LUCAS 21

1Huan nepa tiopan calijtic Jesús quintlachiliyaya quenicatza masehualme catli tominpixque quitlaliyayaj inintomi ipan nopa caxa para quimacase Toteco. 2Huan nojquiya quiitac se cahual toahui catli nelteicneltzi quimacac ome centavos. 3Huan Jesús quiijto: —Nimechilhuía para melahuac ni cahual toahui catli teicneltzi quimacatoc Toteco más huan amo quen nochi ne sequinoc. 4Pampa nochi inijuanti quimacaque catli mocajqui tlen inintomi huan amo monejqui quitequihuise, pero yaya nelía teicneltzi, huan quimacatoc Toteco nochi catli quipixtoya para ica mopanoltisquía. 5Huan itztoyaj sequin catli camanaltiyayaj tlen iyejyejca nopa hueyi tiopamitl huan quenicatza quinyejyecchijtoyaj nopa teme ica catli masehualme temacatoyaj. Huan Jesús quinilhui: 6—Ajsis se tonal quema masehualme quisosolose nochi ni tlamantli yejyectzi catli ama anquitlachilíaj, huan niyon se tetl amo mocahuas campa eltoya. 7Huan inijuanti quitlatzintoquilijque: —Tlamachtijquetl, ¿quema panos ni tlamantli? ¿Tlaque tlanextilijcayotl oncas quema monechcahuía? 8Huan Jesús quinilhui: "Ximotlachilica. Ma amo aqui anmechcajcayahuas pampa miyac tlacame hualase huan quiijtose para naya. Quiijtose: 'Na niCristo', huan 'Ya ajsic hora', pero amo xiquinnechcahuica. 9Huan anquicaquise para oncas tlahuilancayotl huan para miyaqui tlahuel mosisiníaj, pero amo ximajmahuica pampa achtihui monequi panos nochi ni tlamantli, pero noja polihuiyoc para tlamis tlaltipactli." 10Huan Jesús noja quincamanalhui huan quinilhui: "Masehualme ipan se tlali motlananase huan quinhuilanase catli itztoque ipan seyoc tlali. Tlanahuatiani mohuilanase ininhuaya sequinoc tlanahuatiani huan ininsoldados. 11Huan campa hueli tlahuel mojmolinis tlali, huan oncas huejhueyi mayantli, huan huejhueyi cocolistli. Huan ipan ilhuicac monextis huejhueyi tlanextilijcayotl huan tlamantli catli temajmatis. 12"Pero achtihui, quema noja polihui nochi ni tlamantli, masehualme anmechitzquise huan anmechtlaijiyohuiltise. Huan anmechtemactilise iniixpa tequitini ipan tiopame, huan anmechtzacuase. Huan anmechhuicase iniixpa tlanahuatiani huan gobernadores para anmechtelhuise pampa antechneltocaj. 13Huan quej nopa huelis anquinpohuilise tlen na. 14Huan amo ximoilhuica quenicatza anquinnanquilise o quenicatza anmomanahuise, 15pampa ipan nopa hora na nimechmacas tlalnamiquilistli huan nimechmacas nopa camanali catli monequi anquinilhuise, huan niyon se amocualancaitaca amo huelis anmechnanquilis. 16Huan hasta amotatahua, o amoicnihua, o amochampoyohua o amohuampoyohua anmechtemactilise ica amo cuajcualme. Huan inijuanti quinmictise sequin tlen amojuanti. 17Huan nochi masehualme anmechcualancaitase pampa antechneltocaj na. 18Pero amo tleno huelise anmechchihuilise, niyon amo anquipolose niyon se amotzoncal. 19Huan sintla anquipiyase amoyolo huan nochi anquiijiyohuise, anitztose para nochipa. 20"Pero quema anquinitase soldados tlen miyac tlalme catli quiyahualojtose ni altepetl Jerusalén, huajca ximomacaca cuenta ya ajsico hora para quisosolose. 21Huajca ipan nopa hora, inijuanti catli itztoque ipan estado Judea ma choloca ipan tepeme. Huan inijuanti catli itztoque ipan Jerusalén ma quisaca. Huan masehualme catli itztoque ipan mili ma amo mocuepaca para calaquise ipan ni altepetl, 22pampa ipan nopa tonal Toteco nelía quinnextilis masehualme icualancayo. Huan nochi panos quen ijcuilijtoc para ma pano. 23Teicneltique sihuame catli tlanemiltijtose huan catli quinchichitijtose coneme ipan nopa tonali pampa ohui cholose. Huan oncas hueyi tlaijiyohuilistli ipan ni tlali, huan Toteco quintlatzacuiltis ni masehualme. 24Huan tlacame quinmictise miyaqui ica machetes huan miyaqui quinhuicase inintlal ipan tlen hueli tlalme ipan tlaltipactli para ma quintequipanose san tlapic. Huan tlacame catli amo israelitame tlen catli hueli tlalme quitlanise huan ipan moquejquetzase altepetl Jerusalén. Huan quichihuilise tlen quinequise hasta tlamis nopa tonali catli Toteco quiixquetztoc para catli amo israelitame ma tlatlanica. 25"Huan teipa oncas tlanextilijcayotl ipan tonati huan ipan metztli huan ipan sitlalime huan ipan tlaltipactli. Huan masehualme amo quimatise tlaque quichihuase pampa nelnelía momajmatise, pampa tlahuel motlananas hueyi atl huan nelía tlahuejchihuas. 26Huan masehualme tlapolose pampa tlahuel majmahuise ica nochi catli quiitase huala ipan tlaltipactli, pampa quiitase para tonati, metztli, sitlalime huan nochi catli eltoc nepa ipan ilhuicactli huihuipicase. 27Huan huajca quena, nechitase na catli niMocuepqui Masehuali nihualas ipan se mixtli ica nohueyi chicahualis, huan ica notlatlanex catli tlahuel yejyectzi. 28Huajca quema nochi ni tlamantli pehua, ximoyolchicahuaca huan xiajcotlachiyaca ica paquilistli pampa nechcatzi nopa hora quema nimechmaquixtis." 29Huan nojquiya Jesús quinilhui se huicalotl: "Ximoilhuica catli pano ica se higuera cuahuitl huan nochi sequinoc cuame. 30Quema nopa cuame moseliltía, huajca anquimatij ya ajsis tlatotonilotl. 31Huajca nojquiya quema anquiitase panotos nochi ni tlamantli, xijmatica ya nechca para Toteco tlanahuatis ipan ni tlaltipactli. 32"Huan nimechilhuía melahuac para amo miquise nopa masehualme catli quiitase ni tlamantli hasta nihualas. 33Ilhuicactli huan tlaltipactli panotehuas, pero nocamanal nochipa motlamichijtiyas. 34"Xitlachixtoca para nopa tonal. Ma amo nimechpantiqui ipan tlajtlacoli. Niyon amo nimechpantiqui anihuintitoque, niyon ma amo nimechpantiqui anmocuatotonijtoque ica tlamantli tlen ni nemilistli nica. Pampa sintla san ya nopa anmoilhuíaj, amo anmocualtlalise huan nopa tonal nimantzi anmechajsis quen se tlaquetztli. 35Huan nopa tonali quinajsis nochi masehualme catli itztose campa hueli ipan tlaltipactli. 36Pero ximocualchijchijtoca mojmostla para quema nihualas. Xijtlajtlanica Toteco Dios para amo monequi anpanose ipan nochi nopa tlamantli catli hualas huan para huelis anmoquetzase noixpa na catli niMocuepqui Masehuali." 37Huan mojmostla quema tonaya, Jesús tlamachtiyaya ipan hueyi israelita tiopamitl huan ica tlayohua quisayaya para toniliti ipan tepetl catli itoca Olivos. 38Huan tlahuel miyaqui masehualme mehuayayaj ijnaltzi para yase ipan hueyi israelita tiopamitl para quitlacaquilise.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\