MATEO 20

1"Quema tlanahuatis Toteco catli itztoc ilhuicac, yaya tetlaxtlahuis. Yaya itztoc quen ni tetata catli quipixtoya miyac tlali huan se tonal quisqui ica ijnaltzi huan quintemoto tequipanohuani ma tequipanoca ipan ixocomecamil. 2Huan quinilhui quintlaxtlahuisquía tlen ipati se tonal tequitl. Huajca inijuanti tequipanotoj ipan ixocomecamil. 3Huan nechca las nueve ica ijnaloc nopa tecojtli yajqui tianquis huan quinitac sequinoc tlacame catli amo tequitiyayaj. 4Huajca quinilhui: '¿Amo anquinequij antechpalehuise ama ipan noxocomecamil? Xihualaca huan nimechtlaxtlahuis catli quinamiqui.' Huajca inijuanti nojquiya yajque. 5Huan nopa tlacatl sempa yajqui tianquis tlajco tona huan sempa quinpanti sequinoc para ma quipalehuica. Huan sempa yajqui tianquis nechca las tres huan quinpanti sequinoc, huan nojquiya quintitlanqui ma tequipanotij imila. 6Quema san quentzi polihuiyaya para las cinco, sempa yajqui huan quinpanti sequinoc catli amo tequitiyayaj huan quinilhui: '¿Para tlen san anmoquetztoque nica huan san anquipolohuaj tonali?' 7"Huan quiilhuijque: 'Pampa amo aqui techtlanehui ma tijpalehuica.' "Huajca quinilhui: 'Techpalehuiquij nojquiya ipan noxocomecamil, huan nimechtlaxtlahuis quen quinamiqui.' 8"Huan ica tlapoyahui, nopa tlacatl quinotzqui itlayacanca huan quiilhui: 'Xiquinnotza nopa tequipanohuani huan xiquintlaxtlahui. Achtihui xiquintlaxtlahui catli más tiotlac ajsicoj, huan hasta teipa xiquintlaxtlahui catli hualajque ijnaltzi.' 9"Huan quema inijuanti catli tequiticoj a las cinco monechcahuicoj, quintlaxtlahui quen ipati senquistoc se tonal tequitl. 10Huan quej nopa quintlaxtlahuijtiyajqui hasta ajsic campa nopa catli ajsicoj ijnaltzi, huan nopa masehualme moilhuiyayaj para ininteco quintlaxtlahuisquía quentzi más, pero nojquiya quinmacac tlen se tonal tlaxtlahuili. 11Huan quema ya quiselijtoyaj inintomi, mocualanijque ica ininteco. 12Huan quiilhuijque: 'Ni tlacame catli teipa hualajque san tequitque se hora huan quitlanque san se quen tojuanti catli titequitque chicahuac se tonal huan quema chicahuac eltoya tonati.' 13"Pero ininteco quinilhui: 'Nohuampoyohua, amo nimechcajcayajtoc. Nimechilhui nimechtlaxtlahuisquía catli ipati se tonal tequitl huan quej nopa nimechtlaxtlahui. 14Xijcuica amotomi huan ya xiyaca. Na nijnequi niquintlaxtlahuis ni tlacame catli hualajque tiotlac san se quen amojuanti. 15¿Amo nijpiya tlanahuatili nijchihuas catli nijnequi ica notomi? Huelis san anquinchicoitaj pampa nelía cuali niquintlaxtlahui.' 16"Quej nopa ica masehualme catli ama tlayacanaj, teipa elise catli mocahuase tlatepotzco. Huan catli hasta tlatepotzco mocahuaj ama, teipa elise catli tlayacanase, pampa Toteco quinnotzas miyac masehualme pero san sequin quintlapejpenis para iaxcahua." 17Teipa Jesús tlejcotiyohuiyaya para altepetl Jerusalén, huan ipan ojtli techhuicac timajtlacme huan ome tiimomachtijcahua iyoca huan techilhui: 18—Xiquitaca. Amantzi tiyohuij altepetl Jerusalén huan nepa nechtemactilise na catli niMocuepqui Masehuali ica nopa tlayacanca totajtzitzi huan ica nopa tlamachtiani tlen itlanahuatilhua Moisés. Huan inijuanti quiijtose para ma nimiqui. 19Huan nechtemactilise ininmaco seyoc tlali ehuani. Huan inijuanti nechhuihuiitase huan nechcuartajhuise, huan nechcuamapeloltise. Pero ipan eyi tonati nimoyolcuis. 20Huan ininnana Juan huan Jacobo monechcahuico campa Jesús ininhuaya nopa ome itelpocahua. Ni telpocame eliyayaj iconehua Zebedeo. Huan ininnana motlancuaquetzqui iixpa Jesús para quitlajtlanis se cualtiloni. 21Huan Jesús quiilhui: —¿Tlaque tijnequi? Huan nopa sihuatl quiilhui: —Xitlanahuati para ni ome notelpocahua para ma mosehuica, se ipan monejmac huan seyoc ipan moopoch quema titlanahuatis. 22Huan Jesús quinilhui: —Amo anquimatij tlaque techtlajtlaníaj. Huan Jesús quintlatzintoquili itelpocahua: —¿Anquimachilíaj para anhuelise antlaijiyohuise quen na nitlaijiyohuis ica se ome tonali? Huan quinanquilijque: —Quena, tihuelise. 23Huan Jesús quinilhui: —Nelía catli anquiijtohuaj, miyac antlaijiyohuise quen na nitlaijiyohuis, pero amo notequi para niquijtos ajqueya mosehuis ipan nonejmac huan ipan noopoch. NoTata, quena, yaya quimati ajqueya mosehuis nepa. 24Huan timajtlacme tiimomachtijcahua tijcajque catli quiijtojque huan ticualanque ininhuaya nopa ome icnime. 25Huajca Jesús technotzqui nochi ma timonechcahuica campa ya itztoya, huan techilhui: —Anquimatij para tlanahuatiani ipan ni tlaltipactli nelía tlanahuatíaj chicahuac. Huan huejhueyi tlacame quinequij ininmasehualhua nimantzi ma quinneltoquilica inincamanal. 26Pero amo quej nopa elis para amojuanti anmochihuase anhuejhueyi. 27Sintla se tlen amojuanti quinequi mohueyichihuas, monequi elis inintequipanojca nochi sequinoc. 28Xijchihuaca quen na catli niMocuepqui Masehuali. Amo nihualajtoc para niquinnahuatis masehualme ma nechtequipanoca. ¡Amo! Nihualajtoc para niquintequipanos masehualme, huan para nimotemactilis huan nimiquis para nitlaxtlahuas catli monequi para niquinmajcahualtis miyac masehualme. 29Huan quema Jesús quisayaya altepetl Jericó, miyac masehualme quitoquilijtiyohuiyayaj. 30Huan mosehuiyayaj ojteno ome tlacame catli popoyotzitzi huan quicajque para panoyaya Jesús. Huan huajca pejque quiijtohuaj chicahuac: —¡Toteco, tiiteipa ixhui David, techtlasojtla! 31Huan nopa miyac masehualme chicahuac quintlacahualtiyayaj para ma ayacmo tlahuejchihuaca. Pero nopa popoyotzitzi achi más tzajtziyayaj: —¡Toteco, tiiteipa ixhui David, techtlasojtla! 32Huan Jesús moquetzqui huan quinilhui: —¿Tlaque anquinequij ma nimechchihuili? 33Huan quiilhuijque: —Toteco, tijnequij titlachiyase. 34Huan Jesús quintlasojtlac huan quitlali imax ipan iniixteyolhua huan nimantzi tlachixtejque huan inijuanti quitoquilijque ipan ojtli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\