Lum 13

1Wee tfuu kɛŋke keeyuukè bonyii bò kɛŋke mvuŋgay mvu sa' le, njefo kɛ mvuŋgay nu dvú sɛ mvú nɛ fô Nyo' le kɛ. Boba bò saake nu ɛ ɛ̀ gɛke Nyo'. 2Fí ɛ mum ɛ no nu lɛ ɛ́ wee duŋci ɛkolɛ kè tɛmyɛɛn ɛ̂ bonyii bò kɛŋke mvuŋgay mvu sa' le, tu mwɛtɛn duŋci ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ bonyii bò ɛ̀ gɛke Nyo'. Ɛ bonyii bò duŋci ɛkolɛ kè tɛmyɛɛn teŋe ɛ ɛ̀ nu ŋgɛw yî bikuu bibole. 3Ben ekeè lɛ bonyii bò saake woŋ nu ɛ bonyii bò kɛŋke keŋge kè jee yaa ké no fane bó kɛ. Ɛ̀ ké no fane bò befe keŋge. Ɛ́ wo shieele lɛ kɛ wo nu efane bonyii bò kɛŋke mvuŋgay mvu sa' le, ɛ́ wo mum no geè lɛ fiɛɛ fì jee, ɛ́ bó emum ebɛnsee wo. 4Wee wvù saake bonyii nu ɛ wvú lemte ɛ ɛ̀ nu fô Nyo' le lɛ bonyii eceè ntay. Geenɛn, ɛ́ wo nɛ ɛ no gee fiɛɛ fì befe, ɛ́ wo mum no fane wvú, njefo kɛ mvuŋgay mvù bó nya ɛ̂ wvú keeleese bonyii yî ŋgɛw e nu mvu ɛcici kɛ. Ɛ̀ nu wee lemme wvu Nyo' wvù duŋci shém Nyo' yì ffuuke fô bonyii bò gee mwɛɛm mvù befe le. 5Nonɛn ben kɛŋke keeyuukè bonyii bò saake woŋ e, ɛ ɛ̀ yaa nu kɛ lɛ njefo ben fane shém Nyo' yì ffuuke kɛ. Ben eyuukè tɛn wvu lɛ fo fiɛɛ enu dvú fì esaake ben fô fitele le kɛ. 6Ɛ̀ nɛɛ fiɛɛ fì gee ɛ ben sɛ laaŋke tɛn shile, njefo bonyii bò kɛŋke mvuŋgay mvu sa' le lemte ɛ ɛ̀ nu fô Nyo' le, ɛ bó ɛ nya kefew kebole kecii yî lemme didvu le. 7Ben enyaà fiɛɛ ficii fì ben kɛŋke keenya ɛ̂ wee tfuu. Ɛ́ ɛ̀ nu shile keelaŋ, ɛ́ ben laŋ. Ɛ́ ɛ̀ nu keelaw mwɛɛm mvù ben kɛŋke keelaw, ɛ́ ben law. Ɛ́ ɛ̀ nu wee wvù ben kɛŋke keefane wvú, ɛ́ ben no fanè. Ɛ́ ɛ̀ nu wvù ben nu enya ɛ ɛ̀ nu n'wvum ɛ̂ wvú, ɛ́ ben nya. 8Fo wee ekɛŋkè naa lo fioo bô wee mvu ɛfey fioo yì ɛ̀ nu keŋkoŋɛn kɛ. Ben ekeè lɛ, ɛ́ wee kooŋke wee mvu, tu wvú nu ɛ gɛɛ wase bonci bocii. 9Bonci bo Nyo' le bò gayte lɛ, “Fo wo ejaŋ kpwɛɛ wee, fo wo eyu wee, fo wo ecoŋ bvucoŋ, fo wo edewkenè ɛjisɛ kɛ,” naa noo nci wvù la, nu ɛ bó ɛ taashɛ yî nci wvù gayte lɛ, “Ɛ̀ kooŋkè waa bwoo no wo kooŋke ɛkolɛ kuw” e. 10Ɛ́ wee kooŋke wee mvu, wvú saa ebvuu ege naa lo fiɛɛ fì befe bô wvú kɛ. Nonɛn ɛ́ wee kooŋke wee mvu, tu wvú nu ɛ gɛɛ wase bonci bocii. 11Ben egeè mwɛɛm mvun nonɛn kee no kefew nu wase keseen. Kefew nu ɛ kí ɛ kocɛn wase fô ben e keekamse. Ben ekamse njefo kefew kè Nyo' nu eboyse beene nu wase nceencee fele no kí to shee nu seke beene to lesɛɛ fitele yî Jisos Klistu le. 12Ɛntaŋ kaa wase, ɛ ɛkfuŋ yuule wase too. Beene emum elaŋ gee di ɛjiwɛ le, ejo wase ɛ ɛ̀ nu gee di n'yuu le diɛwɛ mwɛɛm mvu jem e. 13Beene eceè nce wvù kɛŋke n'wvum diɛwɛ bonyii bò lɛne ɛmvunsheeŋ e. Fo ben ediekenè, wukene gee diɛwɛ bwé le kɛ. Fo ben ewuù mbvuum ɛ mó koole kɛ. Fo ben eceè nce nnyɛn kenjaŋ noo nce nsake kɛ. Fo ben ewaalè waa bvuu kɛŋke keŋghɛw kɛ. 14Ben ejo ɛ ɛ̀ nu nce Tata Jisos Klistu yî yene le. Fo ben enya naa lo bvudvuu ɛ̂ nyam ye wvu lɛ ben egee mwɛɛm mvù befe mvù yí shieele kɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\