nu bô bvujonkɛ yî nshɛ le, ɛ ŋgbwe wvù bó to gbweɛ to ɛ ɛ̀ nu bô bvujoŋkɛ fô bonyii bò yaa nu kɛ bo Islael e, tu bvujoŋkɛ bvù nu ke enu seke bonyii bo Islael bocii ɛ bee Klistu le nu ke enu nɛɛ? 13Me ŋgomte keenjeme keseen ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ ben bonyii bò yaa nu kɛ bo Islael. No me nu waa ntum Jisos fô bonyii bò yaa nu kɛ bo Islael e, me ɛ mum ɛ no njoo lemme diem lɛ ɛ̀ nu fiɛɛ ɛ fí kuuke. 14Ɛ me ŋgee nonɛn wvu lɛ me eŋge ɛ́ Bojuu bosɛse ebenè kendoŋ, ɛ́ fí ekum bó le, ɛ́ bomew bó le ke eboy. 15Ɛ́ ɛ̀ fɛn nu lɛ Nyo' to dioo ma bonyii bo Islael ɛ fifin ge ɛ bonyii bomew yî woŋ e kase tu fiɛɛ fimwaaŋ bô bo Nyo', tu ɛ̀ nu ke enu seke wvú ɛ kase ɛ fiisɛn bó, ɛ fí nu nɛɛ? Fí nu ke enu lo diɛwɛ seke wee ɛ kpwe ɛ kase ɛ buy yî kpwe le. 16Ɛ́ wee guse bvulɛm ɛ baa sâ' dvú ɛ̂ Nyo', tu bvulɛm bvudvu bvucii nu enu wase bvu Nyo' le. Kete ɛ no nu ɛ gɛŋ yidvu nu yi Nyo', tu tíɛw kete kedvu nu enu tɛn yi Nyo'. 17Geenɛn, ɛ́ ɛ̀ fɛn nu lɛ tíɛw kete yimew nu ɛ bó to faashɛ laŋyɛ mum jo wase ɛ ɛ̀ nu ben bò nu kete ke Olif e ke ɛkow, to shfuwyɛ yî kete ke Olif kè bó yele lo le fò tíɛw yimew yɛ to nɛn'yɛɛ, wvu lɛ ben ekɛŋke tɛn joo yì nɛn'yi yî kete kedvu le, 18tu kɛ ben kɛŋke keekfune gvuw ben ɛ bo tíɛw yidvu yɛ kɛ. Ɛ́ ben kfune gvuw ben ɛ bó, ɛ́ ben no kumyì lɛ ben nu kɛ lo tíɛw. Ɛ ɛ̀ yaa gee ben ɛ gɛŋ sɛ nu dvú kɛ. Ɛ̀ gee gɛŋ ɛ ben sɛ nu dvú. 19Ɛ̀ nulo ɛ́ wee mvu ben e enɛ ejemyi lɛ, “Kɛ bó to faashi tíɛw keeshfuw ɛ ɛ̀ nu me fó.” 20Ɛ̀ nu kecɛɛy. Bó to faashi bó laŋyi njefo kɛ bó to kɛŋke mbee kɛ. Ben ɛ no nu fó tɛmyi nje fitele fì ben lese yî Klistu le. Nonɛn, fo ben emum ebensee ye kɛ. Ben enù nfan nfan. 21Ben ekeè lɛ ɛ́ Nyo' nu sɛ wvú to nu ɛ bawcɛ tíɛw kete kè bó yele lo kiɛ, tu kɛ ɛ̀ nulo tɛn ɛ́ wvú ke ebawcɛ ben kɛ. 22Ben etaa lɛ eyɛn lɛ Nyo' kɛŋke fitele fì jee baay bvuu kɛŋke tɛn fitele fi cewcew e. Wvú ké no cewcewe bô bonyii bò nu ɛ gbwe, geenɛn duŋci fitele fì jee fô ben e fɛn ɛ́ ben nu ɛ mɛy ɛ no bii ɛ̂ je ye le. Ɛ́ fuw kɛ nonɛn, tu wvú nu ke efaashɛ tɛn ben elaŋ. 23Ɛ dioo tu fô bonyii bo Islael e, ɛ́ bó kumene lo ɛ no kɛŋke mbee, ɛ́ Nyo' ekase ejo bó eshfuwyɛ yî kete kiɛ le, njefo ɛ̀ nu fiɛɛ ɛ Nyo' kɛŋke mvuŋgay keekase ege. 24Ben ekeè lɛ, ɛ́ ben nu tíɛw ɛ bó to faashɛ yî kete ke Olif e kè kuu ɛ ɛ̀ nu ɛkow, to shfuwyɛ yî kè bó yele lo le, ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ ɛ fí yaa kɛŋke keenu nonɛn kɛ, tu kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ bó ekase ejo tíɛw yì ɛ̀ nu yi kete kè bó yele lo yì bó to faashɛɛ wase ekase etfuushɛ yî kete kedvu le efey lo nonɛn e? 25Boom bo bwɛɛm e, me ŋgomte lɛ ben ekiɛɛ kecɛɛy kin kè nu ɛ̂ nnyilɛ le, wvu lɛ fo ben ke enɛ ebensee ye lɛ ben feefene baay kɛ. Fí nu lɛ ɛkolɛ kè tɛmyɛɛn nu ɛ to fô bonyii bo Islael e nteen. Ɛ bó nu ke etɛmyi kɛ bikuu nonɛn egɛn ebuy seke bonyii bò yaa nu kɛ bo Islael bocii bò nu keeley ŋgoo bonyii bo Klistu le ɛ ley wase. 26Fí nu ke edioo ɛ kooy nonɛn, ɛ́ bonyii bo Islael bocii emum eboy. Ɛ̀ nu fí fì bó to saŋɛɛ ɛ Nyo' gayte lɛ, “Wee wvù nu ke ebvuse bonyii ŋgɛw e nu ke ebuy Sayon. Wvú nu ke ebvuse gee dì befe ɛ̂ kfuu di Yakow e. 27Ɛ fifin nu moŋkan mò me nu ŋke eŋgbwo bee bó seke me ɛ ncake bibefɛ bibole.” 28Ɛ̂ keba ke saaka wvù jee wvu Nyo' le nu ɛ bonyii bo Islael nu bonyii bo bvuban e fô Nyo' le nje yene. Ɛ dioo etu ɛ̂ keba ke ncaw wvù Nyo' to cawɛɛ wase bó le, nu ɛ bonyii bo Islael nu lo fitele fiew nje moŋkan mò wvú to gbwolɛɛ bô bo'icee cee bó. 29Fí nu nonɛn njefo ɛ́ Nyo' nya wase nnya ɛ̂ wee, wvú saa ebvuu ekase efi kɛ, ɛ́ wvú teŋe wase wee, wvú saa ebvuu ekase ecinɛ wvú le kɛ. 30No ben bonyii bò yaa nu kɛ bo Islael to shee nu yaa yuuke Nyo' le kɛ, geenɛn ɛ no nu keseen ɛ wvú ɛ cam wase shen fô ben e njefo bonyii bo Islael baa eyuuke wvú le kɛ, 31ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no bó tɛn baa eyuuke Nyo' le keseen wvu lɛ shen yì wvú cam fô ben e ege ɛ́ wvú ke ecam tɛn shen fô bó le. 32Fiɛɛ fì nu nu lɛ, Nyo' nu ɛ lese bonyii bocii yî ncaw ɛkolɛ kè tɛmyɛɛn e, wvu lɛ ɛ̀ nɛlo ɛ́ wen ecam shen fô bó le bocii. 33O, ben etaa eyɛn, bvukukɛ bvù ɛ̀ nu bvu Nyo' le nu naa lo bvu baay, ɛ bvufee bwew nu naa lo tɛn bvu baay, ɛ mwɛɛm mvù wvú kee nu ɛ wvú kee naa lo tɛn baay! Kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ wee ekiɛɛ je yì wvú kpwaŋsene mwɛɛm jó kɛ. Kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ wee ekiɛɛ je yì wvú gee mwɛɛm mwew jó kɛ. 34Fifin nu no bó saŋɛɛ ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le lɛ, “Ɛ̀ nu yɛɛ dvú wvù kee ŋkpwawcɛ Tata? Ɛ ɛ̀ nu yɛɛ wvù nulo etefe wvú? 35Ɛ̀ nu yɛɛ dvú wvù ke nu ɛ nya wase Nyo' bô fiɛɛ wvu lɛ Nyo' ke ekase elaw wvú?” 36Mwɛɛm mvunciim nɛ fô wvú le. Mwɛɛm mvunciim fey can ye le, ɛ mwɛɛm mvunciim nu nje ye. Mbense enù fô wvú le sekecii sɛ ŋka. Fí enù nonɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\