HECHOS 7

1Huajca camanaltic nopa hueyi totajtzi huan quitlatzintoquili Esteban: —¿Nelía tiquijtojtoc nochi ni tlamantli? 2Huan Esteban quinanquili: "Noicnihua huan notatahua, techtlacaquilica. Toteco Dios, yaya catli quipiya ihueyitilis, monexti huejcajya iixpa tohuejcapan tata Abraham quema itztoya ipan tlali Mesopotamia, quema ayamo yajtoya altepetl Harán. 3Huan Toteco quiilhui Abraham: 'Xiquisa ipan ni motlal huan xiquincahua mochampoyohua. Xiya ipan nopa tlali campa nimitznextiliti para tiitztos.' 4"Huajca Abraham quisqui ipan nopa tlali catli itoca Caldea, huan yajqui altepetl Harán. Huan nepa mijqui itata, huan Toteco Dios quihualicac Abraham hasta ni tlali campa tiitztoque ama. 5Huan Toteco amo quimacac Abraham se tlali para iaxca, niyon se pilquentzi. Pero Toteco quitencahuili quinmacasquía ni tlali iteipa ixhuihua Abraham masque Abraham noja ayamo quipiyayaya niyon se icone. 6Huan Toteco nojquiya quiilhui Abraham para iteipa ixhuihua itztose ipan seyoc tlali para nahui ciento xihuitl huan amo quema huelis mochihuase quen catli nepa ehuani. Huan quiijto para masehualme catli ehuaj nopa tlali quintequipanoltisquíaj chicahuac quen tequipanohuani catli iniaxcahua. Huan quiilhui catli nepa ehuani tlahuel quintlaijiyohuiltise. 7Pero nojquiya Toteco quiilhui Abraham: 'Niquintlatzacuiltis catli ehuaj nopa tlali, huan teipa sempa quisase moteipan ixhuihua tlen nopa tlali huan inijuanti nechhueyimatiquij nica.' 8"Huan Toteco Dios quichijqui se camanal sencahuali ica Abraham huan quimacac se tlamachtili catli itoca circuncisión para ma quitequi ininpiltlacayo nochi ioquichpilhua. Nopa machiyotl quinextis para quineltocaj catli Toteco quintencahuilijtoya. Huajca quema tlacatqui Isaac, icone Abraham, huan quipixtoya chicueyi tonali, quitequili nopa machiyotl circuncisión ipan ipiltlacayo. Huan quema Isaac motlacachijqui, tlacatqui icone, Jacob. Huan quema Jacob motlacachijqui, tlacatque majtlactli huan ome iconehua. Huan inijuanti tohuejcapan tatahua nochi tiisraelitame. 9"Huan iconehua Jacob quichicoitayayaj José, se iniicni, huan quinnemaquiltijque sequin tlacame catli quihuicaque tlali Egipto. Pero Toteco Dios itztoya ihuaya José, 10huan quimanahui quema tlaijiyohuiyaya huan quimacac miyac itlalnamiquilis. Huan Toteco quichijqui para nopa Tlanahuatijquetl Faraón, catli tlanahuatiyaya ipan nochi nopa tlali Egipto, ma quicualita José. Huan nopa tlanahuatijquetl quitlali José para ma eli gobernador ipan nopa tlali Egipto hasta nojquiya quinnahuati nochi catli itztoyaj ipan ichaj Faraón. 11"Teipa pejqui se hueyi mayantli ipan tlali Egipto huan tlali Canaán, huan nochi tlaijiyohuiyayaj. Huan tohuejcapan tatahua amo huelque quipantijque catli quicuase. 12Pero Jacob quicajqui oncayaya tlacualistli ipan tlali Egipto, huan quintitlanqui itelpocahua, inijuanti catli tohuejcapan tatahua, para ma yaca nepa. Ya nopa elqui quema iyojyoc yajque tlali Egipto. 13Huan teipa inijuanti sempa yajque ica ompa. Huan José quinilhui para yaya iniicni, huan quinnexti iixpa Tlanahuatijquetl Faraón para yaya ma quiniximati iicnihua. 14Huan José quinilhui iicnihua ma quinotzatij inintata huan nochi ichampoyohua para ma hualaca tlali Egipto. Huan setenta y cinco masehualme hualajque. 15Yeca quej nopa tohuejcapan tata Jacob yajqui huan mocajqui ipan tlali Egipto. Huan teipa Jacob mijqui nepa. Huan nojquiya teipa mijque nepa nochi tohuejcapan tatahua catli eliyayaj iconehua Jacob. 16Huan teipa nopa israelitame quihuicaque nochi iniomiyo hasta altepetl Siquem. Nepa quintlalijque ipan se teostotl catli eltoya iaxca Abraham pampa quincohuili iconehua Hamor. 17"Huan monechcahuiyaya nopa tonali para Toteco quichihuas catli huejcajya quitencahuilijtoya Abraham para quichihuas huan quinquixtis nopa masehualme ipan Egipto. Huan nopa israelitame nelía itztoyaj miyaqui pampa momiyaquilijtoyaj tlahuel ipan Egipto. 18Huan pejqui tlanahuatía seyoc tlanahuatijquetl ipan Egipto catli amo quema quicactoya tlen José pampa ya quipixtoya miyac xihuitl ica mijqui José. 19Huan nopa yancuic tlanahuatijquetl quincajcayajqui nopa israelitame catli itztoyaj tohuejcapan tatahua huan quintlaijiyohuilti miyac. Quinnahuati ma quintlahuelcahuaca ininpiloquichpilhua para ma miquica. 20"Huan ipan nopa tonali tlacatqui Moisés catli quipacti Toteco. Huan inana huan itata quiiscaltijque eyi metztli ipan ininchaj. 21Huan quema inana Moisés monejqui quitlahuelcahuas ioquichpil para ma miqui, iichpoca nopa yancuic tlanahuatijquetl Faraón quipanti huan quihuicac ichaj huan quiiscalti quen icone. 22Yeca Moisés momachti nochi tlalnamiquilistli catli nopa egipcios quimatiyayaj. Huan Moisés hueliyaya camanalti cuali huan quipixqui yajatili quichihuas miyac tlamantli tequitl. 23"Pero quema Moisés quiaxiti cuarenta xihuitl, quinequiyaya quinpaxaloti iisraelita icnihua. 24Huan quiitac se egipcio tlacatl quihuitequiyaya se tlacatl israelita. Huan Moisés quimanahui nopa israelita huan quimicti nopa tlacatl egipcio. 25Huan Moisés moilhuiyaya para nopa israelitame quimachilisquíaj para Toteco quititlantoya para quinquixtisquía campa tetequipanohuayayaj san tlapic, pero inijuanti amo quimachilijque. 26Huan hualmostla Moisés yajqui quinpaxaloto nopa israelitame sempa. Huan quinpantito ome israelita tlacame mohuilanayayaj. Huan quinequiyaya quinyoltlalis huan quinilhui: 'Tlacame, anicnime, ¿para tlen anmohuilanaj?' 27"Pero nopa tlacatl catli quimaquiliyaya ihuampox quicuatopejqui Moisés huan quiilhui: '¿Ajqueya mitztequimacatoc para technahuatiqui huan techtlajtolsencahuaqui? 28¿Tijnequi techmictis quen yalohua tijmicti nopa egipcio?' 29Huan quema Moisés quicajqui catli nopa tlacatl quiijto, cholojtejqui tlahuel huejca hasta tlali Madián. Mocajqui ipan nopa tlali quen se catli amo nepa ejquetl, huan mosihuajti huan nepa tlacatque ome iconehua. 30"Huan quema Moisés quipixtoya cuarenta xihuitl ipan tlali Madián, se tonal nejnemiyaya ipan nopa huactoc tlali nechca nopa tepetl catli itoca Sinaí. Huan monexti se itequihua Toteco iixpa ipan ixochiyo se tlitl ipan se xihuitzontli catli tlatlayaya. 31Huan quema Moisés quiitac, quisentlachili huan monechcahui para cuali quitlachilis. Huan nimantzi quicajqui itoscac Toteco catli quiilhui: 32'Na niininTeco mohuejcapan tatahua. Na niininTeco Abraham, Isaac huan Jacob.' Huan Moisés pejqui huihuipica pampa nelía momajmati huan ayacmo quinejqui quitlachilis. 33Huan Toteco Dios quiilhui: 'Xijquixti motecac pampa ni tlali campa timoquetztoc tlatzejtzeloltic, pampa nica nojquiya na niitztoc. 34Na niquinita quen tlaijiyohuíaj nomasehualhua nepa ipan tlali Egipto, huan nijcactoc quema chocaj huan nitemotoc tlen ilhuicac para niquinmanahuis. Huajca xiquita, ama nimitztitlanis ipan tlali Egipto para tiquinmaquixtis.' 35"Huajca Toteco sempa quititlanqui ma yas Egipto nopa tlacatl Moisés catli nopa israelitame achtihui amo quinejque quiitase huan quiilhuijtoyaj: '¿Ajqueya mitztequimacatoc para technahuati huan techtlajtolsencahua?' Quena, ica itequihua Toteco catli monexti iixpa ipan nopa xihuitzontli, Toteco quititlanqui Moisés ma yohui Egipto, pero ama quen se tlanahuatijquetl huan se tlamanahuijquetl. 36Huan Moisés quichijqui tiochicahual nextili huan tlanextilijcayotl ipan nopa tlali Egipto, huan ipan nopa Hueyi Atl Chichiltic huan ipan nopa huactoc tlali para cuarenta xihuitl. Huan quinyacanqui nopa israelitame ma quisaca. 37Huan ni Moisés quinilhui nopa israelitame huejcajya: 'Toteco anmechtitlanilis se tlajtol pannextijquetl quen nechtitlantoc huan yaya elis se toisraelita icni.' 38Yaya ni Moisés nojquiya catli itztoya ipan nopa tlasentililistli tlen tohuejcapan tatahua ipan nopa huactoc tlali campa amo tleno eli. Huan motlajcoquetzqui ica itequihua Toteco catli quicamanalhui ipan tepetl Sinaí huan tohuejcapan tatahua. Huan Moisés quiseli camanali para ma techpanoltili nochi tojuanti para techmacac nemilistli. 39"Pero tohuejcapan tatahua amo quinejque quitlacaquilise Moisés huan moilhuijque cuali mocuepasquíaj ipan tlali Egipto. 40Huajca tohuejcapan tatahua quiilhuijque Aarón: 'Techsencahuili totiotzitzi para techtlayacancuilise ipan ojtli, pampa tojuanti amo tijmatij tlaque ipantic nopa Moisés catli techquixti ipan tlali Egipto.' 41Huajca quichijque se tlamantli tlen oro para quihueyimatise huan quipixqui itlachiyalis quen se pilhuacaxtzi. Huan quimacaque tlacajcahualistli iixpa nopa teteyotl huan quinpacti catli mosencahuilijtoyaj. 42Huajca Toteco moiyocatlali tlen inijuanti huan quincahuili ma quinhueyimatica nopa sitlalime tlen ilhuicac. Eltoc quen itlajtol pannextijcahua Toteco quiijcuilojque ipan nopa libro campa Toteco quinilhui: 'Quema anisraelitame anquinmictiyayaj tlapiyalme, huan antemacayayaj tlacajcahualistli para cuarenta xihuitl ipan nopa huactoc tlali, amo na catli antechmacayayaj. 43Catli achi más anquiicnelijque elqui amotlaixcopincayo itoca Moloc catli anquinejnemiltijque amohuaya ipan ipilcaltzi. Huan anquihuicayayaj se sitlali catli anmoilhuijque eliyaya iaxca amoteteyo Renfán. Pero san elqui tlaixcopincayome catli anquichijque ica amomax para anquinhueyimatise. Huajca nimechquixtis ipan amotlal huan nimechcahuati seyoc nali nopa altepetl Babilonia.' " 44Huan Esteban noja camanaltiyaya iniixpa nopa tequitini huan quinilhui: "Tohuejcapan tatahua quipixtoyaj nopa Yoyon Tiopamitl catli quihuicaque ininhuaya ipan nopa huactoc tlali. Quisencajtoyaj nopa tiopamitl senquistoc quen nopa iixcopinca catli Toteco quinextili Moisés para ma quichihua. 45Huan teipa mijqui Moisés huan tohuejcapan tatahua quiselijque nopa Yoyon Tiopamitl. Huan inijuanti quihualicaque quema Josué quinyacanqui ma moaxcatica ni tlali. Huan Toteco quintojtocac nopa masehualme catli amo israelitame catli itztoyaj nica. Huan Toteco quinmacac ni tlali tohuejcapan tatahua. Huan quipixtoyaj nopa Yoyon Tiopamitl hasta nopa tonali quema tlanahuatiyaya David. 46Huan Toteco quicualitac David, huan David quinejqui quichihuas se hueyi cali para ma ipan itzto Toteco, catli iDios tohuejcapan tata Jacob. 47Pero elqui Salomón, icone David, catli quichijqui nopa cali para Toteco. 48Pero tijmatij nelía Toteco Catli Más Hueyi amo mocahua ipan se tiopamitl catli masehualme quisencajtoque ica ininmax. Eltoc quen quiijto se tlajtol pannextijquetl catli huejcajya quiijcuilo ni camanali catli Toteco quiijto: 49'Na nijtemitía ilhuicac huan tlaltipactli. Amo quema oncas se cali catli nechaxilis para san nepa niitztos pampa ninelhueyi. ¿Quenicatza huelis anquichihuase se cali para ipan nimosiyajquetzas? 50Na ica nomax nijchijqui nochi tlamantli ipan ilhuicactli huan tlaltipactli.' Quej nopa quiijto Toteco." 51Huan Esteban quinilhui nopa tequitini: "¡Anyoltetique! Ipan amoyolo amo anquiiximatij Toteco. Amo anquinequij anquicaquise catli melahuac. Nochipa anquihuejcamajcahuaj Itonal Toteco. San se anquichihuaj catli amo cuali quen tohuejcapan tatahua quichijque huejcajya. 52Tohuejcapan tatahua quintlaijiyohuiltijque senquistoc nochi itlajtol pannextijcahua Toteco. Quinmictijque nopa tlajtol pannextiani catli quinyolmelajque para teipa hualasquía Yaya Catli Xitlahuac catli Toteco techtitlanilisquía. Huan quema nopa Cristo ajsico, anquitemactilijque ica fiero masehualme huan anquimictijque. 53Amo anquinequij anquintoquilise itlanahuatilhua Moisés masque techmacaque nopa tlanahuatilme itequihuajcahua Toteco." 54Huan quema quicajque nopa tequitini catli Esteban quiijto, tlahuel cualanque hasta motlanhuehuechotzque. 55Pero Esteban temitoc ica Itonal Toteco, tlachixqui ilhuicac. Huan quiitac ihueyitilis Toteco Dios huan quiitac Jesús ijcatoya ica inejmac Toteco. 56Huajca Esteban quiijto: —¡Xijtlachilica! Na niquita tlapojtoc ilhuicac, huan Jesús catli Mocuepqui Masehuali ijcatoc ica inejmac Toteco Dios. 57Pero nopa tlacame tzajtzique chicahuac huan monacastzajque para ayacmo quicaquise catli Esteban quiijtohuayaya. Huan nochi motlalojque huan quiitzquijque. 58Huan quihuicaque Esteban altepeteno huan quitejtzonque. Huan nopa tlacame catli quitelhuijtoyaj para ma miqui quicajtejque ininyoyo ica se telpoca tlacatl catli itoca Saulo para ma quimocuitlahui. 59Huan noja quitejtzonayayaj quema Esteban quinotzqui Tohueyiteco huan quiilhui: "Tohueyiteco Jesús, xijseli notonaltzi." 60Huan teipa Esteban motlancuaquetzqui huan chicahuac quiijto: "Tohueyiteco, xiquintlapojpolhui ni tlajtlacoli catli nechchihuilíaj." Huan quema Esteban tlanqui camanalti, mijqui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\