Lum 2

1Nonɛn wo wvù lomte gee di wee mvu le kɛnɛɛ ɛ̀ nu wo wvù yɛɛ, ekeè lɛ kɛ wo tɛn nu sɛ jay kɛ. Ɛ̀ keè lɛ no wo lomte gee diew nu ɛ wo leese ɛ ɛ̀ nu ɛkolɛ kuw ŋgɛw e, njefo wo wvù lomte wɛ gee kɛ naa tɛn fiɛɛ fì wvú gee. 2Beene kee lo lɛ, ɛ́ Nyo' laŋ ŋgɛw yî bonyii bò gee mvumvun mwɛɛm e, tu wvú laaŋke bii kecɛɛy e. 3Nonɛn wo wɛ wvù lomte gee di bonyii bò gee kfuu mvumwɛ mwɛɛm e, geenɛn ɛ wo kebɛɛ gee kɛ tɛn mvú, kpwaake lɛ wo nu ke eboy can nsaw Nyo' le? 4Nuu lɛ kɛ wo yɛne lɛ Nyo' kɛŋke fitele fì jee fô bonyii le baay, kuule shém baay, nu tɛn nyɛkeey baay ɛ? Ɛ̀ keè lɛ fitele fì jee fi Nyo' le fô wo le duŋci lɛ wo ekumɛn fitele fiuw. 5Geenɛn no wo nu ɛ tun keekumɛn fitele fiuw, ɛ no gee ɛ fí tɛmyi kɛ gɛne lo, nu ɛ wo biise ɛ ɛ̀ nu ŋgɛw fô ɛkolɛ kuw e, wvù nu ke enu diuu dì Nyo' nu ke eduŋcɛ shém yì ffuuke seke wvú saake bonyii bocii ɛ̂ je yi lɛŋ e. 6Nyo' nu ke elaw wee mwaaŋ mwaaŋ bii gee di mwɛtɛn e. 7Bonyii bò nu nyɛkeey, lemte lemme dì jee, gomte ɛ ɛ̀ nu bvukukɛ bô n'wvum noo nshii wvù yaa kaa kɛ, nu ɛ wvú nu ke enya nshii wvù mɛy lo ɛ̂ bó. 8Geenɛn ɛ bonyii bò taale kɛ ɛ ɛ̀ nu bikuu bibole, tune keeyuw kecɛɛy e, gee ɛ ɛ̀ nu mwɛɛm mvù befe, nu ɛ Nyo' nu ke eduŋcɛ shém yì ton'yɛɛn bô ŋgɛw ɛ̂ bó. 9Monlum mo baay bô nsase nu ke enu fô wee tfuu wvù gee kebefɛ le ɛ kɛw yî Bojuu le ɛ gɛn yî bonyii bò yaa nu kɛ Bojuu le. 10Geenɛn, ɛ bvukukɛ bô n'wvum noo nlɛɛtɛn nu ke enu fô bonyii bò gee gee dì jee le ɛ kɛw yî Bojuu le ɛ gɛn yî bonyii bò yaa nu kɛ Bojuu le. 11Fí nu ke enu nonɛn njefo kɛ Nyo' ké no duŋci kejɛɛy jɛɛy kɛ. 12Bonyii bocii bò gee kebefɛ sɛ bó cim kɛŋke bonci bo Muses e, nu ɛ bó nu ke eley kɛ ŋgɛw e naa no bó yaa cim kɛŋke bonci kɛ. Ɛ bonyii bocii bò gee kebefɛ ɛ bó nu ɛkuse jo bonci, nu ɛ bó nu ke esaw bó bii bonci bodvu le. 13Fí nu nonɛn njefo kɛ Nyo' nu ke ejo wee lɛ wvú nu teytey ɛ̂ wvú ɛjisɛ njefo wvú yuuke fiɛɛ fì bonci jemyi kɛ. Wvú nu ke ejo wee lɛ wvú nu teytey ɛ ɛ̀ nu seke mwɛtɛn gee fiɛɛ fì bonci gomte. 14Ɛ́ bonyii bò yaa nu kɛ Bojuu bò nu sɛ bonci nɛ ɛ no gee mwɛɛm bô boŋkpwawcɛ bobole ɛ ɛ̀ nu mwɛɛm mvù bonci gomte, tu bó nu wase bonci fô bikuu bibole naa no bó baa cim kɛŋke bonci bò Nyo' nu ɛ nya ɛ̂ Bojuu kɛ. 15Fifiɛ duŋci lɛ fiɛɛ fì bonci gomte nu ɛ Nyo' ɛ saŋ fô mvuntelem mvubole. Ɛ mvuntelem mvubole seŋe tɛn ɛ̂ bó nonɛn. Ɛ́ bó dioo gee fiɛɛ fì befe, ɛ́ fitele no saake bó. Ɛ́ bó dioo gee fì jee, ɛ́ fí no tomte bó. 16Mwɛɛm mvun nu ke ekooy diuu dì Nyo' nu ke esaw boŋkpwawcɛ bò bonyii bocii kɛŋke ɛ̂ nnyilɛ le fele yî Klistu Jisos e, no saaka wvù jee wvù me nfewci duŋci. 17Wo wvù teŋe ɛkolɛ kuw lɛ wee Juu, wo gɛɛle ɛkolɛ yî bonci bo Muses e, yuuke ye lɛ wo nu wee Nyo', 18ɛ bó ɛ yɛɛyi wase ben bô bonci ben ɛ kiɛɛ fiɛɛ fì Nyo' shieele, kee tɛn fiɛɛ fì looci jee naa ntay. 19Ben kee naa ntay lɛ ɛ̀ nu ben bò duŋci je ɛ̂ binfefe, nu tɛn bin'yeese fô bonyii bò nu kenjiwe le, 20ɛ ben nu bò teete biyuŋ, ɛ ɛ̀ nu ben bò yɛɛyi bonyii bò maa mwɛɛm diɛwɛ mvunlɛy mvu boom e njefo bonci nu ɛ nya wase ben bô bvufee bvucii noo kecɛɛy. 21Wo wvù yɛɛyi bonyii nonɛn, wo yɛɛyi kɛ tɛn kuw ɛkolɛ? Wo wvù fewci lɛ fo wee ecoŋ bvucoŋ, wo gee nɛɛ fiuw? 22Wo wvù kayte lɛ fo dwee wee kɛnɛɛ kpwɛɛ wee ejiim bô wee mvu, wo nu sɛ wo gee nonɛn e? Wo wvù kaci lo fiɛɛ fi ɛkumɛ mvumooso, wo nu sɛ wo cooŋke mwɛɛm yéw ncese yi mvumooso le? 23Wo wvù saale ye bô bonci bo Nyo' le, kɛ wo yaa shoose Nyo' no wo ŋgoyte bonci bodvu? 24Ɛ̀ nu fiɛɛ fì bó nu ɛ saŋ lɛ, “Bonyii bò yaa nu kɛ Bojuu ké no beete bô diee di Nyo' le ɛ ɛ̀ ge gee dinɛn ben Bojuu.” 25Keetfuse wee yew kɛŋke naa sɛw, ɛ́ ɛ̀ fɛn nu lɛ wee wvudvu gee fiɛɛ fì bonci gayte. Geenɛn, ɛ́ wo ŋgoyte bonci, tu ntfuse yew wvù bó tfuse wo yew wvudvu nu kɛ diɛwɛ wo bɛɛ ntffuse. 26Wee ɛ́ no bɛɛ ntffuse, gee fiɛɛ fi lɛŋ fì bonci gomte, bó saa ejo lɛ bó nu ɛ tfuse wase wvú yew, naa no wvú cim bɛɛ ntffuse? 27Nonɛn, bonyii bò bɛɛ ntffuse yî nyam ye le geenɛn gɛɛle bonci nu ke ege ɛ́ bó elese ben Bojuu ŋgɛw e bò kɛŋke bonci bò bó to saŋɛɛ, ɛ ben bvuu tfuuse bonyii yew geenɛn ŋgoyte bonci bodvu. 28Ben ekeè lɛ kɛ wee Juu wvu lɛŋ nu wvù yen'yi ye le kɛ. Ɛ kɛ ntfuse yew wvu lɛŋ nu fiɛɛ fì bó yɛne fí le ɛkfuŋ yî nyam ye le kɛ. 29Wee Juu wvu lɛŋ nu wvu ɛ̂ fitele le. Ɛ ntfuse yew wvu lɛŋ nu wvu ɛ̂ fitele le, wvù ɛ seyse Keyoy ke Yuule, ɛ ɛ̀ yaa nu fiɛɛ fì bó yɛne ɛjise kɛ. Wvuwɛ wee nu ɛ ɛ̀ ké no bɛnsee Nyo' wvú. Kɛ ɛ̀ ké no bɛnsee bonyii wvú kɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\