Lum 9

1Fiɛɛ fì me njemyi fin nu kecɛɛy diɛwɛ wee Klistu le. Kɛ me mbiayte lo kɛ. Keyoy ke Yuule kè nu yî yɛm e tomte lɛ kɛ me mbiayte lo kɛ. 2Me ŋkɛŋke yii baay bô nsase wvù yaa kaa kɛ fô fitele fiem e, 3nje boom bo bwɛɛm e bo woŋ e bò bee bó nu ɛlɛmɛ kemwaaŋ. Me nɛlo enshieele naa baay lɛ lon eto fô me le ɛ́ me eŋgawsɛn lo bee Klistu kɛ nje bó. 4Bonyii ban nu bonyii bo Islael, ɛ Nyo' to jo bó ge lɛ bó enu boom bew, duŋcɛ n'yuu we ɛ̂ bó, gbwo moŋkan bô bó, nya bonci bew can yibole, duŋcɛ bó no bó ebunleè Nyo', ge boŋkawma bô bó. 5Ɛ̀ nu bonyii ɛ bo'icee bobole bò to sanɛɛ kfuu dibole to nu bonyii bo Nyo' le bò bó kee bó, ɛ Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ to dioo to diɛwɛ wee wvu wum e ɛ bó boo wvú ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ kfuu di bonyii ban e. Beene enyaà mbense sekecii sɛ ŋka ɛ̂ Mboyse wvun wvù nu Nyo' wvù kɛŋkɛ mvuŋgay ɛ̂ we jo mwɛɛm mvunciim. Fí enù nonɛn. 6Kɛ fí nu lɛ fiɛɛ fì Nyo' to kawɛɛ nu ɛ la ɛcici kɛ, njefo kɛ bonyii bocii bo Islael mum nu kecɛɛy boom bò ɛ̀ nu bo Islael e kɛ. 7Ɛ kɛ ɛ̀ nu tɛn boom bò buy yî Abla'am e bocii bò ɛ̀ nu boom bew kɛ. Geenɛn fí nu no Nyo' to jemyɛɛ ɛ̂ Abla'am lɛ, “Ɛ̀ nu Aysik wvù nu ke eboo boom bò nu egɛɛ diee diuw.” 8Fifin duŋci lɛ kɛ ɛ̀ nu boom bò buy yî Abla'am e bocii bò ɛ̀ nu boom bo Nyo' le kɛ. Ɛ̀ nu boom bò Nyo' to kawɛɛ Abla'am dvú bò bó joo lɛ ɛ̀ nu boom bo Abla'am e. 9Nyo' to dioo ge ŋkawma wvun gay lɛ, “Ɛ̀ nu ke edioo enu diɛwɛ keseen e kelum kè too le, ɛ́ me eŋkase ento, ɛ́ Sɛla ekɛŋkɛ wan diemsɛn.” 10Kɛ ɛ̀ mɛy kɛ fifin kɛ. Fiɛɛ diɛwɛ fin e to nu ɛ kooy tɛn bô Lɛbɛka wvù icee boom bew to mɛy kɛ Aysik wvù icee bo'icee bosɛɛbeene. 11Naa ɛ́ bó sɛ keeke eboo boom ban, ɛ́ bó sɛ keeke ege fiɛɛ fì jee kɛnɛɛ fì befe, nu ɛ Nyo' to jeme ɛ̂ bwee bó lɛ, “Ŋgaywee nu ke elemte wan caan e.” Nyo' to jeme nonɛn keeduŋcɛ lɛ wvú cawte wee bii ŋkoŋ wvuwe le, ɛ ɛ̀ yaa nu nje lemme dimew dì wee nu ɛ ge kɛ. Wvú cawte bii fiɛɛ fì wvú gomte lɛ wee ege le. 13Ɛ ɛ̀ nu kɛ no bó saŋ lɛ, “Yakow nu ɛ me ŋkooŋke wvú, mbane Ɛsau.” 14No fí nu nonɛn, ɛ̀ nulo ɛ́ beene ebvuu ejeme lɛ la? Fí fɛn nu lɛ kɛ Nyo' yaa gee gee di lɛŋ e? Kɛ ɛ̀ nu nonɛn kɛ! 15Nyo' to nu ɛ jeme ɛ̂ Muses lɛ, “Me nu ŋke encam shen fô wee wvù me ɛ ŋkoŋ e, eŋkoo yii fô wee wvù me ɛ ŋkoŋ e.” 16Nonɛn kɛ Nyo' cawte wee bii no wee wvu wum kooŋke, kɛnɛɛ yî lemme dì wee lem e kɛ. Wvú cawte ɛ ɛ̀ nu nje wvú kɛŋke shen fô bonyii le. 17Fifin nu kɛ no bó nu ɛ saŋ ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le no Nyo' jemyɛɛ ɛ̂ Fɛlo Nfon wvu Ijiw lɛ, “Me nto mbense wo diɛwɛ Nfon e kɛ naa shiee wvù lɛ me ŋke enduŋcɛ mvuŋgay mwem yî yo le, ɛ́ bonyii egɛn bô diee diem yî ɛkolɛ ke nshɛ le kecii.” 18Fifin ɛ mum ɛ no duŋci lɛ Nyo' camte shen fô wee wvù wvú kooŋke le, nyaa ɛkolɛ kè tɛmyɛɛn ɛ̂ wee wvù wvú kooŋke lɛ wvú etɛmyì ɛkolɛ le. 19Wee nɛlo emum ebife ɛ̂ me lɛ, “Ɛ́ ɛ̀ fɛn nu no fí nu, Nyo' ɛ bvuu ɛ no baci bonyii nje la lɛ? Wee wvù nulo etun fiɛɛ fì Nyo' kooŋke lɛ fí enù, nu yɛɛ lɛ?” 20Fo wee ebiite nonɛn kɛ. Ɛ̀ nu naa wee wvu wum wvù la wvù nulo ebeeke mbew bô Nyo'? Ɛ̀ nulo ɛ́ wee ebom fiɛɛ bô mbom ɛ́ fí ekase ebife ɛ̂ wvú lɛ, “Wo bom me nɛn nje la lɛ?” 21Wee wvù bomte nsháan kɛŋke mvuŋgay ɛ̂ we jo mbom keejo ntuw mbom mwaaŋ ebom mwɛɛm dvú jɛɛy jɛɛy, ɛ́ fimew enu fì kɛŋke lemme dì kuuke, ɛ fimew kɛŋke lemme di ncɛw. 22Ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no Nyo' gee. Wvú to gomte keeduŋcɛ shém ye yì ffuuke bô bonyii, ebvuu ege ɛ́ bonyii ekiɛɛ mvuŋgay mwew. Geenɛn ɛ wvú loocɛ kuu shém bô bonyii boba bò to gee ɛ shém ffuuke wvú bò bó to nu keeke efiwsɛ lo bó. 23Ɛ wvú to ge nonɛn keeduŋcɛ bvukukɛ bwew bvu baay bvù nu fô bonyii bò wvú camte shen fô bó le. Ɛ bonyii ban nu bò wvú to seysɛɛ wase ɛ ɛ̀ bɛɛ lo lɛ bó nu ke ekɛŋkɛ bvukukɛ bvudvu. 24Ɛ̀ nu naa beene bonyii bodvu bò wvú nu ɛ tee. Ɛ ɛ̀ yaa mɛy kɛ bò nu Bojuu maaŋ kɛ. Bonyii bò yaa nu kɛ Bojuu nu tɛn fó. 25Ɛ ɛ̀ nu kɛ naa fí fì Nyo' jemyi ɛ̂ Ŋwa' wee ntum we wvù Osia le lɛ, “Bonyii bò se yaa nu kɛ bonyii bem, nu ɛ me nu ŋke enteŋe bó lɛ ‘Bonyii bem.’ Ɛ boba bò me nse mbaa eŋkooŋke bó kɛ, ɛ́ me enteŋe bó lɛ ‘Fitele fiem.’” 26“Ɛ fô bvudvuu bwɛ bvù Nyo' se ké no gayte ɛ̂ bonyii bodvu lɛ, ‘Kɛ ben nu bonyii bem kɛ’, nu ɛ bó nu ke eteŋe wase bó lɛ, ‘Boom bo Nyo' wvù kɛŋke nshii le.’” 27Yɛsaya wvù wee ntum Nyo' to nu ɛ no beele tɛn ɛkumɛ bonyii bo Islael gayte lɛ, “Naa no bonyii bo Islael cim duule naa diɛwɛ monshɛɛm mo ɛ̂ joo yi baay e, nu ɛ bò nu ke eboy nu kɛ nɛn caan. 28Fì nu lɛ Nyo' nu ke enɛ esɛsɛ elaŋ ŋgɛw yî ɛkolɛ ke nshɛ le kecii kaŋ mwaaŋ emɛse lo fiɛɛ ficii.” 29Ɛ wvú wvù Yɛsaya to yuu wase jeme lɛ, “Ɛ́ ɛ̀ to baa nu lɛ Tata Nyo' wvù kɛŋke Mvuŋgay Mvunciim ebawcɛ boom ɛ̂ kfuu disɛɛbeene le, tu beene be ɛ tu wase diɛwɛ kelaante kè Sodom e, noo diɛwɛ kè Gomola le.” 30No fí nu nonɛn, ɛ̀ nulo ɛ́ beene emum egay lɛ la? Ɛ̀ nulo ɛ́ beene egay lɛ bonyii bò yaa nu kɛ Bojuu bò to baa momte keenu teytey ɛ̂ Nyo' ɛjise nu wase keseen teytey ɛ̂ Nyo' ɛjise nje fitele fì bó lese yî ye le. 31Geenɛn, ɛ bonyii bo Islael bò to momte keenu teytey ɛ̂ Nyo' ɛjise bii ɛ̂ je yì bonci gomte le to baa eghan enu teytey ɛ̂ wvú ɛjise kɛ. 32Ɛ ɛ̀ to nu nje la? Ɛ̀ to nu njefo kɛ bó yaa to momte bii ɛ̂ je yì lɛ bó elese ɛ ɛ̀ nu fitele yî Nyo' le kɛ. Bó to kpwaake lɛ fiɛɛ fì gee ɛ wee nu teytey ɛ̂ Nyo' ɛjise nu lemme dimew dì mwɛtɛn gee. Ɛ bó ge nonɛn mum baytɛn yî tɛ le. 33Tɛ din nu dì bó saŋ ɛkumɛ dí lɛ, “Ben etaa eyɛn, me ŋgɛɛle tɛ ɛ̂ kelaante kè Sayon e, ɛ ɛ̀ nu tɛ dì bonyii nu ke ebaytene yî dvú le. Ɛ̀ nu kembaan kè bonyii nu ke egbwekene yî dvú le. Geenɛn, ɛ́ wee lese fitele yî ye le, wvú saa ke ewuumɛn kɛ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\