Lum 3

1No fí nu nonɛn, Bojuu fele bonyii bomew yî fiɛɛ le? Ɛ sɛw nu dvú yî ntfuse wvù bó tfuuse bonyii yew e? 2'Ɛɛ, Bojuu fele naa bonyii bomew ɛ̂ jé le nteen. Fi baay nu lɛ Nyo' to nu ɛ nya diɛw ye ɛ ɛ̀ nu can yibole. 3Ɛ̀ nulo ɛ́ bó emum egay lɛ no bonyii bomew bó le to baa eleeme yî diɛw yidvu le, tu fifiɛ nu ege ɛ́ Nyo' saa ebvuu eleeme yî diɛw ye le? 4Kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ fí ekooy nonɛn kɛ! Naa no bonyii bocii cim nu naa bo mbiay e, nu ɛ Nyo' leeme kɛ yî kecɛɛy e, no bó nu ɛ saŋ lɛ, “Nyo', wo dioo jemyi, ɛ njeme wo no nu kɛ wvu lɛŋ. Ɛ wo ké no soo kɛ lo nsaw wo.” 5Geenɛn ɛ́ gee disɛɛbeene dì yaa nu kɛ teytey fici keegee lɛ gee di Nyo' le di teytey eyen'yi ntay, tu ɛ̀ nulo ɛ́ beene egay lɛ la? Ɛ̀ nulo ɛ́ beene egay lɛ Nyo' baa gee lɛŋ keelaaŋke ŋgɛw yî yese beene le? Me mbiite nɛn ɛ ɛ̀ nu no wee wvu wum ké no biite. 6Kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ fí enu nonɛn kɛ! Ɛ́ fí nu nonɛn, ɛ́ Nyo' ke eghan nɛɛ sɛ saw woŋ? 7Geenɛn ɛ́ me mbiayte mbiay ɛ yí gee ɛ kecɛɛy ke Nyo' le yen'yi gɛne lo fwe fwe too bô mbense fô diee diew e, ɛ́ bó ebvuu esaake me lɛ me nu wee kebefɛ nje la? 8Ɛ́ ɛ̀ fɛn nu nonɛn ɛ́ bese saa egay lɛ, “Fí jee lɛ beene egeè bibefɛ wvu lɛ mwɛɛm mvù jee etoò le?” Njeme wvun nu wvù bonyii beete diee disɛse dvú duu lɛ ɛ̀ gayte bese. Boba bonyii nu ɛ bó nu ke ekɛŋkɛ ŋgɛw wvù bó kɛŋke keekɛŋkɛ. 9Beene nu jeme naa lɛ la keseen? Bese Bojuu fele bonyii bomew e? Naa fɛɛ ghɛɛy! Beene nu ɛ yɛn wase lɛ Bojuu noo bonyii bò yaa nu kɛ Bojuu nu can mvuŋgay mvu kebefɛ le. 10Fifin nu no bó nu ɛ saŋ lɛ, “Kɛ wee wvu teytey nu dvú kɛ, naa lo mwaaŋ. 11Kɛ wee nu dvú wvù kɛŋke bvufee kɛ, ɛ kɛ wee nu dvú wvù gomte Nyo' kɛ. 12Bonyii bocii nu ɛ baŋke wase jim ɛ̂ Nyo' le. Bó bocii nu ɛ tu wase mwɛɛm mvu ɛcici. Kɛ wee wvù kɛŋke fitele fì jee nu dvú kɛ, naa lo mwaaŋ. 13Bó nu ɛ yan bosew ɛ gɛɛ boyɛ diɛwɛ jém e. Bó nu bonyii bo leme le. Njeme wvù buyte dew yibole nulo eyu wee diɛwɛ ɛdien ɛ fimbuw e. 14Boncun bô njeme wvù cewcewe nu ɛ yiŋsɛn dew yibole. 15Bó ké no nu cekey keeyu lo wee. 16Bó ké no beete bô mwɛɛm, too bô ŋgɛw mondvuum monciim mò bó gɛne mó le. 17Kɛ bó kee lo fiɛɛ ɛkumɛ nce wvu nyɛkeey kɛ. 18Kɛ bó kɛŋke naa lo nfan wvù wvu Nyo' fô mvuntelem mvubole kɛ.” 19Beene nu ɛ kiɛɛ keseen lɛ fiɛɛ fì bonci jemyi, nu ɛ bó jemyi ɛ̂ bonyii bò nu ɛkuse jo bonci bodvu, wvu lɛ fo wee ke ekɛŋke naa lo fiɛɛ fì wvú ewowlɛn jeme kɛ. Wee tfuu yî woŋ wvun e nu ke eleem ɛ̂ Nyo' ɛjise etaŋe diuw we. 20Ben ekeè lɛ, kɛ wee wvu wum nu dvú wvù Nyo' nu ke ejo lɛ wvú nu teytey ɛ̂ wvú ɛjise njefo wvú gee fiɛɛ fì bonci gomte kɛ, njefo bonci gee ɛ bonyii kee lo mwɛɛm mvù befe mvù bó gee. 21Geenɛn, keseen nu ɛ Nyo' ɛ duŋcɛ wase je yì wvú joo wee lɛ wvú nu teytey jó ɛ̂ wvú ɛjise. Ɛ je yidvu yaa kɛŋke fiɛɛ keege bô bonci kɛ. Je yidvu yin nu ɛ Ŋwa' bonci bo Muses e noo Boŋwa' bo bonyii bo ntum Nyo' le to tomte wase. 22Je yì Nyo' joo lɛ wee nu teytey jó, nu ɛ yì bii fitele fì wee wvudvu lese yî Jisos Klistu le. Ɛ Nyo' gee fifin fô wee tfuu wvù nu ɛ lese fitele yî Klistu le, njefo fô Nyo' le nu ɛ wee mvu yaa nu jɛɛy kɛ, 23no wee tfuu nu ɛ ge wase kebefɛ ɛ mum ɛ no nu ncejole fô bvukukɛ bvu Nyo' le. 24Geenɛn, ɛ keseen nu ɛ Nyo' ɛ jo wase bonyii lɛ bó nu sɛ jay. Ɛ ɛ̀ ge mbuwma we wvù wvú to buwɛɛ bonyii dvú diɛwɛ nnya le fele yî Klistu Jisos wvù to sumɛɛ bonyii can ŋgɛw e. 25Nyo' to nu ɛ nya wvú diɛwɛ ncese le keege keman bô ɛlɛmɛ kew. Ɛ keman kin nu fô bonyii bocii bò nu ɛ lese fitele yî ye le. Wvú to ge keman kin keeduŋcɛ lɛ wen wvù Nyo' nu wee wvu teytey, njefo wvú wvù Nyo' to kuule lo shém bô bibefɛ bibole bì bó to shee gee fwele. 26Fifin to nu keeduŋcɛ yî kefew ke keseen e lɛ wen wvù Nyo' kebɛɛ nu wee wvù gee mwɛɛm teytey, ɛ ɛ̀ bvuu nu wen wvù joo wee wvù nu ɛ lese fitele yî Jisos e lɛ mwɛtɛn nu sɛ jay. 27No fí nu nonɛn, tu fiɛɛ bɛɛ dvú fì ɛ̀ nɛlo ɛ́ beene ebensee ye yî dvú le? Kɛ fiɛɛ nu dvú kɛ! Ɛ̀ nɛlo ɛ́ bó ebvuu ebensee ye yî nci wvù la le? Nuu lɛ ebensee yî mwɛɛm mvù beene lemte le lɛ? Naa lo shikeey! Fí leeme ɛ ɛ̀ nu yî nci wvù lɛ beene nu ɛ lese fitele yî Jisos e. 28Ɛ̀ nɛɛ no fí nu. Beene nu ɛ leke lɛ Nyo' joo wee lɛ mwɛtɛn nu sɛ jay ɛ ɛ̀ nu nje fitele fì wvú lese yî Jisos e, ɛ ɛ̀ yaa nu nje wvú gee fiɛɛ fì bonci gomte kɛ. 29Nuu lɛ Nyo' nu kɛ Nyo' Bojuu maaŋ ɛ? Kɛ ɛ̀ nu tɛn Nyo' bonyii bò yaa nu kɛ Bojuu le? 'Ɛɛ, wvú nu tɛn Nyo' bonyii bò yaa nu kɛ Bojuu, 30no Nyo' mɛy kɛ mwaaŋ, ɛ ɛ̀ nu wvú wvù nu ke ejo bonyii bò bó nu ɛ tfuse yew lɛ bó nu sɛ jay, ɛ ɛ̀ mɛy kɛ nje fitele fì bó lese yî Klistu le kɛ lɛŋlɛŋ no wvú nu ke ejo bò nu ntffuse lɛ bó nu sɛ jay kɛ tɛn nje fitele fì bó lese yî Klistu le. 31Fí fɛn nu lɛ beene emwase bonci nje fitele fì beene lese yî Klistu le? Naa lo, kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ fí enù nonɛn kɛ! Fí nu lɛ beene kɛŋke keeleeme lo yî bonci le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\