APOCALIPSIS 11

1Huan nechmacaque se ohuatl catli nesqui quen se cuatopili para ica ma nitlatamachihua, huan se nechilhui: "Ximoquetza huan xijtlamachihuati ihuehueyaca ihueyi tiopa Toteco huan itlaixpa. Huan xiquinpohua quesqui masehualme catli quihueyimatij Toteco nepa. 2Pero amo xijtamachihua nopa calixpamitl catli mocahua nopa se lado ihueyi tiopa. San xijcahua, pampa ya nopa quinmacatoc sequinoc tlalme ehuani. Huan ipan moquejquetzase nopa altepetl tlatzejtzeloltic para eyi xihuitl huan tlajco. 3Huan niquinmacas tequiticayotl nopa ome notestigos huan camanaltise quen tlajtol pannextiani para eyi xihuitl huan tlajco. Huan moquentise ininyoyo tlen tequipacholi." 4Ni ome testigos, inijuanti nopa cuame tlen olivos huan nopa ome tlahuil quetzali catli moquetzaj iixpa Toteco catli quinahuatía tlaltipactli. 5Huan sintla se acajya quinequi quincocos nopa testigos, inincamaco quisas tlitl catli quintlamitlatis inincualancaitacahua. Quej nopa miquise catli quinequise quinmictise. 6Inijuanti quipiyase chicahualistli para quitzacuase ilhuicac para ma amo tlaquiyahui nochi nopa tonali quema quinilhuise masehualme nochi nopa camanali catli Toteco quinmacas pampa itztoque itlajtol pannextijcahua. Nojquiya quipiyase chicahualistli para quichihuase nochi atl ma mocuepa estli. Huan quipiyase chicahualistli para quititlanise nochi tlamantli tlaijiyohuilistli catli más fiero ipan tlaltipactli. Huan ya nopa huelise quichihuase nochi hueltas quema quinequise quichihuase. 7Huan quema nopa ome testigos tlamise camanaltij para Toteco, quinhuilanas nopa fiero tlapiyali catli quisas ipan nopa ostotl catli tlahuel huejcatla hasta amo quipiya itzintla. Huan nopa fiero tlapiyali quintlanis huan quinmictis. 8Huan inintlacayo tepejtose callejtipa ipan nopa hueyi altepetl Jerusalén campa masehualme quicuamapeloltijque Tohueyiteco. Huan ipan nopa tonali nopa altepetl eltos fiero quen altepetl Sodoma huan quen tlali Egipto. 9Huan nochi xinachtli masehualme, huan nochi masehualme catli quipiyaj sesen tlamantli inintlalnamiquilis huan inincostumbres, huan catli camanaltij nochi tlamantli camanali, huan catli ehuaj ipan nochi tlalme quiitase inintlacayo nopa mijcatzitzi para eyi tonati huan tlajco. Huan amo aqui quicahuilise para ma quintlalpachoca. 10Huan nochi masehualme catli iaxcahua ni tlaltipactli paquise, huan ilhuichihuase huan motlanejnemactise, pampa ya mictose nopa ome testigos catli camanaltiyayaj para Toteco huan quintlaijiyohuiltiyayaj. 11Pero ica eyi tonati huan tlajco Toteco quinchihuas nopa ome tlayolmelahuani ma moyolcuica sempa huan moquetzase. Huan tlahuel momajmatise nochi catli quinitase. 12Huan nopa ome testigos quicaquise se catli quinnotzas tlen ilhuicac, huan quinilhuis: "Xihualaca nica huejcapa." Huan tlejcose ilhuicac ipan se mixtli, huan inincualancaitacahua noja quintlachilijtose. 13Huan ipan nopa hora chicahuac mojmolinis tlali ipan nopa altepetl huan huetzise se parte ipan sesen majtlactli partes ipan nopa altepetl huan chicnahui mocahuase. Huan chicome mil masehualme miquise quema mojmolinis tlali. Huan catli amo miquise tlahuel momajmatise huan quihueyichihuase Toteco catli itztoc ilhuicac. 14Ya panoc nopa ompa tlamantli catli fiero huan catli temajmati. Xiquita nopa expa tlamantli catli fiero nimantzi ajsis. 15Huan nopa chicompa itequihua Toteco tlapitzqui huan nijcajqui miyac catli itztoyaj ipan ilhuicac catli tzajtzique chicahuac, huan quiijtojque: "Ama nochi tlaltipactli mochijtoc iaxca Toteco Dios huan iaxca Cristo para ma quinahuatis. Huan yaya tlanahuatis para nochipa huan amo quema tlamis." 16Huan nopa sempoali huan nahui huehue tlacame catli mosehuíaj ipan ininsiyas yejyectzitzi iixpa Toteco motlancua ixtlapachojque huan quihueyimatque Toteco Dios. 17Huan quiijtojque: "Timitzhueyitlascamatij Toteco Dios catli tijpiya nochi chicahualistli. Ta tiitztoya hasta quema ipejya nochi tlen onca huan ama tiitztoc huan noja tiitztos para nochipa. Timitztlascamatij pampa ama ta tijcuitoc mochicahualis catli nelhueyi huan ya pejqui titlanahuatía. 18Tlahuel mitzcualancaitaque masehualme ipan nochi tlalme catli amo mitzneltocaj, huan ama ajsic tonal para ta tiquincualancaitas huan tiquintlatzacuiltis. Ya ajsic hora para ta, Toteco, tiquintlajtolsencahuas catli mictoque. Ya ajsic hora tiquintlaxtlahuis motlajtol pannextijcahua catli mitztequipanohuayayaj, huan momasehualhua catli tiquinchijtoc tlatzejtzelolme. Huan tiquintlaxtlahuis nochi masehualme catli mitztlepanitaj tlen catli huejhueyi masehualme hasta catli tziquitetzitzi. Huan ajsic hora para tiquintzontlamiltis inijuanti catli tlasemanayayaj ipan tlaltipactli." 19Huan niquitac tlapojtoya ihueyi tiopa Toteco catli eltoc nepa ilhuicac. Huan nepa calijtic nesqui nopa caxa catli quipixqui nopa camanal sencahuali catli Toteco quichijqui ica imasehualhua huejcajya. Huan tlapetlaniyaya, huan tlahuejchihuayaya, huan tlatomoniyaya, huan mojmoliniyaya tlali, huan huetziyaya huejhueyi tesihuitl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\