HECHOS 14

1Huan teipa ipan altepetl Iconio Pablo huan Bernabé calajque san sejco ipan nopa israelita tiopamitl huan tecamanalhuijque ica tlahuel miyac chicahualistli hasta quineltocaque Jesús miyac israelitame huan miyac catli amo israelitame huan camanaltique griego. 2Pero israelitame catli amo quineltocaque pejque quinajcomanaj masehualme catli amo israelitame para ma cualanica ica Pablo huan Bernabé. 3Pero Pablo huan Bernabé motemachijque ipan Toteco, huan mocajque nepa miyac tonali huan tlacamanalhuiyayaj ica miyac chicahualistli huan quinilhuiyayaj para nelhueyi iyolo Toteco ica masehualme. Huan Tohueyiteco quinmacac chicahualistli ma quichihuaca tlanextilijcayotl huan tiochicahual nextili para tenextilise para Toteco Dios quinmacayaya inincamanal. 4Pero nopa altepetl Iconio ehuani motlajcoxelojque huan sequin quintoquiliyayaj nopa tlayacanca israelitame, huan sequinoc quintoquiliyayaj nopa tlayolmelahuani. 5Huan nopa tlayacanca israelitame, ininhuaya catli amo israelitame huan inintequiticahua, monejnehuilijque san sejco quenicatza quinitzquisquíaj Pablo huan Bernabé huan quintejtzonasquíaj. 6Pero Pablo huan Bernabé quicajque catli quinequiyayaj quinchihuilise huan cholojtejque. Yajque hasta tlali Licaonia campa mocahuaj altepeme Listra huan Derbe huan calajque ipan miyac altepeme huan pilaltepetzitzi catli nechcatzitzi. 7Huan nepa tlacamanalhuijque icamanal Toteco. 8Huan ipan altepetl Listra itztoya se tlacatl catli amo quema nejnentoya hasta quema tlacatqui pampa eltoya xocuetzitzi iicxihua. 9Huan nopa tlacatl mosehuiyaya huan quicaquiyaya catli Pablo quiijto. Huan Pablo quitlachili huan quiitac quineltoca para huelis mochicahuas. 10Huajca Pablo nelchicahuac quiilhui: —Ximoquetza huan xijxitlahua moicxihua. Huan yaya moquetzqui, huitontejqui huan pejqui nejnemi. 11Huan quiitaque nopa masehualme catli Pablo quichijtoya, huan pejque tzajtzij ica inincamanal Licaonia. Quiijtojque: —Ome totiotzitzi mocueptoque masehualme huan ajsicoj nica. 12Huan quitocaxtiyayaj Bernabé nopa tlaixcopincayotl Júpiter huan Pablo nopa tlaixcopincayotl Mercurio, pampa Pablo miyac camanaltiyaya. 13Huan eltoya se tiopamitl iteno altepetl Listra campa masehualme quihueyimatque Júpiter. Huan se totajtzi catli quitequipano Júpiter nepa quinhualicac torojme huan xochi mecatl. Huan yaya ininhuaya nochi nopa masehualme quinequiyayaj quinmictise nopa torojme, huan quinmacase Pablo huan Bernabé quen tlacajcahualistli para quinhueyimatisquíaj. 14Pero quema Pablo huan Bernabé quiitaque catli quichihuayayaj, quitzayanque ininyoyo para ma quimatica nopa masehualme amo cuali catli quichihuasnequiyayaj. Huan Pablo ihuaya Bernabé motlalojque campa itztoyaj nopa masehualme, 15huan tzajtzique: —Tatame, amo quinamiqui catli anquichihuaj. Tojuanti nojquiya timasehualme quen amojuanti. San tihualajque timechilhuise para monequi anquicajtehuase amotlaixcopincayohua huan amotiotzitzi catli amo tleno anmechpalehuíaj. Monequi xijneltocaca Toteco catli nelía itztoc, catli quichijqui ilhuicactli, tlaltipactli, nochi hueyi atl, huan nochi tlamantli catli ininpan itztoque. 16Huejcajya Toteco Dios quincahuili nochi masehualme ma nemica quen quinpactiyaya. 17Pero noja Toteco quinnextiliyaya ajqueya yaya huan quinchihuiliyaya masehualme catli cuali. Quichijqui ma tlaquiyahui huan ma onca pixquistli catli cuali. Huan temacayaya nochi catli monequiyaya para ma tlacuaca huan para ma yolpaquica. 18Huan masque Pablo quinilhui nochi ni camanali, noja quinequiyayaj quinmictise torojme para quinmacase quen se tlacajcahualistli. Ica ohui quintzacuilijque para ma amo quichihuaca. 19Pero teipa ajsicoj sequin tlayacanca israelitame catli hualajtoyaj altepeme Antioquía huan Iconio campa Pablo huan Bernabé cholojtejtoyaj. Huan tlahuel quinajcomanque nopa miyac masehualme ipan Listra huan sentic quitejtzonque Pablo. Huan moilhuijque ya mictoc, huajca quihuahuatatzque altepeteno huan quicajtejque. 20Pero nopa tlaneltocani quiyahualocoj Pablo, huan nimantzi mejqui huan sempa calaquito ipan nopa altepetl. Huan hualmostla, Pablo huan Bernabé quisque Listra huan yajque altepetl Derbe. 21Huan tlacamanalhuijque icamanal Toteco nepa Derbe, huan miyac quineltocaque Jesús. Huan teipa Pablo huan Bernabé mocuepque Listra, Iconio, huan Antioquía. 22Huan ipan nopa altepeme quinyolchicajque nopa tlaneltocani huan quinmacaque tetili para más ma motemachijtinemica ipan Tohueyiteco, quinilhuijque: "Monequi tijpanotiyase miyac tlaohuijcayotl nica, huan teipa ticalaquise campa Toteco tlanahuatía." 23Huan Pablo huan Bernabé quintlapejpenijque huehue tlaca tlaneltocani campa hueli ipan sesen tiopamitl tlen tlaneltocani. Huan mosajque, huan motlatlajtijque ininhuaya huan quincajque imaco Toteco catli ipan motemachijtoyaj. 24Teipa Pablo huan Bernabé quisque nepa huan panoque ipan tlali Pisidia huan ajsitoj tlali Panfilia. 25Huan tlacamanalhuijque icamanal Toteco ipan altepetl Perge huan teipa yajque altepetl Atalia. 26Nepa calajque ipan cuaacali huan mocuepque ipan altepetl Antioquía ipan tlali Siria campa nopa tlaneltocani achtihuiya quintlapejpenijtoyaj huan quincajtoyaj imaco Toteco catli hueyi iyolo tohuaya para ma quichihuaca nopa tequitl catli ama ya quitlamichijtoyaj. 27Huan quema Pablo huan Bernabé ajsitoj Antioquía, mosentilijque nopa tiopamitl tlen tlaneltocani nopona. Huan Pablo huan Bernabé quinpohuilijque nochi catli Toteco quichijtoya ica inijuanti, huan quinilhuijque quenicatza quitlapo puerta para masehualme catli amo israelitame ma nojquiya quineltocaca Jesús. 28Huan mocajque Antioquía ininhuaya nopa tlaneltocani para miyac tonali.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\