MATEO 14

1Ipan nopa tonali Tlanahuatijquetl Herodes 'Antipas catli quinahuatiyaya estado Galilea quicajqui para Jesús quichihuayaya miyac tiochicahual nextili. 2Huan quinilhui itequipanojcahua: "Ni tlacatl Jesús, yaya Juan catli tecuaaltiyaya. Nijmicti, pero ama moyolcuitoc huan yeca quipiya chicahualistli quichihuas huejhueyi tiochicahual nextili." 3Quej ni mijqui Juan. Quipiyayaya tonali Tlanahuatijquetl Herodes mocuilijtoya se sihuatl catli itoca Herodías catli achtihui eliyaya isihua Herodes Felipe I, iicni Herodes. Pero hualajqui Juan catli tecuaaltiyaya huan quiilhui para amo cuali itztoc ihuaya ihuejpol, huajca Tlanahuatijquetl Herodes quiitzqui Juan, quiilpi huan quitzajqui. 5Huan Herodes quinequiyaya quimictis pero quinimacasiyaya nopa miyac masehualme catli quiitayayaj Juan para se tlajtol pannextijquetl. 6Pero quema quiaxiti ixihui Tlanahuatijquetl Herodes, ilhuichijqui huan itepotz ichpoca mijtotico iixpa ya huan itlanotzalhua. Yaya eliyaya iichpoca Herodías catli ama isihua. Huan Tlanahuatijquetl Herodes nelía quipacti quen mijtoti. 7Huajca Tlanahuatijquetl Herodes quitencahuili quimacasquía nopa ichpocatl tlen hueli tlamantli catli quitlajtlanisquía. 8Huan inana nopa ichpocatl, yaya catli itocax Herodías, ya quiilhuijtoya iichpoca tlaque ma tlajtlani. Huajca nopa ichpocatl quiilhui nopa tlanahuatijquetl: —Techmaca amantzi ipan se hueyi plato itzonteco Juan catli tecuaaltía. 9Huan masque motequipacho nopa tlanahuatijquetl, tlanahuati ma quimacaca pampa quitencahuilijtoya quimacas catli quitlajtlanisquía iniixpa itlanotzalhua catli tlacuayayaj ihuaya. 10Huajca tlatitlanqui ma quiquechtzontequiti, Juan ipan tlatzactli. 11Huan quihualicaque itzonteco ipan se hueyi plato, huan quimacaque nopa ichpocatl, huan nopa ichpocatl quimactili inana. 12Huan hualajque imomachtijcahua Juan huan quihuicaque itlacayo huan quitlalpachotoj. Teipa yajque quiyolmelahuatoj Jesús para mijqui Juan catli tecuaaltiyaya. 13Huan quema Jesús quicajqui para ya mijqui Juan, quisqui nepa campa itztoya, huan yajqui iseltzi ipan cuaacali hasta seyoc lugar campa tzitzicaya. Huan nopa miyac masehualme quicajque canque yohuiyaya. Huan quisque inialtepehua huan quitoquilijque icxinejnemiyayaj huan quimacaque se huelta campa nopa hueyi atl hasta campa Jesús ajsisquía ipan icuaacal. 14Huan quema Jesús temoc ipan cuaacali, quinitac nopa miyac masehualme huan quintlasojtlac. Huan quinchicajqui nopa cocoyani catli quinhualiquiliyayaj. 15Huan quema pejqui tlayohuiya, tiimomachtijcahua tiajsicoj huan tiquilhuijque: —Ya tlayohua huan nica amo onca calme. Huajca xiquintitlani ni masehualme ma yaca, pampa monequi quicohuatij catli quicuase campa pilaltepetzitzi. 16Pero Jesús techilhui: —Amo monequi ma yaca. Amojuanti xiquintlamacaca. 17Huan tiimomachtijcahua tiquilhuijque: —Tojuanti san tijpiyaj nica macuili pantzi huan ome michime. 18Huan Jesús techilhui: —Techhualiquilica catli anquipiyaj. 19Huan Jesús quinilhui nochi nopa masehualme ma mosehuica sacapetlaixco. Huan quiitzqui nopa macuili pantzi huan nopa ome michime, huan ajcotlachixqui ilhuicac, huan quitlascamatqui Toteco. Teipa quitlajcotlapanqui nopa pantzi huan techmacac tojuanti tiimomachtijcahua huan tiquinmajmacaque nopa miyac masehualme. 20Huan nochi inijuanti tlacuajque huan cuali ixhuique. Huan teipa tijsentilijque nopa pantlatlapatztli huan michtlatlapatztli catli mocajqui, huan tijtemitijque majtlactli huan ome chiquihuitl. 21Huan itztoyaj nepa nechca macuili mil san tlacame catli tlacuajque huan amo tiquinpojque quesqui sihuame huan coneme. 22Huan nimantzi Jesús techilhui tiimomachtijcahua ma ticalaquica ipan cuaacali huan ma titlayacanaca hasta seyoc nali. Huan yaya mocajqui para quinnahuatijtehuas nopa miyac masehualme. 23Huan Jesús quinnahuatijtejqui huan tlejcoc iseltzi ipan se tepetl para motlatlajtis. Huan quema tlayohuixqui, itztoya nepa iseltzi. 24Huan tocuaacal catli ipan tiyohuiyayaj nejnentoya hasta tlajco ipan hueyi atl, quema pejqui tlaajaca chicahuac. Huan pejqui quicuatopehua tocuaacal, huan nopa atl techhuilanayaya huan ayacmo huelqui tiyohuij para seyoc nali. 25Huan quema tlanestihualayaya, Jesús monechcahuico campa tojuanti nejnentihualayaya aixco. 26Huan tiimomachtijcahua tiquitaque nejnemiyaya aixco, huan timomajmatijque huan titzajtzique: —Huala se animajtzi. Huan nelía timomajmatijque. 27Pero Jesús nimantzi technojnotzqui huan techilhui: —Ximoyolchicahuaca. Na niJesús. Amo ximomajmatica. 28Huan Pedro quiilhui Jesús: —NoTeco, sintla nelía ta, huajca xijchihua ma ninejnemi aixco hasta campa tiitztoc. 29Huan Jesús quiilhui: —Xihuala. Huan Pedro quisqui ipan cuaacali huan nejnenqui aixco para ajsis campa Jesús. 30Pero quema quicajqui nopa ajacatl catli hualayaya chicahuac, nelía momajmati huan pejqui atzonpolihui, huan tzajtzic: —NoTeco techmanahui. 31Huan nimantzi Jesús quimaitzqui huan quiilhui: —¿Para tlen timomajmati? ¿Para tlen pilquentzi techneltoca? 32Huan quema Jesús ihuaya Pedro tlejcoque ipan tocuaacal, nopa ajacatl moquetzqui. 33Huan tiimomachtijcahua tijhueyimatque huan tiquilhuijque: —Nelía ta tiIcone Toteco. 34Huan teipa quema Jesús huan tiimomachtijcahua tiquixcotonque nopa hueyi atl, tiajsitoj tlali Genesaret. 35Huan nopa masehualme nepa quiiximatque Jesús huan campa hueli tlayolmelahuatoj ipan inintlal para ya ajsito. Huajca masehualme quinhualicaque campa ya nochi catli mococohuaj para ma quinchicahua. 36Huan nopa cocoyani quitlajtlaniyayaj Jesús ma quincahuili quiajsise iyoyo, huan nochi catli quiajsiyayaj iyoyo, mochicahuayayaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\