1 JUAN 2:16

16Pampa nochi tlamantli catli onca ipan ni tlaltipactli technotza ma tijchihuaca san catli totlajtlacolchijca nacayo quinequi quichihuas. Techyoltilana ma tijnequica timoaxcatise nochi catli tiquitaj, huan techchihua ma timohueyimatica ica catli tijpiyaj ipan tonemilis nica. Pero ni tlamantli amo huala tlen Toteco Dios, ya ni huala tlen masehualme ipan ni tlaltipactli catli amo quiicnelíaj Toteco.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More